Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 декември 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Ася Стоянова – директор на Дирекция „Правна“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в същата дирекция. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Георги Чобанов – директор на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, Пенка Манева – началник на Отдел „Контрол на Фуражите“ и Ренета Пенова – старши експерт в същия отдел.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Пенка Манева, която отбеляза, че със законопроекта ще се осигури прилагането на правните актове на ЕС в сектора на фуражите в националното законодателство.
  Предлагат се следните основни промени:
  Изменя се срокът, в който Министерството на земеделието, храните и горите, следва да предоставя на БАБХ информация относно регистрираните земеделски стопани.
  За обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи по отношение на нежелани вещества, ще се изисква одобрение от БАБХ. Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните.
  Въвеждат се забрани за храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти.
  Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в Министерството на земеделието, храните и горите и до национален компетентен орган на друга държава членка.
  Създава се правна уредба на търговията с фуражи, предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние.
  Първично произведени фуражни суровини ще следва да се придружават от декларация за произход и съответствие при пускане на пазара, като операторите трябва да имат сключен договор с отговорното за обекта лице.
  Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите във фуражния сектор персонал. Обучението следва да бъде поне веднъж на три години.
  Прецизира се редът, по който контролните органи разпореждат унищожаването на фураж, при съмнение относно неговата безопасност.
  При установени несъответствия с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди във фуражите е предвидено да бъдат извършвани проверки, с цел идентифициране на източниците на веществата.
  Инспекторите и официалните ветеринарни лекари от БАБХ ще могат да издават актове за забрана при осъществяване на своите правомощия.
  Предвидено е резултатът от контролни експертизи на взети проби от фуражи да бъде окончателен и да не подлежи на оспорване.
  Разписана е процедура за подаване на заявление за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави.
  Отпадат част от изискуемите документи, достъпни за проверка по електронен или служебен път.
  Въведени са съответните административнонаказателни разпоредби.
  В Закона ветеринарномедицинската дейност се предвижда общинските съвети да определят с наредби местоположението на стопански сгради за животни, обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията на кмета по прилагане на принудителни административни мерки.
  Прецизират се процедурите, регламентиращи случаите, в които от официален ветеринарен лекар е наложена мярка връщане на животните. Официалните ветеринарни лекари на граничните инспекционни пунктове ще могат да налагат глоби с фиш в определени от закона случаи.
  Дава се възможност изследвания, за които няма необходимия лабораторен капацитет, да се извършват в официална лаборатория за контрол на ветеринарномедицински препарати на територията на Европейския съюз.
  В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отпада специалният лицензионен режим за внос на семена от коноп и на необработен коноп.
  Промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, са свързани с въвеждането на два нови регламента.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че възможността за търговия с фуражи от разстояние ще създаде проблем с контрола върху техния състав, начин на предлагане и съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Изразиха опасение, че възможността лабораторни проби на ветеринарномедицински препарати да бъдат изследвани в официални лаборатории на други държави членки, окончателно ще спре изграждането на собствен лабораторен капацитет. Заявиха, че задължението общинските съвети да разработват наредби за местоположението на стопанските сгради за животни, за обема на животновъдната дейност в урегулираните поземлени имоти и правомощията по прилагане на принудителни административни мерки, ще лиши БАБХ от възможността да осъществява контрол. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта.
  От парламентарната група на Обединени патриоти отбелязаха, че в общините липсва необходимия капацитет да разработят подобни наредби и това предложение следва да бъде прецизирано между първо и второ четене на законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума