Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 20/10/1991 София, България
  • Професия: политолог;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: gdanielov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 11/03/2015
43-то Народно събрание
член 18/03/2015 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 11/03/2015
Комисия по външна политика
член 18/03/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/10/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно напредък по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 02/10/2015.
29/01/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отправена покана от страна на НАТО към Черна гора за започване на процедура по присъединяване на страната към Организацията на Северноатлантическия договор.
Писмен отговор на 29/01/2016.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на Постановление на Министерски съвет №64 от 25 март 2016г. за условията и реда за утвържданане на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и изпълнение на проект "Студентски стипендии - фаза І".
Писмен отговор на 03/06/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изграждане на първи етап от Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
20/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
18/05/2016
Забележка
Статус: Наложено