Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 24 март 2016 г.
Открито в 9,02 ч.
24/03/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Иван К. Иванов и Кирил Цочев

Секретари: Айхан Етем и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, съгласно приетата във вчерашния ден Програма за работата на Народното събрание за настоящата седмица като т. 1 за днес е предвидено второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносител е Министерският съвет. Приет на първо гласуване на 10 февруари 2016 г.
Преди това две съобщения:
Вчера, на 23 март 2016 г., е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приети на първо гласуване на 9 март тази година. Проектът е изготвен от Комисията по образованието и науката на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта.
На 23 март 2016 г. в Народното събрание е постъпил подробен Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по земеделието и храните и е на Ваше разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Господин Христов има готовност.
Заповядайте.
Председателят на Комисията по земеделието и храните ще докладва предложенията на Комисията по текстовете за второ четене на Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди да пристъпим към представянето на Доклада за второ гласуване, моля на основание чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати Симона Бонева – началник отдел в Дирекция „Външноикономическа политика” в Министерството на икономиката, и Светослава Малчева – главен експерт в Дирекция „Външноикономическа политика” в Министерството на икономиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, гласуваме това предложение.
Гласували 119 народни представители: за 107, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Христов.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-99, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2015 г., приет на първо гласуване на 10 февруари 2016 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на вносителя за наименованието на Закона. (Министърът на икономиката Божидар Лукарски влиза в пленарната зала.
МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ (в страни от микрофоните): Добро утро!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре дошъл, на министър Лукарски.
Прекратете гласуването.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В наименованието на закона думите „и тютюневите” се заменят с „тютюневите и свързаните с тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 в редакция на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 1 думите „и търговията с тютюневи” се заменят с „представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2.
Гласували 126 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и тютюневите” се заменят с „тютюневите и свързаните с тях”.
2. В ал. 3 след думата „тютюневите” се добавя „и свързаните с тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 4 по вносител.
Гласували 114 народни представители: за 113, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 5 по вносител.
Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 6 има предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението на проф. Бъчварова:
„В § 6, в съдържанието на създавания нов чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „уведомяват” се добавя „предварително по електронен път”.
2. Алинея 2 – отпада.
3. Алинея 3 става ал. 2.
4. Алинея 4 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Към уведомлението се прилагат:
1. подробно описание на изделието;
2. информацията и документацията по чл. 35б, ал. 1 и 2;
3. анализ на риска и
4. указания за употреба.”
5. Алинея 5 – отпада.
6. Алинея 6 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Уведомлението се разглежда в 14-дневен срок от подаването му”.
7. Алинея 7 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато уведомлението не отговаря на изискванията по ал. 2 и 3, Министерството на икономиката съобщава на производителя или вносителя да допълни в 14-дневен срок представената информация.”
8. Алинеи 8 и 9 стават съответно ал. 6 и 7.
9. Алинея 10 – отпада.
10. Алинея 11 става ал. 8, като изразът „ал. 1-10” се заменя с „1-7”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
„§ 5. Създава се глава девета „а” с чл. 26а-26в:
„Глава девета „а”
Нови тютюневи изделия
Чл. 26а. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия уведомяват Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което искат да пускат на пазара.
(2) Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие.
(3) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и на вносителя в случаите на внос.
(4) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. подробно описание на новото тютюнево изделие;
2. указание за употреба;
3. информация за съставките и емисиите в съответствие с чл. 35б, ал. 1 – 3;
4. наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на новото тютюнево изделие, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;
5. наличните изследвания, обобщени оценки за новото тютюнево изделие и пазарните проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора и пушачите;
6. друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от новото тютюнево изделие, очакваните последици при започване и при преустановяване на употребата на тютюневи изделия, както и предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.
(5) Уведомлението по ал. 1 и приложенията към него се разглеждат от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица в 14-дневен срок от датата на подаване на уведомлението и приложенията към него.
(6) В случай че представената информация в уведомлението по ал. 1 и приложенията към него е непълна или неточна, Министерството на икономиката изисква в 14-дневен срок производителят, вносителят или лицето, което въвежда на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, да допълни информацията или да отстрани неточностите.
(7) Министерството на икономиката изисква от Министерството на здравеопазването и Института по тютюна и тютюневите изделия да представят мотивирано становище относно съответствието на новото тютюнево изделие с изискванията на закона. Становищата се предоставят на Министерството на икономиката в срок до два месеца от датата на получаване на искането в съответната администрация.
(8) При необходимост или въз основа на становищата по ал. 7 Министерството на икономиката може да изисква от производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия да извършат допълнителни тестове или да представят допълнителна информация.
(9) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия предоставят на Министерството на икономиката всяка нова или актуализирана информация за изследвания, проучвания и друга информация по ал. 4, станала им известна след подаване на уведомлението по ал. 1.
(10) Министерството на икономиката предоставя на Европейската комисия цялата информация по ал. 1-9.
Чл. 26б. (1) В Министерството на икономиката се създава и поддържа публичен регистър на новите тютюневи изделия.
(2) В публичния регистър по ал. 1 в отделен раздел се вписват лицата, които са подали уведомление за ново тютюнево изделие, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на уведомлението, като се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра.
Чл. 26в. Новите тютюневи изделия, пуснати на пазара, трябва да отговарят на изискванията на закона. В зависимост от категорията, в която попадат новите тютюневи изделия, се прилагат изискванията за бездимните тютюневи изделия или за тютюневите изделия за пушене.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има ли изказвания по § 5, в това число и по предложението на госпожа Светла Бъчварова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията?
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Бъчварова и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 127 народни представители: за 22, против 42, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 5 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 110, против 11, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
„§ 6. В наименованието на Глава десета думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 7, който става § 6 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 8 Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 9 има предложение от народния представител Румен Христов, направено по реда чл. 80, ал. 4, това 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
„§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забранява се предлагането и продажбата на:
1. тютюневи и свързани с тях изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;
2. тютюневи и свързани с тях изделия на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;
3. тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години;
4. тютюневи и свързани с тях изделия с нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
5. тютюневи и свързани с тях изделия без фактура за покупка (фактура за доставка) на продаваните тютюневи или свързани с тях изделия;
6. тютюневи и свързани с тях изделия с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
7. тютюневи и свързани с тях изделия без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на съответното изделие на производителя;
8. тютюневи и свързани с тях изделия без обявяване на цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин;
9. тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
10. тютюневи и свързани с тях изделия от автомати за продажба на тютюневи или свързани с тях изделия и от щандове за самообслужване, с изключение на обектите за безмитна търговия;
11. цигари, неотговарящи на изискванията на чл. 35а, ал. 1;
12. течности, съдържащи никотин, неотговарящи на изискванията на чл. 43д;
13. тютюневи и свързани с тях изделия с потребителски опаковки, неотговарящи на изискванията за етикетиране и опаковане;
14. тютюневи изделия, върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, фигуративни или други знаци, които въвеждат в заблуждение, че даден продукт е по-малко вреден;
15. потребителски опаковки на цигари, съдържащи по-малко от 20 къса цигари;
16. потребителски опаковки на тютюн за ръчно свиване на цигари, съдържащи по-малко от 30 г тютюн;
17. тютюневи изделия, съдържащи:
а) витамини или други добавки, които въвеждат в заблуждение, че тютюневото изделие е полезно за здравето или че е по-малко вредно за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и стимулиращи съединения, които се свързват с енергия и жизненост;
в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите;
г) добавки улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина;
д) добавки, които имат канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства (КМТР свойства) в неизгорена форма;
18. цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари:
а) с характерни вкусово-ароматни качества;
б) съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или интензитета на техния дим; филтрите, хартията и капсулите не могат да съдържат тютюн или никотин;
19. тютюневи и свързани с тях изделия, съдържащи растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”
2. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 7 в редакцията и номерацията по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 113, против 10, въздържали се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
„§ 8. Създават се нов чл. 31 и чл. 31а:
„Чл. 31. Забранява се пускането на пазара на тютюн за орална употреба.
Чл. 31а. Забраняват се трансграничните продажби от разстояние, както и предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия чрез услугите на информационното общество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложенията за нови членове с номера 31 и 31а? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията – § 8 по доклада й.
Гласували 120 народни представители: за 119, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
„§ 9. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Вносът на тютюневи и свързани с тях изделия се съгласува по отношение на изискванията на Закона от съответните компетентни органи, определени с правилника за прилагане на Закона.
(2) Тютюневите и свързаните с тях изделия, които се предлагат и продават в обекти за безмитна търговия съгласно Закона за безмитната търговия, трябва да отговарят на изискванията по този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 9 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Единодушно е приет и този текст.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 12 – предложение от народния представител Румен Христов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
„§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”;
б) в т. 1 думите „или тютюневи” се заменят с „тютюневи или свързани с тях”, а думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”;
в) в т. 2 накрая се добавя „чрез други външни признаци на рекламната визия с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години”.
2. В ал. 2 думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”;
б) в т. 1 навсякъде думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене”.
4. В ал. 4 и 5 думите „и тютюневи” се заменят с „тютюневи и свързани с тях”.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Забраняват се аудио-визуалните търговски съобщения за електронните цигари и за контейнерите за многократно пълнене. За съобщенията се прилага Законът за радиото и телевизията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания по § 10 в редакцията по доклада на Комисията? Няма.
Гласуваме този параграф.
Гласували 120 народни представители: за 118, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: По § 13 предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители:
„В § 13, в новото съдържание на чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. данните за равнището на емисиите;”.
2. Алинея 4 отпада.
3. Алинеи 5 – 9 стават съответно алинеи 4 – 8.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Румен Христов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, но поради това, че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови параграфи 11 – 16:
„§ 11. Наименованието на Глава десета „а” се изменя така: „Съставки и емисии”.
§ 12. Член 35а се изменя така:
„Чл. 35а. (1) Максималното равнище на емисии от цигарите, произведени и/или пуснати на пазара, не трябва да надвишава:
1. десет мг катран за една цигара;
2. един мг никотин за една цигара;
3. десет мг въглероден оксид за една цигара.
(2) Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигари се измерва въз основа на стандарт ISO 4387 – за катрана, стандарт ISO 10315 – за никотина, и стандарт ISO 8454 – за въглеродния оксид. Точността на измерванията на катран, никотин и въглероден оксид се определя в съответствие със стандарт ISO 8243.
(3) Измерванията по ал. 2 се проверяват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” към министъра на икономиката или от лаборатории, акредитирани от съответния компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз.
(4) Лабораториите по ал. 3 не може да бъдат собственост на или контролирани пряко или непряко от производители на тютюневи изделия.
(5) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” предоставя на Европейската комисия списък на акредитираните от нея лаборатории по ал. 3, като посочва прилаганите критерии за одобряване и методите за наблюдение. Списъкът се актуализира при всяка промяна.”
§ 13. Член 35б се изменя така:
„Чл. 35б. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия представят на Института по тютюна и тютюневите изделия:
1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки и тяхното количество в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка по марки и видове тютюневи изделия; списъкът се придружава от:
а) декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия;
б) статуса на съставките, включително дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;
в) класификация на съставките съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември
2008 г.);
г) токсикологични данни за съставките в изгорена или неизгорена форма, включително за тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат и всички водещи до пристрастяване свойства;
2. равнището на емисиите по чл. 35а, ал. 1;
3. информация за други емисии и тяхното съдържание в случаите, когато имат такава информация;
4. информация за всички методи, използвани за измерване на емисиите от тютюневите изделия.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, освен информацията по ал. 1, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия и:
1. технически документ, съдържащ общо описание на използваните добавки и техните свойства;
2. информация за добавките, включени в приоритетен списък на добавките; приоритетният списък на добавките се определя с Правилника за прилагане на Закона.
(3) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия информират Института по тютюна и тютюневите изделия, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който засяга данните и информацията по ал. 1 и 2.
(4) Преди пускането на пазара на нови и/или изменени тютюневи изделия производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия предоставят данните и информацията по ал. 1 и 2 за съответните изделия.
(5) Данните и информацията по ал. 1 и 2 се предоставят по електронен път при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона.
(6) При представяне на данните и информацията по ал. 1 и 2 производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия посочват коя част от тях смятат за търговска тайна.
(7) Институтът по тютюна и тютюневите изделия:
1. съхранява данните и информацията по ал. 1 и 2 в електронен вид и осигурява достъп на Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, до информацията за целите на изпълнение на закона и Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ, L 127/1 от 29 април 2014 г.);
2. публикува на интернет страницата си данните и информацията по ал. 1 и 2, с изключение на данните и информацията, които представляват търговска тайна;
3. предприема необходимите технически и организационни мерки за защита при обработването на данните и информацията, които представляват търговска или друга защитена със закон тайна;
4. уведомява Европейската комисия за всяко максимално равнище на емисиите, което се определя за емисии от цигари, различни от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите;
5. уведомява Европейската комисия за всички методи за измерване, които се използват за емисиите от цигари, различни от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигари;
6. предлага на Министерството на икономиката, въз основа на научни доказателства, да въведе забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия, които съдържат добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават съществено или в измерима степен токсичния ефект, свойствата, водещи до пристрастяване или КМТР свойствата на тютюневото изделие;
7. може да изисква от производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия да извършват допълнителни проучвания с цел оценка на въздействието от съставките върху здравето на потребителите, като се вземат предвид опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.
(8) Служителите, обработващи и съхраняващи данните и информацията по ал. 7, т. 1, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган.
(9) В случай на въвеждане на забрана по ал. 7, т. 6 Министерството на икономиката уведомява Европейската комисия.”
§ 14. Член 35в се изменя така:
„Чл. 35в. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари трябва да извършат задълбочени проучвания на предлаганите от тях изделия, съдържащи добавка, включена в приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2, и които проучвания имат за цел да установят дали тази добавка:
1. допринася за токсичността на съответните изделия, води до пристрастяване към тях или води до съществено или измеримо увеличаване на токсичността, или на опасността от пристрастяване към което и да било от съответните изделия;
2. придава характерни вкусово-ароматни качества;
3. улеснява вдишването или абсорбирането на никотина, или
4. води до образуването на вещества, които имат КМТР свойства, тяхното количество или води до съществено или измеримо увеличаване на КМТР свойствата на което и да било от съответните изделия.
(2) В проучванията по ал. 1 трябва да се вземе предвид планираната употреба на съответните изделия и да се оценяват по-специално емисиите, произтичащи от процеса на горене, включващ добавката по ал. 1. В проучванията се оценява и взаимодействието на добавката по ал. 1 с други съставки на съответните изделия. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, които използват една и съща добавка, може да извършват съвместно проучване, когато използват една и съща добавка в състава на сравними тютюневи изделия.
(3) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари изготвят доклад за резултатите от проучванията по ал. 1. Докладът включва обобщена оценка и изчерпателен преглед на проучванията, посочва наличната научна литература за добавката по ал. 1 и обобщава данните за нейното въздействие.
(4) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари изпращат доклада по ал. 3 на Европейската комисия, като предоставят копие от него на Института по тютюна и тютюневите изделия най-късно 18 месеца след включването на добавката по ал. 1 в приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2.
(5) В случаите когато Европейската комисия и/или Института по тютюна и тютюневите изделия са изискали допълнителна информация за добавката по ал. 1, тази информация се включва в доклада по ал. 3.
(6) Институтът по тютюна и тютюневите изделия може да изиска проверка на докладите по ал. 3 от независим научен орган относно тяхната изчерпателност, методология и заключения.”
§ 15. Член 35г се изменя така:
„Чл. 35г. Член 35б, ал. 2, т. 2 и чл. 35в не се прилагат за малките и средните предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, когато друг производител, вносител или лице, което въвежда на територията на страната от друга държава –членка на Европейския съюз, тютюневи изделия е представил доклад по чл. 35в, ал. 3.”
§ 16. В Глава десета „а” се създава чл. 35д:
„Чл. 35д. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия представят на Института по тютюна и тютюневите изделия в електронен формат:
1. собствени и други изследвания, с които разполагат, свързани с проучване на пазара и предпочитанията на различните потребителски групи, включително на младите хора и пушачите за съставките и емисиите;
2. обобщени оценки от пазарните проучвания, които извършват, свързани с пускането на нови тютюневи изделия;
3. информация за обема на своите продажби на тютюневи изделия по търговска марка и тип, в късове или в килограми, и по държава – членка на Европейския съюз, на годишна база, считано от 1 януари 2015 г.
(2) При представяне на данните и информацията по ал. 1 производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия посочват коя част от данните и информацията смятат за търговска тайна.
(3) Националната агенция за приходите и/или Агенция „Митници” предоставят на Института по тютюна и тютюневите изделия данните за обема на продажбите, с които разполагат.
(4) Институтът по тютюна и тютюневите изделия съхранява данните и информацията по ал. 1 и 3 в електронен вид и осигурява достъп на Европейската комисия и на другите държави – членки на Европейския съюз, при спазване на изискванията за защита на информацията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания по предложението на госпожа Бъчварова за § 13 и предложените ни от Комисията нови параграфи от 11 до 16?
Госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви обърна внимание върху редакцията на Комисията за текст, който според нас е неприложим и на практика обезсмисля въобще темата, свързана с оценка на емисиите на тютюн. Защо?
Защото първо казваме, че производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната и други страни – членки от Европейския съюз, цигари и тютюн за ръчно свиване, съответно трябва да предоставят обобщен анализ и доклад пред Института по тютюна и тютюневите изделия. Но в следващата ал. 6 ние казваме, че Институтът по тютюна и тютюневите изделия може да изисква проверка на докладите по ал. 3 от независим научен орган.
Извинявайте, в България има само един независим научен орган и това е Институтът по тютюна и тютюневите изделия. Тоест предоставянето на докладите и неговата оценка трябва да бъде направена именно от този орган, а не на външни експерти, които не знам откъде могат да бъдат намерени, при условие че това, общо взето, е научна сфера, в която няма толкова много специалисти в България. Ако трябва навън да се изследва този процес, също не е много ясно как ще бъде реализиран. Но предложението за независим научен орган според мен е неприложимо и този текст на ал. 6 въобще не може да бъде приета като адекватна, даже включително на директивата. Затова нашето предложение беше Институтът по тютюна и тютюневите изделия като независим орган трябва да направи тази оценка на докладите и съответно да определи тяхната изчерпателност, методологията и заключенията. Няма кой друг. Ако ми посочите кой друг може да направи тази оценка, ще се съглася, но на този етап в страната няма друг освен Институтът по тютюна и тютюневите изделия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Конкретни предложения по текста на Комисията правите ли?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Мога да направя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кой параграф, член и точка?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: В чл. 35в, ал. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Алинея 6: „Институтът по тютюна и тютюневите изделия може да изиска проверка на докладите по ал. 3…”
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „…от независим научен орган”.
„(6) Институтът по тютюна и тютюневите изделия извършва проверка на докладите по ал. 3 относно тяхната изчерпателност, методология и заключение”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вместо „може да изиска” текстът да бъде: „извършва проверка”.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Отпада изразът: „от независим научен орган”, и остават думите „относно тяхната изчерпателност, методология и заключения.”
Ако искате да има работещ текст, с който да се носи отговорност за това кой ще прави този анализ и оценка, това е единствената научна институция. Затова е предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Реплики?
От Комисията – обяснение?
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Може да се подкрепи текстът, внесен от проф. Бъчварова. Действително на този етап това е институцията, оторизирана да направи тези проверки, така че няма проблем тази редакционна поправка да бъде гласувана, да бъде подкрепена в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Няма.
Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа Светла Бъчварова и група народни представители, направено между първо и второ четене, което Комисията не подкрепя.
Вие го оттегляте!?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Бъчварова току-що оттегли това предложение.
Сега подлагам на гласуване направеното от нея редакционно предложение в пленарната зала за нова редакция на § 14 за промени в чл. 35в, ал. 6 в редакцията на госпожа Бъчварова, подкрепена от господин Христов в качеството му на председател на Комисията.
Гласуваме нова редакция на ал. 6.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията за новите параграфи с номера от 11 до 16 включително и в редакцията им по доклада на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ХРИСТОВ: Параграф 14.
Предложение на народния представител Ферихан Ахмедова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
„§ 17. Създава се Глава десета „б“ с чл. 35е – 35у:
„Глава десета „б“
Етикетиране и опаковане
„Чл. 35е. (1) Всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневите изделия трябва да съдържа здравни предупреждения.
(2) Здравните предупреждения по ал. 1 трябва да:
1. заемат цялата повърхност на потребителската опаковка или външната опаковка, която е предназначена за тях; за повърхност на потребителската опаковка се приема и повърхността на скосените или заоблени ръбове, ако има такива;
2. не са преразказани, преформулирани, нито да се препраща към тях под каквато и да е форма;
3. са отпечатани по начин, който не позволява да бъдат отстранени;
4. са незаличими и изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват изцяло или отчасти от бандероли, етикети с цената, защитни елементи, обвивки, обложки, кутии или други елементи;
5. може да се поставят чрез стикери върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари в калъф, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени;
6. остават цялостни при отварянето на потребителската опаковка, с изключение на опаковките със затварящо се капаче, при които здравните предупреждения могат да бъдат разделени при отварянето на опаковката, само по начин, гарантиращ графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.
(3) Здравните предупреждения по ал. 1 не трябва да скриват или прекъсват бандеролите, цената, маркировките за наблюдение и проследяване, както и защитните елементи върху потребителските опаковки.
(4) Размерите на здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 се изчисляват спрямо съответната повърхност, когато съответната опаковка е затворена.
(5) Здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1 и чл. 35л, ал. 1 трябва да са оградени с черна линия с широчина 1 мм в рамките на повърхността, предназначена за тях.
(6) Здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 2, т. 1, чл. 35л, ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 върху тютюневи изделия, предназначени за търговските обекти за безмитна търговия, може да са отпечатани и на английски език, и трябва да отговарят на изискванията на закона. Информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, която се поставя върху опаковките на тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти за безмитна търговия, се определя с правилника за прилагане на закона и може да се отпечатва на английски език.
Чл. 35ж. (1) Върху потребителската опаковка и върху външната опаковка на тютюневите изделия, както и върху самото тютюнево изделие, не може да се поставят елементи или отличителни обозначения, които:
1. рекламират тютюневото изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му, здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;
2. съдържат информация за съдържанието на никотин, катран или въглероден оксид в тютюневото изделие;
3. въвеждат в заблуждение, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно или че води до намаляване на последиците от някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи, природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;
4. се отнасят до вкус, мирис или други добавки или тяхната липса;
5. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
6. въвеждат в заблуждение, че определено тютюнево изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(2) Потребителската опаковка и външната опаковка на тютюневото изделие не трябва да внушават икономическа полза, като включват печатни ваучери, предлагане на отстъпки, безплатно разпространение, предлагане тип „две за едно” или други добавки, определени със закон.
(3) Забранените елементи и отличителни обозначения по ал. 1 и 2 може да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, но не се ограничават само до тях.
Чл. 35з. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула се поставя:
1. общо предупреждение „Пушенето убива – откажете се сега”;
2. информационно съобщение „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които е известно, че причиняват рак”.
(2) За опаковките на цигари и за тютюна за ръчно свиване на цигари в опаковки с форма на паралелепипед:
1. общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се поставя в долния край на една от страничните повърхности на потребителската опаковка, а информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се поставя в долния край на другата странична повърхност на потребителската опаковка;
2. широчината на общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 е не по-малка от 20 мм;
3. широчината на общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 трябва да е успоредна на най-дългия страничен ръб на опаковката и на посоката на четене на предупредителния надпис.
(3) За опаковките на цигари и на тютюн за ръчно свиване на цигари във вид на твърда кутия с падащо капаче, при които страничните повърхности се разделят на две части при отварянето на опаковката, общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат изцяло върху по-голямата от двете части на съответната повърхност. Общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се поставя и върху вътрешната страна на горната повърхност, която е видима при отварянето на опаковката. Височината на повърхностите на този тип опаковка е не по-малка от 16 мм.
(4) За тютюна за ръчно свиване на цигари във:
1. опаковки с форма на калъф – общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат на повърхностите, които осигуряват пълна видимост на тези здравни предупреждения;
2. цилиндрични опаковки – общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се разполага на външната повърхност на капака, а информационното съобщение по ал. 1, т. 2 на вътрешната повърхност на капака.
(5) За опаковките на цигари, на тютюна за ръчно свиване на цигари и на тютюна за водна лула общото предупреждение по ал. 1, т. 1, както и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 трябва да покриват 50 на сто от съответната повърхност.
Чл. 35и. Общото предупреждение и информационното съобщение по чл. 35з, ал. 1 трябва да са:
1. отпечатани на български език с черен плътен шрифт „хелветика” на бял фон;
2. разположени в центъра на повърхността, предназначена за тях, като при опаковките с форма на паралелепипед и при всички външни опаковки – успоредно на страничния ръб на потребителската опаковка или на външната опаковка.
Чл. 35к. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула се поставят комбинирани здравни предупреждения.
(2) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 трябва:
1. да съдържат едно текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б;
2. да се състоят от еднакво текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б на двете страни на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
3. да включват следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: „Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323”;
4. да покриват 65 на сто от външната предна и задна повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка; на цилиндричните опаковки се поставят две комбинирани здравни предупреждения, които се намират на еднакво разстояние едно от друго, като всяко здравно предупреждение обхваща 65 на сто от съответната половина на заоблената повърхност;
5. да се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка в същата посока, както всяка друга информация, поставена върху същата страна на опаковката;
6. да са във формата, оформлението, дизайна и пропорциите, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1842 на Комисията от 9 октомври 2015 г. относно техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене (ОВ, L 267/5 от 14 октомври 2015 г.);
7. при потребителските опаковки на цигари да са:
а) с височина – не по-малко от 44 мм;
б) с широчина – не по-малко от 52 мм.
(3) Над комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 не се поставят търговски марки или лого.
(4) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 са разделени на три групи, определени в приложение № 3б. Групите се използват последователно за срок от една година, като се започва с група 1.
(5) Всяко комбинирано здравно предупреждение по ал. 1 от използваната през съответната година група по приложение № 3б се отпечатва, доколкото е възможно, върху равен брой потребителски и външни опаковки през същата година за всяка марка тютюнево изделие.
(6) Министерството на икономиката предоставя на производителите и/или вносителите на тютюневи изделия технически спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневи изделия за пушене.
(7) При предоставянето на технически спецификации по ал. 6 производителите и вносителите на тютюневи изделия подписват декларацията по приложение № 3в.
Чл. 35л. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното здравно предупреждение: „Това тютюнево изделие уврежда Вашето здраве и води до пристрастяване”.
(2) Здравното предупреждение по ал. 1 трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 35и;
2. се отпечатва успоредно на основния текст на повърхността, предназначена за него;
3. се разполага върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
4. покрива 30 на сто от повърхността на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
Чл. 35м. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, се поставя:
1. общото предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1;
2. едно от текстовите предупреждения от списъка по приложение № 3а.
(2) Общото предупреждение по ал. 1 включва и следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: „Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323”.
(3) Общото предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1 трябва да:
1. се разполага върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всяка външна опаковка;
2. покрива 30 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
(4) Текстовото предупреждение по ал. 1, т. 2 трябва да:
1. покрива 40 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
2. се появява, доколкото е възможно, с еднаква честота за всяка марка от тези изделия;
3. се разполага върху следващата по видимост повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка; при потребителска опаковка с падащо капаче следващата по видимост повърхност е тази, която става видима при отваряне на опаковката.
(5) В случай че здравните предупреждения по ал. 1 трябва да са разположени на повърхност, по-голяма от 150 кв. cм, предупреждението трябва да покрива площ от 45 кв. cм.
(6) Здравните предупреждения по ал. 1 трябва да:
1. отговарят на изискванията на чл. 35и; текстът на здравните предупреждения е успореден на основния текст на повърхността, предназначена за тези предупреждения;
2. са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 мм и не повече от 4 мм; тази линия се разполага извън повърхността, предназначена за здравното предупреждение.
(7) Член 35з, ал. 1, т. 2 и чл. 35к, ал. 3 не се прилагат за тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула.
Чл. 35н. Потребителските опаковки на цигари трябва да:
1. са с форма на паралелепипед, включително тези със заоблени или скосени ръбове;
2. бъдат от картон или от мек материал;
3. нямат отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче и падащото капаче на твърдата кутия; при опаковките със затварящо се и падащо капаче, капачето е захванато само към задната страна на потребителската опаковка.
Чл. 35о. Потребителските опаковки на тютюн за ръчно свиване на цигари са с форма на паралелепипед или на цилиндър или са във вид на калъф.
Чл. 35п. (1) Потребителските опаковки на тютюневите изделия, предназначени за пускане на пазара, се маркират с уникален идентификатор.
(2) Уникалният идентификатор по ал. 1 трябва да:
1. се отпечатва или нанася по такъв начин, че да не може да бъде отстранен или да бъде нарушена неговата цялост;
2. е незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандерол и етикет с цената, нито при отваряне на потребителската опаковка;
3. дава възможност за определяне на:
а) датата и мястото на производство;
б) производствения обект;
в) машината, използвана за производство на тютюневите изделия;
г) производствената смяна или часа на производство;
д) описанието на изделието;
е) пазара за продажба на дребно, за който са предназначени тютюневите изделия;
ж) предвидения маршрут за транспортиране;
з) вносителя, в случаите на внос;
и) действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове, датата на изпращане, местоназначението, отправната точка и получателя;
к) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;
л) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.
(3) Информацията по ал. 2, т. 3, букви „а”-„ж”, както и по буква „з” в случаите на внос, е част от уникалния идентификатор по ал. 1.
(4) Информацията по ал. 2, т. 3, букви „и”, „к” и „л” е достъпна по електронен път чрез връзка с уникалния идентификатор по ал. 1.
Чл. 35р. (1) Всички икономически оператори, участващи в търговията с тютюневи изделия – от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно (икономически оператори по веригата за доставка), записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателната им доставка.
(2) Задължението по ал. 1 може да се осъществи чрез маркиране и записване на големи опаковки, като стекове, кашони или палети, при условие, че наблюдението и проследяването на потребителските опаковки остава възможно.
Чл. 35с. Всички икономически оператори по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно поддържат пълни и точни записи за всички имащи отношение сделки.
Чл. 35т. (1) Производителите на тютюневи изделия осигуряват необходимото оборудване, даващо възможност за записване на данни на закупените, продаваните, съхраняваните, транспортираните или предмет на друг вид сделки тютюневи изделия на всички икономически оператори по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно, включително вносители, складове и транспортни дружества.
(2) Оборудването по ал. 1 трябва да осигурява възможност за четене и предаване на записаните данни по електронен път до съоръжението за съхранение на данни в съответствие с ал. 3.
(3) Производителите и вносителите на тютюневи изделия сключват договор за съхраняване на данните по ал. 1 с независима трета страна, в която да бъде разположено съоръжението за съхранение на всички данни.
(4) Съоръжението по ал. 3 трябва да бъде разположено на територията на Европейския съюз.
(5) Независимостта и техническият капацитет на независимата трета страна, както и договорът по ал. 3, се одобряват от Европейската комисия.
(6) Дейностите на независимата трета страна са обект на наблюдение от външен одитор, който е предложен и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и е одобрен от Европейската комисия.
(7) Европейската комисия, Агенция „Митници” и външният одитор имат пълен достъп до съоръжението за съхранение на данните по ал. 1.
(8) В надлежно обосновани случаи Европейската комисия или Агенция „Митници” при спазване на чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за митниците могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до съхраняваните данни по ал. 1, при условие, че търговската информация е защитена съгласно правото на Европейския съюз и на българското законодателство.
(9) Данните по ал. 1 не трябва да се променят или заличават от икономическите оператори по веригата за доставка на тютюневи изделия преди първия търговски обект за продажба на дребно.
(10) Личните данни се обработват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(11) Основните елементи, като продължителност, възможност за подновяване, изискван опит или поверителност, включително редовното наблюдение и оценката на действието на договорите по ал. 3, се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 35у.(1) Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, трябва да е поставен защитен елемент.
(2) Защитният елемент по ал. 1 трябва да е:
1. защитен срещу фалшифициране;
2. съставен от видими и невидими части;
3.отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен;
4. незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандероли и етикети с цената или други елементи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Надявам се, колеги, да има изказвания по § 17?
Госпожо Караянчева, имате изказване с предложение за редакционна поправка? Заповядайте.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия правя редакционна поправка в чл. 35з, ал. 1, т. 2 – „информационно съобщение „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които е известно, че причинява рак”. Предлагам преди кавичките да има точка. Това съобщение трябва да завършва с точка не само в българския, но и в английския вариант на Директивата. Затова след „рак” преди кавичките се слага точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: А не както е в текста, след кавичките.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: След кавичките пак има точка, но точка има и преди кавичките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от госпожа Караянчева в чл. 35з, ал. 1, т. 2 след края на изречението да има точка преди кавичките.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Уважаеми колеги, сега гласуваме целия текст по вносител, редактиран от Комисията, за § 14, който в случая става § 17.
Гласуваме подкрепен от Комисията и редактиран от нея текст за § 17.
Моля, гласувайте!
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 15 – Електронни цигари.
Предложение на народния представител Светла Бъчварова.
Предложението по т. 2, буква „а” е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, букви „б” и „в” и не го подкрепя по т. 1 и 3.
Чета неподкрепеното предложение.
1. В съдържанието на създавания нов чл. 43а:
а) в ал. 1 след думата „уведомяват” се добавя „предварително по електронен път”;
б) алинея 2 – отпада;
в) алинея 3 става ал. 2 и се правят следните изменения:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Уведомлението съдържа:”;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. токсикологичните данни за съставките на течностите, съдържащи никотин и емисиите при нагряване;”.”
Следващото неподкрепено е т. 3:
„3. В съдържанието на създавания нов чл. 43д, в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. никотиново съдържание, а за електронните цигари за еднократна употреба – и поемано количество на доза;”.
Предложение на народния представител Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
„§ 18. Създава се глава дванадесета с чл. 43а – 43з:
„Глава дванадесета
Електронни цигари
Чл. 43а. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене уведомяват Министерството на икономиката за всяко изделие, което искат да пускат на пазара.
(2) Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие.
(3) В зависимост от това дали изделието е електронна цигара или контейнер за многократно пълнене, уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и вносителя, в случаите на внос;
3. списък на съставките, които се съдържат в изделието, и на емисиите, в резултат на използването му, за всяка марка и за всеки тип, включително техните количества;
4. токсикологичните данни за съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочва по-специално въздействието им върху здравето на потребителите при вдишване и евентуалния им ефект на пристрастяване;
5. информация за дозите на никотина и абсорбирането му, когато се консумира при нормални или разумно предвидими условия;
6. описание на съставките на изделието; когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на електронната цигара или на контейнерите за многократно пълнене;
7. описание на производствения процес, включително дали той включва серийно производство и декларация, че производственият процес осигурява съответствие с изискванията на този член;
8. декларация, че производителят, вносителят и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или разумно предвидими условия.
(4) В случай че представената в уведомлението по ал. 1 информация е непълна, Министерството на икономиката може да поиска допълване на съответната информация.
(5) Министерството на икономиката извършва вписване в регистъра по ал. 8 след отстраняване на непълнотите по
ал. 4.
(6) За всяко съществено изменение на електронна цигара и/или на контейнер за многократно пълнене производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене подават уведомление при условията и по реда на
ал. 1-4.
(7) Министерството на икономиката може да изисква и допълнителна информация от лицата по ал. 1, свързана с безопасността и качеството, за наличието на неблагоприятни последици и друга информация за изделието.
(8) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1 и предлаганите от тях изделия.
(9) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 3 и част от регистъра по ал. 8, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
Чл. 43б. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене ежегодно предоставят на Министерството на икономиката:
1. подробни данни за обема на продажбите за всяка марка и за всеки тип изделие;
2. информация за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора, непушачите и основните типове пушачи;
3. информация за начините на продажба на изделията;
4. обобщени оценки на пазарните проучвания, извършени във връзка с т. 1-3, с превод на английски език.
(2) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 и част от регистъра по чл. 43а, ал. 8, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(3) При поискване от Европейската комисия или държава – членка на Европейския съюз, Министерството на икономиката предоставя информацията по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на информацията.
Чл. 43в. Производителите, вносителите, лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз и търговците на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене създават и поддържат система за събиране на информация за всички неблагоприятни последици от тези изделия за човешкото здраве.
Чл. 43г. Икономическите оператори в случаите, когато смятат или има причини да смятат, че предлаганите от тях електронни цигари или контейнерите за многократно пълнене не са безопасни или не са с добро качество, или по друг начин не съответстват на изискванията на Закона:
1. предприемат незабавни действия за привеждането на съответното изделие с изискванията на Закона или за неговото изтегляне от пазара;
2. незабавно уведомяват Министерството на икономиката за предприетите от тях действия по т. 1.
Чл. 43д. (1) Течностите, съдържащи никотин:
1. се пускат на пазара само в специални контейнери за многократно пълнене с обем не повече от 10 мл, в електронни цигари за еднократна употреба или в патрони за еднократна употреба, като обемът на патроните или резервоарите не превишава 2 мл;
2. не трябва да съдържат повече от 20 мг/мл никотин;
3. не трябва да съдържат:
а) витамини или други добавки, които въвеждат в заблуждение, че изделието е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и стимулиращи съединения, които се свързват с енергия и жизненост;
в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите;
г) добавки улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина;
д) добавки, които имат КМТР свойства в неизгорена форма.
(2) В производството на течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки с висока степен на чистота. Наличието на вещества, различни от посочените в списъка по чл. 43а, ал. 3, т. 3, е допустимо само под формата на остатъчни количества, които е технически невъзможно да бъдат избегнати.
(3) С изключение на никотина, в течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки, които не представляват опасност за здравето на човека в нагрят или ненагрят вид.
Чл. 43е. Електронните цигари, които се пускат на пазара, трябва да подават никотин в еднакви дози при нормални условия на употреба.
Чл. 43ж. Електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които се пускат на пазара, трябва да са устойчиви на повреда от деца, да не могат да се фалшифицират, да са защитени от счупване и течове и да имат механизъм, който осигурява пълнене без течове.
Чл. 43з. (1) В потребителската опаковка на електронните цигари и/или контейнерите за многократно пълнене се включва листовка с:
1. инструкция за употреба и съхранение на изделието, като се посочва, че изделието не се препоръчва за употреба от млади хора и непушачи;
2. противопоказания;
3. предупреждения за определени рискови групи;
4. възможни странични ефекти;
5. предупреждения за опасността от пристрастяване и токсичност;
6. данните за производителя и/или вносителя, както и юридическото или физическото лице за контакт на територията на Европейския съюз.
(2) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене трябва да съдържа:
1. списък на всички съставки в изделието, в низходящ ред съобразно тяхното тегло;
2. указание за никотиновото съдържание на изделието и поеманото количество никотин на доза;
3. партиден номер;
4. препоръка за съхраняване на изделието далеч от деца;
5. информация за съдържанието на никотин и овкусители.
(3) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене не трябва да включва елементи или отличителни обозначения, които:
1. рекламират съответното изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му, здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;
2. въвеждат в заблуждение, че дадено изделие е по-малко вредно от други или води до намаляване на последиците от някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи, природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;
3. се отнасят до вкус, мирис или други добавки или тяхната липса;
4. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
5. въвеждат в заблуждение, че определено изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(4) Върху потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене се поставя здравно предупреждение: „Това изделие съдържа никотин, който води до силно пристрастяване. Не се препоръчва за употреба от непушачи”.
(5) За здравното предупреждение се прилага чл. 35л, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Част от нашите предложения в Раздел „Електронни цигари” бяха подкрепени, но има две предложения, които не са подкрепени и искам да обърна внимание върху аргументите за това, което ние предлагаме.
Първо, в предложението на Комисията и в редакцията се казва, че уведомленията за електронните цигари по отношение на производители и вносители трябва да бъдат представени в електронна форма шест месеца преди пускането на пазара.
Самата идея да има срок е спорна и според нас ще окаже негативно влияние върху стимулирането на сивия внос. Защо?
Проблемът е преди всичко, че тези продукти вече са произведени и внесени на територията на Европейския съюз, тоест те са минали всички процедури на одобрение и съответната информация е налична. Фактът, че ще има допълнително уведомление, ще забави тези български търговци, които съответно имат бизнес в тази област, но няма да спре тези търговци, които от Европейския съюз ще внесат съответните електронни цигари без каквото и да е било уведомление, защото те са първи вносители, имат необходимата документация и няма абсолютно никакъв проблем да ги внасят без това шестмесечно уведомление да бъде налице.
Ние предлагахме въобще да отпадне изискването за шест месеца, в което да се подава информация, при условие че този продукт вече е минал разрешителните в Европейския съюз.
А по отношение на внос от страни извън Европейския съюз – напълно обосновано е да има контрол. То и сега такъв има чрез митниците, тъй като се изискват съответни документи за продукта, документи за съответствие, становище на РЗИ. Затова ние предлагаме, тъй като все пак редакционно считам, че можем да коригираме този текст, в чл. 43, ал. 2 уведомлението по ал. 1 да се представи в електронен вид до шест месеца, защото шестте месеца като императивен срок означават, че администрацията ще стои точно шест месеца и ще чака да свърши срокът и тогава едва да реагира по отношение на пускането на пазара на съответния продукт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, повторете още веднъж за
ал. 2.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Алинея 2 – уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма до шест месеца, а не „шест месеца”. Това е чл. 43а, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие предлагате как да звучи?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „До шест месеца”.
Второто предложение, което не е прието, е по същия чл. 43а, т. 4. Казва се, че се изискват токсикологичните данни за съставките и емисиите на изделието.
При тютюна и тютюневите изделия казваме, че искаме наличните токсикологични данни, които има, да бъдат представени в уведомлението, а тук казваме, че искаме всички токсикологични данни, които на практика може да ги има само производителят, но тези, които са вносители, тези, които съответно работят по отношение на търговията с продуктите, може и да нямат всички токсикологични данни. Затова предложението по т. 4 е да се представят „наличните токсикологични данни”.
И при новите продукти, и при тютюневите изделия записахме „налични данни”, с които съответно се разполага и които са публични. Другото може да бъде и търговска тайна, която вносителите или търговците да имат възможност да използват в своята дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тогава предлагате текстът на т. 4 да бъде: „токсикологичните налични данни...”.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Токсикологичните налични данни – да.
Това са двете ми предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Уважаема проф. Бъчварова, дебата го водихме и в Комисията. Застанахме категорично зад предложението на Министерството на икономиката за шест месеца, защото ние транспонираме европейска директива. Там е записано категорично „шест месеца”, първо.
Второ, преработвателите, производителите на тютюневи изделия, които бяха там, не възразиха срещу този срок. Самите те казаха, че не ги притеснява, така че нека да си останат шестте месеца.
А по второто Ваше предложение има някаква логика, бихме могли да го подкрепим. Но първото, смятам, че не трябва да бъде подкрепено – да изпълним изрично текста, който трябва да въведем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Бъчварова, явно не бяхте достатъчно ясна, тъй като и господин Христов не разбра. Има тип електронни цигари, които са готови за ползване и за тях може би трябва да има такъв срок, но в така наречените „нови електронни цигари” те са компоненти. Вътре има и батерия, и други части, които нямат нищо общо с течността, тоест те не са течността, която се пуши. Ако там сложим шестмесечен период, понеже пазарът е много динамичен, хората ще започнат да си купуват през интернет, така наречения „сив внос” от Китай, и тогава съвсем няма да има никакъв контрол.
За по-голямата част от компонентите на тези устройства шестмесечният период ще е пагубен както за пазара тук, така и за вноса, който влиза в България, защото една батерия, когато примерно се модернизира на три, на четири месеца, когато този период е шест месеца, когато се получи разрешението от държавата, той вече няма да е актуален – хората ще са си купили през интернет. Ще са получили вноса, но няма да е ясно какво точно са внесли. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Дуплика, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Господин Христов, става въпрос за следното. Директивите са транспонирани във всички страни. Продуктът е произведен на територията на Европейския съюз, при което е преминал всички процедури на одобрение. Когато един вносител достави на българския пазар електронни цигари, няма да има нужда да изпълни тези шест месеца като изискване, защото вече е снабден с необходимите документи, преминато в страна – Италия ли ще бъде като производител, Полша или Германия. А за българските търговци, които работят на територията на България, ще се изискват шест месеца – да уведомят Министерството на икономиката, преди да го пуснат на пазара, но тези цигари вече ще са внесени от други търговци, извън България. По-скоро целта е администрацията по-бързо да си свърши работата с уведомлението, което има чисто информационен характер, то няма за цел да контролира каквото и да било.
Репликата на моя колега – той навлезе в технологията на електронните цигари и техните съставки. Все пак говорим за електронни цигари, а не за тютюневи изделия – това е друга тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение по обсъжданите текстове?
Дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване първото предложение на госпожа Бъчварова и група народни представители, направено между първо и второ гласуване по Законопроекта, в частта, в която Комисията не го подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 17, против 28, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Бъчварова за редакция в чл. 43а, ал. 2: вместо „шест месеца” да бъде „до шест месеца”.
Гласували 90 народни представители: за 26, против 17, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Следващото предложение на госпожа Бъчварова е за редакция на чл. 43а, ал. 3, т. 4: вместо текста „токсикологичните данни” да бъде „токсикологичните налични данни”.
Гласуваме това допълнение, което бе подкрепено от господин Христов в неговата реплика.
Гласували 94 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Гласуваме редакцията на § 18 по доклада на Комисията, съобразен с току-що приетото редакционно допълнение.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 16 има предложение на Султанка Петрова и група народни представители – § 16 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
„§ 19. Създава се Глава тринадесета с чл. 43и и 43к:
„Глава тринадесета
Растителни изделия за пушене
Чл. 43и. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на растителните изделия за пушене се поставя здравно предупреждение: „Пушенето на това изделие уврежда вашето здраве”.
(2) Здравното предупреждение по ал. 1 трябва да:
1. се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка;
2. се отпечатва на български език в черен плътен шрифт „хелветика” на бял фон;
3. покрива 30 на сто от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
(3) Потребителската опаковка и външната опаковка на растителните изделия за пушене не трябва да:
1. включват елементите или отличителните белези по чл. 35ж,
ал. 1, т. 1-3 и 5;
2. посочват, че в изделието няма добавки или ароматизатори.
Чл. 43к. (1) Преди пускането на пазара на ново или изменено растително изделие за пушене производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, растителни изделия за пушене, представят в Министерството на икономиката списък на всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, растителни изделия, представят декларация, че новото или измененото растително изделие за пушене не съдържат растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, растителни изделия за пушене, информират Министерството на икономиката, когато съставът на дадено изделие е променен по начин, който оказва влияние върху информацията по ал. 1.
(3) При представяне на информацията по ал. 1 и 2 производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, растителни изделия за пушене, посочват коя част от нея смятат за търговска тайна.
(4) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 и 2 и част от регистъра по чл. 43а, ал. 8, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(5) Служителите, обработващи и съхраняващи информацията по ал. 1 и 2, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Петрова.
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ): Госпожо Председател, колеги! Парламентарната група на Патриотичния фронт предлага отпадането на този параграф. Нашите мотиви са следните.
Първо, досегашното национално законодателство не предвижда съществуването на артикул „растителни изделия за пушене”. Директива 2014/40 на Европейския съюз и на Съвета от 3 април 2014 г. въвежда обща уредба за всички случаи, съществуващи в различните държави членки. Докато в Холандия официално е разрешена употребата на леката дрога, марихуана, магически гъби и други опиати, то до настоящия момент, макар че в България има много дебати, включително и в момента, ние не сме приели такава норма. В директивата, която се транспонира в момента, се казва, че регулирането на растителните изделия за пушене се различава в отделните страни членки и тези изделия често се възприемат като безвредни или по-малко вредни, което е изключителна заблуда.
Тъй като понастоящем в българското законодателство изобщо липсва правно предвиждане на регламентация за „растителни изделия за пушене”, то според нас в момента не е нужно това да се въвежда като нормативно изискване.
Колеги, преди известно време станахме свидетели на няколко фрапиращи случаи с деца, хоспитализирани в различни здравни заведения в страната. В Шумен имаше инцидент с дете, който завърши със смърт. Около десетина деца бяха хоспитализирани в Центъра за психично здраве в Русе. За съжаление, точно тези деца бяха употребили за пушене чай. За още по-голямо съжаление лабораториите, които са се опитали да изследват какво е съдържанието на това вещество, не успяха да установят произхода на тези растения.
През последните месеци това, което се случва, ни кара нас, от Патриотичния фронт, да направим своето предложение за отпадане на този параграф, защото ето какво е определението, което се дава в тази Директива, ще го споделя с Вас: „Растително изделие за пушене означава изделие на базата на растения, билки или плодове, което не съдържа тютюн и което може да бъде консумирано чрез процес на горене”. Ние сме изключително обезпокоени. В момента се водят изключително задълбочени дебати – дали трябва да се легализира марихуаната за медицински цели, дали по принцип трябва да се легализира леката марихуана в България.
Националното законодателство е отхвърлило тези възможности и досега не са приемани такива определения в българското законодателство, защото национално отговорното поведение в момента трябва да бъде точно такова.
Отваряйки вратата към приемане на такъв параграф – за растения за пушене, ще се отвори вратата към много други неща, с които много трудно ще се справим оттук нататък.
Затова, уважаеми колеги, аз като майка и като жена искам днес да Ви помоля да подкрепите това наше предложение. Нека да обмислим много добре как това да се случи. Според мен обществото ни още не е готово за това предизвикателство. Нека днес да гласуваме в името на бъдещето на нашите деца, за запазването на техния живот и тяхното здраве. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте за изказване, госпожо Караянчева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предвид това, което каза народният представител Султанка Петрова, ние от Парламентарната група ще подкрепим нейното предложение, защото е обективно нейното притеснение. Мисля, че трябва да направим по-широк дебат точно за тази глава в този Законопроект. Може да ни грозят някакви санкции от Европа, но ние трябва да запазим здравето и живота на нашите деца. Ако има някакви притеснения в който и да е план, ние трябва да постъпим отговорно и да проведем съответните дебати.
Затова от трибуната на Народното събрание искам да обявя, че ще направим разширено заседание. Ще поканим представители от Националния съвет по наркотични вещества, от Здравната комисия, Земеделската комисия, колегите от Икономическата комисия и Министерството на икономиката, за да можем ясно да разпишем този регламент, ясно да видим кой ще контролира всичко това. И ако трябва да бъде заложено в нашето законодателство тази глава – „Растителни изделия за пушене”, това да бъде ясно регламентирано със съответните норми и наказания, произхождащи от нарушението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте за изказване, господин Данов.
ДОБРИН ДАНЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ние от Коалиция „БСП лява България” също ще подкрепим предложението на колежката Султанка Петрова, тъй като успя да ни убеди в това, че изделието представлява търговска тайна, което означава, че няма да знаем какви ще бъдат съставките му.
Считаме, че по този начин нейното предложение ще лиши от възможността да се употребяват такива изделия и в изложението, за което каза. Затова също изразяваме нашата подкрепа и ще гласуваме за нейното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Султанка Петрова и група народни представители от Патриотичния фронт за отхвърляне на § 16 по вносител – това е за създаване на нова Глава тринадесета – „Растителни изделия за пушене”.
Гласували 108 народни представители: за 107, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Току-що с огромно мнозинство отхвърлихме § 16 по вносител.
Заповядайте за процедура, госпожо Караянчева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, предвид на това, че това предложение беше прието и § 16 беше отхвърлен, предлагам почивката да започне сега, за да можем да изчистим по-назад в Законопроекта отпадането и да го прецизираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само да поясня, че § 19 по доклада на Комисията, който е във връзка с § 16, след като отхвърлихме § 16 по вносител не може да има § 19 на Комисията в нейна редакция. Имайте го предвид, когато се съберете и обсъждате. Съображенията само в текстовете след § 19. Параграф 19 вече няма как нито да бъде коментиран, нито да бъде гласуван.
Обявявам прекъсване до 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, имаме готовност да продължим работа.
Квесторите, поканете народните представители в залата.
От Комисията ми дават знак, че са готови.
Докато се съберем, позволете ми, да поздравя гостите от с. Софрониево, община Мизия, водени от новоизбрания кмет на селото Демира Димитрова. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 20:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, само да направя едно пояснение, което е важно за стенограмата и ще има отношение към „Финални текстове”.
Тъй като е сложно да се следи в момента преномерацията на параграфите, след отпадането на § 19, ние ги четем, така както са по доклада, а „Финални текстове”, съответно ще направят корекцията с преномерирането на параграфите.
Продължете.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „§ 20. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия, или нови тютюневи изделия в нарушение на чл. 26а, 26в, чл. 29, чл. 30, ал. 2, т. 1-8 и 10-18, чл. 31, 31а, чл. 35а, ал. 1-4, чл. 35е-35с, чл. 35т, ал. 1-4 и 9 и чл. 35у, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената санкция – от 4000 до 8000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Ако има редакционна поправка – сега в дебата.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имаме редакционна поправка в чл. 46, ал. 1 след думите „обекти тютюневи”, да се добави „и или свързани с тях”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други предложения по редакцията или изказвания? Няма.
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване редакционното допълнение, направено от госпожа Караянчева: В чл. 46, ал. 1 след думите „тютюневи” да се добави израза „и или свързани с тях” и текстът продължава.
Гласуваме предложението на госпожа Караянчева.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме § 20 по доклада.
Повтарям – ще има съответна преномерация от „Финални текстове”.
Сега гласуваме предложението на Комисията за § 20, съобразено с току-що приетото от нас допълнение.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 18, подкрепен изцяло от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлага се чл. 47 да се отмени. Комисията не го подкрепя – един вид запазваме чл. 47 действащ. Нали така?
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 19 по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 20 по вносител, подкрепен изцяло от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23.
„§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1 или неизпълнение на предписанията по чл. 52а, ал. 6, глобата е от 50 000 до 100 000 лв., а имуществената санкция - от 100 000 до 150 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 21 по вносител в редакцията на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 24:
„§ 24. В чл. 51а се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 думите „чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г” се заменят с „чл. 35б, ал. 1-5 и чл. 35в, ал. 1-4”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на нарушение по ал. 1 Институтът по тютюна и тютюневите изделия уведомява Министерството на земеделието и храните и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 22 по вносител в редакцията на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 23 има предложение на народния представител Султанка Петрова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 23 относно създавания чл. 51б, в ал. 1 думите „растителни изделия за пушене” се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
„§ 25. Създават се чл. 51б, 51в и 51г:
Чл. 51б. (1) Който съхранява, предлага или продава електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, както и растителни изделия за пушене в нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 6, чл. 43б, ал. 1, чл. 43в-43и и чл. 43к, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената санкция – от 4000 до 8000 лв.
Чл. 51в. Лице, което наруши чл. 35б, ал. 8 и чл. 43к, ал. 5, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
Чл. 51г. В случай на установяване на нарушение или при съмнение за нарушение на Закона, при осъществяване на дейността си, митническите органи незабавно уведомяват съответния орган по чл. 52, ал. 1.”
Госпожо председател, във връзка с отхвърления § 16, който става § 19, има предложение за редакционна поправка.
Заличава се в първо изречение „както и растителни изделия за пушене” след чл. 43 б, ал. 1 се поставя съюзът „и”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отпадат от 43в до 43и.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Става 43в до 43з. Член 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2 се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, тъй като в тази разпоредба са предвидени санкции за нарушение на текстове във вече неприетата Глава 13 „Растителни изделия за пушене” се налага тези текстове, които вече не съществуват – 43и и нататък, 43к и прочие, коректно е предложението, което Комисията след уточнение в прекъсването, ни предлагат.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В 51в има също едно заличаване, и чл. 43к, ал. 5 се заличава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания има ли? Няма.
Първо подлагам на гласуване...
СУЛТАНКА ПЕТРОВА (ПФ, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте Вашето неподкрепено, защото на практика в редакцията вече са подкрепени текстовете.
Госпожа Петрова и групата народни представители от Патриотичния фронт оттеглиха неподкрепеното по доклада предложение на Комисията, което обаче в залата се подкрепя.
Сега подлагам на гласуване редакционните изменения, които направи госпожа Караянчева: в чл. 51б да отпадне текстът „както и растителни изделия за пушене, а след чл. 43б, ал. 1 да се добави съюзът „и”, чл. 43в си остава, до 43з. Вместо 43к, което е по-...
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: 43и.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: 43з остава...
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Отпада 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на госпожа Караянчева за редакция на чл. 51б, ал. 1.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Караянчева за редакция на чл. 51в, в което след ал. 8 отпада съюзът „и” и чл. 43к, ал. 5.
Гласували 85 народни представители: за 85 против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Сега гласуваме целия текст на § 23 в редакцията му по доклада, съобразен с двете току-що приети решения за нова редакция по предложението на госпожа Караянчева.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 24 има предложение на народния представител Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
§ 26. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от:
1. оправомощени от директора на Агенция „Митници” длъжностни лица – за нарушения по чл. 46 относно чл. 32, 35п-35с, чл. 35т, ал. 1-4 и 9 и чл. 35у, и по чл. 49;
2. оправомощени от министъра на земеделието и храните длъжностни лица – за нарушения по чл. 51а;
3. директорите на областните дирекции „Земеделие” или оправомощени от тях длъжностни лица – за нарушения по чл. 44а и 44б;
4. оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица – за нарушения по чл. 46 относно чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в и чл. 51б относно чл. 43а, ал. 1, 2 и 6, чл. 43б, ал. 1, чл. 43з, чл. 43к, ал. 1 и 2;
5. оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите длъжностни лица - за нарушения по чл. 46 относно чл. 29, чл. 30, ал. 2, т. 1 – 8 и 10 – 18, чл. 31, 31а, 35, чл. 35а, ал. 1 – 4, чл. 35е – 35о, по чл. 50 и чл. 51б относно чл. 43в, чл. 43д, чл. 43ж –43и и чл. 43к, ал. 1 и 2.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. директора на Агенция „Митници” или от оправомощено от него длъжностно лице – по ал. 1, т. 1;
2. министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице – по ал. 1, т. 2 и 3;
3. министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице – по ал. 1, т. 4;
4. председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощено от него длъжностно лице – по ал. 1, т. 5.”
Имаме редакционна поправка във връзка с отпадането на § 16, който стана § 19. В т. 4 – след чл. 43б, ал. 1 се поставя съюзът „и” и „чл. 43з” – дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Другото отпада.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заличават се думите „чл. 43к, ал. 1 и 2”.
В т. 5 след „чл. 51б относно чл. 43в – чл. 43з” – става, а отпадат след „чл. 43д” до края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Караянчева – в т. 4 на чл. 52, ал. 1, след „чл. 43б, ал. 1” да се чете „и чл. 43з”, а до края текстът да отпадне, както и в т. 5 след „чл. 43в” да се запише „до чл. 43з”, а отпадат текстовете – „чл. 43ж, „и” и така нататък.
Гласуваме двете предложения.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
Гласуваме § 24 по вносител в редакцията на Комисията, съобразена с току-що приетото от нас решение за редакционни промени в текста на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 25.
Предложение от народния представител Султанка Петрова.
Комисията не подкрепя предложението. (Реплика от ПФ, че предложението се оттегля.)
Оттегляме ли го? Добре, благодаря.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
„§ 27. Член 52а се изменя така:
„Чл. 52а. (1) Контролът за съответствие с изискванията по чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в, чл. 29, чл. 30, ал. 2, т. 1 – 8 и 10 – 18, чл. 31, 31а, чл. 35, чл. 35а, ал. 1 – 3, чл. 35е – 35о, чл. 43а, ал. 1, чл. 43в – 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2 се извършва от Комисията за защита на потребителите.
(2) Когато в резултат на проверките по ал. 1 се установи несъответствие с изискванията по чл. 30, ал. 2, т. 17 и 18, чл. 35а, ал. 1, чл. 43д, 43е и 43ж, разходите за проверката са за сметка на проверявания. Когато не се установи несъответствие, разходите за проверката са за сметка на Комисията за защита на потребителите.
(3) В случаите когато на пазара се предлагат тютюневи изделия, нови тютюневи изделия, електронни цигари, контейнери за многократно пълнене и растителни изделия за пушене, които не отговарят на изискванията на чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в, чл. 35а, ал. 1 – 3, чл. 35е – 35у, чл. 43д –43з и чл. 43и, контролните органи издават заповед със задължителни предписания към производителите, вносителите и търговците за изтегляне на изделията от пазара.
(4) В случаите когато производителите, вносителите и търговците не спазят заповедта, контролният орган изземва и унищожава тези изделия.
(5) В случаите на нарушение на чл. 26а, ал. 1 и 2, чл. 26в, чл. 43а, ал. 1 и 2, чл. 43в, 43г и чл. 43к, ал. 1 и 2, Комисията за защита на потребителите уведомява Министерството на икономиката и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства.
(6) Когато в резултат на проверките по ал. 1 се установи несъответствие с изискванията на чл. 35, председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед със задължителни предписания за отстраняване на нарушението в определен срок.
(7) В случаите когато електронни цигари и контейнери за многократно пълнене отговарят на изискванията на закона, но Комисията за защита на потребителите има основателни причини да смята, че това изделие може да представлява сериозен риск за човешкото здраве, тя може да приложи мерките по ал. 3.
(8) Комисията за защита на потребителите уведомява Европейската комисия, компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и Министерството на икономиката за предприетите мерки по ал. 6 и основанията за тяхното предприемане.”
Имаме редакционна поправка в ал. 1. След „чл. 43а, ал. 1” вмъкваме съюза „и” и след това в изречението – „чл. 43в – 43з”, „чл. 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2” – се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други алинеи? Няма.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имаме още – ал. 3, след „електронни цигари” махаме запетайката и слагаме съюза „и” – „и контейнери за многократно пълнене”, а „и растителни изделия за пушене” – се заличава.
Член 43и – също се заличава.
В ал. 5 – „и чл. 43к, ал. 1 и 2” – също се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Караянчева за промяна в редакцията на чл. 52, ал. 1, където следва 43а, ал. 1 се поставя съюзът „и” и следва да се чете: „чл. 43в – чл. 43з”, а чл. 43ж и чл. 44к, ал. 1 и 2 отпадат, в ал. 3 отпада „чл. 43и”, в ал. 5 отпадат „чл. 43к, ал. 1 и 2”. В ал. 3 отпада и словосъчетанието „и растителни изделия за пушене”.
Гласуваме.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме § 25 по вносител в новата му редакция, която ще получи по Законопроекта – текстът на Комисията, съобразен с промените в ал. 1, 3 и 5.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 26.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 25, и предлага § 26 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 26 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Параграф 27.
Има предложение на народния представител Султанка Петрова, което е оттеглено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не.
Първоначално има подкрепени частично предложения.
Има неподкрепено предложение, което в зала госпожа Петрова заедно с останалите колеги, разбрах, че оттеглят всичко. Така ли е?
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Неподкрепеното. (Реплики на народния представител Димитър Байрактаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Неподкрепеното по т. 2.
Има ли оттегляне на това предложение? (Реплики от ПФ.) Оттеглено е предложението – от място заявява госпожа Петрова.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Предложение от народния представител Султанка Петрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Предложение на Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението по т. 1 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, букви „а” и „б” и не го подкрепя по т. 2, буква „в”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттеглено е – дават знак от място.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Предложение на народния представител Румен Христов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
2. В § 1:
а) в т. 1 се създава изречение трето: „Тютюн“ са и тютюневи листа и други естествени преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн.”;
б) създават се нови т. 5, 6, 7, 8 и 8а:
„5. „Тютюневи изделия за пушене” са тютюневи изделия, различни от бездимните тютюневи изделия.
6. „Тютюн за водна лула” е тютюнево изделие за пушене, което може да се консумира чрез водна лула. Ако изделието може да се използва както за консумация чрез водна лула, така и за ръчно свиване на цигари, то се счита за тютюн за ръчно свиване на цигари.
7. „Ново тютюнево изделие” е тютюнево изделие, което:
а) не попада в обхвата на т. 4а – 4д, 4ж – 4и и т. 6;
б) е пуснато на пазара след 19 май 2014 г.
8. „Изделия, свързани с тютюневите изделия” са електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене.
8а. „Тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари” са изделия, които попадат в обхвата на т. 4б – 4г, 4е – 4и, т. 6 и 7.”;
в) досегашната т. 5 става т. 9 и се изменя така:
„9. „Съставка“ е тютюн, добавка, както и всички вещества или елементи, които се съдържат в завършеното тютюнево или свързано с него изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата.”;
г) досегашната т. 6 става т. 10 и в нея думите „тютюневия дим” се заменят с „дима”;
д) досегашната т. 7 става т. 11;
е) създават се нови т. 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:
„12. „Емисии” са вещества, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие и/или свързано с него изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия.
13. „Добавка” е вещество, различно от тютюн, добавено в тютюневото изделие, към неговата потребителска опаковка или към всяка външна опаковка.
14. „Овкусител”е добавка, която придава мирис и/или вкус.
15. „Характерни вкусово-ароматни качества” са ясно уловим мирис или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употребата на тютюневото изделие.
16. „Максимално равнище на емисиите” е максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в милиграми.
17. „Опасност от пристрастяване” е фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване — състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си, като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчаване на симптомите на абстиненция, или и двете.
18. „Токсичност” е степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество.”;
ж) досегашната т. 8 става т. 19 и се изменя така:
„19. „Потребителска опаковка” е най-малката самостоятелна опаковка от дадено тютюнево изделие и/или свързано с него изделие, която се пуска на пазара.”;
з) досегашната т. 8а става т. 20 и се изменя така:
„20. „Потребителска опаковка за ръчно свити пури” е най-малката самостоятелна опаковка, която производител, вносител или търговец на едро доставя на търговци на дребно, притежаващи разрешение за търговия с тютюневи изделия. В случаите, когато потребителската опаковка на ръчно свити пури от лимитирани издания дава добавена стойност в резултат на специалната си изработка или стойността на вложения в нея материал, тогава за потребителска опаковка се приема външната опаковка на конкретното изделие.”
и) създават се т. 21 – 31:
„21. „Лимитирано издание” по т. 20 е продукт, който се произвежда в ограничено или в определено количество за конкретен период от време и е предназначен изключително за колекционери.
22. „Външна опаковка” е всяка опаковка, в която тютюневите и свързаните с тях изделия се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки. Прозрачните опаковки не се смятат за външни опаковки.
23. „Калъф” е потребителска опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари във вид на правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора, или на пакет в изправено положение.
24. „Здравно предупреждение” е предупреждение относно неблагоприятните последици за човешкото здраве или други нежелани последици от употребата на тютюнево изделие, което включва текстовите предупреждения, комбинираните здравни предупреждения, общите предупреждения и информационните съобщения, съгласно чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1, чл. 35м, ал. 1, чл. 43з, ал. 4 и чл. 43и, ал. 1 и приложение № 3а.
25. „Комбинирано здравно предупреждение” е здравно предупреждение, което се състои от съчетание на текстово предупреждение по приложение № 3а и съответна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б.
26. „Потребител” е физическо лице, което действа за цели извън своята търговска или професионална дейност.
27. „Производител на тютюневи и/или свързани с тях изделия” е физическо или юридическо лице, което произвежда изделие или възлага неговото създаване или производство и което предлага това изделие на пазара под своето име или своята търговска марка.
28. „Внос на тютюневи или свързани с тях изделия” е въвеждането на територията на Европейския съюз на тютюневи и/или свързани с тях изделия освен когато тези изделия са поставени под митническа процедура или режим с отложено плащане при въвеждането им на територията на Европейския съюз, както и освобождаването им от митническа процедура или режим с отложено плащане.
29. „Вносител на тютюневи или свързани с тях изделия” е собственикът или лицето, което притежава правото да се разпорежда с тютюневи или свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Европейския съюз.
30. „Пускане на пазара” е представяне, предоставяне или предлагане на тютюневи и свързани с тях изделия, независимо къде са произведени, на потребителите в Република България срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние, трансгранични продажби от разстояние, както и продажби чрез използване на услугите на информационното общество.
31. „Търговски обект за продажба на дребно” е търговски обект по смисъла на чл. 90б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, в който се пускат на пазара тютюневи изделия.”;
к) досегашната т. 9 става т. 32;
л) досегашната т. 10 става т. 33 и накрая се добавя „и/или свързано с него изделие”;
м) досегашната т. 11 става т. 34 и накрая се добавя „и/или свързано с него изделие”;
н) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 35, 36 и 37;
о) създават се т. 38-46:
„38. „Икономически оператор” е производител, вносител и дистрибутор на тютюневи и/или свързани с тях изделия или упълномощен негов представител, както и всеки търговец по смисъла на Търговския закон, извършващ търговия на едро на тютюневи и/или свързани с тях изделия.
39. „Растително изделие за пушене” е изделие на базата на растения, билки или плодове, което не съдържа тютюн и което може да бъде консумирано чрез процес на горене.
40. „Електронна цигара” е изделие, което може да се използва за консумация на съдържащи никотин пари чрез мундщук, или компонент на това изделие, включително патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за еднократна употреба или за многократна употреба чрез контейнер за многократно пълнене и резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба.
41. „Контейнер за многократно пълнене” е съд с течност, съдържаща никотин, който може да се използва за презареждане на електронна цигара.
42. „Системно нарушение” е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на двегодишен период, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
43. „Изменено тютюнево изделие” е изделие, чийто състав е променен по начин, който засяга информацията, предоставена по чл. 35б, ал. 1, т. 1-3.
44. „Нормални условия за употреба” е използването на изделието в съответствие с информацията, предоставена в инструкцията за употреба и съхранение на изделието.
45. „Нормални или разумно предвидими условия” са употребата на изделието по начин, който е посочен в инструкцията за употреба и съхранение на изделието и който може да е резултат от предвидимо човешко поведение.
46. „Трансгранична продажба от разстояние” е продажба от разстояние на потребители, които в момента на поръчване на тютюнево или свързано с него изделие се намират в Република България и поръчват от търговски обект за продажба на дребно, който е установен в друга държава – членка на Европейския съюз или трета държава; търговският обект за продажба на дребно се смята за установен в държава – членка на Европейския съюз:
а) в случай на физическо лице – ако място му на стопанска дейност е в същата държава членка;
б) в останалите случаи – ако има седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, в същата държава членка.”
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО;
2. Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия (ОВ, L 360/22 от 17 декември 2014 г.).”
Има редакционно поправки във връзка с отпадането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа е т. 7?
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има т. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А в т. 7, буква „а”, има 4ж...
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, накрая има 4и. То е 43. Тук няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, тук не.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В т. 8, след „многократно пълнене” се поставя съюзът „и” и става: „многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин”. Дотам, другото се заличава – „и растителните изделия за пушене”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „8. Изделия, свързани с тютюневите изделия” са електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин.” – до тук.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, но преди „течностите” трябва да се добави съюзът „и”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
Заличава се текстът „и растителните изделия за пушене.”
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да.
След това в т. 24, предпоследното изречение, след „чл. 35м, ал. 1” отпада запетайката и се поставя съюзът „и” и отпада текстът „и чл. 43и, ал. 1”. След „чл. 35м, ал. 1” отпада запетайката, прибавя се съюзът „и” и „чл. 43з, ал. 4.” – дотам. И „Приложение № 3а.” остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други текстове?
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точа 39 се заличава цялата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отпада т. 39? „Растително изделие за пушене” няма легална дефиниция, добре.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нататък се преномерират всички останали точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А вътре в съдържанието на точките няма промяна?
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Караянчева.
Преди това няма неподкрепени текстове.
Гласуваме редакционните предложения за изменения, направени от госпожа Караянчева току-що.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Гласуваме предложението за § 27 по вносител в редакцията по доклада на Комисията, съобразен с приетите току-що редакционни промени по предложението на госпожа Караянчева.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29, като предлага точките в края на текстовите предупреждения да се заличат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме Приложение № 3а към чл. 35к, ал. 2, т. 1. Това е списъкът на текстовите предупреждения с предложението на Комисията след текстовото предупреждение да отпаднат точките в края на текста. Гласуваме предложението по Комисия.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Прието е това предложение.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Колеги, приемаме предложението по вносител за § 29, подкрепен от Комисията, а това е Приложение № 3б към чл. 35к, ал. 2, т. 1 – различни групи, галерия с изображения, изключително неприятни за пушачите.
Гласуваме.
Гласували 86 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 30 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме, колеги.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
„§ 32. (1) Когато бандеролът е закрепен на горния ъгъл на картонената потребителска опаковка, комбинираното здравно предупреждение по чл. 35к, ал. 1, което трябва да се разположи върху задната повърхност на опаковката, може до 20 май 2019 г. да се поставя точно под бандерола.
(2) Когато потребителската опаковка е направена от мек материал, за бандерола може до 20 май 2019 г. да се запази правоъгълна площ с височина не по-голяма от 13 мм между горния ръб на опаковката и началото на комбинираните здравни предупреждения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 31 по вносител в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. За електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които са произведени или пуснати на пазара до 20 май 2016 г., производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене подават уведомление до 20 ноември 2016 г. при условията и по реда на чл. 43а, ал. 1-4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 32 по вносител в редакцията на Комисията по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието и това предложение.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 33 има предложение от народния представител Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
„§ 34. Тютюневите изделия, които не отговарят на изискванията на този Закон, етикетирани са в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. …) и са произведени или допуснати за свободно обращение до 20 май 2016 г., може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 33 по вносител в редакцията на Комисията по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Единодушно е приет и този текст.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По § 34 има предложение от народния представител Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
„§ 35. Електронните цигари или контейнери за многократно пълнене, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение до 20 ноември 2016 г., може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 34 по вносител в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Оттеглям предложението, което съм направила по § 35, защото то е във връзка с § 16, който стана § 19 и който ние не приехме – „Растителни изделия за пушене”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След като е оттеглено, по него няма как да има самостоятелен параграф – § 36 не може да бъде подложен на гласуване.
Отиваме на § 36 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:
„§ 37. Член 30, ал. 2, т. 18 се прилага за тютюневите изделия с характерни вкусово-ароматни качества, считано от 20 май 2020 г., ако се установи, че в целия Европейски съюз обемът на продажбите на тютюневите изделия с характерни вкусово-ароматни качества се равнява на три или повече от три на сто за дадена продуктова категория.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 36 по вносител в редакцията на Комисията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
„§ 38. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, предоставят до 20 ноември 2016 г. информацията по чл. 35б, ал. 1 за тютюневите изделия, пуснати на пазара до 20 май 2016 г.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, електронни цигари или контейнери за многократно пълнене, уведомяват до 20 ноември 2016 г. Министерството на икономиката за новите тютюневи изделия, електронните цигари или контейнери за многократно пълнене, които са пуснати на пазара до 20 ноември 2016 г. Уведомяването се извършва при условията и по реда на чл. 26а и чл. 43а, ал. 1-4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 37 по вносител, прередактиран от Комисията съгласно доклада й.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието и това предложение.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„Създава се § 37а:
„§ 37а. Средствата за изпълнението на възложените със закона нови компетентности на Института по тютюна и тютюневите изделия се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В Комисията проведохме дебат по отношение предложението за прилагането на Закона и допълнителния бюджет, който е необходим, за да бъдат изпълнени основните нови компетенции на Института по тютюна и тютюневите изделия.
Институтът е научна организация, която получава финансиране единствено за изпълнение на научни проекти по отношение на дейностите, които възлага Министерството на земеделието и храните. С приемането на този Закон и прилагането на тази Директива на Института по тютюна и тютюневите изделия се възлагат изключително нови дейности, свързани с оценка на състава и емисиите на тютюна, събиране на данни, докладване в Европейската комисия; освен това, изготвяне на мотивирани становища относно съответствие на новите тютюневи изделия с изискванията на промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Новите задачи, които се поставят пред Института, ни дават основание да считаме, че ако не е осигурен допълнителен бюджет от Министерството на земеделието и храните за изпълнение на тези функции, няма как да бъде прилаган целият Законопроект или цялата дейност, свързана с прилагането на Директивата. Затова ние настояваме да се обърне внимание и да се приеме нашето предложение за бюджет за изпълнение на новите компетентности на Института по тютюна и тютюневите изделия, тъй като все пак България отговаря пред Европейската комисия какво е свършила по приложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към госпожа Бъчварова?
Заповядайте, господин Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаема проф. Бъчварова, действително имаше дебат. Ако си спомняте, накрая завършихме с решението, че Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката ще подготвят разчет за необходимите средства. Това го потвърди и представителят на Министерството на финансите в заседанието на Комисията. Така че в общи линии аз възложих на тези две министерства да подготвят разчети за необходимите средства, които ще предоставим на Министерството на финансите, за да търсим решение на въпроса.
Няма как сега да го запишем тук най-малкото защото имаме един бюджет, който е приет, и не можем да говорим за актуализация. Ще се търси друг начин за финансиране на Института.
Иначе – да, ние вменяваме допълнителна дейност на Института, но го взехме под внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – госпожа Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Христов, приемам, че бюджетът за 2016 г. е приет и съответно корекции не се и очакват, но за следващите бюджети трябва да бъдат направени необходимите разчети за прилагането на Директивата.
Според мен, ако не се запише императивно в Закона, че са необходими допълнителни средства, освен направление „Наука”, за което Институтът получава финансова подкрепа, субсидия, може в някакъв момент да има проблеми по отношение на подпомагането и финансирането на Института за тези дейности, за които става въпрос в Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Други народни представители? Не виждам желаещи за изказвания.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Бъчварова и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 80 народни представители: за 19, против 21, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39:
„§ 39. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като не виждам желаещи за изказване, подлагам на гласуване § 38 по вносител в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Поради факта, че утре парламентарният контрол е обявен от 9,00 ч. и няма да имам възможност, правя процедура за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав на максималния – четири седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение? Няма.
Гласуваме предложението за максимално увеличение на срока между първо и второ четене за предложения по Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав, който ни предложи госпожа Дамянова.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, малко по-рано днес госпожа Караянчева оттегли направено нейно предложение по § 35 по вносител, което е свързано с растителните изделия за пушене, и поради тази причина не подложих на гласуване редакцията на Комисията след оттегленото й предложение. Остава обаче чл. 35 по вносител, който визира растителните изделия за пушене, а такива вече няма в Законопроекта, след като отхвърлихме по вносител новата глава, поради което се налага да подложа на гласуване и за отхвърляне на предложението на чл. 35 по вносител. Той гласи:
„§ 35. Растителните изделия за пушене, произведени или допуснати свободно на пазара преди 20 май 2016 г., могат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.”
Този текст няма как да остане, защото изцяло забранихме ползване на растителни изделия за пушене.
Предлагам на Вашето внимание да гласуваме отхвърлянето на § 35 по вносител. (Реплика на докладчика Цвета Караянчева встрани от микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не отхвърлянето. Значи, оставям го § 35, както е по вносител, а за да се отхвърли, трябва да се гласува „против”.
Гласували 88 народни представители: за 23, против 50, въздържали се 15.
Параграф 35 по вносител е отхвърлен.
Връщаме се на § 39 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Сега гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията предлага да се създадат нови § 40 и § 41:
„§ 40. В Закона за посевния и посадъчния материал в чл. 1, ал. 2 думите „и тютюневите” се заменят с „тютюневите и свързаните с тях”.
§ 41. В Закона за храните в чл. 2, ал. 3, т. 6 думите „тютюна и тютюневите” се заменят с „тютюна, тютюневите и свързаните с тях”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок гласуваме предложението на Комисията за нови параграфи с номера 40 и 41. Те съответно ще бъдат с нова номерация по доклада на Комисията след съобразяване с промените, които направихме по него.
Гласуваме предложенията за изменение в Закона за посевния и посадъчния материал и в Закона за храните.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 42:
„§ 42. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
1. параграф 5, § 7 относно чл. 30, ал. 2, т. 12 и т. 15 – 18, § 8 относно чл. 31а, § 9 относно чл. 32, ал. 2, § 10 – 16 и § 17 относно чл. 35е – 35о, § 18 – 20, § 22 – 27 и § 29 – 38, които влизат в сила от 20 май 2016 г.;
2. параграф 17 относно чл. 35п – 35у, които влизат в сила от:
а) 20 май 2019 г. – за производството и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари;
б) 20 май 2024 г. – за производството и продажбата на тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари.”
Тук имаме една редакционна поправка: § 18 – 20 става § 18 и 20, като там ще се преномерират параграфите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Необходимо е да се направи връзка между тази номерация на параграфите 18 – 20 с новата номерация, която ще получат текстовете на Закона, след като излязат от „Финални текстове”. Затова молбата е да бъдат съобразени при номерацията, защото е възможно да не сме прецизни в посочването на параграфите.
Текстът на Комисията ще бъде подложен на гласуване със съответствие, което ще се направи, при финалната редакция на текстове за съответните параграфи.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 40 по вносител, който става параграф с определена номерация по нашия доклад, като се съобрази и преномерирането на параграфите по този доклад, резултат от гласувания, които проведохме, и резултатите им в зала.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Текстът е приет, а с това на второ четене и целият Законопроект.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА КРЕДИТИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ.
Това е продължение от 24 март 2016 г.
Представени са докладите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Имало е изказване на господин Георги Търновалийски.
Разискванията по Законопроекта не са приключили.
Има заявка за изказване от господин Байрактаров.
Заповядайте, господин Байрактаров. (Шум и реплики.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател. (Шум и реплики.)
Ако може малко ред да въведете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желателно е редът да е повече в залата, колеги!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Все пак този Закон е изключително важен.
Проведох предварителни разговори с някои от колегите от ГЕРБ, искам да благодаря за проявеното разбиране, тъй като, пак повтарям, Законопроектът е изключително важен. Нещо повече, той определя развитието на държавата в бъдещите 25 –30 г.
Всъщност, дано да са го чели повече от колегите, защото този Закон, веднага ще заявя, че ние от Патриотичния фронт ще го подкрепим. Той е в изпълнение на Директива 2014/17, която беше приета февруари месец миналата година. Радващо е, че и Европейката комисия се събуди по тези сериозни проблеми.
От тази гледна точка искам само да маркирам някои от важните въпроси, тъй като тази Директива беше създадена, за да бъде улеснено изграждането на добре функциониращ вътрешен пазар с високо равнище на защита на потребителите и за да бъда по-разбираем, ще кажа накратко, на ипотечни кредити.
Задължението обаче на държавите членки да транспонират Директива 2014/17 от февруари 2014 г. са ограничени до договори за кредити, сключени с потребители, и тук отварям скоба, физически лица.
Наред с механичното пренасяне на текстове от Директивата обаче ние искаме да обърнем внимание на някои слабости в Закона, който, пак повтарям, ние ще подкрепим.
На първо място, недостатък на Законопроекта, е, че не се възприема определение за потребител, така както е разширено именно в самата Директива, тоест сключени от едно лице договори с двойна цел, когато договорът е сключен за цели и отчасти в рамките на търговска дейност и на професионална дейност, също би следвало да се считат за потребители.
За да разберат някои за какво става реч – става въпрос, например за, така да го кажа по-разбираемо, личните лекари, които освен че са еднолични търговци, те изпълняват и професионална дейност и като такива могат да получат ипотечен кредит като физическо лице, но, забележете, този кредит ще им трябва например да оборудват кабинета, в който извършват професионалната си дейност. Подобна е ситуацията с адвокати, с журналисти, въобще с хора, които упражняват свободни професии.
Освен всичко, новост в проекта на закона е предвидено задължение на кредиторите и на кредитните посредници да предоставят при поискване допълнителни устни разяснения с предоставената с европейски стандартизиран информационен формуляр информация, както и относно всичко, свързано с предлаганите кредити.
И тук, уважаеми колеги, за огромно съжаление се вижда втората слабост на Законопроекта, тъй като в него не е въведено изискването тези разяснения да се протоколират с цел доказване на изпълнението им. Обикновено тази слабост, която се наблюдава през годините, става видима, когато Вие като потребител, или Ваш близък, роднина, стане потърпевш именно от неприлагането на тази практика и невъзможност тя да бъде доказана, че е прилагана. Поради тази причина трябва да бъде протоколирана тази част от дейността.
Трета слабост, която, за съжаление, вече е съществена, е едно важно отстъпление, тъй като със Закона за потребителските кредити относно нищожността на договора за кредит Проектът за Закон за ипотечните кредити прави една огромна крачка назад и това е по отношение на обявяване на договорите като нищожни поради неизпълнение на съответни клаузи, касаещи Закона за защита на потребителите. Това е изключително важно, ако искаме да имаме работещ закон и ако искаме да върнем доверието на хората.
По-късно ще Ви обясня защо отчитам тези слабости.
Освен всичко, тук трябва да се обърне особено внимание, че това отстъпление засяга особено методиката, по която се изчислява променливият лихвен процент, така наречен „референтен лихвен процент”, като Проекта не запазва санкцията за нищожност на договора при липса на клауза в него – нещо, което е изключително важно и на което трябва да обърна особено внимание на всички колеги.
С оглед избягването на тези злоупотреби законодателството беше реформирано през 2014 г. и бе предвидено задължение на банките да посочват в договорите за кредит изчислителната процедура. Сега това нещо става една огромна крачка назад в ущърб на потребителите, а самата Директива се създаде точно, за да гарантира по-висока защита на потребителите и да може да се върне доверието в тази област. Вместо това да бъдат обявявани договорите за нищожни, в такива случаи се предвижда парична санкция в размер от 20 до 40 хил. лв., която, повярвайте ми, по никакъв начин няма да направи банковите институции по-дисциплинирани, особено когато става въпрос за ипотечни кредити, където техният срок на продължителност е в период между 15 и 30 г., тоест виждате за какъв дълъг период в бъдещето ние трябва да предвидим едни добре работещи текстове.
Четвърта слабост – със Законопроекта се въвежда задължение на кредиторите в рамките на вътрешните си правила да предвидят процедури за подаване на възражения, тоест нещо изключително важно – за доброволно, извънсъдебно решаване на такива спорове.
Сега искам да Ви попитам, колеги, някои от Вас да се сеща да има създаден така наречен „финансов омбудсман”? Защото аз не се сещам. Няма такъв, но това е световната практика, чрез която се създава такава институция за извънсъдебно решаване на тези спорове, която е най-евтина и за потребителя, и за кредитната институция, и за кредитните посредници – нещо, което го няма в Законопроекта, не е предвидено, а за огромно съжаление, дори не се говори кой ще конституира такъв орган.
Има голяма опасност този орган да бъде конституиран с една наредба евентуално на БНБ и сами си задайте въпроса: колко равнопоставени ще бъдат кредитор и кредитополучател? Тук също наблюдаваме слабост.
И накрая, за да Ви стане ясно от тази гледна точка, тъй като в Закона за защита на потребителите има предвидени такива възможности за извънсъдебно решение на тези проблеми, които, забележете, имат задължителен и изпълнителен характер. В тази посока обаче би следвало да бъде направена корекция и в Гражданския процесуален кодекс, и по-точно в чл. 404, защото в тези случаи потребителят вече не е равнопоставен, тъй като няма никаква възможност по такива решения да се снабди с изпълнителен лист и да приложи решението в изпълнение. Тоест в един момент се оказва, че голяма част от добрите намерения в Закона стават неприложими.
Защо Ви обръщам внимание, уважаеми колеги, на тези неща? Защото този Законопроект на първо място е изключително важен за икономическото, социалното и демографското развитие на България. На първо място, този Законопроект с неговото правилно и добро функциониране дава възможност за развитие на пазара за жилищни имоти.
На второ място, той дава сигурност в нашето младо, подрастващо поколение, което, за огромно съжаление, в голямата си част напусна България и трябва да му дадем сигурност и доверие, че ще може спокойно да придобие жилище, да го изплаща и да има сигурност.
И на трето място, неслучайно казах: това е Законът, чрез който можем драстично да преборим демографската криза, връщайки младите хора от чужбина в България.
Обръщам Ви особено внимание, дори съм малко учуден, че по този Законопроект не беше водеща Правната комисия, тъй като има много сериозни правни институти в него – трябваше да се направи много задълбочен анализ, за да бъде максимално работещ, да изчистим всички възможности потребителите да бъдат жертви на измами. А такива измами са много, сега не искам да ги коментирам. Ние сме подготвили вече текстове между първо и второ четене, но, повярвайте ми, такива измами са много и те влизат точно през формулировката кой е потребител и кой не е. Голяма част от така наречените „некоректни строителни фирми” използват именно този механизъм да получат кредити, да продадат след това жилища „на зелено” и накрая обикновеният потребител, сиреч хиляди български граждани, каквито има в София, Русе, Варна, Бургас – мога да Ви ги изреждам даже като казуси, като случаи, когато добросъвестни купувачи останаха без собствените си жилища именно поради липсата на такъв закон, но и сега поради липсата пък на такива текстове, които да регулират точно и правилно тези отношения. Ние имаме сериозна задача да направим възможно работещ, и то добре работещ този Закон, който да даде балансирани отношения между банкови институции и кредитополучатели, което е изключително важно за доброто функциониране на българската икономика. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Благодаря, господин Байрактаров.
Първа реплика? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебата.
Моля квесторите да поканят народните представители – режим на гласуване. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, има движение в залата, затова изчаквам умишлено.
Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители, № 602 01 6, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2016 г.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Байрактаров – процедура. (Председателите се сменят.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Правя процедура за удължаване на срока между първо и второ гласуване по този Законопроект. Както казах вече, колеги – и колеги от ГЕРБ също се съгласиха – има много сложни правни и икономически институти в Закона, за което е необходимо по задълбочен експертен поглед и анализ, за да могат текстовете да бъдат максимално добре изчистени между първо и второ гласуване, като моето предложение е срокът да бъде удължен с две седмици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за увеличаване с още две седмици на срока за предложения по Законопроекта за кредитите за недвижими имоти на потребители.
Гласували 86 народни представители: за 43, против 19, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Виждам, че и други колеги влязоха.
Колеги, пак искам да повторя: искаме само с две седмици удължаване, тъй като има много сложни правни и икономически институти в този Закон и трябва да има малко повече време на експертите, за да има съгласуване и в крайна сметка консенсусни решения за предложения между първо и второ четене, което е правилно и Ви моля да подкрепите моето предложение. Една седмица е недостатъчен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 93 народни представители: за 44, против 23, въздържали се 26.
Предложението не е прието.

Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, УКРЕПВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОТРАСЪЛ ВиК МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 23 ФЕВРУАРИ 2016 г.
Във вчерашния ден са представени докладите на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси.
Предстои да чуем доклада на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Ще го представи господин Евгени Стоев.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ СТОЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 13 март 2016 г.
На свое заседание, проведено на 17 март 2016 г., Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10 март 2016 г.
На заседанието присъстваха: от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Наталия Димитрова, консултант в Дирекция „Водоснабдяване и канализация”, и госпожа Кристина Стоянова – парламентарен секретар.
Законопроектът беше представен от госпожа Димитрова.
Споразумението за консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и развитие е подписано на 23 февруари 2016 г. То е трето поред Споразумение за консултантски услуги в областта на отрасъл ВиК между МРРБ и Световната банка и както и предишните две, ще бъде финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”. Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на който е осигурено финансирането, което е в размер на 3 млн. лева.
Дейностите по този договор са обособени в три области и произтичат от мерки, заложени в Плана за действие към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014 – 2023 г.
Консултантските услуги са предназначени да подпомагат създаването на условия, механизми и капацитет във ВиК отрасъла, насочени към увеличаване на ефективността от предоставяните услуги, изготвяне на стратегия за финансиране на отрасъла и механизми за намаляване на въздействието на цените, вследствие на реформата в отрасъла и ускорените инвестиции. Последната основна област е свързана с подкрепа, изграждане на капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране за прилагане на новите наредби за ценообразуване и за качеството на ВиК услугите, относно прилагането на тези наредби, преглед на бизнес плановете, изграждане на системата за мониторинг и верифицирането на данни.
Представянето на Законопроекта беше последвано от дискусия, в рамките на която беше направено възражение от страна на народния представител Магдалена Ташева срещу необходимостта от съдействие от страна на Световната банка при определяне на ценовата политика във ВиК сектора.
След приключването на дискусията се пристъпи към гласуване. Резултатите от гласуването са: „за” 12 гласа, „против” 1 глас, „въздържали се” няма.
В резултат на проведеното обсъждане и гласуване Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10 март 2016 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допуск в залата на Иванка Виденова – директор на Дирекция ВиК в МРРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 84 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Дебатът е открит.
Заповядайте за изказване, господин Великов.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, колеги!
Смятам, че трябва да подкрепим това Споразумение, да го ратифицираме днес.
Единственото, за което изразявам известно съжаление, е, че Законопроектът не е бил разпределен и на Комисията по околната среда и водите. Очевидно след като става дума за Оперативната програма „Околна среда”, за приоритетна ос „Води”, нашата Комисия начело с председателя Станислав Иванов би могла да бъде полезна, като в Комисията се проведат разисквания, които биха били полезни – нещо, което тук едва ли ще е възможно.
Искам да изкажа някои съображения. Ако председателката Цачева сметне за възможно, Ваня Виденова би могла да даде известни разяснения – нещо, което иначе би станало в Комисията.
Както беше споменато и в докладите, това е трето поред Споразумение между Световната банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То се осъществява, след като през месец ноември 2012 г. тогавашното Четиридесет и първо народно събрание прие Националната стратегия и План за действие за развитието и управлението на водния ни сектор. Следваше усилена работа по линия на второто по ред Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие и МРРБ. Като резултат на 7 март 2014 г. Министерският съвет прие Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България.
Споразумението, което ще ратифицираме след малко, предвижда консултантски услуги, които могат да бъдат полезни. Областите и компонентите са правилно набелязани. Изготвянето на Стратегия за финансиране на отрасъла безспорно би била полезна с допълненията, които ще се направят. Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията също включваше такива механизми за финансиране, там имаше предложени механизми за ценообразуване, позволяващи възстановяване на инвестициите и разходите, като същевременно се осъществи подкрепа за социално слабите домакинства. По различни оценки за ВиК сектора в тази Стратегия беше отбелязано, че трябват 7,5 млрд. лв. до 2023 г., от които 3,2 млрд. лв. да бъдат от Европейския съюз като безвъзмездна помощ, 3,2 млрд. лв. от бюджета и 1,1 млрд. лв. от ВиК сектора, включително като са повдигнати цените на водните услуги.
Това е най-щекотливият въпрос, колеги. Той е и политически въпрос – вдигането на цените. Прагът на социална поносимост беше променен наскоро. Това означава, че сметките за ВиК сектора не трябва да надвишават 2,5% от средния доход на домакинствата в различните области. За Северозападна България най-малко една пета от населението и при този праг на поносимост не могат да си плащат сметките за водни услуги.
В този смисъл тук въпросът ми към колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) би бил: хубаво, ще има препоръки, те ще бъдат добре съставени. Ето, четем от Споразумението: „Варианти за подобряване на качеството на услугите, увеличение цената на ВиК услугите, как ще се отразят на поносимостта на цените” и така нататък. Всичко това са правилни постановки, но какво ще стане, ако се окаже, че тези препоръки не бъдат възприети след това, както всъщност се получи през 2014 г.?
Вече са изминали две години от този период – 2014 - 2023 г. Да сте забелязали особено големи инвестиции във ВиК сектора? Тоест има едно подценяване, колеги. Безспорно е, че едно такова споразумение да допринесе да се поизчистят въпросите, но бих призовал и колегите да не подценяваме водния сектор, включително тези постановки, които ще видим след това в препоръките. Да се съобразяваме с тях, да призоваваме и правителството да се съобразява, тъй като и за укрепване на регулаторния капацитет имаше идея в един от предишните варианти на Стратегията Комисията за енергийно и водно регулиране да се раздели на два регулатора – за енергийно и отделно за водно регулиране. Нещо, което смятам, че е правилно и което също не се възприе.
Като призовавам колегите да подкрепим тази ратификация, бих искал, ако е възможно, да получим отговор и на тези въпроси: доколко след това ще можем наистина да спазим препоръките, тъй като имаме стратегии, след които много често няма действия, даже и когато има план за действие, наричан понякога с чуждицата „екшън план”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Великов, по отношение на въпросът Ви защо тази ратификация не е разпределена и на Комисията по околната среда и водите? В случаите когато постоянна комисия счита, че даден законопроект има отношение към нейния предмет на работа, има процедурна възможност в Правилника в тридневен срок да поиска да й бъде разпределен и този законопроект. Няма такова искане, поради което в изтеклия вече преклузивен срок няма процедура, по която въпросната комисия да обсъжда тази ратификация.
На второ място, по-същественото ми възражение към Вас е, че народните представители, когато обсъждат законопроект за ратификация, нямат възможност да предлагат, да задават въпроси и да получават отговори по въпроса за споразумението – конкретното споразумение, което се визира в законопроекта. Не следва да се бърка процедурата по гласуване на законопроект с изготвяне на двустранен или многостранен договор, споразумение, какъвто е Актът, по който се провежда тази процедура за ратификация. Така че няма друга възможност за нас като народни представители да подкрепим или да не подкрепим законопроекта, но нямаме механизъм, по който да влияем върху съдържанието на конкретното споразумение, за което се изисква ратификация.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ, встрани от микрофоните): Мога ли да кажа нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може те, разбира се, заповядайте.
Приемете, че моето е било реплика към господин Великов, въпреки че от място реплика не е правилно да се прави.
БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ (РБ): Тази процедура е между един уважаван настоящ председател на Народното събрание и един бивш по въпроси, свързани с ВиК сектора, безспорно сигурно са интересни за колегите.
Аз смятам, госпожо Председател, че след като Вие разпределяте – прощавайте, че мъничко ще Ви критикувам, но все пак става дума за Оперативна програма „Околна среда” и за приоритетна ос „Води”, че бихте могла и Вие сама да разпределите към нашата Комисия. Дали ще дадем някакви разумни предложения, с които да се съобразят вече след това онези, които ще разработват консултантските си услуги, е друг въпрос, но в комисиите по би могло да стане истинско разискване. Още повече в нашата Комисия, под председателството на господин Иванов, имаме и други колеги, които са се занимавали с води и биха могли да бъдат полезни. Да оставим настрана моята лична опитност в тези дела. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Вие също като член на тази Комисия и в част от ръководството й можехте да поискате официално да се запознаете със съдържанието.
Приветствам Ви затова, въпреки че Законопроекта не е бил разпределен на Вашата Комисия, Вие сте в правото си като компетентен специалист да се вълнувате от съдържанието на това Споразумение.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, ще започна с въпроса, който постави преждеговорившият уважаван от мен народен представител. Може би и за този воден заем по-важни от водите са парите? Добре е, когато даден вносител предлага на Народното събрание да ратифицира заем, да присъства тук и да каже как са изразходвани парите от предишен такъв тематичен заем, защото първият воден заем задължи страната и даде катастрофални резултати.
София трябваше да намали загубите с тези пари, които плати българският народ. Трябваше да се подмени канализационната мрежа, трябваше да се подмени голяма част от водопроводната на София и настилките. Една фирма, която спечели тогава концесията, усвои заема, плати го народа, загубите останаха и днес те се плащат.
В много кратката част от останалото ми изказване искам да попитам вносителя: като платихме така наречените „мастер планове”, на които трябва да стъпи този заем, са ли в състояние да дойдат тук и да кажат тези резултати срещу похарчените пари за мастер плановете са ли надеждната основа, над която ще се надгражда и ще се харчат тези пари? Не направим ли този подход, ние ще продължим да харчим повече за дадени дейности, отколкото са резултатите, които получаваме.
Призовавам, ако има вносител, да ми отговори на този въпрос – удовлетворителни ли са резултатите и могат ли да бъдат основа, на която да продължи работата за оптимизиране на ВиК сектора и че тези пари ще бъдат взети и реализирани за надеждни консултации? (Разговори между народни представители в БСП ЛБ и Ирена Коцева.)
Ама не разсейвайте, за да чуе представителят на министерството и да ми отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не влизайте в диалог помежду си!
Реплики към господин Божинов? Няма.
Други народни представители? Няма.
От името на вносителя някой желае ли да вземе отношение? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране и укрепване на регулаторни капацитети и повишаване ефективността на предоставените услуги в отрасъл „ВиК” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г. Този Законопроект е с № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10 март 2016 г.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 12, въздържали се 2.
Ратификацията е гласувана на първо четене.
Заповядайте за процедура.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да бъде гласувано Споразумението и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за провеждане и на второ гласуване. В рамките на днешния пленарен ден не са направени предложения за изменения в дебата по първото гласуване.
Гласували 97 народни представители: за 85, против 11, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Зеленогорски, Вашата Комисия е водеща.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае господин Зеленогорски.
ДОКЛАДЧИК НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставените услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставените услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, има ли изказвания по второто гласуване? Няма.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране, който току-що ни беше предложен на второ четене от господин Зеленогорски.
Гласували 96 народни представители: за 82, против 12, въздържали се 2.
Ратификацията е приета и на второ четене.
Заповядайте за процедура, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедура за отпадане на следващата точка от дневния ред и смятам, че всички, които гласувахме в началото на тази пленарна седмица, бяха наясно, че на тази точка просто не й е мястото да се гледа в пленарната зала в настоящия момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Припомням само, че сега предстои точка 11 – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, с вносители Атанас Мерджанов и група народни представители.
Обратно становище – господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цветанов, изумен съм от това Ваше предложение – тази процедура, която направихте, тъй като е пределно ясно, че тази точка в седмичната програма влезе по смисъла на чл. 50, ал. 3.
Колегите народни представители действително проявиха разбиране и разум да се приеме тази разпоредба. Вие самият неколкократно сте заявявали, че това е въпрос, който отдавна чака своето решение.
Два предишни парламента приеха Закона на първо четене. Сега дадохме достатъчно време и срок на Министерството на вътрешните работи. Вече три месеца и половина те се туткат и търсят техническо решение на въпроса. Вие съответно във Вътрешната комисия нарочно не провеждахте заседания, чакайки становището на МВР. Становището на МВР пристигна и то е позитивно и положително. Ако искате действително да отложите този въпрос...
Става въпрос за не повече от 150 хил. лв., да решим един отдавна наболял проблем на хората със слухови и говорни увреждания. Аз не мога да разбера това упорство. Оставете ме мен, оставете колегите от БСП лява България. Тук не става въпрос за политика, а става въпрос действително за 100 – 120 хиляди български граждани, чието право е нарушено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложеното процедурно предложение за отпадане на точка 11 от седмичната ни програма.
Гласували 96 народни представители: за 68, против 23, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Прегласуване – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля да прегласуваме – аз не можах да гласувам, но не можах да разбера отново шизофреничното поведение на ГЕРБ – един път го подкрепят с ясното съзнание, че няма да влезе, после го отхвърлят...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кога сме го подкрепяли?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не сме го подкрепяли. (Шум.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Колеги, вземете пийте лекарство „Шизофрения”. Предлагам прегласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ерменков, за обида към народни представители знаете какво следва по Правилник – обръщам Ви внимание.
Подлагам на прегласуване процедурата, предложена от господин Цветанов.
Гласували 96 народни представители: за 66, против 24, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Съобщение за парламентарен контрол на 25 март 2016 г., петък, 9,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ЦОЧЕВ: Уважаеми колеги, на 25-и март 2016 г. от 9 ч., съгласно седмичната програма на 43-то народно събрание ще отговарят на питания и въпроси на народни представители:
1. Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на един въпрос от народния представител Велизар Енчев.
2. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на два въпроса от народните представители Борислав Иглев; и Димитър Делчев и на две питания от народните представители Слави Бинев; и Стефан Кенов и Чавдар Пейчев.
3. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на шест въпроса от народните представители Васил Антонов; Димитър Танев; Явор Хайтов; Слави Бинев; Мартин Димитров; и Георги Кадиев и на 1 питане от народния Слави Бинев.
4. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на пет въпроса от народните представители Слави Бинев (два въпроса); Петър Кадиев; Георги Кючуков и Светослав Белемезов; Борислав Иглев.
5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 33 въпроса от народните представители с една уговорка: в рамките на 2 чисти астрономически часа, защото въпросите са 33: Манол Генов (3 въпроса); Михаил Миков; Джевдет Чакъров; Явор Хайтов; Настимир Ананиев (2 въпроса); Мариана Бояджиева; Георги Кадиев; Велизар Енчев; Борислав Иглев (два въпроса); Димитър Танев; Георги Търновалийски; Филип Попов; Иван Пенков Иванов; Иван Валентинов Иванов и Манол Генов; Мартин Димитров и Петър Славов; Георги Божинов; Таско Ерменков; Янаки Стоилов; Васил Антонов; Искрен Веселинов; Димитър Данев и Марияна Бояджиева; Дурхан Мустафа (три въпроса); Драгомир Стойнев и Георги Гьоков; Хасан Адемов; Милен Михов; Емил Райнов; и Иван Валентинов Иванов и на едно питане от народния представител Искрен Веселинов.
6. Министърът на транспорта... Пак повтарям, ще отговаря госпожа Павлова чисти 120 минути, колкото се вмести с тези 2 часа. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на осем въпроса от народните представители Слави Бинев; Кирил Калфин и Евгени Стоев; Васил Антонов; Георги Търновалийски; Борис Ячев; Георги Гьоков (два въпроса); и Велизар Енчев и на едно питане от народния представител Искрен Веселинов.
7. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Слави Бинев (два въпроса); Георги Кадиев; Валери Симеонов, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев; и Велизар Енчев и на две питания от народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова; и Слави Бинев.
8. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на шест въпроса от народните представители Вили Лилков; Таско Ерменков; Атанас Зафиров; Петър Славов; Иван Вълков; и Антони Тренчев и на 1 питане от народния представител Таско Ерменков.
9. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 11 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров (два въпроса); Настимир Ананиев; Иван Валентинов Иванов; Бойка Маринска; Димитър Шишков; Кирил Добрев и Радослав Стойчев; Филип Попов; Янаки Стоилов (два въпроса); и Васил Антонов и на едно питане от народния представител Настимир Ананиев.
10. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на 11 въпроса от народните представители Станислав Станилов (два въпроса); Слави Бинев; Иван Славов Иванов; Вили Лилков (два въпроса); Васил Антонов (два въпроса); Георги Гьоков; Георги Търновалийски; и Антони Тренчев.
11. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на три въпроса от народните представители Слави Бинев (два въпроса); и Георги Кючуков.
12. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на шест въпроса от народните представители Настимир Ананиев; Атанас Стоянов; Вили Лилков; Иван Валентинов Иванов; Борис Ячев; и Светослав Белемезов и Иван Станков.
13. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народните представители Манол Генов; и Дора Янкова.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Каракачанов;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Велизар Енчев; и Петър Славов и на едно питане с писмен отговор от народния представител Теодора Георгиева;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на четири въпроса от народните представители Калина Балабанова; Велизар Енчев (два въпроса); и Иван Станков;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Красен Кръстев и Петя Аврамова; и Иван Станков;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Настимир Ананиев;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на един въпрос от народния представител Емил Райнов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Методи Андреев – към министъра на правосъдието Екатерина Захариева.
Поради среща с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Уважаеми колеги, поради изтичане на дневния ред, закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,55 ч.)

Председател:
Цецка Цачева
Заместник-председатели:
Иван К. Иванов
Кирил Цочев

Секретари:
Айхан Етем
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ