Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 17/01/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
17/01/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на икономиката, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 702-01-33, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за второ гласуване.
3. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за измерванията, № 702-01-32, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2017 г. -- за второ гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 702-01-54, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2017 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Комисия по външна политика
17/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 05.01.2018 г.
2.Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 8.11.2017 г.
3.Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 702 – 01 – 56, внесен от Министерския съвет на 19 декември 2017 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754 – 01 – 50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г. – второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение на Закона за социалното подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г. – обсъждане за първо гласуване, съвместно с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС (в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22.06.1970 г. в Женева, № 802-02-1, внесен от Министерски съвет на 5.01.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
Комисия по правни въпроси
17/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за ратифициране на актовете на ХХVІ конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерски съвет нa 07.12.2017 г.

2. Обсъждане на Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република Българя с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11.12.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България, № 754-01-86, внесен от Вежди Летиф Рашидов и група народни представители на 15.12.2017 г.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
17/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала зала 1 Източно крило
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

ПРОЕКТ!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе съвместно заседание с Комисията по труда, социалната и демографска политика на 17 януари 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 1 Източно крило в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния,

ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за изменение на Закона за социалното подпомагане,
№ 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.

От Ръководството
Комисия по образованието и науката
17/01/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни.
Комисия по земеделието и храните
17/01/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Блиц-контрол
2. Допълнителен доклад към доклад № 753-07-20 от 21 декември 2017 г. за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 702-02-13, внесен от Министерски съвет на 08.11.2017 г.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.

4. Информация за предстоящата среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Председателски КОСАК), 21-22 януари 2018 г.
четвъртък, 18/01/2018


Комисия по околната среда и водите
18/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТМЕНЯ
Комисия по културата и медиите
18/01/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24.11.2017 г.

2. Обсъждане на Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 754-01-80, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 17.11.2017 г.

3. Разни.
Комисия по отбрана
18/01/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, с № 702-01-42, внесен от Министерски съвет на 31.10.2017 г., приет на първо гласуване на 21 декември 2017 г. – за разглеждане в Комисията по отбрана за второ гласуване

2.Разни.
1.Представяне и обсъждане за законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл „В и К“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г., № 702-02-14, внесен от Министерски съвет на 201.11.2017 г.

2.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г.

3.Представяне и обсъждане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12.2017 г.

4.Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754-01-87, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова на 15.12.2017 г.
Комисия по здравеопазването
18/01/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 18.01.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11 декември 2017 г.

3.Обсъждане на тема „Антибиотична резистентност и клинично обоснована стратегия за нейното преодоляване“.
1. Обсъждане въпроси, свързани със сенчестата икономика при пазара с горива, включително и въпроси относно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари и застраховането им.

2.Разни
1.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №702-01-55 от 19.12.2017 г., внесен от Министерски съвет.
2.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 год., №820-00-1 от 11.01.2018 г.
3.Разни