Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
  • Дата на раждане : 02/08/1976 Силистра, България
  • Професия: филолог;преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;унгарски;китайски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: milena.damyanova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Алжир
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обхвата на децата в предучилищното образование.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на броя на часовете за изучаване на отделните учебни предмети в училищното образование.
Отговорено в зала на 08/11/2013.
31/01/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно промяна на системата на делегираните бюджети в предучилищното и училищно образование.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
31/01/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи "екранен четец".
Отговорено в зала на 31/01/2014.
25/10/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно мерки за осигуряването на безопасна и здравословна среда на 970-те ученици и техните учители от Националното средно общообразователно училище "София".
Писмен отговор на 25/10/2013.
31/01/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от I до XII клас.
Отговорено в зала на 31/01/2014.
22/11/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно организацията на процеса на стартиране подготовката за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили.
Писмен отговор на 22/11/2013.
07/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно съфинансиране на проекти по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
Писмен отговор на 07/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно бъдещето на "Студентски столове и общежития" ЕАД и информационната система, обслужваща настаняването в студентските общежития.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно стимулиране на качеството в предучилищното и училищното образование.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно състав на работната група за изготвяне на проект на Закона за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 28/02/2014.
28/02/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно основни принципи и иновативни моменти в проект на Закон за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието по темата "правосъдие за детето".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно действията на Министерството на правосъдието по случая "Меган".
Писмен отговор на 14/03/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно идеите на ръководството на Министерството на образованието и науката относно (евентуална) реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно предприетите от МОН мерки по сигнал с вх. № 94-9208 от 22 май 2013 г. до министъра на образованието и науката във връзка с реда и начина за провеждане на докторантура, редовна форма на обучение, държавна поръчка в ИМСТЦХА - БАН.
Писмен отговор на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Разград.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Кюстендил.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Благоевград.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Бургас.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Хасково.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Кърджали.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресия.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обучение на учители за формиране на компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обучение на детски учители за работа в групите за задължително предучилищно образование.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за подкрепа на спорта.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Пазарджик.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Варна.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 г. за област Шумен.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Видин.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Монтана.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от изпълнението на дейностите по проекта "Успех".
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно проект BG051PO001-3.1.04 "Подобряване на качеството на общото образование" "За по-качествено образование".
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно резултатите от анализа на резултатите от националните външни оценявания на учениците от IV и VII клас, както и за държавните зрелостни изпити за учебната 2012/2013 година за област Перник.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно квалификацията на учителите и на директорите за учебната 2013/2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно обучението по предприемачество в периода април 2013 - април 2014 г.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно прием на Европейския политехнически университет за учебната 2014 - 2015 г..
Писмен отговор на 13/06/2014.
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно възстановяване на г-н Иван Панайотов на длъжността "Началник" на РИО-Хасково след влязло в сила решение на ВАС и отказ на министъра на образованието и науката за прекратяване на служебното правоотношение с г-жа Мариела Златева на основание чл. 107, ал. 1, т.6 от ЗДСЛ.
Писмен отговор на .
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно промени в учебните програми и в Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.
Писмен отговор на .
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно стипендии на децата с изявени дарби.
Писмен отговор на .
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно средства за въвеждане на компонента "Условно постоянни разходи" и за допълнителни заплащания на училищата, в които има деца със специални потребности и с майчин език, различен от българския.
Писмен отговор на .
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация на пресцентъра на МОН относно началника на РИО-Хасково.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС