Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по eвропейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша и подкрепи законопроектите за изменение и допълнение на Закона за ДАНС и на Кодекса за социално осигуряване
27/04/2018
На свое редовно заседание, проведено на 25.04.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди и подкрепи с гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
По първа точка от заседанието заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров представи пред членовете на КЕВКЕФ мотивите за допълнение и изменение на Кодекса за социално осигуряване. С този законопроект се цели въвеждане на изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права. Законопроектът беше одобрен единодушно от членовете на комисията.
По втора точка от заседанието Николай Ненков, заместник-председател на ДАНС, представи пред членовете на комисията, мотивите за изготвяне на законопроекта, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване и разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Той урежда използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване и разследване и наказателно преследване на терористични атаки и тежки престъпления. КЕВКЕФ одобри законопроекта с три гласа „за“ и два „въздържал се“.
В точка „Разни“, председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин запозна членовете на комисията с напредъка по организацията на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз, която ще се състои от 17 до 19 юни 2018 г., като по-подробно подготовката ще бъде обсъдена на следващото заседание на КЕВКЕФ.