ОБРАЗЦИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6-11 от Закона за здравното осигуряване и Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Изтегли


Декларация на основание чл. 72, ал. 2, т. 4 от Закона за независимия финансов одит и чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по процедурните правила за избор на членове на КПНРО - Изтегли