Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт и телекомуникации
03/06/2004 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на
  търговското корабоплаване, № 302-01-46, внесен от Министерски съвет на
  24. 09. 2003 г.
  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на
  търговското корабоплаване, № 302-01-46, внесен от Министерски съвет на
  24. 09. 2003 г.
  Проект
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
  (Обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г., изм. и доп., бр.
  55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от
  2000 г., бр. 41 от 2001 г. и бр. 113 от
  2002 г.)
  Комисията подкрепя предложеното от вносителя наименование на
  законопроекта»
  § 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) На физическите и юридическите лица от страна - членка на
  Европейския съюз, се предоставя третиране не по-малко благоприятно от
  това, което се предоставя на българските физически и юридически лица
  по отношение на регистрирането на корабите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по ПРИНЦИП И предлага § 1
  да придобие следното съдържание:  § 1. Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) Под знамето на Република България плава само
  кораб:
  1. който е собственост на държавата;
  2. който е собственост на българско физическо или
  юридическо лице;
  3. повече от половината, от който е собственост на българско
  физическо или юридическо лице;
  4. който е собственост на физическо или юридическо лице от
  страна - членка на Европейския съюз, при условие, че изпълнението
  на техническите, административните и другите изисквания на
  българското законодателство по отношение на корабите са
  упълномощени български физически или юридически лица, или
  физически или юридически лица от страна - членка на Европейския
  съюз, установени в Република България;
  5. който е нает по договор за беърбоут чартър от лицата по т.
  1-4, за времето на действие на договора.
  (2) На физическите и юридическите от страна - членка на
  Европейския съюз, се предоставя третиране не по-малко
  благоприятно от това, което се предоставя на българските физически
  и юридически лица по отношение на регистрирането на корабите. ”
  § 2. В чл. 33, ал. 2 думите “в наредба на министъра на
  транспорта и съобщенията” се заменят с “в наредбата по чл. 45, ал. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. Член 35 се изменя така:
  “Чл. 35. (1) На кораби, вписани в регистровите книги по чл. 34,
  ал. 1, т. 1 и 2, извършващи задгранично плаване, се издава акт за
  националност.
  (2) На кораби, вписани в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2, които извършват риболов в териториално море, на кораби, които не
  излизат извън районите на пристанищата, заливите, реките и езерата,
  както и на кораби, които изпълняват пристанищни или крайбрежни
  служби, се издава позволително за плаване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 35а се изменя така:
  “Чл. 35а. (1) На кораби, вписани в регистровите книги по чл. 34,
  ал. 1, т. 3, се издава:
  1. временен акт за националност при извършване на
  задгранично плаване;
  2. временно позволително за плаване при извършване на
  крайбрежно плаване.
  (2) Документите по ал. 1 удостоверяват правото на кораба да
  плава под българско знаме за срока на действие на договора за беърбоут
  чартър, но за не повече от 5 години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5 със следното
  съдържание:
  § 5. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Измерването на корабите в Република България се
  извършва от Изпълнителна агенция “Морска администрация.
  (3) Измерването на тонажа на морските кораби може да се
  извърша и от организации, признати съгласно чл. 73, ал. 2”.
  § 5. В член 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите “Органи на измерването” се заменят с
  “Измерване на тонажа на морските кораби”.
  2. Досегашният текст става ал. 1.
  3. Създава се ал. 2:
  “(2) Измерването на тонажа на морските кораби може да се
  извършва и от организации, признати съгласно чл. 73, ал. 2 от Кодекса на
  търговското корабоплаване.”
  Комисията предлага § 5 на вносителя да отпадне, поради
  преместването на текстовете му в новосъздадения § 5.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6 със следното съдържание:
  § 6. Чл. 66 се отменя.
  § 6. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с
  наредби изискванията към конструкцията и оборудването на пътнически
  кораби, плаващи между морски пристанища на Република България, и
  изискванията към морски риболовни кораби.”
  2. Досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. който става § 7 и
  предлага следната подобрена редакция:
  § 7. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Министърът на транспорта и съобщенията определя с
  наредби изискванията за безопасност към отделните видове кораби,
  тяхната конструкция и корабно оборудване.
  2. Досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 4, § и 6.
  § 7. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “националност” се добавя “и
  временен акт за националност”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Акт за националност или временен акт за националност се
  издава на кораб, извършващ задгранично плаване. Актът удостоверява
  правото на кораба да плава под българско знаме и посочва неговия
  собственик или наемателя по договора за беърбоут чартър.”
  3. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думата “корабособственикът” се поставя точка и
  запетая и текстът до края се заличава;
  б) точка 6 се отменя.
  4. Създава се ал. 3:
  “(3) Във временния акт за националност се вписват наемателят
  по договора за беърбоут чартър, срокът на наемане, както и данните по
  ал.2, т. 2,3,4 и 5 ”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. който става § 8.
  § 8. Член 84а се изменя така:
  “Позволително за плаване и временно позволително за плаване
  Чл. 84а. (1) Позволително за плаване или временно
  позволително за плаване се издава на кораб, извършващ крайбрежно
  плаване. Позволителното удостоверява правото на кораба да плава под
  българско знаме в крайбрежно плаване, техническата му годност и
  посочва неговия собственик или наемателя по договора за беърбоут
  чартър.
  (2) В позволителното за плаване се вписват данните по чл. 84,
  ал. 2, както и данни за газене, материал на корпуса, номер, марка и
  мощност на двигателя, вид на използваното гориво, предназначение на
  кораба, човековместимост, екипаж, товароподемност и район на плаване.
  (3) Във временното позволително за плаване се вписват данните
  по чл. 84, ал. 3, както и данни за газене, материал на корпуса, номер,
  марка и мощност на двигателя, вид на използваното гориво,
  предназначение на кораба, човековместимост, екипаж, товароподемност и
  район на плаване.
  (4) Позволителното за плаване и временното позволително за
  плаване се заверяват след преглед за удостоверяване годността на кораба
  за плаване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. който става § 9.
  § 9. Член 85 се изменя така:
  “Чл. 85. Актът за националност и временният акт за
  националност се издават от министъра на транспорта и съобщенията, а
  позволителното за плаване и временното позволително за плаване - от
  ръководителите на териториалните звена на Изпълнителна агенция
  “Морска администрация”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. който става § 10.
  § 10. В чл. 87 се създават ал. 3 и 4:
  “(3) С наредбата по ал. 1 се определят и изискванията към
  учебните заведения и преподавателите, извършващи обучение по морски
  и речни специалности.

  (4) Всички членове на екипажа трябва да отговарят на изискванията за здравословна годност, определени с наредба, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10. който става § 11.
  § 11. В чл. 88а, ал. 2 думите “или не потвърждава свидетелствата
  за специална допълнителна подготовка” се заменят с “или свидетелства за
  специална или допълнителна подготовка”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11. който става § 12.
  § 12. В чл. 886, ал. 2 след думата “определят” се добавя съюзът
  “и”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12. който става § 13.
  § 13. В чл. 93 се създава ал. 5:
  “(5) При преминаване на пролива Ламанш или при плаване в
  Северно море капитанът на кораб, плаващ под българско знаме, може да
  използва единствено услугите на пилот, притежаващ сертификат, издаден
  от компетентен орган на крайбрежна на Ламанша и Северно море
  държава.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. който става § 14 и
  предлага следната подобрена редакция:
  § 14. В чл. 93 се създава ал. 5:
  “(5) За преминаване на пролива Ламанш или при плаване в
  Северно море, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
  “Морска администрация” издава задължителни разпореждания към
  капитаните на кораби, плаващи под българско знаме за използване
  единствено услугите на пилот, притежаващ сертификат, издаден от
  компетентен орган на крайбрежна на пролива Ламанш или Северно
  море държава”.
  § 14. Създава се нова глава ХVа:
  “Глава XVa

  ОТГОВОРНОСТ НА КОРАБОСОБСТВЕНИКА НА НЕФТЕН ТАНКЕР
  ЗА ЩЕТИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ ИЛИ НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ
  Отговорност на корабособственика на нефтен танкер
  Чл. 346а. (1) Корабособственик на нефтен танкер носи
  отговорност за щетите, причинени от замърсяване с нефт или нефтени
  продукти, при произшествие с танкера.
  (2) Корабособственикът не носи отговорност за щетите,
  настъпили в резултат на:
  1. непреодолима сила;
  2. умишлени действия или бездействия на трети лица;
  3. виновни действия или бездействия на органите, отговорни за
  поддръжката на навигационните средства на брега.
  (3) Ако щетите са възникнали в резултат на виновни действия
  или бездействия на увредения, корабособственикът може да бъде
  освободен от отговорност или да се намали обезщетението.
  (4) При възникване на произшествие с два или повече танкери, в
  резултат на което са настъпили щети от замърсяване с нефт или нефтени
  продукти, корабособствениците на всички танкери, участващи в
  произшествието, ако не са освободени от отговорност по ал. 2, носят
  солидарна отговорност.
  Обхват на обезщетението
  Чл. 3466. Обезщетението обхваща претърпените загуби до
  размера на разходите, необходими за възстановяване на околната среда,
  както и разходите за предприетите превантивни мерки с цел ограничаване
  на щетите и последвалите от това загуби.
  Ограничена отговорност на корабособственика
  Чл. 346в. (1) Корабособственикът може да ограничи своята
  отговорност за всяко произшествие:
  1. до левовата равностойност на 3 милиона специални права на
  тираж на Международния валутен фонд за танкери с тонаж до 5000 бруто
  тона;
  2. до левовата равностойност на сбора от сумата по т. 1 и
  420 специални права на тираж за всеки бруто тон над 5000 бруто тона, но
  не повече от 59,7 милиона специални права на тираж за танкери с тонаж
  над 5000 бруто тона.

  (2) Корабособственикът може да ограничи отговорността си до
  размера по ал. 1, ако представи обезпечение пред съда по реда на чл. 180
  и 181 от Закона за задълженията и договорите за размера на неговата
  отговорност по ал. 1, счетено за достатъчно от съда.
  (3) Корабособственикът не може да ограничи отговорността си,
  ако щетите са възникнали в резултат на негови виновни действия или
  бездействия.
  Финансови обезпечения и издаване на сертификат
  Чл. 346г. (1) Корабособственикът на танкер, превозващ като
  товар повече от 2000 тона нефт в наливно състояние, е длъжен да има
  застраховка, банкова гаранция или друго финансово обезпечение,
  покриващи съответната стойност по чл. 346в, ал. 1, т. 1 и 2.
  (2) Всеки танкер, плаващ под българско знаме и превозващ като
  товар повече от 2000 тона нефт в наливно състояние, трябва да има на
  борда свидетелство, издадено от Изпълнителна агенция “Морска
  администрация” при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 86,
  и удостоверяващо наличието на обстоятелствата по ал. 1.
  (3) Изпълнителна агенция “Морска администрация” може да
  издава свидетелство, удостоверяващо наличието на обстоятелствата по
  ал. 1, на танкер, плаващ под знамето на държава, която не е страна по
  Международната конвенция за гражданска отговорност за щети при
  замърсяване с нефт, 1992 г., при условия и по ред, определени с наредбата
  по чл. 86.
  (4) Танкер, плаващ под знамето на държава, която е страна по
  Международната конвенция за гражданска отговорност за щети при
  замърсяване с нефт, 1992 г., трябва да има на борда свидетелство,
  удостоверяващо наличието на застраховка, банкова гаранция или друго
  финансово обезпечение за покриване на отговорността за щети от
  замърсяване с нефт или нефтени продукти, или свидетелство, в което се
  декларира, че корабът е собственост на тази държава и отговорността за
  щети от замърсяване с нефт или нефтени продукти е покрита до размера
  по чл. 346в, ал. 1, издадено от компетентните органи на държавата, под
  чието знаме плава корабът.
  (5) Изпълнителна агенция “Морска администрация” води
  регистър на издадените свидетелства.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15 и
  предлага следната подобрена редакция:

  § 15. След чл. 346 се създава глава ХVа:
  “Глава XVa
  ОТГОВОРНОСТ НА КОРАБОСОБСТВЕНИКА НА НЕФТЕН
  ТАНКЕР ЗА ЩЕТИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ ИЛИ НЕФТЕНИ
  ПРОДУКТИ
  Отговорност на корабособственика на нефтен танкер
  Чл. 346а. (1) Корабособственик на нефтен танкер носи
  отговорност за щетите, причинени от замърсяване с нефт или
  нефтени продукти, при произшествие с танкера.
  (2) Корабособственикът не носи отговорност за щетите,
  настъпили в резултат на:
  1. непреодолима сила;
  2. умишлени действия или бездействия на трети лица;
  3. виновни действия или бездействия на органите, отговорни
  за поддръжката на навигационните средства на брега.
  (3) Ако щетите са възникнали в резултат на виновни
  действия или бездействия на увредения, корабособственикът може да
  бъде освободен от отговорност или да се намали обезщетението.
  (4) При възникване на произшествие с два или повече
  танкери, в резултат на което са настъпили щети от замърсяване с
  нефт или нефтени продукти, корабособствениците на всички
  танкери, участващи в произшествието, ако не са освободени от
  отговорност по ал. 2, носят солидарна отговорност.
  Обхват на обезщетението
  Чл. 3466. Обезщетението обхваща претърпените загуби до
  размера на разходите, необходими за възстановяване на околната
  среда, както и разходите за предприетите превантивни мерки с цел
  ограничаване на щетите и последвалите от това загуби.
  Ограничена отговорност на корабособственика
  Чл. 346в. (1) Корабособственикът може да ограничи своята
  отговорност за всяко произшествие:
  1. до левовата равностойност на 3 милиона специални права
  на тираж на Международния валутен фонд за танкери с тонаж до
  5000 бруто тона;

  1. до левовата равностойност на сбора от сумата по т. 1 и
  420 специални права на тираж за всеки бруто тон над 5000 бруто
  тона, но не повече от 59,7 милиона специални права на тираж за
  танкери с тонаж над 5000 бруто тона.
  (2) Корабособственикът може да ограничи отговорността си
  до размера по ал. 1, ако представи обезпечение пред съда по реда на
  чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите за размера на
  неговата отговорност по ал. 1, прието за достатъчно от съда.
  (3) Корабособственикът не може да ограничи отговорността
  си, ако щетите са възникнали в резултат на негови виновни действия
  или бездействия.
  Финансови обезпечения и издаване на сертификат
  Чл. 346г. (1) Корабособственикът на танкер, превозващ като
  товар повече от 2000 тона нефт в наливно състояние, е длъжен да има
  застраховка, банкова гаранция или друго финансово обезпечение,
  покриващи съответната стойност по чл. 346в, ал. 1.
  (2) Всеки танкер, плаващ под българско знаме и превозващ
  като товар повече от 2000 тона нефт в наливно състояние, трябва да
  има на борда свидетелство, издадено от Изпълнителна агенция
  “Морска администрация” при условия и по ред, определени с
  наредбата по чл. 86, и удостоверяващо наличието на обстоятелствата
  по ал. 1.
  (3) Изпълнителна агенция “Морска администрация” може
  да издава свидетелство, удостоверяващо наличието на
  обстоятелствата по ал. 1, на танкер, плаващ под знамето на държава,
  която не е страна по Международната конвенция за гражданска
  отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1992 г., при условия и по
  ред, определени с наредбата по чл. 86.
  (4) Танкер, плаващ под знамето на държава, която е страна
  по Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от
  замърсяване с нефт, 1992 г. и превозващ като товар повече от 2 000
  тона нефт в наливно състояние, трябва да има на борда свидетелство,
  удостоверяващо наличието на застраховка, банкова гаранция или
  друго финансово обезпечение за покриване на отговорността за щети
  от замърсяване с нефт или нефтени продукти, или свидетелство, в
  което се декларира, че корабът е собственост на тази държава и
  отговорността за щети от замърсяване с нефт или нефтени продукти
  е покрита до размера по чл. 346в, ал. 1, издадено от компетентните
  органи на държавата, под чието знаме плава корабът.
  (5) Изпълнителна агенция “Морска администрация” води
  регистър на издадените свидетелства.”
  § 15. В чл. 361а, ал. 1 думите “морски лица с правоспособност
  “Капитан далечно плаване” се заменят с “правоспособни морски лица с
  плавателен стаж на длъжност от управленско или оперативно ниво на
  кораб”.
  Комисията предлага § 15 на вносителя да отпадне.
  § 16. В чл. 362а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1, т.
  2 се уреждат с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §16.
  § 17. В чл. 363 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Капитанът на пристанището забранява отплаването или
  влизането в пристанището на танкер, превозващ като товар повече от
  2000 тона нефт в наливно състояние, ако няма на борда свидетелство по
  чл. 346г.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
  Комисията предлага да се създаде нов § 18 със следното съдържание:
  § 18. Създава се чл. 382а:
  “Чл. 382а. Който наруши изискването на чл. 27, ал. 1, се наказва
  с глоба или с имуществена санкция от 50 000 до 250 000 лева”.
  § 18. В чл. 384 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и 5:
  “(4) С наказателното постановление може да се определи и
  парично обезщетение до пълния размер на причинените вреди.
  (2) Наказателното постановление може да се обжалва и от
  корабопритежателя в частта му, с която е определено обезщетение за
  причинените вреди. По отношение на корабопритежателя то се смята за
  връчено с връчването му на капитана на кораба.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §18. който става § 19.
  § 19. В § 1а от Допълнителните разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се изменя така:
  “9. “Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност на
  кораб или на брега и притежаващо свидетелство за правоспособност и
  свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по
  реда на наредбата по чл. 87, ал. 1.”
  2. В т. 19, букви “а” и “б” думите “чужденци от” се заменят с
  “граждани на”.
  3. Създават се т. 34,35 и 36:
  “34. “Превантивни мерки” са всички действия, предприети след
  настъпване на произшествие с цел да се предотвратят или ограничат
  щетите от замърсяване с нефт или нефтени продукти.
  35. “Длъжности от управленско ниво” са капитан, старши
  помощник капитан, пилот, главен механик, втори механик.
  36. “Длъжности от оперативно ниво” са вахтен помощник
  капитан, вахтен (дежурен) механик, електромеханик, радиоелектроник за
  Световната морска система за бедствие и безопасност, радиооператор за
  Световната морска система за бедствие и безопасност, девиатор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20 и
  предлага следната подобрена редакция:
  § 20. В § 1а от Допълнителните разпоредби се правят
  следните изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се изменя така:
  “9. “Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност на
  кораб или на брега и притежаващо свидетелство за правоспособност
  и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка,
  придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1.”

  2. В т. 19, букви “а” и “б” думите “чужденци от” се заменят с
  “граждани на”.
  3. Създава се т. 34:
  “34. “Превантивни мерки” са всички действия, предприети
  след настъпване на произшествие с цел да се предотвратят или
  ограничат щетите от замърсяване с нефт или нефтени продукти.
  § 20. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби
  запетаята след думите “чл. 7а” и думите “чл. 33, ал. 2” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20. който става § 21.
  Форма за търсене
  Ключова дума