Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 23/08/1971 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vladimir.ivanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
Отговорено в зала на 01/11/2013.
18/10/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
14/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
20/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно системата за финансов контрол в АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 20/12/2013.
20/12/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".
Писмен отговор на 20/12/2013.
31/01/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
28/02/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
28/02/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно политиката на правителството в областта на туризма.
Писмен отговор на 04/04/2014.
28/02/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно относно липса на лекарствен продукт BiCNU (Carmustine).
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".
Отговорено в зала на 04/04/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно облагане приходите на земеделски производители и животновъди.
Писмен отговор на 21/03/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места.
Писмен отговор на 28/03/2014.
04/04/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно назначението на съветници в политическия кабинет към Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
04/04/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно законодателни инициативи относно данъчната политика.
Писмен отговор на 04/04/2014.
28/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването относно здравето на човешкия фактор във връзка със здравословното хранене.
Писмен отговор на 28/03/2014.
06/06/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.
Отговорено в зала на 06/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС