Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
14/09/2017
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията под № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29-ти август 2017 година.
  ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Уважаеми колеги, откривам днешното заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Имаме кворум, така че може да започваме днешното заседание. Предлагам Ви да гласуваме следния дневен ред:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията под № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29-ти август 2017 година.
  2. Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
  3. Разни.
  Други предложения по дневния ред? Ако няма моля, да гласуваме. Приема се така предложеният дневен ред.

  По точка първа днес на нашето заседание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за администрацията, внесен от Министерски съвет, ще бъде представен от господин Томислав Дончев – заместник-министър председател и госпожа Мария Томова – ръководител на Главния инспекторат на Министерски съвет. Всеки от Комисията е получил копие от Законопроекта, запознали сме се с него, по точка първа давам думата за представяне на господин Томислав Дончев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ако всички членове на Комисията са се запознали с текста, в никакъв случай няма да бъда многословен. Ще си позволя само няколко ремарки.
  Без претенцията въпросните промени да гарантират някакъв дълбок или инфраструктурен ефект според мен те са полезни, като амбицията е в няколко посоки.
  Първо, разширяване на функциите на Главния инспекторат и на цялата система от секторни инспекторати по ведомства, освен всичко което следят, част от правомощията им е да проверяват. Към него да включим и качеството на предоставяните административни услуги. Добре знаете, че това е един от приоритети на правителството. Разбира се, няма как да разчитаме административните услуги да се подобряват само на база проверка, извършвана от инспекторатите, но при всички случаи мобилизирането на още един инструмент би било от полза, особено по отношение на предоставянето на административни услуги от така наречения класически тип – там където става дума за обслужване на граждани в рамките на информационен център или работа на гише.
  Държа да отбележа, че дори и без въпросните промени да са одобрени от Народното събрание, подобна дейност вече тече, тя не е в конфликт с досега действащото законодателство, но амбицията е малко или много да се автоматизира и да няма кампаниен характер, както към момента.
  Вторият основен пункт е амбицията на вносителя за създаването на малко по-стриктен методически контрол от страна на Главния инспекторат към всички секторни инспекторати по ведомства. Нужда от подобен митнически контрол и напътствия има. Първо, тези колеги които имат опит в администрацията, знаят че разликата в нивото от гледна точка на експертиза, професионализъм и замах между Главния инспекторат и секторните е сериозен. Репутационно те стоят по различен начин, включително за институции в страната, включително и по отношение на европейските ни партньори.
  Освен това на база на един подобен методически контрол премахваме един от основните рискове, който съществува по отношение на секторните инспекторати. Предполагам знаете, ако не, ще си позволя да кажа: рискът от работата на секторните инспекторати е свързан с получаването на малко по-особени задачи от политическото ръководство. Те могат да бъдат в 2 посоки. Едната е да се омаловажават резултатите от проверката, да изчезват констатации от доклади, това е единият риск, който при всички случаи не корелира с обществен интерес. Вторият риск е секторните инспекторати да се използват като инструмент за разчистване на политически сметки, формирайки, изработвайки констатации по отношение на дадено неудобно лице. На база по-стриктния методически контрол от страна на Главния инспекторат един подобен риск може и да не изчезва изцяло, но силно се минимизира. Запазваме съществуващия институционален ред, секторните инспекторати си остават инструмент на ръководството на съответните ведомства да контролират евентуални нарушения, но те работят по правила и ред, до голяма степен съгласувани с Главния инспекторат.
  Допълнително Законът урежда или по-скоро предложенията за промените уреждат малко по-голяма планомерност в работата на инспекторатите. Подобно на други контролни органи те ще трябва да базират работата си на годишен план, а не той да има стихиен характер, както е до момента.
  И в изпълнение на обещанието си да бъда кратък, допълнително разширяваме функциите на Главния инспекторат, превръщайки го освен във всичко и в един от инструментите, на който се разчита за борба с корупцията. В аванс коментирам, защото в други комисии получихме подобни въпроси. Това не провокира, не влиза в конфликт с актуални предложения, създаването на нови органи за борба с корупцията, той е само един от елементите, който ще има подобни функции. Да не забравяме, че в крайна сметка инспекторатите са вид форма на първичен вътрешноведомствен контрол.
  Благодаря за вниманието. С госпожа Томова сме на разположение, ако имате въпроси.
  ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря на господин Дончев.
  Колеги, въпроси?
  С няколко думи искам само да кажа по отношение на предложения законопроект: позитивното в тези предложения за изменение е дефиниране на по-детайлни функции на Главния инспекторат, включително и разписването на новите му функции. Аз искам само един елемент да откроя и да получа малко допълнително разяснение. По отношение на оценката, която Главният инспекторат ще прави на инспекторатите на отделните ведомства, има ли опасност да има сблъсък или разминаване с оценката, която така или иначе съответните ръководители на ведомството, в случая министрите, ще правят по наредбата за оценка на държавния служител, на административните структури, те така или иначе оценяват съответните инспекторати? А какво се случва, ако оценките са различни с тази оценка, която Главният инспекторат ще даде да речем на Инспектората на Министерството на транспорта или на някое от другите ведомства? Какво е предвидено като практика?
  МАРИЯ ТОМОВА: Категорично няма да съвпадат тези оценки. Министърът в качеството си на орган по назначаването на съответния държавен служител, в случая на колегите от инспекторатите, ги оценява годишно. Съответно има 6-месечна междинна оценка, получава годишна оценка на изпълнението на длъжността. Това, което ще прави Главният инспекторат, е не да оценява дейността на конкретен служител в съответното структурно звено инспекторат, а да оцени работата на самия инспекторат – доколко той се справя с прилагането на нормативните актове, доколко това, което е подадено като информация, е проверено и е доказано по съответния ред и какво е предложено на министъра в резултат на конкретната проверка. Често се сблъскваме, това го каза и господин Дончев – заместник министър-председателят, че много често се укриват конкретни данни ли конкретни факти в рамките на една проверка или те така се описват, че случаят да бъде или покрит, или държавният служител и лицето, което е обект на проверка, да не получи съответната административна санкция от органа по назначаването. Ако министърът прецени в рамките на годишното оценяване на длъжността, да речем на ръководителя на Инспектората, да се ползва от оценката, която прави Главният инспекторат, няма пречка това да бъде включено като елемент в мотивите, но категорично оценката, която се възлага на Главния инспекторат като функция в Закона за администрацията, не е елемент на годишното оценяване съгласно Наредбата за оценяване на длъжността на държавните служители.
  ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на госпожа Томова за разяснението. и още един момент: в Законопроекта е записано, цитирам по памет, че няма да бъдат проверявани търговските дружества. НДК търговско дружество ли е? Там имаме ли проверка?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Това е прецизиране на функцията, търговските дружества с държавно общинско участие са обект на проверка от страна на други контролни органи – АДФИ, Сметна палата. Плюс това в голяма част от тези дружества, съобразно изискванията на Закона, предвид обороти и така нататък, са обект на одиторска проверка от различен тип. Тук Инспекторатът категорично няма работа, неговите функции са по-различни.
  ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Други въпроси, колеги? Ако няма, пристъпваме към гласуване. Който е „за“ да бъде подкрепен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията под № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017, година моля да гласува. „За“ 7. Благодаря Ви. Законопроектът е приет в нашата комисия.
  Форма за търсене
  Ключова дума