Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Форма за търсене
Ключова дума
Статус:

Идентификационен номер Дата Заглавие Вид Последна промяна Статус
410 09/10/2017 Отпечатване на печатни издания и материали за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 18/10/2017 отворена
409 09/10/2017 Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърна техника Открита процедура по ЗОП 11/10/2017 отворена
408 05/10/2017 Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 05/10/2017 отворена
407 20/09/2017 „Строително – монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на Лечебно– възстановителна база (ЛВБ) на Народното събрание - Велинград” Публично състезание 20/09/2017 отворена
406 04/09/2017 "Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях" Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 04/10/2017 възложена
403 16/08/2017 Изготвяне на проект за обект СМР – основен ремонт на фасади и художествено осветление на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 10/10/2017 затворена
402 25/07/2017 Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/09/2017 възложена
401 21/07/2017 Изготвяне на проект за обект „СМР – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1“ и упражняване на авторски надзор Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 21/09/2017 възложена
400 13/07/2017 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народното събрание на Република България и Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25/08/2017 възложена
399 22/06/2017 Груповата рискова застраховка „Живот“ се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на 240 народни представители от 44-то Народно събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 26/07/2017 възложена
398 15/06/2017 Доставка на 120 000 литра автомобилен бензин А-95Н (безоловен) на 35 000 литра автомобилен бензин А-98Н (безоловен) и на 131 000 литра дизелово моторно гориво (евродизел) - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС) Велинград, както и доставка на 120 000 литра дизелово гориво (без биокомпонент) за отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград, за срок 12 месеца Договаряне без обявление 03/08/2017 затворена
397 12/06/2017 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 04/08/2017 възложена
396 23/05/2017 Доставка на софтуерни лицензи за защита за нуждите на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 21/06/2017 възложена
395 02/05/2017 Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България Публично състезание 18/07/2017 възложена
394 17/03/2017 Извънгаранционна поддръжка на компютъризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 03/05/2017 възложена
393 15/03/2017 Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Народното събрание на Република България Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16/05/2017 възложена
392 09/02/2017 Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до жилищните обекти на Народното събрание на Република България Пряко договаряне 03/05/2017 възложена
391 27/01/2017 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за жилищните обекти на Народното събрание, по регулирани цени, от краен снабдител Пряко договаряне 19/05/2017 възложена
390 26/01/2017 Доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателни зали в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“ № 1 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 29/03/2017 възложена
389 20/01/2017 Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги Пряко договаряне 11/05/2017 възложена
388 20/01/2017 Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до обекти на Народното събрание на Република България Пряко договаряне 19/05/2017 възложена
387 18/01/2017 Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София Договаряне без обявление 19/05/2017 възложена
386 17/01/2017 Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОиВ и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 02/03/2017 възложена
385 17/01/2017 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по фиксирани мрежи за обекти на Народното събрание, по регулирани цени, от краен снабдител Пряко договаряне 22/08/2017 възложена
374 05/01/2017 Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 11/05/2017 възложена
373 30/12/2016 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Народното събрание на територията гр. Велинград и гр. Банско Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 23/01/2017 възложена
372 29/11/2016 Дигитализиране на архивни документи, съдържащи се в досиетата на протоколи от заседанията на парламентарните комисии в Тридесет и осмото Народно събрание на Република България (1998 – 2001 г.) с приложения към тях Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 19/12/2016 прекратена
371 17/11/2016 Поддръжка и ремонт на автомобили „Сузуки”, „Ситроен”, „Шкода”, „Пежо”, „УАЗ” и „Фолксваген“ Публично състезание 22/03/2017 възложена
370 16/11/2016 Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник” чрез абонамент и ръчна продажба Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 10/02/2017 възложена
369 15/11/2016 Периодична доставка на копирна и обемна хартия за нуждите на Народното събрание Открита процедура по ЗОП 20/02/2017 възложена
368 11/11/2016 отпечатване на “Държавен вестник” – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за “Държавен вестник” Публично състезание 10/02/2017 възложена
367 09/11/2016 Абонамент и доставка за 2017 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание на Република България Публично състезание 10/02/2017 възложена
366 09/11/2016 Абонамент и доставка за 2017 г. на чуждестранни периодични печатни издания Публично състезание 06/01/2017 възложена
365 03/11/2016 Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, “Злополука” на лицата/местата в МПС” и “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – държавна собственост за 2017г. Публично състезание 06/01/2017 възложена
364 03/11/2016 Доставка на товарни моторни превозни средства Публично състезание 22/05/2017 възложена
363 19/08/2016 Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл.”Княз Александър І”№ 1” Договаряне без публикуване на обявление за поръчка 22/03/2017 възложена
362 01/08/2016 Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България Публично състезание 28/03/2017 възложена
361 29/07/2016 Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване Открита процедура по ЗОП 29/12/2016 възложена
360 29/07/2016 Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 07/09/2016 възложена
358 28/07/2016 Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок 48 месеца на копирна техника Открита процедура по ЗОП 14/02/2017 възложена