Междупарламентарна обмяна на информация за ЕС (IPEX)

www.ipex.eu

През последното десетилетие обменът на информация между парламентите става все по-важен. За да се улесни потокът на информация, националните парламенти, съвместно с Европейския парламент, са създали собствена база данни и страница в интернет - www.ipex.eu

IPEX се стреми да разшири информационната база относно конкретни документи и теми на ЕС, която е на разположение на националните парламенти. Това може да бъде особено важно във връзка с новите разпоредби на Лисабонския договор за ролята на националните парламенти.

КАКВО МОГА ДА НАМЕРЯ В IPEX?
IPEX съдържа парламентарни документи и информация относно Европейския съюз. Парламентарните документи, които се качват отделно от всеки национален парламент, са основните елементи, от които се изгражда базата данни IPEX. Тези документи се организират в съответствие с конкретния документ на ЕС, към който се отнасят.

IPEX съдържа също календар на междупарламентарното сътрудничество, който съдържа информация за всички междупарламентарни срещи, свързани с Европейския съюз. Освен това IPEX дава връзки към съответните страници и бази данни в интернет, както и връзки към свързаните с ЕС страници на националните парламенти в интернет.
КАКЪВ ВИД ПАРЛАМЕНТАРНИ ДОКУМЕНТИ ИМА В IPEX?
IPEX съдържа парламентарни документи, отнасящи се до националните обсъждания на решения, взети на равнище ЕС. Всеки национален парламент/камара е разработил собствена система за разглеждане на европейските въпроси. Следователно документите от националните парламенти се различават по форма, обхват и съдържание. Националните парламенти имат пълна свобода да качват информация и документация във вид, който те смятат за уместен.

Някои парламенти може да качат конкретното свое становище по дадено предложение, а други парламенти може да решат да качат документи на тяхното правителство.

Чрез разглеждане на тези документи потребителите често могат да намерят важна информация относно становищата на парламентите (камарите) или правителствата по конкретни предложения. Освен това понякога се дават важна информация и съответните подробности за предложенията на ЕС.
КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С ЕЗИКА?
Потребителите могат да разглеждат IPEX на английски или френски. Документите на Комисията са на разположение и на двата езика, като са дадени връзки и към други езикови варианти.

Обикновено националните парламенти качват своите парламентарни документи на оригиналния език. IPEX насърчава парламентите да предоставят резюмета на важните решения на английски и/или френски.

За да се помогне за преодоляването на езиковата бариера, IPEX използва система от символи, които националните парламенти може да дадат на своите документи. Тези символи може да покажат статута на дадено предложение. Освен това е създаден специален символ за субсидиарността. Ако даден парламент е определил конкретно предложение като особено важно, то може да бъде обозначено, за да се предупредят другите парламенти, че съществува важна информация за обмен.
ИНТЕРВЮ С МАРТИН БРОТЕН ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ШВЕЦИЯ
КАКВА Е ВАШАТА ФУНКЦИЯ?
Секретар на съм на Комисията по външните работи. Работата ми се състои от подготовка на докладите на комисията, а също и от получаване на отговори от други комисии по въпроси, над които в момента работи комисията, които може да имат отношение към други комисии.

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДОКУМЕНТИ НА ЕС ОТ ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ПАРЛАМЕНТИ, КОИТО НАМИРАТЕ В IPEX?
Аз ги използвам като основа и като представа как другите национални парламенти са разглеждали даден въпрос, с който се занимава и шведският парламент. В описанието на предисторията обикновено включвам това, което зная за процеса на разглеждане в други парламенти.

КАК МИСЛИТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА IPEX В БЪДЕЩЕ?
За мен една от важните функции на IPEX би трябвало да бъде да дава предварителна информация за това, което предстои да се случи в различните парламенти. Ако парламентите съобщават на IPEX само след като нещо се е случило или пост фактум, естествено губите предимството да сте информирани предварително. Така че би било добре да има начин да се привлече вниманието към факта, че започва нов етап в процеса на вземане на решения.

Преди всичко искам да следя какво се случва в други национални парламенти, тъй като смятам, че това може да е ценно за нашия процес на вземане на решения.

ЗАЩО Е ВАЖНО НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ ДА СИ ОБМЕНЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС?
За националните парламенти е важно да си обменят информация за ЕС, защото това може да им помогне при разглеждането на европейските въпроси.

С Лисабонския договор ролята на националните парламенти нарасна, което още повече увеличи нуждата от обмен на информация за ЕС между националните парламенти.

Договорът призовава националните парламенти „да съдействат активно за доброто функциониране на Съюза”.
  • Като се информират от институциите на Съюза и им се предоставят проектите на законодателни актове на Съюза,
  • Като се следи за спазването на принципа на субсидиарността,
  • Като се участва, в рамките на областта на свобода, сигурност и правосъдие, в оценката на механизмите за осъществяване на политиките на Съюза в тази област,
  • Чрез участие в политическото наблюдение на Европол и оценката на дейността на Евроджъст,
  • Чрез участие в процедурите за преразглеждане на Договорите,
  • Чрез получаване на информация за молбите за присъединяване към Съюза,
  • Чрез наблюдение на предложенията на ЕС в областта на семейното право с правомощия на всеки парламент да им наложи вето,
  • Чрез участие в междупарламентарното сътрудничество между националните парламенти и с Европейския парламент.
КАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ НА СУБСИДИАРНОСТТА?
Механизмът за контрол на субсидиарността – нововъведение на Лисабонския договор – дава възможност на националните парламенти да обсъждат законодателни текстове и да представят мотивирани становища по субсидиарността. Процедурата дава на националните парламенти пряка роля в законодателния процес.
КАК РАБОТИ МЕХАНИЗМЪТ?
Националният парламент може в срок от осем седмици, след като му се изпрати законодателно предложение, да даде мотивирано становище защо той смята, че предложението не съответства на принципа на субсидиарността. На националните парламенти са дадени гласове – всеки национален парламент има два гласа. Ако системата е двукамарна, на всяка камара е даден един глас. Ако мотивираното становище представлява една трета от гласовете, определени за националните парламенти, институцията, която е направила предложението, трябва да го преразгледа и след това да реши дали да го поддържа, промени или оттегли. Тази процедура се нарича „процедура на жълтия картон”, тъй като принуждава Комисията да преразгледа, но не да оттегли предложението.

Ако в хода на законодателната процедура законодателното предложение се оспори с обикновено мнозинство от гласовете, определени за националните парламенти, и ако независимо от това Комисията реши да поддържа предложението си, влиза в сила специална процедура. Комисията ще трябва да приеме мотивирано становище как се спазва принципът на субсидиарността. Становището на Комисията се изпраща на законодателните органи на Европейския парламент и Съвета, заедно с мотивираното становище на националните парламенти. Двете институции тогава могат да вземат решение (с 55% от гласовете на членовете на Съвета или с мнозинство в Европейския парламент) дали да се продължи или не със законодателната процедура. Тази процедура се нарича „процедура на оранжевия картон”, тъй като тя може да принуди Комисията да изтегли направеното законодателно предложение.
КОЙ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИЗПОЛЗВА IPEX?
IPEX е предназначена за служители на парламентите, които работят с разглеждане на въпросите на ЕС. Депутатите, гражданското общество и заинтересованите граждани също може да имат полза от страницата в интернет.

IPEX е открита за Европейския парламент и за всички национални парламенти на държавите-членки и страните- кандидатки. Мнозинството от националните парламенти вече активно осъвременяват IPEX със своите най-нови документи, свързани с ЕС.

За повече информация за IPEX и указания как да използвате страницата в интернет можете да посетите раздела “info” в интернет страницата.
IPEX Е ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ПОДДЪРЖАНА ОТ ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

IPEX УВЕЛИЧАВА ПРОЗРАЧНОСТТА, КАТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ ДА ПУБЛИКУВАТ СВОИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.ipex.eu

ВЪПРОСИ И БЕЛЕЖКИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА: centralsupport@ipex.eu