Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
  • Дата на раждане : 06/05/1976 Триполи, Либия
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
временен парламентарен секретар 14/07/2009 - 29/07/2009
41-о Народно събрание
член 29/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
председател 09/06/2010 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 17/02/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009 и 2010 год.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
30/10/2009
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе в землището на с.Трудовец, Софийска област.
Писмен отговор на 30/10/2009.
26/02/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ/Jeremie/.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
16/04/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екологичното състояние на река Тополница.
Писмен отговор на 16/04/2010.
28/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
16/04/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансиране на летателната подготовка на студенти от Технически университет - София.
Отговорено в зала на 16/04/2010.
23/04/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната.
Отговорено в зала на 23/04/2010.
14/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно усвояване на средства по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Писмен отговор на 14/05/2010.
14/05/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе в землището на с. Трудовец, Софийска област.
Писмен отговор на 14/05/2010.
14/05/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Отговорено в зала на 14/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на проект "Социално включване".
Отговорено в зала на 28/05/2010.
02/07/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията.
Отговорено в зала на 02/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нарушения на трудовото законодателство в Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 30/07/2010.
24/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мотиви за промени в КСО.
Отговорено в зала на 24/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в ЗИД на Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 24/09/2010.
05/11/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии".
Отговорено в зала на 05/11/2010.
03/12/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за увеличаване на заетостта.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
18/02/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 18/02/2011.
18/02/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
13/05/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изградени и рехабилитирани пътища в Република България в периода 2000 - 2010 г..
Писмен отговор на 13/05/2011.
15/04/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на доходите на правителството.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
27/05/2011
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
03/06/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
10/06/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно методиката за изчисляване на безработицата в България.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
16/09/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно контрол върху изплащане на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
30/09/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно компенсиране недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Отговорено в зала на 30/09/2011.
04/11/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
16/12/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
16/12/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
13/01/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
13/01/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
09/03/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
30/03/2012
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно националната политика за професионалното образование.
Писмен отговор на 30/03/2012.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София".
Отговорено в зала на 01/06/2012.
01/06/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик".
Отговорено в зала на 01/06/2012.
23/03/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
27/04/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време.
Отговорено в зала на 27/04/2012.
18/05/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансиране на местни инициативни групи.
Писмен отговор на 18/05/2012.
15/06/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарастването на безработицата в България.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
06/07/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката в сектор Туризъм.
Писмен отговор на 06/07/2012.
21/09/2012
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансови и социални аспекти на преместването на Централното митническо управление на Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 05/10/2012.
21/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на електроцентрала "Грийн форест проджект" АД - гр. Етрополе.
Писмен отговор на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно електроцентрала "Грийн форест проджект" АД - гр.Етрополе.
Писмен отговор на 21/09/2012.
08/02/2013
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.
Писмен отговор на 08/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд.
Писмен отговор на 08/02/2013.
15/02/2013
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г.
Отговорено в зала на 15/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот .
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката за социално включване на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС