Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
15/02/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г., приет на първо гласуване на 01.02.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
  Вх. № 853-14-2/16.02.2018 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерски съвет на 02.01.2018 г., приет на първо гласуване на 01.02.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана
  (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр.7 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Омбудсманът насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.
  (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти.“

  Предложение от н.п. Юлиан Ангелов и група народни представители:
  В §1, в чл. 2 ал. 1 придобива следната редакция:
  „(1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата на човека и основните свободи.
  (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти.“

  § 2. В чл. 8 след думите „Народното събрание“ се добавя „в условията на публичност и прозрачност“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 9 след думата „качества“ се поставя запетая и се добавя „доказан опит в сферата на правата на човека“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „групи“ се добавя „и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза“.
  2. В ал. 2, изречение първо думата „тайно“ се заменя с „явно“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор, и за срока по чл. 8.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен при упражняване на научна или преподавателска дейност“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В глава втора се създава чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.
  (2) Процедурите за обявяване на свободни длъжности, провеждане на конкурси и обявяване на резултатите от тях се уреждат с вътрешни правила.”

  Предложение от н.п. Пенчо Милков:
  В §7 в създавания чл. 18а ал. 2 се изменя така:
  „(2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В Глава втора се създава чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага от администрация, назначавана съобразно принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация.
  (2) Условията и редът за обявяване на свободните длъжности и за назначаване на служителите се определят в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана.”

  § 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „както и“ и запетаята пред тях се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“.
  2. Създава се нова т. 5:
  „5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.
  3. Досегашните т. 5-9 стават съответно т. 6-10.
  4. Досегашната т. 10 става т. 11.
  5. Създава се нова т. 12:
  „12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.
  6. Досегашната т. 11 става т. 13.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „обществени услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и от частноправни субекти“.
  2. Създава се нова т. 5:
  „5. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;“.
  3. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
  4. Създава се т. 12:
  „12. наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека;“.
  5. Досегашната т. 11 става т. 13.

  § 9. В чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „по който се провежда обсъждане“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 28а се създава ал. 4:
  „(4) Омбудсманът се уведомява при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат неговите правомощия като Национален превантивен механизъм.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §10.

  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 11. В срок един месец от влизането в сила на този закон омбудсманът внася за одобряване в Народното събрание съответните промени в Правилника за организацията и дейността си.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §11.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:

  /КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума