Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
435 30/05/2018 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Открита процедура по ЗОП 19/06/2018 затворена
434 22/05/2018 Застраховка „Живот“ на 240 (двеста и четиридесет) народни представители от 44-то Народно събрание Публично състезание 13/06/2018 затворена
433 10/05/2018 Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 20/06/2018 затворена
432 08/05/2018 Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили „Мерцедес“ Открита процедура по ЗОП 19/06/2018 затворена
431 02/05/2018 „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ Открита процедура по ЗОП 11/06/2018 затворена
430 27/04/2018 Сервизно обслужване на 10 броя пътнически асансьорни уредби и 2 броя товарни платформи в сгради, стопанисвани от Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18/06/2018 възложена
429 18/04/2018 Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита F-Secure и сервизни пакети (Energies Updates, Instant Replacement) за Antispam Firewall и WebApp Firewall за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 13/06/2018 възложена
428 26/03/2018 Модифициране на безжична компютърна мрежа Открита процедура по ЗОП 03/05/2018 затворена
427 22/03/2018 Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили „Фолксваген“ Открита процедура по ЗОП 12/06/2018 затворена
426 07/03/2018 Доставка чрез закупуване на строителни материали, продукти и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12/04/2018 възложена
425 02/03/2018 Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 10/04/2018 възложена
424 28/02/2018 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 13/06/2018 възложена
423 27/02/2018 Доставка, инсталиране и конфигуриране на активно и пасивно мрежово оборудване за нова пленарна зала Открита процедура по ЗОП 22/05/2018 затворена
422 19/02/2018 „Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за обекти, управлявани от Народното събрание“ Открита процедура по ЗОП 08/05/2018 прекратена
421 25/01/2018 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 26/03/2018 частично възложена
420 19/01/2018 „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народното събрание на Република България“ Пряко договаряне 16/04/2018 възложена
419 05/12/2017 „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи и рамкови метал-детектори, намиращи се в сградите на Народното събрание“ Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 04/01/2018 възложена
418 24/11/2017 Доставка и монтаж на автоматизирана архивна система за висящи пенделни папки и демонтаж на съществуващата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 15/12/2017 прекратена
417 23/11/2017 Доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателни зали в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07/12/2017 прекратена
416 07/11/2017 Абонамент и доставка за 2018 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание на Република България Публично състезание 10/01/2018 възложена
415 07/11/2017 Абонамент и доставка на чуждестранни периодични печатни издания за 2018 г. за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 05/01/2018 възложена
414 31/10/2017 Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, покриваща всички рискове, “Злополука” на лицата/местата в МПС и “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – държавна собственост за 2018 г. Публично състезание 11/05/2018 възложена
413 26/10/2017 Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент и/или ръчна продажба Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18/12/2017 възложена
412 26/10/2017 Дигитализиране на архивни документи, съдържащи се в досиетата на протоколи от заседанията на Парламентарните комисии в Тридесет и осмото Народно събрание на Република България и в досиетата на протоколите от заседания на пет Постоянни парламентарни комисии в Тридесет и деветото Народно събрание на Република България (архивни единици от № 1857 до № 2316 на работния опис за постоянно запазване) с приложения към тях, съдържащи 97751 листа, формат А4, машинописен текст Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 22/12/2017 възложена
411 23/10/2017 Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник“ Открита процедура по ЗОП 05/01/2018 възложена
410 09/10/2017 Отпечатване на печатни издания и материали за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 08/05/2018 възложена
409 09/10/2017 Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърна техника Открита процедура по ЗОП 26/04/2018 частично възложена
408 05/10/2017 Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 08/02/2018 прекратена
407 20/09/2017 „Строително – монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на Лечебно– възстановителна база (ЛВБ) на Народното събрание - Велинград” Публично състезание 10/04/2018 частично възложена
406 04/09/2017 "Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях" Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 04/10/2017 възложена
403 16/08/2017 Изготвяне на проект за обект СМР – основен ремонт на фасади и художествено осветление на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08/11/2017 възложена
402 25/07/2017 Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/09/2017 възложена
401 21/07/2017 Изготвяне на проект за обект „СМР – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1“ и упражняване на авторски надзор Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 21/09/2017 възложена
400 13/07/2017 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народното събрание на Република България и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25/08/2017 възложена
399 22/06/2017 Груповата рискова застраховка „Живот“ се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на 240 народни представители от 44-то Народно събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 26/07/2017 възложена
398 15/06/2017 Доставка на 120 000 литра автомобилен бензин А-95Н (безоловен) на 35 000 литра автомобилен бензин А-98Н (безоловен) и на 131 000 литра дизелово моторно гориво (евродизел) - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС) Велинград, както и доставка на 120 000 литра дизелово гориво (без биокомпонент) за отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград, за срок 12 месеца Договаряне без обявление 17/11/2017 възложена
397 12/06/2017 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 04/08/2017 възложена
396 23/05/2017 Доставка на софтуерни лицензи за защита за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 21/06/2017 възложена
395 02/05/2017 Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България Публично състезание 18/07/2017 възложена
394 17/03/2017 Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03/05/2017 възложена