Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
09/02/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г., приет на първо гласуване на 01.02.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г., приет на първо гласуване на 01.02.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана
  (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г. и бр.7 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Омбудсманът насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.
  (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти.“

  Предложение от н.п. Юлиан Ангелов и група народни представители:
  В §1, в чл. 2 ал. 1 придобива следната редакция:
  „(1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 8 след думите „Народното събрание“ се добавя „в условията на публичност и прозрачност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 9 след думата „качества“ се поставя запетая и се добавя „доказан опит в сферата на правата на човека“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „групи“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза“.
  2. В ал. 2, изречение първо думата „тайно“ се заменя с „явно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор и за срока по чл. 8.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен при упражняване на научна или преподавателска дейност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В глава втора се създава чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.
  (2) Процедурите за обявяване на свободни длъжности, провеждане на конкурси и обявяване на резултатите от тях се уреждат с вътрешни правила.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  Предложение от н.п. Пенчо Милков:
  В §7 в създавания чл. 18а ал. 2 се изменя така:
  „(2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „както и“ и запетаята пред тях се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“.
  2. Създава се нова т. 5:
  „5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.
  3. Досегашните т. 5-9 стават съответно т. 6-10.
  4. Досегашната т. 10 става т. 11.
  5. Създава се нова т. 12:
  „12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.
  6. Досегашната т. 11 става т. 13.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „по който се провежда обсъждане“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 28а се създава ал. 4:
  „(4) Омбудсманът се уведомява при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат неговите правомощия като Национален превантивен механизъм.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за §10.

  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 11. В срок един месец от влизането в сила на този закон омбудсманът внася за одобряване в Народното събрание съответните промени в Правилника за организацията и дейността си.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за §11.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума