Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
27/06/2012

  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, COM (2011) 876 и позиция на Република България по него, № 202-00-21, внесена от Министерския съвет на 12.04.2012 г.
  I. На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, COM (2011) 876, включено като т. 22 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2011 г.).

  II. Предложението за директива цели постигане на добро химично състояние на повърхностните води, чрез установяване на стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и за някои други замърсители.

  Предложението за директива се отнася до преразглеждането на списъка на приоритетните вещества (ПВ) в областта на политиката за водите, изброени в приложение X към Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО.

  Понастоящем списъкът на ПВ към Директива 2008/105/ЕО (1) относно стандартите за качество на околната среда (ДСКОС) включва 33 приоритетни вещества, които са различни промишлени химикали, продукти за растителна защита и метали/метални съединения, представляващи съществен риск за или посредством водната среда на равнище ЕС. Някои ПВ са определени като приоритетни опасни вещества (ПОВ), поради своята устойчивост, биоакумулативност и/или токсичност.

  Съгласно член 16, параграф 4 на РДВ Комисията следва да преразглежда списъка на приоритените вещества най-малко на всеки четири години. ЕК трябва да докладва резултата от първото преразглеждане на списъка на Европейския парламент и на Съвета през 2011 г. В рамките на преразглеждането Комисията трябва да вземе под внимание веществата, посочени в приложение III към Директива 2008/105/ЕО, с оглед евентуалното им включване в списъка на приоритетните вещества.

  От държавите-членки се изисква да извършват мониторинг на ПВ в повърхностни водни обекти и да докладват за превишаване на стандартите за качество. РДВ изисква приемането на мерки за контрол на заустването, емисиите и загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества във водната среда — прогресивно намаляване в случай на ПВ, пълно или поетапно прекратяване на емисии в случай на ПОВ.

  III. С предложението за директива се правят следните изменения в РДВ и в ДСКОС:

  Член 1 от предложението за директива изменя Приложение X към Директива 2000/60/ЕО, което определя списъка с приоритетните вещества в областта на политиката на водите;

  С член 2 от предложението за директива се изменят и допълват разпоредби на ДСКОС, по-съществените от които се отнасят до:
  - Въвеждане на определение за термина „матрица” - компонент на околната среда, който е вода, седимент или живата част от екосистема (риба, освен ако е посочено друго). Този компонент подлежи на наблюдение по отношение на концентрациите на ПВ и ПОВ, съгласно СКОС;
  - Актуализиране задълженията на ЕК при преразглеждане на Приложение Х на РДВ за евентуално определяне като ПВ или ПОВ на веществата, включени в Приложение III към ДСКОС;
  - Определяне на специални разпоредби за веществата с поведение на повсеместно разпространени устойчиви, биоакумулативни и токсични вещества;
  - Включване на задължение за ЕК да изготви списък за наблюдение на вещества, за които се събират данни от мониторинг. Списъкът не следва да включва повече от 25 вещества или групи вещества и посочва матрицата за мониторинг за всяко вещество. Държавите-членки са длъжни да извършват мониторинг върху веществата, включени в списъка за наблюдение и да докладват за получените резултати на ЕК;
  - На ЕК се предоставя правомощието да приема делегирани актове относно изготвянето на списъка за наблюдение, както и възможността да приема изпълнителни актове за определяне на техническите спецификации за мониторинга и на техническите формати за докладване на резултатите от мониторинга и свързаната информация.

  В член 3 от предложението за директива се установяват задълженията относно нейното транспониране в националното законодателство и нотифициране на ЕК за националните разпоредби. Член 4 посочва влизането в сила на предложението за директива. Член 5 от предложението за директива, определя неговите адресати.

  IV. Рамковата позиция на Министерския съвет е постъпила в Народното събрание на Република България на 12 април 2012 г. Срокът за оценка на проектодирективата за съответствие с принципа на субсидиарност е изтекъл на 28 март 2012 г.

  Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България има сериозни резерви относно така направеното предложение за директива. Резервите са в няколко основни насоки: по отношение на разширяването на списъка с ПВ и промяна на статута на някои от веществата от ПВ в ПОВ; чувствителното завишаване на разходите за осъществяване на предвидения мониторинг на тези вещества и новите по-строги СКОС. Предвид изразените опасения в рамковата позиция, България запазва правото си да изразява конкретни предложения и бележки по текстовете на проектодирективата в хода на преговорите. Съгласно представената в рамковата позиция информация относно становищата на другите държави-членки – всички държави-членки са внесли резерва за проучване, предвид очертаните проблемни елементи в текста на предложението за директива.

  V. Предложението за директива е разгледано на заседание на Комисията по околната среда и водите, проведено на 21 юни 2012 г. Рамковата позиция с изразените резерви по предложението за директива е подкрепена единодушно от народните представители.

  VI. След състоялото се обсъждане по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката на водите, COM (2011) 876, както и вземайки предвид становището на ресорната Комисия по околната среда и водите, КЕВКЕФ изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции в рамките на политическия диалог:


  1. КЕВКЕФ приветства предложението за директива за постигане на добро химично състояние на повърхностните води и качеството на оценката за това химическо състояние. В условията на климатични промени и намаляване на водните ресурси устойчивото управление на водите е от първостепенно значение за ограничаване на заплахите за човешкото здраве и водната среда.

  2. Предложението за директива съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като неговите цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, поради изявения трансграничен ефект на замърсяването на водите. Както е описано в Обяснителния меморандум към предложението за директива, 60% от територията на ЕС е разположена върху общи речни басейни, а в рамките на ЕС се използват много вещества, причиняващи замърсяване. Всичко това предполага намеса на ниво ЕС с оглед установяване на общовалидни стандарти за качество на околната среда.

  3. Предложението за директива поражда съмнения за спазването на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като създава допълнителна административна и финансова тежест за държавите членки. В допълнение, не са посочени достатъчно количествени и качествени показатели, на които се основава предложението, в т.ч. доказателства, че разходите са съразмерни с очаквания резултат:

  3.1. КЕВКЕФ отчита, че разширяването на списъка с приоритетни вещества е сериозно предизвикателство към държавите-членки, които следва да разработят и прилагат нови методи за анализ, както и да осигурят необходимото оборудване. В тази връзка, КЕВКЕФ счита, че въвеждането на списък за наблюдение с 25 нови вещества, и задължителния мониторинг на тези вещества ще създаде допълнителна административна и финансова тежест за компетентните органи във връзка с необходимия мониторинг и контрол.

  3.2. КЕВКЕФ счита, че липсва достатъчно яснота относно критериите, на база на които тези вещества ще бъдат включвани в списъка на приоритетните вещества, колко често ще се актуализира той и как ще се определят референтните стойности за мониторинг.

  3.3. КЕВКЕФ счита, че намаляването на вредните емисии във водите и постигането на “добро химично състояние” при новите по-строги стандарти за качество на околната среда ще доведат до пряко увеличаване на разходите за допълнително модернизиране на пречиствателните станции за отпадъчни води, което ще породи допълнителна финансова тежест.

  3.4. КЕВКЕФ счита, че като цяло разширяването на списъка на приоритетните вещества, промяната на статута на някои от веществата от приоритетни в приоритетно опасни, както и въвеждането на прекалено рестриктивните стандарти за някои от веществата ще доведе до допълнителна финансова тежест за индустрията и селското стопанство, следствие от задължението за прилагането на допълнителни мерки целящи прогресивното намаляване на замърсяването с приоритетни вещества и прекратяване на емисиите, заустванията и загубите на приоритетно опасни вещества при техния източник.
  3.5. КЕВКЕФ счита, че предложените по-ниски стандарти за качество на околната среда ще спомогнат за по-доброто опазване на водите. Същевременно, следва да се отбележи, че в някои случаи наличните методи за анализ няма да могат да отчетат стойностите, посочени с новите стандарти за качество на околната среда.

  3.6. КЕВКЕФ отчита, че новите изисквания за мониторинг и анализ на веществата в определени матрици ще даде възможност на всяка държава-членка сама да избере матрица за мониторинг на приоритетните вещества. Същевременно, следва да се отбележи, че това би довело до по-трудна сравнимост на резултатите при оценка на водите и до допълнителна финансова тежест, предвид липсата или минималния опит на държавите по прилагането на определени матрици, както и невъзможността за бързо приспособяване към новите аналитични техники.

  4. КЕВКЕФ намира за препоръчително сроковете по настоящото предложение за директива да не бъдат обвързвани със сроковете по Рамковата директива за водите, предвид необходимостта от допълнителен период от време за решаване на посочените административни, технически, финансови и научни въпроси.  Докладът и становището към него бяха подкрепени с единодушие.

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  (1) Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
  Форма за търсене
  Ключова дума