Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 21/03/2018


1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.
2. Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802 – 02 – 8, внесен от Министерски съвет на 02 март 2018 г.
2. Изслушване на ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
3. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-12, внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев на 22.02.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г., № 856-32-3, внесен от Икономическия и социален съвет на 13.03.2018 г.
Комисия по правни въпроси
21/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, внесен от Министерски съвет на 12.03.2018 г.

2. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет нa 06.03.2018 г.

3. Обсъждане на Искането на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ. бр. 64 от 7.08.2007 г., посл. изм. бр. 15 от 16.02.2018 г.) и на Определение на Конституционния съд от 13 март 2018 г., с което Народното събрание е конституирано като страна по к.д. № 2/2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

2. Изслушване на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите и ръководството на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

3. Разни
четвъртък, 22/03/2018


1. Обсъждане на постъпила петиция КВНО-853-16Ж-4/15.01.2018 г., внесена от сдружение "Независими автори, музиканти и продуценти", относно иницииране на законодателни промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), които да осигурят въвеждане на задължителни квоти за български музикални произведения в радио програмите на обществените и търговски електронни медии.

2. Разни
Комисия по околната среда и водите
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
Комисията по околната среда и водите ще проведе съвместно заседание с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в зала № 3, Източно крило в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І”№ 1 със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2. Изслушване за напредъка на програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще проведе съвместно заседание с Комисията по околната среда и водите на 22.03.2018 г., (четвъртък), от 14:30 ч., в зала № 3, Източно крило, в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І”№ 1 със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

2. Изслушване за напредъка на програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.01.2018 г. - за първо гласуване.
2. Разни.
Комисия по здравеопазването
22/03/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 22.03.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 854-01-14, внесен от Валентина Александрова Найденова и група народни представители на 1 март 2018 г. – първо гласуване.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-15, внесен от Валентина Александрова Найденова и група народни представители на 1 март 2018 г. – първо гласуване.
1.Разглеждане на проект на декларация на Народното събрание с вх.№854-03-1/09.03.2018 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

По точка 2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!