Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
  • Дата на раждане : 25/09/1955 Монтана, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: irena.anastasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 11/09/2018 - до момента
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 20/09/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършена оценка на системата от помощни училища в Република България.
Писмен отговор на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно събиране на информация от Министерството на образованието и науката за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за училищната мрежа в Р България.
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на иновативните училища в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 29/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно функциите и структурата на регионалните управления на образованието на Министерството на образованието и науката.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за работата на Министерството на образованието и науката по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Писмен отговор на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно жалба от С. П. Иванова - учител по биология в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца.
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обществено обсъждане на новата учебна програма по история за Х клас.
Писмен отговор на 09/02/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно действията на Министерството на образованието и науката по намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средно образование в страната.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионално-квалификационна степен на педагогически специалисти.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас.
Писмен отговор на 18/05/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приема на децата в детски заведения и в първи клас в по-големите градове в страната.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно постъпил сигнал от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия - гр. София.
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадровото осигуряване на системата на училищното и предучилищно образование и Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при доставките на мляко в училища в гр. София по СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ-СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО".
Отговорено в зала на 23/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно регулиран прием на ученици в първи клас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми в дейността на Центъра за специална образователна подкрепа "Академик Тодор Самодумов", с. Кранево, общ. Балчик.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно националния инспекторат по образованието.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно пенсиониране на директора на ОУ "Иван Вазов", с. Поточница, обл. Кърджали.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно информация за увеличението на учителските заплати от 01.01.2019 г..
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на национално външно оценяване за IV и VII клас.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно създаване на необходимата физическа среда за деца и ученици със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 05/07/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при доставките по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Отговорено в зала на 15/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дейността на началника на Регионално управление на образованието - Пловдив.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
13/12/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансовите проблеми в СУ "Хр. Проданов", гр. Карлово.
Писмен отговор на 13/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промени в начина на провеждане на националното външно оценяване в IV клас.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
14/02/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно допълнителна информация за дейността на началника на РУО - Пловдив.
Писмен отговор на 14/02/2020.
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно контрола върху дейността на центровете за специална образователна подкрепа.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно избора на учебници и учебни комплекти или познавателни книжки от учителите в образователните институции.
Писмен отговор на 13/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нормативите на възпитателите в общежитията към центровете за специална образователна подкрепа.
Писмен отговор на 13/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно проведен конкурс за директор на Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възпитателите в ученическите общежития.
Писмен отговор на 27/03/2020.
14/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възможности за дарение на техника на училищата в България за обучение в електронна среда.
Писмен отговор на 14/04/2020.
14/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерките, които ще предприеме МОН в условията на обявеното извънредно положение в страната.
Писмен отговор на 14/04/2020.
04/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно становище на МОН относно прилагане на мерки по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" в условията на извънредно положение.
Писмен отговор на 04/05/2020.
03/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 03/07/2020.
26/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършена проверка на дейността на г-н Борис Борисов - директор на държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София.
Отговорено в зала на 26/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Обществените съвети в системата на предучилищното и училищно образование.
Писмен отговор на 10/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Националното външно оценяване по български език и литература за VII клас, проведено на 15.06.2020 г.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно уволнението на Д. Г. П. - старши учител в Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Тополовград.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
30/10/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършвани ремонтни дейности в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Отговорено в зала на 30/10/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
12/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно брой на преподавателите в държавните висши училища.
Писмен отговор на 12/02/2021.
12/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно въпроси на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, поставени в онлайн среща с народни представители.
Писмен отговор на 12/02/2021.
12/02/2021
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно дейността на Националния инспекторат по образованието.
Писмен отговор на 12/02/2021.
05/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дейността на директора на Основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Асеновград.
Отговорено в зала на 05/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС