Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 30/12/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: stanislav.vladimirov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 08/11/2019
Група за приятелство България - Сърбия
председател 23/06/2017 - 08/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможности за разширяване на път І-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" - км 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно контрол по спазване на безопасни и здравословни условия на труд в "Стомана" Перник.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно информация за средства изразходвани за ремонт и поддръжка на АМ "Люлин".
Писмен отговор на 07/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища.
Писмен отговор на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Перник от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на река Струма, под язовир "Пчелина".
Отговорено в зала на 20/10/2017.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път І-1 от кв. Княжево до Пътен възел "Даскалово" 276+162 до км 286+847, с обща дължина 10,685 км.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки по отношение на тежкото положение на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата за питейни нужди на територията на общ. Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирания автомобилен парк към центровете за спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно броя на пътнотранспортните произшествия и загиналите в тях хора на път I-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" -км.276+162 до км. 286-847, с обща дължина 10,685 .
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоставена цялата документация свързана с оценката на стратегия представена от СНЦ "Местна инициативна група Радомир - Земен" по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда" в периода 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно предприети мерки във връзка с тежкото финансово състояние и нуждата от ремонт в "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" ЕООД.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" за периода 2007 -2013 г с бенефициент Община Перник.
Писмен отговор на 20/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Състояние нан стадион ФК Пирин Земен и прилежащата спортна инфраструктура, включваща басейн изградени по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с № 14/321/01326..
Писмен отговор на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на състоянието на съоръжение (мост), намиращ се на (83+200 км), част от Републикански път I-6 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на Област Перник.
Писмен отговор на 01/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дължими месечни отчисления по реда на чл.60, ал.3 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците от общините разположени на територията на Пернишка област.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник, в района на комуникационен възел "Марина бара".
Отговорено в зала на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път ІІІ-6372: с. Вукан - с. Костуринци - с. Стайчовци - с. Долна Мелна - с. Долна Лука.
Писмен отговор на 27/07/2018.
14/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изградена през 2017 г., чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, нова канализация в кв. "Делниче", гр.Батановци, община Перник.
Писмен отговор на 14/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем с предоставянето на водоснабдителна услуга в махала "Андрейна", гр. Батановци, общ.Перник.
Писмен отговор на 12/10/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състояние на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Перник.
Писмен отговор на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 14/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно развитие на Национален детски екологичен комплекс, общ. Ковачевица, обл. Перник.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Перник.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно материално обезпечаване на служителите в БДЖ.
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за ремонт и поддръжка на жп линия София - Перник - Радомир.
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние и задължения на "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, гр. Перник.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перник.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Земен.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Радомир.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Трън.
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансово състояние на общ. Брезник.
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Перник.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансов ресурс предназначен за ремонт на тренировъчна зала за футбол в спортен комплекс "Миньор" в гр. Перник.
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път I-1 от кв. "Княжево" до пътен възел Даскалово.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно противоречиви данни в учебниците по география и икономика V и VI клас, издавани от различни авторски колективи.
Писмен отговор на 01/03/2019.
28/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на р. Струма на територията на общ. Перник.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на язовир "Студена".
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на язовир "Студена".
Отговорено в зала на 20/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на язовир "Пчелина".
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състояние на Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжово" до пътен възел Даскалово.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължение на община Перник от 2012 г. до 2019 г..
Писмен отговор на 04/10/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС