Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/07/2016
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно структурни промени във връзка с влизането в сила на Закона за училищното и предучилищното възпитание.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно политика в областта на научните изследвания, която е в разрез с изискванията на ЕС.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно закриване на Професионална гимназия по машиностроене в гр. Шумен.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно неутвърдената тригодишна програма на Българската банка за развитие.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ относно данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар. "данък уикенд".

6. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно събиране на налози от интернет компании в България.

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно становище на Министерството на финансите за "Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".

8. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно капиталовите разходи.

9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.

10. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно дейност на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно дейността на Българската банка за развитие.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно Доклад на Световната банка относно пълна либерализация на електроенергийния пазар в България.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно порочни практики в завод "Видахим".

4. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно нарушения от дружеството "Видахим" АД при продажбата на електроенергия.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно охраната на АЕЦ "Козлодуй".

6. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно разрешение за проучване на строителни материали в землището на с. Логодаж, община Благоевград.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

8. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на проекта АЕЦ "Белене" след решението на Арбитражния съд.

IV. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно липсата на аптеки в селата и малките общински центрове.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно заплащане на извънреден труд в Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на Министерството на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно състоянието и предприетите мерки за предотвратяване закриването на Отделение по хемодиализа на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов", гр. Карлово.

V. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно наложени от Република Турция ограничения пред участието на български общини, в изпълнението на проекти по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно предложения за нови назначения на посланици.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно допълнителни разходи на Министерството на външните работи за осъществяване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно управление на недвижимите имоти в чужбина - собственост на българската държава.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно оценка за въздействието върху България от излизането на Великобритания от ЕС.

6. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз.

VI. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадровата политика и работата с учебните центрове на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно назначаване на ръководителя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

3. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно неприключили до 31.12.2015 г. проекти по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно оказване на натиск върху служители на "Летище София" ЕАД.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно възможности за превръщането на Дома на културата на железничарите "Гео Милев" - Пловдив, в културно средище.

VIII. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно държавната политика за популяризиране на културата чрез осигуряване на безплатен вход в музеите и галериите.

2. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно реконструкция на покривната конструкция и цялостната фасада на джамията "Ибрахим паша" - Разград.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно Реконструкция на покривната конструкция и опазване целостта на джамията "Баня Баши" - София.

IX. Екатерина Гечева-Захариева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно информация и процедура за получаване на българско гражданство от лица, родени в България.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно изтърпяване на наказание на лишени от свобода, водени на отчет по картотека и разпределени по затворите в страната.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Танев; и Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев и на 1 питане с писмен отговор от народния представител Слави Бинев;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева – на 2 въпроса от народните представители Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев, и Станислав Станилов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Вили Лилков; и Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Николай Александров, и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 2 въпроса от народните представители Филип Попов; и Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков; Мартин Димитров; Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Настимир Ананиев; Светла Бъчварова и Добрин Данев; и Петър Славов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 1 въпрос от народния представител Иван Станков, и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Слави Бинев; и Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; и Георги Кючуков и Петър Кадиев;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на отбраната Николай Ненчев - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 1 въпрос от народния представител Явор Хайтов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Бойка Маринска; и Вили Лилков, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Никола Хаджийски – към министъра на финансите Владислав Горанов;
- 2 въпроса от народния представител Слави Бинев - към министъра на външните работи Даниел Митов;
- 1 въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов – към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 1 въпрос от народния представител Петър Славов - към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 1 въпрос от народния представител Иван Ибришимов – към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров – към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват – заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова; и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради участие в среща от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.
Поради участие в международното военно учение „Бриз 2016“, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на отбраната Николай Ненчев.
Форма за търсене
Ключова дума