Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
22/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-22 от 24.11.2017 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25.10.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25.10.2017 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22.11.2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  На заседанието присъстваха: Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването и Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката.
  Законопроектът бе представен от н.п. Маргарита Николова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на условия за използване на химически смеси в промишлеността, когато наркотичното вещество в тях не надвишава определено количество и същото не може да се използва директно и/или да бъде извлечено с лесно достъпни и икономически изгодни средства. Производителите на компоненти за високотехнологични индустриални производства в България срещат трудности при вноса на вещества, класифицирани като рискови. Тези смеси имат широко приложение в промишлеността чрез влагането им в продукти, от които не могат да бъдат отделени чисти вещества, с които да бъде злоупотребено. Такива химически смеси се използват в редица европейски страни.
  Ако не се постигне регламентиране на възможността за влагане на тези многокомпонентни химически смеси в производствения процес настоящи и потенциални чуждестранни инвеститори вероятно ще пренасочат проектите си в друга държава, в която използването им не е забранено.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието.
  В своите становища Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването подкрепят приемането на нормативните промени. С тях ще бъде позволено производството на определени компоненти за високотехнологични индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, което е необходимо за развитието на промишленото ни производство и ще позволи реализацията на територията на страната на значими за икономиката ни инвестиционни намерения в автомобилостроенето, които ще имат пряко положително отражение върху развитието на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност.
  Наркотичните вещества и растения се разпределят в три списъка според Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. В първия списък са посочени тези, които са истински наркотични вещества. Това са хероин, кокаин, марихуана, коноп и всички амфетамини и синтетични наркотици и те са забранени за употреба в хуманната медицина.
  Във втория списък са наркотични вещества, които са разрешени за употреба в хуманната медицина.
  В третия списък са рискови вещества, които в момента разглеждаме, и които някои от държавите изцяло са освободили от контрол.
  Народните представители Жельо Бойчев и Румен Гечев изразиха съображения по темповете на предоставяне на услуги на чуждестранните инвеститори и контрола при вноса на рисовите вещества, предмет на законопроекта. Подчертано беше, че членовете на Комисията се произнасят предимствено по икономическата страна на законопроекта.
  Народният представител Адлен Шевкед постави въпроса за липсата на становище по законопроекта на Министерството на околната среда и водите.
  В своя отговор заместник-министър Борисов уточни, че в междуведомствената работна група, подготвяла законопроекта, е имало представител на МОСВ.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 18 гласа, „Въздържали се” –1 глас и без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25.10.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума