Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 Кърджали, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: dimcho.mihalevski@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 18/02/2014
Парламентарна група на Коалиция за България
зам.-председател на ПГ 07/06/2013 - 18/02/2014
Група за приятелство България - Гърция
председател 17/10/2013 - 18/02/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/06/2013
Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 21/06/2013.
14/06/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г.
Отговорено в зала на 14/06/2013.
28/06/2013
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 28/06/2013.
21/06/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за капитала, собствеността и финансовото състояние на "Слънчев бряг" АД.
Писмен отговор на 21/06/2013.
28/06/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно промяна в Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 28/06/2013.
05/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършван ремонт и концесията на пристанище Несебър.
Писмен отговор на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесиите на терминали 2А и Запад на пристанище Бургас.
Писмен отговор на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно резултати от дейността "Пристанище Бургас" ЕАД.
Писмен отговор на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно организация на дейността на консулските ни служби в Украйна, Беларус и Молдова по издаването на визи на туристи.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно причини за класифициране на жилищни сгради като незаконни строежи.
Писмен отговор на 05/07/2013.
12/07/2013
Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение и рискове пред Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 12/07/2013.
12/07/2013
Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение и рискове пред Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 12/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на пътни проекти по програмата финансирана от Световната банка за рехабилитация на II-ри и III-ти клас пътища от Републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 12/07/2013.
12/07/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно изпълнение и рискове пред Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 12/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на пътни проекти по програмата "Транзитни пътища - V".
Писмен отговор на 12/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно годишните доклади за състоянието и резултатите от дейността на търговските дружества с държавно участие в капитала, предоставящи ВиК - услуги за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
Писмен отговор на 12/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнението на пътни проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013".
Писмен отговор на 12/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно допуснати дейности в обхвата на концесията на пристанище Несебър.
Писмен отговор на 19/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно становища на НИНКН за строежи извършени в Старинния град Несебър.
Писмен отговор на 19/07/2013.
19/07/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно изработване на плана за опазване и управление на Старинен град Несебър.
Писмен отговор на 19/07/2013.
19/07/2013
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно политиката на правителството за овладяване на рисковете от неизпълнение на параметрите по макрорамката за 2013 г. и последиците при изпълнение на Държавния бюджет за 2013 г.
Отговорено в зала на 19/07/2013.
19/07/2013
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно политиката на правителството за по-ефективно и ефикасно прилагане на принципа на програмното бюджетиране при управление на публичните финанси.
Отговорено в зала на 19/07/2013.
13/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно необходими финансови средства за извършване на проектно-проучвателни дейности за рехабилитация на републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието на републиканската пътна мрежа по области и необходимостта от финансиране на дейностите по поддържане на мрежата.
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изразходвани средства по области за периода 2010 - 2012 г. за поддържане на републиканската пътна мрежа (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации).
Писмен отговор на 13/09/2013.
13/09/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно финансови отчети на агенция "Пътна инфраструктура" за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
Писмен отговор на 13/09/2013.
29/10/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно промени в подкрепата за общинските болници.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно политиката на правителството за доизграждане на автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 18/10/2013.
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно планирането на дългосрочното развитие на републиканската пътна мрежа в България.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
29/10/2013
Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж..
Отговорено в зала на 29/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно подпомагане на образователната инфраструктура, в рамките на новата Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.".
Писмен отговор на 29/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейностите по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
01/11/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция - България, Румъния - България, България - Сърбия, България - Македония и България - Турция 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно актуални данни на прогнозните нива на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 11/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно качеството на извършените ремонти и рехабилитация на републиканската пътна мрежа през последните 4 години.
Писмен отговор на 29/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно целева програма за преодоляване на режима на водоснабдяване в населени места в България.
Писмен отговор на 29/10/2013.
29/10/2013
Питане към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката за обвързване на развитието на транспортните мрежи и съоръжения с растежа на икономиката.
Писмен отговор на 29/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно данни за сключените договори и резултатите от дейността за съвместна дейност в държавните ловни стопанства с частни фирми и присъединени към тях държавни горски стопанства за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 15/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 29/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 15/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 15/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г..
Писмен отговор на 22/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 15/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно данни за реализирани сделки от министерството и неговите структури и предприятия през Софийската стокова борса за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно резултатите от дейността на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие за 2012 г.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно етапните резултати от сертификацията на управлението на горите в България.
Писмен отговор на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно броя на служителите в Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие е техните териториални поделения за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 29/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно внесен Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.
Писмен отговор на 17/01/2014.
17/01/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по териториалните програми Гърция-България, Румъния-България, България-Сърбия, България-Македония и България-Турция 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 17/01/2014.
17/01/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 17/01/2014.
17/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор рибарство 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 17/01/2014.
17/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно окончателните данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 17/01/2014.
17/01/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно окончателни данни на нивата на договаряне, разплащане и сертифициране на разходите по ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 17/01/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС