Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
01/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г. На заседанието присъстваха: госпожа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, професор Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, господин Христо Симеонов, началник на отдел в дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност“.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
  Според мотивите на законопроекта с предложените изменения и допълнения се цели в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "au pair". С Директива (ЕС) №2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на Европейския Съюз.
  Действащото българско законодателство покрива частично изискванията на Директивата и е установена необходимост от изменения и допълнения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми "au pair".
  С предложения законопроект освен изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се правят такива и в разпоредбите на чл. 9 и чл. 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Освен това се правят допълнения в Допълнителните разпоредби, където се отразяват съответните легални понятия, използвани в Директивата, като „научен работник“, „научно изследване“, „научноизследователска организация“, „студент“, „училище“, „ученик“ и други.
  Относно законопроекта в Комисията е постъпило становище от Министерството на образованието и науката. Същото бе представено пред народните представители от госпожа Деница Сачева. В становището се изразява принципна подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона трудовата миграция и трудовата мобилност. Същевременно в него са изложени бележки по § 22, § 43 и § 44. Според представеното становище с предложената в § 22 нова редакция на чл. 36 неправилно се стесняват формите на споразумението за прием между научноизследователска организация и научния работник и ограничаването му само до трудов договор. Също така като неоснователно се приема въвеждането с § 43 на легални дефиниции на понятия с утвърдено правно значение в специалните български закони в сферата на образованието като „студент“, „училище“, „ученик“. Освен това в някои от предложените определения има непълноти, като например в определението за „училище“, в което са изпуснати общинските такива. На следващо място в становището се отбелязва, че предложената с § 44 нова редакция на чл. 24в от Закона за чужденците в Република България неоправдано се ограничава кръга лица, които могат да получат разрешение за продължително пребиваване само до студенти. В становището са изразени дълбоки резерви и към предложените изменения в Закона за предучилищното и училищното образование. С предложените промени в чл. 9 необосновано се дава право на членовете на семействата на лица с разрешено дългосрочно, постоянно или продължително пребиваване да се обучават безплатно в държавни или общински училища.
  В дискусията се включи народният представител Анелия Клисарова, която изрази становище за необходимостта от повече инвестиции в сферата на науката и образованието, с цел да се подпомага развитието на българските учени и да се повишава тяхната конкурентоспособност.
  Госпожа Милена Дамянова отбеляза, че между първо и второ гласуване на законопроекта е необходимо да бъдат направени предложения за прецизиране на текстовете, съобразно бележките, направени от Министерството на образованието и науката, което беше подкрепено от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 12 гласа - „за”, 0 гласа - „против” и 6 гласа - „въздържал се” , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума