Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подкрепи промени в Закона за туризма
14/12/2017
На свое редовно заседание проведено на 13-ти декември, членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледаха и гласуваха законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма и законопроект за изменение на Търговския закон.
Народните представители се обединиха около промените въведени чрез законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, които предвиждат българското законодателство да бъде хармонизирано с това в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти.
С въвеждането на тези промени се очаква да бъдат приложени общи правила за формирането на туристически пакети и за организацията на туристически пътувания в рамките на страните-членки. Това от търговска гледна точка ще намали пречките пред трансграничната търговия за туроператорите, които желаят да работят в целия ЕС чрез осигуряване на равнопоставеност на туристическия пазар, а от друга страна се очаква също така обхватът на защита на туристите да се разшири и да бъде модернизиран.
Законопроектът за изменение на Търговския закон беше представен от Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието. Той обясни, че предложените промени в закона целят да внесат в българското законодателство висок стандарт на прозрачност и обмен на информация по отношение на търговските дружества, които са издали акции на приносител.
Заместник-министърът заяви, че предложеният от вносителите проект на закон предвижда премахване на възможността акционерните и командитните дружества да издават акции на приносител, както и дружествата, които са издали акции на приносител в 9-месечен срок да ги заменят с поименни акции. В допълнение, г-н Стоянов обясни, че търговските дружества, които не приведат своята дейност в съответствие с тези изисквания ще бъдат прекратени по реда на Търговския закон.
След представянето на мотивите бе проведена обширна дискусия, в резултат на която членовете на Комисията не подкрепиха предложените промени в Търговския закон.