Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
понеделник, 24/07/2017


1. Изслушване на г-жа Деница Златева – бивш заместник министър-председател по подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
2. Изслушване на:
■ г-н Валентин Кръстев – бивш председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Марио Анастасов – бивш председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Борислав Велков - председател на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Мирослав Боршош – бивш изпълнителен директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
■ г-н Ангел Митев - изпълнителен директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
3. Разни
вторник, 25/07/2017


Комисия по бюджет и финанси
25/07/2017, 12:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на кандидатите за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор.
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
25/07/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.
1. Приемане на проект на Доклад за дейността на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2. Разни
Комисия по отбрана
25/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала "Тържествена" на МО
1.Запознаване на членовете на комисията по отбрана от министъра на отбраната с целите, мерките и дейностите на министерството на отбраната в изпълнение на основен приоритет „Отбрана“ от Програмата на правителството и състоянието и перспективите за изпълнение на проектите за модернизация.

2.Разни.
сряда, 26/07/2017


Комисия по околната среда и водите
26/07/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11.07.2017 г.
2. Разни
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
26/07/2017, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Извънредно заседание съвместно с Комисията по външна политика

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на Проект на Решение на 44-то Народно събрание на Република България за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., № 754-02-66, внесен от Джема Маринова Грозданова и Кристиан Иванов Вигенин на 24.07.2017 г.
Комисия по земеделието и храните
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество № 754-01-44, внесен от Александър Мацурев и гр.н.пр. на 12 юли 2017 г. за първо гласуване.
Комисия по здравеопазването
26/07/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 26.07.2017г., /сряда/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала „Запад“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване в Комисия по здравеопазването на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Камен Плочев, дмн, в съответствие с раздел V от решение на Народното събрание от 06 юли 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.).
Комисия по труда, социалната и демографската политика
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Разглеждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, № 702-02-8, внесен от Министерски съвет на 20.07.2017 г.

2. Представяне на проект на програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото шестмесечие на 2018 г. – докладва министърът на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 753-19-8 от 19. 07. 2017 г., изготвен въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-24, внесен от Борис Ячев и група народни представители на 15. 06. 2017 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-33, внесен от н. п. Станислав Иванов на 30. 06. 2017 г. – второ гласуване.
2. Разни.
Комисия по външна политика
26/07/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, № 702-02-8, внесен от Министерски съвет на 20.07.2017 г.
2.Представяне, обсъждане и приемане на Проект за Решение на Народното събрание на Република България за приемане на календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г., № 754-02-66, внесен от Джема Грозданова и Кристиан Вигенин на 24.07.2017 г.
(т.2. съвместно с КЕВКЕФ)
3.Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, № 754-03-2, внесен от Джема Грозданова, Константин Попов и Христо Гаджев на 25.07.2017 г.
4.Разни
Комисия по правни въпроси
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Иванова-Събева нa 04.07.2017 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала зала №3, източeн вход
ДНЕВЕН РЕД


1. Представяне от Министерство на вътрешните работи на проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 ян. – 30 юни 2018г.), приета с Решение №387 на Министерски съвет от 2017г., както и Доклад за изпълнението на плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. към 30 юни 2017г.

2. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател във връзка с дебата за бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г.

2. Разни
Комисия по политиките за българите в чужбина
26/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Възникнали проблеми относно ползването на сграда, собственост на българската държава в Република Чехия, между Министерство на външните работи и български културно-просветни организации.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията ще проведе редовно заседание на 26.07.2017 – сряда от 16.30 часа в зала № 132 в сградата на пл.“Княз Александър I“ , при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Разискване качеството на питейните води в проблемните райони на страната.

2. Разни

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
четвъртък, 27/07/2017


ДНЕВЕН РЕД

за заседание № 3
27 юли 2017 г. (четвъртък)
14:30 ч., зала 232


1. Изслушване на проф. Тодор Тагарев – министър на отбраната в периода 13.03.2013 – 29.05.2013 г. и г-н Иван Иванов – заместник министър на отбраната в периода 2013 – 2014 г.
2. Разни.
1. Утвърждаване на Обществен съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

2. Разни