Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт и телекомуникации
20/12/2003 второ гласуване

  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата , № 302-01-70, внесен от Министерски съвет на 14.11.2003г
  Второ гласуване
  Доклад
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата , № 302-01-70, внесен от Министерски съвет на 14.11.2003г
  Второ гласуване


  § 1. В чл. 5, ал. 6 и 7 се изменят така:
  “(6) Широчината на обхвата на първостепенните улици, които са част от републиканските пътища, в границите на урбанизираните територии се определя с подробен устройствен план.
  (7) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на пътя, с изключение на базите за поддържане на републиканските пътища, енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени, и снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В чл. 10 ал. 2 - 8 се изменят така:
  “(2) За преминаване на пътни превозни средства с българска или с чуждестранна регистрация, посочени в този закон, по републиканските пътища, изброени в списък, приет е решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”, се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. Заплащането на винетна такса дава право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища.
  (3) За преминаване на пътни превозни средства с българска или с чуждестранна регистрация, посочени в този закон, по отделни републикански пътища или пътни участъци - автомагистрали или други многолентови пътища с характеристики, подобни на автомагистралите, изброени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”, може да се събира такса за изминато разстояние. Такса за изминато разстояние е заплащане на определена сума за едно пътно превозно средство, изминаващо  2
  разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Таксите за изминато разстояние се диференцират в зависимост от характеристиките на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние и от категорията на пътното превозно средство и се определят за всеки отделен път или пътен участък.
  (4) За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в “Държавен вестник”, може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжение.
  (5) За ползване на пътни принадлежности и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях се събират отделни такси. Таксата за ползване на пътни принадлежности се събира за пътни превозни средства с чуждестранна регистрация, които не заплащат винетна такса.
  (6) Един и същ пътен участък не може да се включва едновременно в списъка по ал. 2 и в списъка по ал. 3. За един и същ пътен участък не могат да се събират едновременно такси по ал. 2 и 3.
  (7) Размерът на таксите по ал. 1, 2, 3, 4 и 5 се определя от Министерския съвет с тарифа, а условията и редът за тяхното събиране - с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (8) В случаите по ал. 3 собственикът на пътя задължително осигурява и сигнализира дублиращ път.”

  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 2, чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, в края на текста думите “и 3 ” се заменят с
  “3 и 4”.
  2. В ал. 8, думите “ал. 3” се заменят с “ал.3 иал.4”
  3. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
  “(9) Пътищата, пътните участъци и пътните съоръжения по ал.3 иал.4 са такива които, са проектирани, построени и пуснати в експлоатация след влизане в сила на този закон ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов
  § 2, в чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата "отделни" отпада. След израза "подобни на автомагистралите" се слага запетая и се добавя изразът "изградени след 1.01.2004 г".


  3
  2. В ал. 4 след израза "планински проход", се добавя изразът "построени след 1.01.2004 г."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. Създава се чл. 10а:
  “Чл. 10а. (1) Размерът на винетните такси се определя според направените разходи за изграждане, експлоатация и поддържане на републиканските пътища и разходите за отстраняване на вредите, причинени от различните категории пътни превозни средства.
  (2) Винетните такси се диференцират в зависимост от вида на пътното превозно средство, за което са предназначени, и от срока, за който е платена винетната такса.
  (3) В зависимост от срока винетните такси биват годишна, месечна и седмична.
  (4) Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство.
  (5) При заплащане на винетната такса се издава документ, който удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, наречен “винетка”. Винетката се състои от две части, като частта от винетката - “винетен стикер”, който удостоверява плащането на винетната такса, се залепва в долния десен ъгъл от вътрешната страна на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за използване на републиканските пътища при увреждане или унищожаване на винетния стикер.
  (6) Винетната такса се заплаща за следните пътни превозни средства:
  1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, както и такива моторни превозни средства с повишена проходимост;
  2. моторните превозни средства с най-малко два моста, конструктивно предназначени за теглене, бутане, носене или задвижване на определени инструменти, прикачен инвентар, машини или ремаркета; към тях се отнасят колесните трактори, които могат да бъдат съоръжени за превоз на товари (самоходни шасита) и придружаващ персонал, и ремаркетата, включително полуремаркетата;


  3. специализираните строителни машини, автокранове, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;
  4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата;
  5. специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението.
  (7) Пътните превозни средства по ал. 6 се разделят на следните категории:
  1. пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 (две) оси, състав от пътни превозни средства, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с над 2 (две) оси;
  2. пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без това на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, както и пътните превозни средства по ал. 6, т. 3, 4 и 5 с 2 (две) оси;
  3. пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане.
  (8) Винетната такса се определя за всяко конкретно пътно превозно средство. Винетката, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.
  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 3, чл. 10а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите '‘винетните такси” се заменят с “таксите по чл. 10, ал. 2, 3 и 4”, а думите “републиканските пътища” се заменят със "съответните републикански пътища, пътни участъци и пътни съоръжения, както”.
  2. В ал. 3 думите “и седмична ” се заменят със “седмична и
  дневна ”.

  Комисията не подкрепя предложението.


  5

  Предложение от н. п. н. п. Петър Мутафчиев и Димитър
  Дъбов
  В §3 , чл. 10а се правят следните промени:
  1. В ал. 1. думата "изграждане" се заличава.
  2. Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
  "(9) Размерът на винетната такса за пътни превозни средства по ал. 7, т. 3 за периода до 2006 г. включително не може да надвишава 2/3 от минималната такса за този тип ППС в Европейския съюз".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Създава се чл. 106:
  “Чл. 106. За движение по републиканските пътища на специални пътни превозни средства на Националната полиция, Противопожарната охрана и Неотложната медицинска помощ, които имат трайно монтирано устройство за подаване на светлинен сигнал с проблясваща синя или червена светлина и специален звуков сигнал, и на пътните превозни средства на Гражданската защита и на Въоръжените сили не се заплащат такси по чл. 10.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  § 5. Създава се чл. 10в:
  “Чл. 10в. Лице - инвалид от I до III група инвалидност, инвалидизирано по съответния ред, се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 100 конски сили. За тези автомобили въз основа на заявка на Агенцията за социално подпомагане до Изпълнителна агенция “Пътища” се издава безплатно една едногодишна винетка по ред, определен в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на труда и социалната политика.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  § 6. Създава се чл. 10 г:

  6
  “Чл. Юг. За пътни превозни средства с чуждестранна регистрация не се събира винетна такса, ако това е предвидено в международен договор или конвенция, по които Република България е страна.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  § 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В случаите, когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия може да обхваща и площите - публична държавна собственост, необходими за изграждане на крайпътни обслужващи комплекси.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или на предварителен проект за избран вариант на трасето.”
  Предложение от и. п. Евгени Чачев
  В § 7 се правят следните промени:
  1. Точка 1 отпада.
  2. Точка 2 придобива следното съдържание:
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Концесионната територия се определя въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 се подкрепя по принцип.
  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 7, т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от и. п. н. п. Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов
  В § 7, чл. 14, ал. 2 отпада, като предложената ал. 3 става ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 7:
  “ §7. В чл. 14 се създава ал. 3:  7
  “(3) Когато обект на концесия е автомагистрала, концесионната територия се определя въз основа на подробен устройствен план.”
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 16 се създава ал. 5:
  “(5) В случаите по ал. 3, Министерският съвет може да възложи на концесионера събирането на пътни такси за изминато разстояние и такси за специално ползване на пътя за отделни републикански пътища или пътни участъци.”
  § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 10 се изменя така:
  “10. организира и контролира събирането на таксите по чл. 10 в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в страната;".
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) В случаите по чл. 16, ал. 3 Министерският съвет може да възложи на концесионера събирането на пътни такси за изминато разстояние за отделни републикански пътища или пътни участъци.”
  Предложение от и. п. Евгени Чачев
  В § 8, т. 1 да стане:
  1. В ал. 3, т. 10 се изменя така:
  “(10) Събира таксите по чл. 10 в зоните на граничните контролно- пропусквателни пунктове и в страната. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от и. п. Иван Н. Иванов
  В § 8, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от и. и. и. и. Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов
  § 8 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 8, който става § 9 да придобие следното съдържание:
  § 9. В чл. 21, ал. 3, т. 10 се изменя така:
  “10. организира и контролира събирането на таксите по чл. 10 в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и в страната;”.
  § 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) За дейности извън специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
  1. в обхвата на пътя:
  а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и
  храсти;
  б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове;
  в) поставянето на пътни знаци;
  г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци;
  2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
  а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;
  б) добиването на кариерни и други материали;
  в) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
  (2) За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват:
  1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
  а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
  б) изграждането на рекламни съоръжения;
  в) експлоатацията на рекламни съоръжения;
  г) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
  д) експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
  е) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
  2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
  а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
  б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.
  (3) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” или от упълномощено от него длъжностно  9
  лице - за републиканските пътища, и от кметовете на съответните общини - за общинските пътища:
  1. в 15-дневен срок от подаване на заявлението за разрешенията по ал.
  1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец;
  2. в 30-дневен срок от подаване на заявлението за разрешенията по ал.
  2, т. 1, буква “г” и т. 2, буква “а”, освен ако се налагат допълнителни проучвания, но не по-късно от 3 месеца, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено;
  3. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за всички останали
  случаи.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Пътища” съгласува проекти - пътна част за изграждане на пътни връзки, след представяне на писмено становище за проект за организация на движението от органите на пътната полиция при Министерството на вътрешните работи.”
  3. Алинея 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
  § 10. Създават се чл. 44а - 44з:
  “Чл. 44а. (1) За финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, се създава фонд "Републиканска пътна инфраструктура" като второстепенен разпоредител към министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък "фонда".
  (2) Средствата по фонда не могат да се използват за финансиране изграждането на нова пътна инфраструктура.
  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 10 се правят следните изменения:
  В чл. 44а, ал. 2 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. н. п. Петър Мутафчиев и Димитър Дъбов
  В § 10 се правят следните изменения:
  1. В чл. 44а, се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  "(2) Недостигът на средства за дейностите по експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища във връзка с чл. 10а, ал. 9 се финансира от държавния бюджет. "
  2. Предложената от вносителя ал. 2 става ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  10

  Чл. 446. (1) Приходите от винетни такси по този закон постъпват в приход по бюджета на фонда.
  (2) Приходите по фонда се събират и отчитат чрез използване на отделна транзитна сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, открита в Българската народна банка.
  Чл. 44в. (1) В бюджета на фонда се предвиждат и извършват разходи за финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, включително:
  1. експлоатация, поддържане, ремонт, възстановяване, модернизация, реконструкция, инвестиции за подобряване на качеството и пропускателната способност на републиканските пътища, когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура;
  2. административни разходи, свързани с поддържането на винетната система, включително производството и организацията за разпространение и продажба на винетни стикери и сигнализиране на републиканските пътища с платено преминаване;
  3. публикации и информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване с цел информиране на потребителите относно правата и задълженията им по заплащането на винетна такса за ползване на републикански пътища;
  4. дейности по установяване и отстраняване на причините и условията за възникване на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и за публикации и информационни кампании за подобряване безопасността на движението;
  5. управление, администриране и други разходи, свързани с дейността
  на фонда.
  (2) Разходите по ал. 1 се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) Неусвоената част от постъпилите по чл. 446 средства, включително средства от минали години, са неделима част от единната сметка и се изразходват само в съответствие с разпоредбите на този закон.
  (4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В чл. 44в се правят следните изменения и допълнения:


  11
  1. Създава се нова т. 3:
  “3. финансиране на дейностите по изграждане, поддържане, ремонт и експлоатация на системите за безопасност на движението на железопътните прелези;
  2. Точки 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от и. п. Иван Н. Иванов
  В чл. 44в, ал. 1:
  1. В т. 1 да отпаднат думите “когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура 2. В т. 5 да отпаднат думите “и други разходи
  Комисията не подкрепя предложението на т. 1 и подкрепя по т. 2.
  Чл. 44г. (1) Фондът се ръководи от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател.
  (2) Председател на управителния съвет на фонда е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
  Чл. 44д. (1) Членове на управителния съвет на фонда са заместник- министър на финансите, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта и съобщенията и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пътища".
  (2) Ръководителите на министерствата по ал. 1 определят своите представители в управителния съвет на фонда.
  (3) Председателят на управителния съвет издава заповед, с която определя поименния състав на управителния съвет.  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов  В чл. 44д, ал. 1 да отпаднат думите “заместник- министър на финансите, заместник- министър на вътрешните работи
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 44е. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на 3
  месеца.
  (2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
  (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.
  Чл. 44ж. (1) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията и дейността на фонда;
  2. приема проект на бюджет, съпроводен с доклад и разчети, уточняващи размера на отделните приходи и разходи на фонда за всяка бюджетна година;
  3. разпределя и отпуска средствата за изпълнение на дейности и проекти по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси;
  4. контролира целесъобразното разходване на средствата по фонда;
  5. сключва договори за управление на средствата по фонда с Българската народна банка съгласувано с министъра на финансите;
  6. внася ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността си;
  7. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.
  (2) Приетият от управителния съвет проект на бюджет на фонда се включва в проекта на бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Изпълнителна агенция "Пътища" и се предлага на Министерството на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

  Чл. 44з. Организационно-техническото подпомагане на дейността на фонда се осъществява от Изпълнителна агенция ’’Пътища”.”

  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В чл. 44з думата “подпомагане ” се заменя с “осигуряване ”,


  13
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 10, който става § 11 да придобие следната подобрена редакция:
  “§ 11. Създават се чл. 44а - 44з:
  Чл. 44а. (1) За финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, се създава фонд ’’Републиканска пътна инфраструктура" като второстепенен разпоредител към министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък "фонда".
  (2) Средствата по фонда не могат да се използват за финансиране изграждането на нова пътна инфраструктура.
  Чл. 446. (1) Приходите от винетни такси по този закон постъпват в приход по бюджета на фонда.
  (2) Приходите по фонда се събират и отчитат чрез използване на отделна транзитна сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, открита в Българската народна банка.
  Чл. 44в. (1) В бюджета на фонда се предвиждат и извършват разходи за финансиране на дейностите по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси, включително:
  1. експлоатация, поддържане, ремонт, възстановяване, модернизация, реконструкция, инвестиции за подобряване на качеството и пропускателната способност на републиканските пътища, когато това не представлява изграждане на нова пътна инфраструктура;
  2. административни разходи, свързани с поддържането на винетната система, включително производството и организацията за разпространение и продажба на винетни стикери и сигнализиране на републиканските пътища с платено преминаване;
  3. публикации и информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване с цел информиране на потребителите относно правата и задълженията им по заплащането на винетна такса за ползване на републикански пътища;
  4. дейности по установяване и отстраняване на причините и условията за възникване на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и за публикации и информационни кампании за подобряване безопасността на движението;


  14
  5. управление и администриране на дейността на фонда.
  (2) Разходите по ал. 1 се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) Неусвоената част от постъпилите по чл. 446 средства, включително средства от минали години, са неделима част от единната сметка и се изразходват само в съответствие с разпоредбите на този закон.
  (4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.
  Чл. 44г. (1) Фондът се ръководи от управителен съвет, който се състои от петима членове, включително председател.
  (2) Председател на управителния съвет на фонда е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
  Чл. 44д. (1) Членове на управителния съвет на фонда са заместник-министър на финансите, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта и съобщенията и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пътища".
  (2) Ръководителите на министерствата по ал. 1 определят своите представители в управителния съвет на фонда.
  (3) Председателят на управителния съвет издава заповед, с която определя поименния състав на управителния съвет.
  Чл. 44е. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на 3
  месеца.
  (2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
  (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от общия брой на членовете му.
  Чл. 44ж. (1) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията и дейността на фонда;
  2. приема проект на бюджет, съпроводен с доклад и разчети, уточняващи размера на отделните приходи и разходи на фонда за всяка бюджетна година;


  15
  3. разпределя и отпуска средствата за изпълнение на дейности и проекти по експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат винетни такси;
  4. контролира целесъобразното разходване на средствата по
  фонда;
  5. сключва договори за управление на средствата по фонда с Българската народна банка съгласувано с министъра на финансите;
  6. внася ежегодно в Министерския съвет отчет за дейността си;
  7. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.
  (2) Приетият от управителния съвет проект на бюджет на фонда се включва в проекта на бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Изпълнителна агенция ’’Пътища” и се предлага на Министерството на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
  Чл. 44з. Организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда се осъществява от Изпълнителна агенция ’’Пътища”.”
  § 11. Член 55 се изменя така:
  “Чл. 55. (1) Невнесените или внесените в непълен размер такси по чл. 10 и таксите по чл. 18, с изключение на винетните такси, се събират от териториалните поделения на Агенцията за държавни вземания заедно е лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и по реда на Закона за събиране на държавните вземания.
  (2) Невнесените или внесените в непълен размер такси по чл. 46 се събират от данъчната администрация заедно е лихвите по ал. 1 и по реда на Данъчния процесуален кодекс.”
  Комисията предлага § 11, който става § 12 да придобие следното съдържание:
  § 12. Член 55 се изменя така:
  “Чл. 55. Невнесените такси по чл. 10 и таксите по чл. 18, с изключение на винетните такси, се събират от териториалните поделения на Агенцията за държавни вземания заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и по реда на Закона за събиране на държавните вземания.”

  § 12. В чл. 57 се създава ал. 3:


  16
  “(3) При извършване на дейности, определени от този закон като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, както и при неплащане на дължимите такси се налагат следните санкции:
  1. при извършване на строителни работи без разрешение едновременно с прилагането на чл. 56 и чл. 57, ал. 1 и 2 собственикът или администрацията, управляваща пътя, прекъсва достъпа до обекта или демонтира изграденото рекламно или друго съоръжение в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия;
  2. в случаите на извършено строителство без разрешение администрацията, управляваща пътя, изисква от нарушителя в 3-месечен срок да представи проекти за пътна част и организация на движението за пътните връзки или проекти за съоръженията и издава разрешение по чл. 26, ал. 3 само ако са изпълнени условията на наредбата по чл. 18, ал. 5;
  3. при забавяне плащането на дължимите такси по чл. 18, ал. 3 за повече от една година и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя администрацията, управляваща пътя, отнема издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение;
  4. демонтираните рекламни и други съоръжения се съхраняват в областните пътни управления и ако в срок до една година от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени взаимоотношенията по реда на този закон, те стават собственост на Изпълнителна агенция “Пътища”.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става §
  13.
  § 13. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. “Пътни принадлежности” са: базите за поддържане на
  републиканските пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.”


  2. Точка 8 се изменя така:


  17
  “8. “Специално ползване на пътищата” е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става §
  14.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 14. От 1 януари 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става §
  15.
  § 15. От 1 юли 2004 г. за преминаване по републикански пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2 с българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.
  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 15 думите “1 юли 2004 г. ” се заменят с “ 1 януари 2005 г.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става §
  16.
  § 16. От 1 януари 2005 г. за преминаване по републиканските пътища или пътни участъци от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3 с


  18
  българска или с чуждестранна регистрация могат да се събират само таксите по чл. 10, ал. 2 - 5, с изключение на таксите за ползване на пътни принадлежности.
  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 16 думите “ 2005 г. ” се заменят с “2007 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В § 16 думите “От 1 януари 2005 г.” се заменят с “1 януари 2006 г.” Предложението се оттегли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става §
  17.
  § 17. Винетните такси се заплащат за всички пътни превозни средства, посочени в този закон - с българска и с чуждестранна регистрация, както следва:
  1. От 1 януари 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1. За календарната 2004 г. за тези пътни превозни средства с българска регистрация може да се закупи само годишна винетка.
  2. От 1 юли 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2. За 2004 г. за тези превозни средства с българска регистрация може да се закупи само годишна винетка, като се заплаща половината от дължимата винетна такса.
  3. От 1 януари 2005 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3.
  Предложение от н. п. Евгени Чачев
  В § 17, т. 3 думите “от 1 януари 2005г. ’’ да се заменят с “от 1 януари 2007г. ”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов
  В § 17 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 изречение второ се заличава.


  19
  1. В m. 2 думите “1 юли 2004 г. " се заменят с “1 януари 2005г. ” и изречение второ се заличава.
  2. В т. 3 думите “2005 г. ” се заменят с “2007 г. ”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, в т. 2 подкрепя в частта ’’изречение второ се заличава”, а по т. 3 не подкрепя.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев
  В § 17 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 изречение второ да се заличи.
  2. В т. 2, изречение второ, думите “ може да се закупи само годишна винетка, като ” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 17, който става § 18 да придобие следната подобрена редакция:
  “§ 18. Винетните такси се заплащат за всички пътни превозни средства, посочени в този закон - с българска и с чуждестранна регистрация, както следва:
  1. От 1 януари 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1.
  2. От 1 юли 2004 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 2.
  3. От 1 януари 2005 г. се въвежда винетна такса (годишна, месечна и седмична) за всички пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 3.
  § 18. До 1 януари 2007 г. вместо предвидените в този закон винетки могат да се издават заместващи удостоверителни документи на хартиен носител, издадени от Изпълнителна агенция “Пътища”, по ред, определен с наредбата по чл. 10, ал. 7.
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 18, който става $ 19:

  20
  “§ 19. До 1 януари 2005 г. вместо предвидените в този закон винетки могат да се издават заместващи удостоверителни документи на хартиен носител, издадени от Изпълнителна агенция “Пътища”, по ред, определен с наредбата по чл. 10, ал. 7.”
  § 19. До 1 януари 2007 г. контролът по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканските пътища след заплащане на винетна такса се осъществява само на граничните контролно-пропускателни пунктове от специализираните звена на Изпълнителна агенция ’’Пътища”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
  § 20. Навсякъде в закона думите “чертите на населените места” и “границите на населените места” се заменят с “границите на урбанизираните територии”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
  § 21. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г. и бр. 84 от 2003г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 55:
  а) алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:
  “(6) За товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.
  (7) За специализирани строителни машини, автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.
  (8) За трактори - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото
  тегло.”;
  б) алинеи 9, 10, 11 и 12 се отменят.
  2. Член 61а се изменя така:
  “Чл. 61а. С пътен данък се облагат леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.”
  3. Член 61 г се изменя така:

  21
  “Чл. 61г. Данъкът е в размер 10 лв. за всеки започнат тон от общото
  тегло.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22 и предлага следната подобрена редакция:
  “§ 22. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г. и бр. 84 от 2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 55:
  а) алинеи 6, 7 и 8 се изменят така:
  “(6) За товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.
  (7) За специализирани строителни машини, автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото тегло.
  (8) За трактори - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от общото
  тегло.”;
  б) алинеи 9,10,11 и 12 се отменят.
  2. В чл. 59, ал. 2 думите “6 и 9” се заменят с “ и 6”.
  З.Член 61а се изменя така:
  “Чл. 61а. С пътен данък се облагат леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.”
  4. Член 61г се изменя така:
  “Чл. 61г. Данъкът е в размер 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло.”
  § 22. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г. и бр. 16 и 22 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 100:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да постави валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10,

  22
  ал. 2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност."
  2. В чл. 139 се създава ал. 3:
  “(3) Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата."
  3. В чл. 165, ал. 1 се създава т. 11:
  “11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по републиканските пътища след заплащане на винетна такса, поставянето на валидни винетни стикери и премахването на винетни стикери с изтекъл срок."
  4. В чл. 179 се създава ал. 3:
  "(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или управлява пътно превозно средство, на което е поставен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок, се наказва с глоба, както следва:
  1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с над 2 (две) оси, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с над 2 (две) оси - 500 лв.;
  2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса - 200 лв.;
  3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места, без мястото на водача - 50 лв.”
  Предложение от н. п, Евгени Чачев
  В § 22, т. 4 се правят следните изменения:
  1. В чл. 179, ал. 3:
  а) в т. 1 числото “500” се заменя с ”2000”;
  б) в т. 2 числото “200” се заменя с “1 000”;
  в) в т. 3 числото “50” се заменя с “200”.

  23
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 22, който става § 23 да придобие следната подобрена редакция:
  “§ 23. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г. и бр. 16 и 22 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 100:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да постави валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност."
  2. В чл. 139 се създава ал. 3:
  “(3) Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата."
  3. В чл. 165, ал. 1 се създава т. 11:
  “11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по републиканските пътища след заплащане на винетна такса, поставянето на валидни винетни стикери и премахването на винетни стикери с изтекъл срок."
  4. В чл. 179 се създава ал. 3:
  "(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, или управлява пътно превозно средство, на което е поставен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок, се наказва с глоба, както следва:
  1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с над 2 (две) оси, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с над 2 (две) оси - 1 000 лв.;
  2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на

  24
  водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса - 500 лв.;
  3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 200 лв;
  4. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по- малко места с мястото на водача - 100 лв.”
  Предложение от н. п. Петя Божикова
  Създава се нов § 23:
  § 23. В Закона за концесиите ( Обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 1996 г. - бр. 16 от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г, изм. и доп., бр. 61 от 1997 г., доп., бр. 123 от 1997 г., изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 23 от 1999 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 64 от 1999 г., бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., изм., бр. 28 от 2002 г., бр. 63 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2:
  а ) алинея 2 се изменя така:
  "(2) Обектите на концесия, както и необходимите за ползването им строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, се конкретизират чрез:
  1. посочването им в решението по чл. 7 при условие, че преди предоставянето на концесията е влязъл в сила подробен устройствен план, който предвижда изграждането им, като конкретните права, задължения и срокове се уреждат в концесионния договор;
  2. допълване на решението по чл. 7 с посочването им, след влизане в сила на подробен устройствен план, след предоставянето на концесията, който предвижда изграждането им, като конкретните права, задължения и срокове се уреждат с допълнение към концесионния договор."
  б) създава се ал. 5:
  "(5) В случаите по ал. 2, т. 2, изработването на подробния устройствен план се възлага от концесионера след предварително одобрение от министъра, определен с решението по чл. 7."
  2. В чл. 4, ал. 2 се изменя така:
  "(2) Концесията за обектите по ал. 1 може да включва територия, строежи, съоръжения и необходимата за ползването им техническа инфраструктура и принадлежности, които са собственост на държавата или такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства. Изградените от концесионера по реда на чл. 2, ал. 2 обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности са публична държавна собственост. ”

  25
  3. В чл. 7 се създава ал. 4:
  "(4) Решението по ал. 1 се допълва по реда предвиден с чл. 2, ал. 2 в срок до една година след влизането в сила на подробния устройствен план, който предвижда изграждането на обектите, строежите, съоръжения както и необходимата за ползването на обектите, строежите и съоръженията техническа инфраструктура и принадлежности."
  4. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 3в:
  "§ Зв. В случаите, когото е предоставена концесия преди да е разработен и влязъл в сила подробен устройствен план за концесионната територия, който предвижда изграждането на обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности, Министерският съвет допълва решението по чл. 7, като дава право на концесионера да изгради предвидените обекти, строежи, съоръжения, техническа инфраструктура и принадлежности, в едногодишен срок от влизане в сила на този закон по молба на концесионера. ”
  Комисията не разгледа направеното предложение, защото променя философията на законопроекта, приет на първо четене и е в противоречие на Правилника за организацията и дейността на 39-тото Народно събрание - чл. 71, ал. 2.
  Предложение от н. п. Нина Радева
  Създава се нов §23:
  “§ 23. Параграф 21 влиза в сила от 1 януари 2004г”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов
  §24:
  “§ 24. Параграф 22 влиза в сила от 1 януари 2004 г”.
  Форма за търсене
  Ключова дума