Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 22/05/2018


Комисия по земеделието и храните
22/05/2018, 11:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите относно:
1. Проблемите, свързани с ниските изкупни цени на розовия цвят;
2. Измененията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
сряда, 23/05/2018


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
23/05/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 23 май 2018 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на „Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.

2. Разни.

От Ръководството