Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/05/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД
  № 853-06-7

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 802-01-14 , внесен от Министерски съвет на 19.042018 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 802-01-14 , внесен от Министерски съвет на 19.042018 г.
  На свое заседание, проведено на 02.05.2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 802-01-14 от 19/04/2018 , внесен от Министерски съвет
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи- зам.- министър Красимир Ципов и от Министерство на правосъдието – Десислава Ахладова – зам.- министър.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Алдахова, заместник- министър на правосъдието.
  В изложението си вносителят отбеляза, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) имат за цел да оптимизират законовата уредба в следните основни направления:
  • проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите;
  • уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници;
  • прецизиране на разпоредби относно атестирането;
  • регламентиране на законово ниво на изискванията за назначаване, както и на условията за несъвместимост на съдебния служител.
  Законопроектът съдържа предложения относно статута на съдебните служители. Създаването на нормативна уредба на законово ниво ще уеднакви критериите за назначаването на съдебни служители и ще доведе до повишаване на изискванията към желаещите да бъдат назначени за съдебен служител, както и към заемащите длъжност „съдебен служител“. В този смисъл се предлага на ръководни и експертни длъжности да се назначават само лица с висше образование. Предлаганите разпоредби ще укрепят независимостта на съдебния служител при изпълнение на служебните му задължения в контекста на независимата съдебна власт.
  С промените в Конституцията на Република България (ДВ, бр. 100 от 2015 г.), както и с последващите промени в Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) в глава двадесета, раздел IV „Управление на имуществото на съдебната власт“ всички права по управление на имуществото на съдебната власт, които до този момент се осъществяваха от министъра на правосъдието, се предоставиха на пленума на Висшия съдебен съвет. Съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (ДВ, бр. 8 от 2008 г.) Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието осъществява охрана както на съдебните сгради, така и на сградите на Министерството на правосъдието. С оглед на преминаването на правомощието по управление на имуществото на съдебната власт към пленума на Висшия съдебен съвет е необходимо изрично на законово ниво да се регламентира съществуващата правна и фактическа функционална компетентност на Главна дирекция „Охрана“ по осъществяване на охраната на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление. Следва да се отбележи, че тъй като Главна дирекция „Охрана“ и понастоящем осъществява охраната на посочените сгради съгласно цитираната Наредба № 4 от 2008 г., не е налице разширяване на обхвата на охраняваните сгради и разширяване на функциите на дирекцията, съответно предлаганите законодателни изменения няма да доведат до необходимост от допълнителни средства и човешки ресурси по бюджета на Министерството на правосъдието.
  В Комисията е получено становище от Министерство на вътрешните работи, с което се подкрепя по принцип законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдената власт и се предлага прецизиране на някои текстове.

  Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт № 802-01-14 , внесен от Министерски съвет на 19.04.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума