Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-12/21.09.2017 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет. Законопроектът беше представен от г-н Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи, г-н Петър Тошков – Главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ към Министерство на вътрешните работи и комисар Бойко Рановски, началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи.


  I. Настоящият законопроект цели да прецизира текстове и да отстрани несъвършенства в отделни разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), както и да измени и допълни други закони от функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи. Предложените промени в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се стремят да хармонизират националното законодателство с изискванията на Директива 2014/46/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 3 април 2014 г., чрез уточняването на понятията „временно отнемане на регистрация, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация“. Вносителят посочва, че в резултат от анализа на правоприлагането по ЗДвП са отстранени несъвършенства в санкционни разпоредби на закона и е предвидена промяна и в Закона за местните данъци и такси. Промените в санкционни и в други разпоредби на ЗДвП са насочени към отстраняване на съществуващи недостатъци при правоприлагането от страна на контролните органи по пътно движение.

  II. Важно е да се отбележи, че срокът за транспониране в българското законодателство на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства е бил юни 2017 г. Непредприемане на своевременни действия по транспонирането би довело до започване на наказателна процедура срещу Република България.

  III. Предвиждат се и промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чрез които се въвеждат допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на гражданите на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Промените се стремят да въведат в ЗЧРБ изискванията на Директивата отнасящи се до използването на задържане с цел извеждане. То следва да бъде ограничено и подчинено на принципа на пропорционалност относно предприеманата мярка и преследваните цели, а задържането е оправдано единствено с цел да се подготви връщането или да се извърши процесът на извеждането, както и когато прилагането на по-леки принудителни мерки не би било достатъчно.

  IV. Не на последно място, се предвиждат промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер на 112. Въвежда се понятието „e Call” в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство.

  В проведената след представянето на мотивите дискусия взеха участие г-н Кристиан Вигенин, г-н Иван Иванов и г-н Петър Петров. Народните представители обсъдиха дали предложените промени в Закона за Министерството на вътрешните работи съдържат елементи, които не са пряко свързани с необходимостта от приемане на европейското законодателство. Беше отбелязано, че в преходните и заключителни разпоредби се предвиждат промени в редица закони и трябва да се изясни какви причини са ги наложили. Заместник-министър Ципов обясни, че подготовката за този законопроект е започнала още през месец май. Тогава са постъпили предложения от всички основни структури на МВР за промени на редица закони, един от които е именно ЗДвП. Той информира, че в ЗДвП има промени, които са продиктувани от нуждата за прецизиране на някои текстове, както и отстраняване на несъответствия по отношение на санкционните разпоредби предвидени в действащия ЗДвП. Те не са свързани с транспониране на изискванията на Директива 2014/46/ЕС.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 3 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума