Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Парламентарни комисии
Парламентарни комисии
сряда, 31/05/2017


Комисия по икономическа политика и туризъм
31/05/2017, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на Комисията по икономическа политика и туризъм по чл. 24, ал. 1 от ПОДНС.
2. Представяне на политическото ръководство на Министерството на туризма.
3. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм към министъра на туризма, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Разни.
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
31/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Представяне на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2.Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3.Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
31/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за българския жестомимичен език, № 754-01-6, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 17.05.2017 г. – обсъждане на първо гласуване.

2. Разглеждане и гласуване на Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
Комисия по бюджет и финанси
31/05/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Приемане на Вътрешни правила за работа на Комисията по бюджет и финанси.

2. Определяне числеността и състава на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси (на основание чл. 25, ал. 2 от ПОДНС).
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
ДНЕВЕН РЕД

1.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26.05.2017г.

2.Разни.
Комисия по образованието и науката
31/05/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на проект за Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по образованието и науката.
2. Разглеждане на проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г., №702-00-11, внесен от Министерски съвет на 19.05.2017 г.
3. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и обсъждане на „Специфичните препоръки за България и актуализираната Национална програма за реформи в Република България в рамките на Европейския семестър за 2017 г.“

2. Изслушване на ръководството на Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет във връзка с напредъка по програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2014 – 2020 г. и приключването на програмите от програмен период 2007 – 2013 г.

3. Разни.
Комисия по политиките за българите в чужбина
31/05/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Изслушване на министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция за българите в чужбина относно проблеми за забавянето на разглеждането и издаването на преписки за българско гражданство и възможности за ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство на българи, живеещи извън Република България.
2. Разни.
четвъртък, 01/06/2017


1. Обсъждане и приемане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
2. Обсъждане и приемане на правилата за избор на членове на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
3. Разни
Комисия по здравеопазването
01/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 01.06.2017г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО