Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по eвропейските въпроси и контрол на европейските фондове подкрепи законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници и на Закона за енергетиката
05/07/2018
На свое редовно заседание, проведено на 04 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа и прие два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, които бяха представени от заместник-министъра на енергетиката г-н Жечо Станков.
На заседанието присъстваха г-н Николай Налбантов - директор на Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, г-н Жеко Жеков - началник отдел в Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“, г-жа Александрина Димитрова - държавен експерт в Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и г-жа Лучия Баклачева - главен юрисконсулт, Дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“
В първа точка от заседанието заместник-министър Станков представи пред народните представители Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Разработването му има за цел транспонирането на изисквания от Директива 2015/1513/ЕО. В последвалата дискусия заместник-председателят на КЕВКЕФ г-жа Ивелина Василева зададе въпрос относно наличието на биогорива от ново поколение на българския пазар и има ли производители на такъв тип горива в страната. Г-н Станков отговори, че по време на изготвянето на законопроекта са били проведени редица срещи с различни асоциации, които са представители на търговци и производители на биогорива в България. В тази връзка той отбеляза, че количеството от 1 % биодизел не е голямо като изискван обем. Част от него може да бъде произведен на територията на страната, а друга част да бъде внасяна от чужбина.
По втора точка от заседанието бе разгледан законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин зададе въпрос относно причините за некоректното или непълно транспониране на текстовете от Директива 2009/72/EO, което сега налага нови промени в закона. В отговор г-н Жеков отговори, че транспонирането на директивата е било извършено през 2012 година с голямо закъснение, а поради комплексния характер на Директивата впоследствие се е оказало, че някои от приетите текстове не отговарят на смисъла, вложен от ЕК. В отговор на уточняващ въпрос г-н Жеков допълни, че сега предложените текстове са съгласувани на предварителен етап с Европейската комисия.