Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 19/09/2018


Комисия по труда, социалната и демографската политика
19/09/2018, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала Огледална
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
2. Разни.
Комисия по икономическа политика и туризъм
19/09/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 1 август 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
19/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 19 септември 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Актуални въпроси към Министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
2. Обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
3. Разни.

От Ръководството
Комисия по външна политика
19/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерски съвет на 07.09.2018 г.
2.Информация на Министерството на външните работи относно процедурата по чл.7 от Договора за Европейски съюз.

3.Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов на 13.06.2018 г. – първо гласуване

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 802-01-32, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г. – първо гласуване

3. Разни
Комисия по правни въпроси
19/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерски съвет на 18.07.2018 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет нa 13.08.2018 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 802-01-33, внесен от Министерски съвет нa 30.08.2018 г.

4. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 854-01-52, внесен от Николай Веселинов Александров и група народни представители на 13.06.2018 г.
Комисия по земеделието и храните
19/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.;
2. Блиц-контрол;
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.;
4. Национална гражданска инициатива „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи на територията на Република България", № ПГ-839-01-13, внесена от Инициативен комитет на 22 юни 2018 г.
Комисия по образованието и науката
19/09/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., №802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

2. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, №802-02-21, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.

3. Разглеждане на законопроект за изменение на Закона за ратифициране Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, №802-02-22, внесен от Министерски на 07.09.2018 г.

4. Разни.
1. Изслушване на представители на ГД "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" и ГД "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ" при МВР, във връзка с установяване на факти свързани с получаваните сигнали и дейността на МТИТС, съответно за ИА "Автомобилна администрация".;
2. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
19/09/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Актуални въпроси за развитието на сътрудничеството в областта на средствата за масова информация в съответствие с Договора за приятелство и добросъседство между Република България и Република Македония.
2. Разни.
четвъртък, 20/09/2018


Комисия по отбрана
20/09/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Проект на решение за обявяване на гр. Добрич и гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава", 854-02-51, внесен от народните представители Пламен Манушев, Цвета Караянчева, Константин Попов, Христо Гаджев, Алтимир Адамов, Александър Сабанов, Даниела Димитрова на 17.09.2018 г.

2.Разни.
Комисия по културата и медиите
20/09/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Дискусия във връзка с приетите на първо гласуване промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, свързани с прозрачността на собствеността на медиите и нейното значение за гарантиране на свободата на словото и превенцията на фалшивите новини.
Комисия по енергетика
20/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, №802-01-23, внесен от Министерски съвет на 21.06.2018г. – за второ четене


2. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за националната сигурност на Република България през 2017г., №802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018г.
1.Изслушване на Главния прокурор на Република България, Министъра на икономиката и представители на Министерство на вътрешните работи във връзка с нелегалното производство, разпространение и търговия на цигари, борбата със сивата икономика и контрабандата в тютюневия сектор.

2.Разни
Комисия по бюджет и финанси
20/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за изменение на Валутния закон, 802-01-34/ 13.09.2018г., внесен от Министерския съвет.

2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19/ 26.07.2018г.
Комисия по околната среда и водите
20/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20.07.2018 г.
2. Разни.
1. Обсъждане на годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г.(секретно), №802-00-20, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
1. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от Искрен Веселинов и Емил Христов.
2. Представяне и обсъждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017, № 802-00-39, внесен от Министерски съвет.
3. Представяне и обсъждане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г.
1.Изслушване на ръководството на КПКОНПИ на основание чл. 8а от Вътрешните правила на Комисията.
2.Разни
петък, 21/09/2018


Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/09/2018, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г.

2. Информация относно прилагането на процедурата по чл.7 от Договора за Европейски съюз.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.

4. Разни.