Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/05/2018 първо гласуване

  Проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.

  На заседание, проведено на 17 май 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект за решение.

  На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата – Цветан Цветков – председател и Тошко Тодоров – заместник-председател.
  В деловодството на Народното събрание е постъпило писмо от председателя на Сметната палата г-н Цветан Цветков, заедно с приложено към него копие от писмо на министъра на финансите г-н Владислав Горанов, адресирано до Сметната палата. Писмото е във връзка с мотивирана необходимост от удължаване на срока за извършване на възложения на Сметната палата одит с решение на Народното събрание от 23.02.2018 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2018 г.). В решението е определен срок за извършване на одита до 1 юни 2018 г. и срок за внасяне в Народното събрание на окончателен доклад на Сметната палата 30 юни 2018 г.
  Мотивите за удължаването на срока са следните:
  1. Изискваната от Сметната палата информация е свързана с изготвяне в кратки срокове на справки, обяснения и информация в голям обем и предоставянето на множество документи, обхващащи голям времеви диапазон;
  2. Исканата информация се изготвя с допълнително ангажиране на множество експерти от различни административни звена, не само в Министерството на финансите, но и от други бюджетни организации;
  3. Има значителна ангажираност на административния капацитет на Министерството на финансите с провеждането на множество мероприятия през първата половина на 2018 г., свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС.
  С оглед на посочените мотиви, председателят на Сметната палата предлага срокът за извършване на одита да бъде удължен до 31 юли 2018 г., а срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад да бъде удължен до 31 август 2018 г.

  След обсъждането се проведе гласуване, на което с 13 гласа „За”, 5 гласа „Въздържали се”, без „Против” проектът за решение беше подкрепен.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:

  ПРОЕКТ!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23февруари 2018 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2018 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2018 г.)

  Р Е Ш И:

  1. Определя 31 юли 2018 г. за нов срок за извършване на одита.
  2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата по т. 1 е 31 август 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума