Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/12/2017 проект второ гласуване

  Проект на Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 1 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Проект!


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 754-01-74, внесен от Маргарита Николова и група народни представители на 25 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 1 декември 2017 г.  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните
  вещества и прекурсорите
  (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, при следните изисквания:
  1. наркотичното вещество да не надвишава определено с наредбата количество;
  2. наркотичното вещество да не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Параграф 1 да се измени така:
  „§ 1. Създават се чл. 5а, 5б и 5в:
  „Чл. 5а. Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 може да се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, при спазване на следните изисквания:
  1. количеството на наркотичното вещество да не надвишава определеното в наредбата процентно съдържание от съответните смеси;
  2. наркотичното вещество да не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства.
  Чл. 5б. (1) Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да извършват внос и износ на смеси по смисъла на този закон, и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а след подаване на уведомление до Министерството на икономиката. Редът за подаване и образецът на уведомлението се определят от министъра на икономиката в наредбата по чл. 5а.
  Чл. 5в. (1) Уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се подава до министъра на икономиката и съдържа следните данни:
  1. при внос и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а:
  а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
  б) местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършва производственият процес със смеси по чл. 5а;
  в) видът и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
  г) видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква „в“;
  д) държавата, от която ще се извършва внос.
  2. при износ на смеси по чл. 5а:
  а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
  б) видът и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
  в) видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква „б“;
  г) държавата, в която ще се извършва износ.
  (2) Към уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи данните по ал. 1, т. 1 или т. 2, като съдържанието, формата и изискванията към съответните документи се определят в наредбата по чл. 5а.
  (3) Министерството на икономиката създава и поддържа актуален списък на подадените уведомления по чл. 5б, ал. 2, в който се съдържат и данните по ал. 1, т. 1 и 2.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Георги Михайлов и група народни представители:
  § 1 се изменя така:
  „§ 1. Създават се чл. 5а и 5б:
  „Чл. 5а. Смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 могат да бъдат използвани в производствени процеси при условия, изисквания и по ред, определени с наредба на Министерски съвет по предложение на министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.
  Чл. 5б. (1) Внос и вътреобщностни доставки на територията на Република България на смеси по чл. 5а може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.
  (2) Вносът и доставките по ал. 1, както и използването на смесите в производствения процес, се извършва след разрешение от министъра на икономиката, издавано по ред и образец, определени в наредбата по чл. 5а.
  (3) При вноса и вътреобщностната доставка на смеси по чл. 5а митническите органи изискват представянето на разрешението по ал. 2 и извършват последващ митнически контрол.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:
  1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) лекарственият продукт да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;
  2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде нов § 2 преди Заключителната разпоредба:
  „§ 2. Създава се чл. 16б:
  „Чл. 16б. Министърът на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол върху вноса, износа, превозването, преработването, съхраняването, влагането и използването на смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, както и контрол по спазване на изискванията по чл. 5а.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде § 3 преди Заключителната разпоредба:
  „§ 3. Създава се чл. 100a:
  „Чл. 100a. Който не спазва изискванията на чл. 5а, както и изискванията на чл. 5б, ал. 2 се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 10 000 до 15 000 лв.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Георги Михайлов и група народни представители:
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. Създава се чл. 100а:
  „Чл. 100а. Който не спазва изискванията на чл. 5а или чл. 5б се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение с глоба от 100 000 до 150 000 лв.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. В двумесечен срок от влизане в сила на закона министърът на икономиката издава наредбата по чл. 5, ал. 2.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В Заключителната разпоредба досегашният § 2 да стане § 4 и да се измени така:
  „§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на икономиката издава наредбата по чл. 5а.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Георги Михайлов и група народни представители:
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. Наредбата по чл. 5а се издава в срок от един месец от влизане в сила на закона.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума