ОБРАЗЦИ

Образци на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларация по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Съгласие за публикуване на лични данни

Във връзка с прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

1. В 7-дневен срок от избирането им лицата, заемащи публична длъжност, подават декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от закона.
В случаите когато лицето, заемащо публична длъжност, е декларирало наличие на несъвместимост, е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията за несъвместимост да предприеме необходимите действия за отстраняването й.

2. В 30-дневен срок от избирането им лицата, заемащи публична длъжност, подават декларация за частни интереси, съгласно приложението към чл. 12, т. 2 от закона.
Лицата, заемащи публична длъжност, могат да правят промени в декларираните обстоятелства в срок до един месец от подаването на декларацията за частни интереси.