Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
  • Дата на раждане : 02/08/1976 Силистра, България
  • Професия: филолог;преподавател;преводач;
  • Езици: английски;френски;руски;унгарски;китайски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: milena.damyanova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по образованието и науката
председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката относно осигуряването на средства за продължаване на проектите "Успех" и "Подобряване на качеството на образованието в средните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
Отговорено в зала на 06/11/2014.
06/02/2015
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно промени в нормативните актове с цел въвеждане на възможност за зачитане на осигурителен стаж на времето, през което не само родител или осиновител, а и член на семейството по пряка линия е полагал постоянни грижи за дете инвалид.
Писмен отговор на 06/02/2015.
31/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
Писмен отговор на 31/07/2015.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на Постановление на Министерски съвет №64 от 25 март 2016г. за условията и реда за утвържданане на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и изпълнение на проект "Студентски стипендии - фаза І".
Писмен отговор на 03/06/2016.
15/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Възможността на държавните висши училища, получили висока оценка при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане.
Писмен отговор на 15/07/2016.
20/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС