Консултативният съвет по законодателството изготвя становища по законопроекти, приети на първо гласуване, и по проекти на други актове на Народното събрание.
Съветът се състои от юристи с доказан професионален опит и/или научни изяви в областта на правото. Съставът на Съвета се определя и променя от председателя на Народното събрание – по негова инициатива или по предложение на председателя на Съвета.
Организацията, дейността и съставът на Консултативния съвет по законодателството се уреждат с правила, утвърдени от председателя и зам.-председатели на Народното събрание.


СЪСТАВ

Председател: проф. Огнян Герджиков
Зам.-председател: npoф. д-р Валери Димитров
Секретар: Ина Килева

НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТИТУЦИОННО И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО“  
Ръководител: проф. д-р Тодор Тодоров 
Членове:
проф. д-р Димитър Радев 
проф. дюн Красен Стойчев

НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСОВО ПРАВО"
Ръководител: проф. д-р Валери Димитров 
Членове:
проф. д-р Сашо Пенов 
проф. д-р Дарина Зиновиева
Валентина Бакалова - адв.

НАПРАВЛЕНИЕ „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ОТРАСЛИ“ 
Ръководител: проф. дюн Екатерина Матеева
Членове:
проф. дюн Ангел Калайджиев
проф. д-р Анелия Мингова
проф. д-р Красимира Средкова
проф. д-р Камелия Касабова 
доц. д-р Траян Конов 
д-р Таня Бузева - адв.
Андрей Делчев  - адв.

НАПРАВЛЕНИЕ „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТРАСЛИ" 
Ръководител: проф. д-р Лазар Груев 
Членове:
проф. д-р Маргарита Чинова
проф. д-р Румен Марков
Даниела Доковска - адв.

Контакти:
e-mail: ksz@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1
Телефон: 02/939 35 79