Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПРЕДСТАВИ ПРЕД КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА ДОКЛАДА „БЕЛЕЖНИК: КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА?“
20/06/2017
Национална мрежа за децата представи в Парламента годишния си доклад „БЕЛЕЖНИК 2017: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, който оценява изпълнението на ангажиментите на различните държавни институции в политиките, касаещи грижите за децата и семействата. Представянето се състоя в рамките на редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то Народно събрание, председателствана от Славчо Атанасов. В заседанието се включиха представители на 11 институции, сред които 5 министерства. Сред тях бяха зам.-министрите на образованието и науката Деница Сачева, на труда и социалната политика - Росица Димитрова, на здравеопазването – Светлана Йорданова, на младежта и спорта –Ваня Колева, експерти от министерство на правосъдието, МВР, прокурор Даниела Машева, зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Валентин Димитров и др.
Изпълнителният директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов заяви, че тази година се отчита лек спад в изпълнението на държавни ангажименти и средният годишен успех в „Бележник 2017“ е Среден 3.20. През предишната година общата средна оценка на институциите бе 3.28 и това беше най-високия успех през годините.
Областите с най-висок успех са „Здравеопазване“ и „Образование“ – съответно с оценки Добър 3.64 и Среден 3.44. В здравеопазването се оценява положително намаляването на детската смъртност и усилията за приоритизиране на майчиното и детско здраве. В областта на образованието повишението на оценката се дължи на напредъка в областта на училищното образование и на ангажиментите, свързани с приобщаващото образование, част от новия Закон за предучилищното и училищното оразование.
Област „Правосъдие“ получава оценка Среден 3.05, тъй като реформата на системата за детско правосъдие все още не е факт, въпреки че през 2016 г. Министерството на правосъдието изработи проект на закон, който да замени остарялото законодателство в областта. Председателят на КВДМС Славчо Атанасов информира, че законопроектът за детско правосъдие се очаква да влезе скоро за обсъждане в парламента.
Област „Семейство и алтернативни грижи“ получава оценка Среден 3.01 тъй като въпреки заявения ангажимент на държавата за подкрепа на родителите и гарантиране правото на детето на семейство чрез създаване на превантивни и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на специализираните институции, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето и семейството и почти същия брой деца продължават да живеят във формална грижа, въпреки закриването на голяма част от институциите за деца.
Най-ниската оценка в „Бележник 2017“, както и в предишните години, е в област „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – Среден 2.86. За пета поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация срещу деца; страната ни продължава да бъде една от трите страни членки на ЕС, които нямат специализиран омбудсман по правата на детето; продължава да има практики на дискриминация и неравно третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение на достъпа им до качествено образование, здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.
В коментарите си след представянето на „Бележник 2017“ представителите на ресорните институции и депутатите благодариха на Национална мрежа за децата за изготвянето на този изчерпателен доклад, който се прави за шеста поредна година и коментираха, че го приемат като градивна критика.
„Бележник-ът“ ще бъде от помощ на всички ведомства и ние в Министерство на здравеопазването вече го подложихме на много сериозен анализ“, заяви Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването. „Искам да поздравя Национална мрежа за децата за тяхната устойчивост, отговорност и усилия да представят този доклад, защото това е най-добрият коректив за нас като изпълнителна власт и Народно събрание“, коментира Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика. Тя допълни, че много от посочените пропуски като инвестирането в превенция на изоставянето на децата и подкрепа на семейството, подобряване на работата на системата за закрила и интегрираните здравни, социални и образователни услуги са във фокуса на работата на МТСП. До октомври 2017 г. ще бъде внесен в парламента и новия Закон за социалните услуги, допълни тя.
„Ние сме запознати с доклада „Бележник“ и препоръките ви на практика са предстоящите задачи в нашия мандат“, коментира Деница Сачева, зам.-министър на образованието. Тя визира високия дял на децата, които отпадат от училище – близо 20% са извън образователната система и най-често причината за това е бедността. Другата голяма тема е приобщаващото образование, където предстои изменение на държавния образователен стандарт, за което вече е сформирана работна група. Третата голяма тема е за възпитателните училища интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), които са на подчинение на МОН и за чието постепенно закриване също се работи.
Зам.-председателят на КВДМС Весела Лечева също оцени доклада „Бележник“ като много ценен коректив и запита присъстващите в залата: „След като никой не оспори тези ниски оценки, въпреки многото усилия, които всяка институция полага, дали сме си поставили много високи очаквания или темповете, с които работим са много бавни?“ Тя предложи в следващи издания на доклада са се направи и оценка на ефективността на вложените финансови ресурси във всяка област.
Депутатът от КВДМС Теодора Халачева заяви, че оценките в „Бележник“ са ниски, но в същото време мотивиращи за повече работа. По отношение на проектозакона за реформа в детското правосъдие тя коментира, че трябва да има приемственост и не е редно всяко ново правителство да предлага нов закон. Г-жа Халачева предложи докладът „Бележник“ да бъде изпратен на всеки народен представител, за да знае кои са областите, в които трябва по-активно да работим за подобряване на бъдещето за нашите деца.
В изготвянето на годишния доклад на Национална мрежа за децата, който е шести по ред, са участвали над 25 експерти в ролята на автори и 6 изтъкнати външни специалисти, които направиха преглед на ангажиментите и поставиха оценки на институциите. Както всяка година, при разработването на текстовете бе потърсена и гледната точка на институциите, на всички 144 организации, членове на Национална мрежа за децата и на външни за Мрежата експерти, за да може постиженията и предизвикателствата да бъдат оценени по възможно най-обективния начин. Традиционно в „Бележник 2017“ се прави преглед и оценка на ангажиментите на институциите в пет основни области – „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“.
Настоящото издание на „Бележника“ е още по-специално, тъй като предлага нов подход за въвличането на деца, млади хора и възрастни в изработването му. За първи път освен експертния доклад бе подготвено и специално издание „Бележник 2017: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“. Текстът отразява консултации и проведени фокус групи с близо 900 деца, млади хора, родители и професионалисти и показва как те усещат в реалния си живот държавните политики и ангажименти към самите тях и какво ги вълнува и притеснява най-много.