Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт и телекомуникации
30/06/2004 второ гласуване

  За второ гласуване
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Общ Законопроект от приетите на първо гласуване
  на 22 януари 2004 г. Законопроект за допълнение на Закона за
  движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на
  01. 10. 2003 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  движението по пътищата, № 354-01-94, внесен от н. п. н. п. Иван Н.
  Иванов и Евдокия Манева на 03. 10. 2003 г.
  Общ Проект
  За второ гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Общ Законопроект от приетите на първо гласуване
  на 22 януари 2004 г. Законопроект за допълнение на Закона за
  движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на
  01. 10. 2003 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  движението по пътищата, № 354-01-94, внесен от н. п. н. п. Иван Н.
  Иванов и Евдокия Манева на 03. 10. 2003 г.
  Общ Проект
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за движението по пътищата
  (Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм. бр. 1 от 2000 г., изм. и доп. бр. 43 и бр.
  76 от 2002 г., доп., бр. 16 и 22 от 2003 г., изм. и доп., бр. б от 2004 г.)
  Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.
  § 1. В чл. 1, ал. 2, след думата “пътищата” се добавя “и на живеещите в
  крайпътните имоти”.
  Комисията предлага § 1 да отпадне.
  § 2. В чл. 3, ал. 1, след думите “на околната среда” се добавя “от
  наднормен шум и”.
  1

  Предложение от н. п. н. п. Люцкан Далакчиев
  По§2
  В чл. 3, an. 1 след думата “пътищата, ” се добавя “ги подържат
  изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас
  път или улица,
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 2, който става § 1 да придобие следното
  съдържание:
  § 1. В чл. 3, ал. 1, след думата “пътищата,” се добавя “ги
  подържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за
  съответния клас път”, а след думите “на околната среда” се добавя
  “от наднормен шум и”.
  § 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 се изменя така:
  “2. с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите
  участници в движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва
  действащите норми за шум, прах и вредни емисии на отработени газове
  от моторното превозно средство, както и други норми и изисквания за
  опазване на околната среда.”
  Комисията предлага § 3, който става § 2 да придобие следната
  подобрена редакция:
  § 2. В чл. 5, ал. 2, т. 2 се изменя така:
  “2. с управляваното от него превозно средство да не затруднява
  другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти,
  като спазва действащите норми за шум и вредни емисии на
  отработени газове от моторното превозно средство, както и други
  норми и изисквания за опазване на околната среда.”
  § 4. В чл. 20, ал. 2, след думите “с превозвания товар” се добавя “с
  нормите за шум и други норми и изисквания за опазване на околната
  среда”.
  Комисията предлага § 4 да отпадне.
  § 5. В чл. 21 се създава ал. 3:
  2


  “(3) Забранява се форсирането на моторни превозни средства по
  пътища, край които има жилищни сгради.”
  Комисията предлага § 5 да отпадне.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се § 5а:
  § 5а. В чл. 70, ал. 3 се изменя така:
  “(3) В периода от 1 октомври до 31 март включително, автомобилите се
  движат с включени къси светлини или светлини за движение през деня и с
  включени габаритни светлини. За подобряване видимостта на автомобилите и
  осигуряване безопасността на движението те могат да се движат през деня с
  включени къси светлини или светлини за движение през деня и с включени
  габаритни светлини и в периода от 1 април до 30 септември включително. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 6. В чл. 91, ал. 3 след думите “Държавна агенция “Гражданска защита”
  се поставя запетая и се добавя “Главна дирекция “Охрана” и Главна
  дирекция “Изпълнение на наказанията” на Министерството на
  правосъдието”.
  Комисията подкрепя текста за § 6. който става § 3.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4 със следното съдържание:
  § 4. В чл. 98, ал. 2 се създава точка 5:
  “5. на пътя, за регистрирани пътни превозни средства, свидетелство за
  регистрация, на които е отнето или върнато в Министерство на
  вътрешните работи.”
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 9:
  “9. Гумата има разкъсвания или дълбочината на протекторния рисунък
  е по-малка от 1,6 мм. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се
  създаде нов § 5 със следното съдържание:
  3

  § 5. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 9:
  “9. гумата има разкъсвания.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 6б:
  § 6б. В чл. 108 се създава ал. 3:
  “(3) За подобряване на видимостта си през тъмната част от
  денонощието, пешеходците могат да носят светлоотразителни
  елементи. ’’
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създава се § 6в :
  § 6в. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Не се допуска движението на леки автомобили, обозначени с
  опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, които не са
  включени в списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за
  регистрация или не отговарят на изискванията, определени в нормативен
  акт. ”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 6
  със следната подобрена редакция:
  § 6. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Допуска се обозначаване на автомобили с опознавателни знаци за
  извършване на таксиметрови превози само, ако са включени в списък
  към лиценз или удостоверение за регистрация за извършване на
  таксиметров превоз на пътници.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създава се нов §6г:
  §6г. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  4


  “(4) Въвежда се допълнително техническо изискване при първоначална
  регистрация в страната моторните превозни средства да отговарят на
  стандарт ЕВРО 3."
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Исмет Саралийски
  Създава се нов § 6г:
  § 6г. В чл. 140, ал. 4 след думите “въоръжените сили” да се добави
  “ и на Държавна агенция “Гражданска защита ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на
  нов § 7.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създава се нов § 6д:
  § 6д. В чл. 146, ал. 1 след думите “се извършва" се добавя “при условия и".
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов §8

  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § бе:
  § бе. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 10, в края на изречението се добавя израза “като
  извършват проверки по документи и на място
  2. В ал. 2 се създава т. 6:
  “6. За установяване на нарушенията на правилата за движение
  по пътищата имат право да използват технически средства или
  системи, заснемащи или записващи датата, точния час на
  нарушението и регистрационния номер на моторното превозно
  средство. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 9.


  Предложение от и. п. и. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създава се нов § 6ж:

  5  § 6ж. В чл. 166, ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7:
  “5. имат право да проверяват документите за самоличност на пътниците,
  превозвани с моторни превозни средства, предназначени за извършване на
  обществен превоз на пътници или за извършване на превоз за собствена сметка;
  6. не допускат движение на пътно превозно средство, предназначено за
  извършване на обществен превоз на пътници или товари, което има някоя от
  повредите или неизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;
  7. имат право да спират учебните автомобили, с които се провежда
  обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
  моторни превозни средства, да проверяват документите за самоличност на
  обучаващия и обучавания, както и техническата изправност на превозното
  средство, с което се извършва обучението. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 10.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 6з:
  § 6з. В чл. 167, ал. 2 се създава т. 4:
  “4. регистрират пътните превозни средства с животинска тяга. “
  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов §11.
  § 7. В Чл. 170 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Същите налагат и предвидените
  в този закон наказания.”
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) Органите за контрол по тази глава подлежат на административно-
  наказателна санкция ако не изпълняват задълженията си по ал. 1.”
  Комисията предлага следната подобрена редакция на § 7, който
  става § 12;
  § 12. В Чл. 170 се правят следните допълнения;
  1. В ал. 1 се създава изречение второ; “Същите налагат и
  предвидените в този закон наказания.”
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) За неизпълнение на задълженията си по тази глава на лицата
  от службите за контрол се налага дисциплинарно наказание.”
  § 8. В чл. 171, т. 2 се създава буква “д”:
  “д) до отстраняване на неизправности, когато моторното превозно
  средство е със снети шумозаглушители или други изменения,
  свързани с увеличение на шума и вредни емисии.”
  6  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  В § 8, чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, буква “г" думите “списъка към съответната лицензия” се
  заменят със “списък към лиценз ши удостоверение за регистрация
  2. В т. 2:
  а) в буква “г " думите “списъка към съответната лицензия " се заменят
  със “списък към лиценза ши удостоверението за регистрация
  б) създава се буква “д
  “д) което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на
  таксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз ши
  издадено удостоверение за регистрация ши не отговаря на изискванията,
  определени в нормативен акт. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 8. който става § 13 да придобие следното
  съдържание:
  § 13. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, буква “г” думите “списъка към съответната лицензия” се
  заменят със “списък към лиценз или удостоверение за регистрация”.
  2. В т. 2:
  а) в буква “г” думите “списъка към съответната лицензия” се
  заменят със “списък към лиценза или удостоверението за регистрация”.
  б) създава се буква “д”:
  “д) което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на
  таксиметрови превози, но не е включено в списък към издаден лиценз
  или издадено удостоверение за регистрация или не отговаря на
  изискванията, определени в нормативен акт.”
  в) създава се буква “е”:
  “е) когато моторното средство е със снети шумозаглушители.”
  3. В т. 5, буква “в” накрая се добавя “или са изминали 30 дни от
  отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното
  превозно средство в Министерство на вътрешните работи.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 8а:
  §8а. В чл. 172 се създава ал. 5:
  “(5) Спрените от движение автомобили не се освобождават от
  дължимия данък върху превозните средства по реда на Закона за
  местните данъци и такси. ”
  Предложението се оттегли.
  7

  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създава се нов § 8б:
  § 8б. В чл. 175, ал. 1 се създава т. 7:
  "7. управлява моторно превозно средство, което е обозначено с
  опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но не е
  включено в списък към издаден лиценз или издадено удостоверение за
  регистрация или не отговаря на изискванията, определени в нормативен
  акт. ”
  Предложението се оттегли.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 8в:
  § 8в. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. Вал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. 1, числото “5” се заменя с “10”;
  б) в т. 2, числото "10” се заменя с "30”;
  в) в т. 3, числото "20 ” се заменя с “40 ”;
  г) в т. 4, числото "30” се заменя с “50”;
  д) в т. 5, числото “50” се заменя с “70”;
  2. В ал. 2, числото “100” се заменя с “150”;
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Нарушенията по ал. 1 се установяват с технически средства
  или системи:
  1. фиксиращи скоростта, датата и точния час;
  2. заснемащи или записващи скоростта, датата, точния час и
  регистрационния номер на моторното превозно средство. ”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, букви “а”, “б”. “в” и
  “г”. подкрепя по буква “д” и по т. 2 и 3.
  Комисията предлага да се създаде нов §14 със следното съдържание:
  § 14. В чл. 182 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1, в т. 5, думите “50” се заменя с “70 лева”;
  2. В ал. 2, числото “100” се заменя с “150”;
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Нарушенията по ал. 1 се установяват с технически средства
  или системи;
  1. фиксиращи скоростта, датата и точния час;
  2. заснемащи или записващи скоростта, датата, точния час и
  регистрационния номер на моторното превозно средство.”
  8

  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 8г:
  §8г. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, точки 4, 5 и 9 се заличават;
  2. В ал. 3, точки 1, 3, 4 и 8 се заличават;
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Наказва се с глоба 40 лева водач, който:
  1. неправилно преминава през пешеходна пътека;
  2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за
  обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;
  3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава
  преминаването;
  4. управлява превозно средство без необходимите светлини;
  5. управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани
  гуми;
  6. използва мобилен телефон по време на управление на превозното
  средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на
  телефона без участието на ръцете му;
  7. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или
  носене на каска;
  8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека,
  спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;
  9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за
  движение до спрели моторни превозни средства по посока на
  движението.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 15
  със следната подобрена редакция:
  § 15. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, точки 4, 5 и 9 се заличават;
  2. В ал. 3, точки 1,3,4 и 8 се заличават;
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Наказва се с глоба 40 лева водач, който:
  1. неправилно преминава през пешеходна пътека;
  2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за
  обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;
  3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава
  преминаването;
  4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно без
  необходимите светлоотразителни елементи;
  9

  5. управлява моторно превозно средство с износени или
  разкъсани гуми;
  6. използва мобилен телефон по време на управление на
  превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо
  използването на телефона без участието на ръцете му;
  7. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан
  или носене на каска;
  8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна
  пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;
  9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за
  движение до спрели моторни превозни средства по посока на
  движението.”
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава св нов § 8д:
  § 8д. В чл. 184 св правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1:
  а) Създава се нова т. 2:
  “2. Водач на пътно превозно средство, което не е моторно, нямащо
  необходимите светлоотразителни елементи. ”
  б) Досегашните точки 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5;
  2. В ал. 2 числото “10” се заменя с “20”;
  3. В ал. 3 числото “10” се заменя с “20”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3, а предложението по
  т. 1, буква “а” подкрепя по принцип - отразено е в чл. 183, ал. 4,
  т. 4, а по буква “б” не подкрепя.
  Комисията предлага да се създаде нов § 16 със следното
  съдържание;
  § 16. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  “5. собственик на пътно превозно средство, което е паркирано на
  пътя 30 дни след датата на отнемане или връщане на
  свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в
  Министерство на вътрешните работи.”
  2. В ал. 3 думите “до 10” се заменят с “20”.
  Предложение от н. п. Люцкан Далакчиев
  Създава се нов § 8д:
  § 8е. В чл. 186, ал. 1 числото “ 15 ” се заменя с “50”.
  10

  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст
  на нов § 17.
  Предложение от н. п. н. п. Йордан Мирчев и Тодор Костурски
  Създават се Преходни и заключителни разпоредби:
  § 9. Разпоредбата на чл. 140, ал. 4 влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  § 10. В Закона за автомобилните превози ( Обн., ДВ, бр. 82 от 1999г., изм. и
  доп., бр. 11 от 2002 2., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 2003 е. ) се
  правят следните допълнения:
  1. В чл. 11, т. 1 се създава буква “д”:
  “д) превозвачът не направи заявление в 14-дневен срок от настъпването
  на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза или в списъка към него за
  отразяването им, извън случаите по чл. 10".
  2. В чл. 19 се създава ал. 3:
  “(3) Превози по автобусна линия се извършват само от превозвачи, които
  имат валиден договор с възложителя. "
  3. В чл. 39, ал. 1 накрая се добавя “ши от фискални устройства по реда на
  Наредба №4 от 16. 02. 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в
  търговските обекти (обн. ДВ, бр. 16 от 23. 02. 1999 г., изм. бр. 55 от 18. 06.
  1999 г., в сила от 05. 07. 1999 г., изм. и доп. бр. 113 от 28. 12. 1999 г., бр. 4 от 14.
  01. 2000 г., доп. бр. 16 от 25. 02. 2000 г., в сила от 25. 02. 2000 г. "
  4. В чл. 91 се правят следните допълнения:
  а) В ал. 2 накрая се добавя “и контролните органи на Министерство на
  вътрешните работи ”
  б) В ал. 3 след думите “Автомобилна администрация” се добавя “и
  контролните органи на Министерство на вътрешните работи ”.
  5. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 7:
  “7. не осигури документите, необходими за извършване на превоз на
  пътници ши товари, определени в този закон ши в подзаконовите нормативни
  актове, издадени въз основа на него. ”
  Предложението се оттегли.
  Форма за търсене
  Ключова дума