Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
  • Дата на раждане : 27/09/1948 с. Ружица, България
  • Професия: преподавател;зооинженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.stankov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Беларус
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Малта
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Питане към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно изплащане на субсидиите на фермерите за 2014 г.
Отговорено в зала на 06/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
30/01/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно невъзстановени в срок земеделски земи на жители от с. Малка Верея, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 30/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
Отговорено в зала на 17/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
19/06/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.
Отговорено в зала на 19/06/2015.
22/05/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно оптимизиране на критериите, заложени в рейтинговата система за оценяване на образователните направления.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
22/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
24/07/2015
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно краткосрочната и дългосрочната политика на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на мелиоративните системи и респективно на земеделските култури, зависещи от качествено напояване.
Писмен отговор на 24/07/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно правомощия на администрацията на Министерството на земеделието за издаване на документи за възстановяване на земеделска земя.
Писмен отговор на 29/05/2015.
24/07/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно възможност за закупуване или учредяване право на ползване на земя в Шабла - юг от рибарски кооперации.
Писмен отговор на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проверка състоянието и възможности за ефективно използване на природните ресурси в Шабленски регион.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проверка цените на водата за поливане, съответствието на площите за пасища с предназначението им и възможността за изграждане на зеленчукова борса в общ. Шабла.
Писмен отговор на 24/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно прехвърляне собствеността на студентски общежития и столове към съответните университети.
Писмен отговор на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно актуализация на Наредба за селекционна дейност в животновъдството.
Отговорено в зала на 18/09/2015.
02/10/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно едностранно прекратяване на договор за стопанисване на ловна площ на ЛД "Оряховица" от Териториално поделение"Държавно горско стопанство Стара Загора".
Писмен отговор на 02/10/2015.
09/10/2015
Питане към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно възможности за изграждане на метериално-технически спортни бази към университетите и осигуряването на средства за финансиране на спортни клубове към висши учебни заведения.
Писмен отговор на 09/10/2015.
04/12/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно дейността на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и развъдните асоциации в Република България.
Писмен отговор на 04/12/2015.
20/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно приложението на Закона за развитие на академичния състав в България.
Отговорено в зала на 20/11/2015.
12/02/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
12/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно състоянието и тенденциите за развитие на българското овцевъдство и реализацията на продуктите от него.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
29/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно възможностите за разширяване на пазарите на хранителни продукти, произведени в България.
Писмен отговор на 29/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включване на републикански път ||| - 9701 "Добрич - Победа - Методиево - Сърнино" в програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за 2016 г. за цялостна рехабилитация.
Писмен отговор на 29/01/2016.
26/02/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и намаляването на вредните последици от климатичните промени.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно решаване на проблема с изграждането на трупосъбирателни пунктове и екарисажи.
Писмен отговор на 26/02/2016.
26/02/2016
Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно стратегия и политики на Министерството на околната среда и водите за намаляване на вредните емисии от сектор Земя и земеползване и разработването на междусекторни нисковъглеродни практики.
Писмен отговор на 26/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно реализация на инициативата "Климата и природата - от хората за хората" и ефектите от нея.
Писмен отговор на 18/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно проблеми с ползването на отдадени под наем пасища и мери в община Крушари, област Добрич.
Писмен отговор на 11/03/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води.
Писмен отговор на 13/05/2016.
15/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно необходимостта от актуализация на Класификатора на научните специалности в Република България.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно съкращения на изпълнители от щатния състав на регионална дирекция "Борба с градушките" в област Плевен.
Писмен отговор на 08/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно необходимостта от преразглеждане на схемите за субсидиране и преодоляване на някои от проблемите в продуктивното животновъдство.
Писмен отговор на 13/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно рязкото нарастване на броя на животните под "селекционен контрол", които не отговарят на изискванията за породна принадлежност.
Писмен отговор на 13/05/2016.
22/04/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възможностите за предвиждане на научни изследвания, свързани с въвеждането на децентрализирани нисковъглеродни практики по оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020".
Писмен отговор на 22/04/2016.
22/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно постановяване на служебно прекратяване дейността на сдружение СН "Лъджа Каварна 2" поради невъзможност за нейното осъществяване.
Писмен отговор на 22/04/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предприемане на спешни мерки за подобряване на организацията и дейността на ветеринарномедицинските служби и съсловните организации в България.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно реализация на инициативата "4 за 1000". Почви за продоволствена сигурност и климат в България.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно усвояване на средствата по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.
Писмен отговор на 24/06/2016.
08/07/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно участието на министъра на външните работи на среща на европейската секция на Световната Лига за Свобода и Демокрация в София, на която официално е учреден българският й клон.
Писмен отговор на 08/07/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно обезпечаване на безусловен публичен достъп до информация за изразходване на средствата, натрупани от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които общините ежемесечно са длъжни да превеждат по сметка на РИОСВ, при депониране на отпадъци за обезвреждане на регионално или общинско депо.
Отговорено в зала на 22/07/2016.
21/10/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно представяне становище на Министерството на земеделието и храните по доклада на БАН за състоянието на българското земеделие.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
16/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно възможностите за актуализиране на коефициентите за финансиране на образователните направления на висшите училища в България.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно разширяване възможностите за партньорство и търговски обмен между Република България и Кралство Нидерландия.
Писмен отговор на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприета инициатива кръговата икономика да бъде приоритет на българското председателство на ЕС.
Писмен отговор на 25/11/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изключването на споразуменията на имотите с трайно ползване - пасища, мери, ливади и трайни насаждения и предоставянето им без търг по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
02/12/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно предприемането на мерки за подобряване санитарното състояние на горите в България.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно осигуряване на достъп и охраняемост на морски плаж "Болата" в землището на с. Българево, общ. Каварна, разположен на територията на резерват "Калиакра", чрез възлагане на правомощия на областния управител на обл. Добрич.
Писмен отговор на .
13/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно обективността на резултатите от приложението на рейтинговата система през 2016 г. за направление "Ветеринарна медицина" при Тракийски университет, Стара Загора.
Писмен отговор на 13/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
04/11/2015
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС