Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия за борба с корупцията
21/05/2009

  ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА
  ----------------------------------------------------------------------------
  П Р О Т О К О Л

  На 21 май 2009 година се проведе заседание на Комисията за борба с корупцията при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Отчет на Комисията за борба с корупцията за периода от 1 юли 2008 г. до 30 май 2009 г.
  2. Актуални проблеми и текущ парламентарен контрол.
  3. Информация за получени сигнали, материали и предложения и отговори от сезирани институции за периода от 14 май до 20 май 2009 г.
  Заседанието беше открито и ръководено от Бойко Великов – председател на комисията за борба с корупцията.

  * * *

  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум.
  Откривам заседанието на Комисията за борба с корупцията.
  Имаме предвидени два въпроса в дневния ред:
  1. Актуални проблеми и текущ парламентарен контрол.
  2. Информация за получени сигнали, материали и предложения и отговори от сезирани институции за периода от 23 април до 13 май 2009 г.
  Ще ви представя актуалните проблеми, за да видите дали има нужда да се правят други предложения. Това е последният отчет на комисията, който според направените предложения от заседанието миналата седмица ви предлагаме във варианта с допълненията, които бяха изискани за допълнителни сигнали. И една справка, тъй като поне на мене силно впечатления ми направиха продължаващите писма, които идват от Държавната агенция „Финансова инспекция” относно д-р Кехайов и сделките му с петрол, които станаха десетки според мене. Почти всички са с допуснати нарушения при сключване на обществените поръчки.
  Имате една анотация, която е представена.
  Това е засега по актуалните въпроси.
  Ако имате в рамките на отговорите също въпроси, тъй като има сигнали с по-голямо обществено значение, ще може да ги поставите.
  Имате ли други предложения, колеги, по дневния ред? – Не виждам.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЮЛИ 2008 ДО 30 МАЙ 2009 Г.
  Колеги, така, както говорихме на миналото заседание, направихме допълнение към сигналите. Няколко сигнала са включени допълнително.
  Сигнал № 8 –за магистрати от Софийски градски съд , Софийска градска прокуратура и Върховния касационен съд за несъответствие между доходите и разходите, които са извършени. Не сме упоменали магистратите, имайки предвид, че проверките не са приключили и една част от материалите са в Секретна секция.
  Вторият сигнал, който сме представили, е във връзка с господин Пламен Юруков за незаконни доходи, укриване на данъци, подадени данъчни декларации с невярно съдържание. Това е сигнал № 1372. Тъй като не сме получили окончателните данни от проверката, също сме отбелязали в отчета.
  Сигнал № 10 е за община Велико Търново и извършените замени и обвиненията в безстопанственост на длъжностни лица. Получихме вчера или онзи ден постановление във връзка с община Велико Търново, където проверката по получените данни продължава.
  Останалите сигнали, колеги, са от предходното заседание. Така че имате варианта на отчета. Пак повтарям – използваме изключително и само с конкретни факти, аргументи и документи, с които разполагаме. Не сме си позволили абсолютно никакви други оценки и интерпретации по тези материали, които са в комисията и които са отразени тук.
  Имате ли предложения, допълнения към отчета, за да приключим на практика с него, ако няма някои възражения, разбира се? – не виждам допълнителни възражения.
  Такава, каквато е практиката, колеги, ние сме поискали от ръководството на Народното събрание да направи необходимия превод, включително и на английски език, и да предоставим материалите от този последен отчет, за да завършим цялостния цикъл на работата на комисията и да имаме един обобщен отчет за целия период от 4 години, в който комисията е работила.
  В момента тече една интензивна работа по подготовка на цялостния архив за неговото предаване, тъй като една част от материалите, постъпили в комисията, представляват доста солиден обществен интерес. Затова бихме искали съвсем коректно да ги предадем в архива, ако възникне допълнителен интерес и комисията продължи да работи допълнително. Няколкостотин сигнала по същество не са приключили. Имам предвид, че проверките по тях не са приключили. Така че спокойно следващата комисия би могла на база на информацията, с която разполага всеки един от сигналите ,да продължи, да ги завърши и да получи – предполагам по не малка част от тях – необходимите резултати.
  Колеги, мнения и предложения по отчета на комисията? Нищо друго не сме променяли, само допълненията.
  Миналата седмица господин Гъндев направи едно предложение, господин Задгорски направи едно предложение. На базата на тези предложения ние включихме допълнения в доклада.
  Приложенията според мене дават една допълнителна яснота от факти и аргументи в полза на проверката.
  Няма възражения.
  Да считаме ли, че приемаме с консенсус отчета? – Приема се.
  Благодаря на всички. Отчетът на комисията е приет.
  Имате справката за бившия председател на Българския лекарски съюз. Аз няма да я коментирам, колеги, защото тя е достатъчно красноречива от гледна точка на конкретиката.
  Продължават проверките на Държавна агенция „Финансова инспекция”. Аз си мисля, че всички материали, които получаваме от Държавната агенция „Финансова инспекция”, ние веднага предоставяме на прокуратурата. Разбира се, там, където има отразени нарушения. Нямам спомен да сме получили справка, в която да няма нарушения. С изтекла давност – да, но с констатирани нарушения. Прокуратурата също работи по сигналите, които са предоставени.
  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕКУЩ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
  Може би, колеги, в рамките на актуалните въпроси да представя и отговорите.
  Колеги, има няколко отговора, които според мене представляват обществен интерес.
  Единият е отговор във връзка със сигнал на народния представител Митко Димитров за произхода на капитала, с който са изкупени няколко вестника – така наречения „Медиа пул”. Извършена е проверка от Върховната касационна прокуратура. В резултат на проверката прокуратурата не е констатирала нарушения за собствеността и начина, по който тя е придобита.
  Така че, колеги, с това, което сме получили от Върховната касационна прокуратура предложението е да прекратим преписката.
  По-подробно е описано, аз не представям целия материал, разбира се.
  Вторият сигнал е анонимен сигнал във връзка с окръжния прокурор на Стара Загора, за който бяхме получили проверка от Инспектората на Върховната касационна прокуратура. Въпреки че в писмото на ВКП от 18 май не са конкретизирани резултатите от проверките на ДАНС и Инспектората, видимо те ни дават основание да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Божилов. Обстоятелството, че министърът на правосъдието в качеството си на председател, вместо да докладва решението на КБК, е препратил материалите в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Тук сме направили максимално необходимото, обръщайки се към Инспектората, предизвиквайки проверка, получавайки материалите, обръщайки се към Висшия съдебен съвет. Явно там нямат намерение да искат дисциплинарно производство по случая.
  Другият отговор, колеги, който е на вашето внимание, е във връзка с председателя на Българския енергиен холдинг, който е изпратен и до председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В сигнала се твърдят факти и обстоятелства относно корупционни практики в сферата на енергетиката. Дадени са конкретни данни за отдел „Релейни защити” в НЕК за конфликт на интереси и при възлагане на обществени поръчки на директора на дирекцията господин Бодуров и неговата съпруга и неговата дъщеря, също сина на изпълнителния директор Папазян и т.н.
  Имаме писмо от Министерството на икономиката и енергетиката. В отговора се казва, че е извършена проверка относно фактите, посочени в сигнала, при което не са установени допуснати нарушения по Закона за обществените поръчки, както и наличие на конфликт на интереси между възложителя и ръководни кадри от НЕк и дружеството, които са участвали и са класирани след конкурс за изпълнители на обществени поръчки.
  Тъй като, колеги, все пак тази проверка е извършена от самата институция, която е и работодател, възможно е, разбира се, тук да предоставим материалите на тази комисия, която е към Народното събрание. Предполагам, че тя ще продължи да работи в следващия парламент, ще има постоянна комисия за конфликта на интереси. Така че тези материали бихме могли да им ги предоставим и ако те преценят, да си направят допълнителна проверка по тях.
  Сигнал № 1567. В него се твърдят обстоятелства, свързани с дейността на Димитър Христозов, който е сключил договори за значително по-ниски стойности. Става въпрос за „Ботев” – Пловдив, колеги, относно договори и анекси. Имаме проверка от Инспекцията по труда – Пловдив. Констатирано е, че лицето Борислав Димитров има приложен договор, нотариална покана за прекратяване на договора, изобщо спазени са законовите условия при извършване на съответните трудовоправни отношения.
  Следващият отговор е за незаконно строителство. Това е сигнал № 1628 – за нередности относно стопанисване на възстановени на читалището гори в землището на с. Черни Вит, свързани с договорни отношения на читалището от по-частен характер.
  Последният отговор, който е на ваше внимание, е с № 1630. Работниците на обявената в несъстоятелност фирма „Хемус” ЕАД – Троян са подали жалба до председателя на Народното събрание и до други институции – молба за извършване на проверка във връзка със социална защита.
  Сигналът е в процес на изясняване. Очакват се становища на Министерството на труда и социалната политика и прокуратурата по проверка в частта му за изнасяне на стоки и машини от фирма „Хемус” – Троян. Нямаме завършена прокурорска проверка, има само писмо от Дирекцията по инспекция на труда. Така че този сигнал не може да се счита за приключен.
  Това са, колеги, отговорите, получени през тази седмица.
  Понамаляха и отговорите, въпреки че не са малко сигналите, по които не са приключени проверките. Явно изчакват края на мандата на Народното събрание.
  Така че имате думата, ако има допълнителни въпроси, мнения, предложения по получените отговори.
  Има ли по отговорите въпроси, мнения, предложения? На практика с едно допълнение, което направих за конфликта на интереси, по другите отговори не виждам възражения.
  Да преминем към сигналите.
  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТГОВОРИ ОТ СЕЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 14 МАЙ ДО 20 МАЙ 2009 Г.
  В комисията са постъпили 7 сигнала. Искам да ви ги представя.
  Сигнал № 1665. Жалбоподателят търси съдействие от страна на комисията по повод две обжалвани от нея пред ВАС решения на административния съд – град София. Сигналът не съдържа данни за корупционни практики.
  В много решения вече се прави опит, изпращайги ги в нашата комисия, да вземем някакво отношение. Мисля, че не е необходимо да казвам защо не трябва да предприемаме подобни действия.
  Сигнал с № 1666. Сигналът съдържа факти и обстоятелства, свързани с възстановената на общината от Върховния касационен съд 22 535 дка гора – обръщам внимание на този сигнал. Въпреки това от Държавно горско стопанство – Пловдив е започнала сеч на тази гора с мотиви, че се извършва осветляване на наличния подраст и подпомагане на естественото семенно възстановяване на насажденията.
  Имаме приложен диск към сигнала, от който се установява, че сечта е на вековни борови дървета и съвсем не става дума за подраст.
  Колеги, сигналът не е анонимен. Човекът съвсем директно си е посочил пълния адрес. И все пак става въпрос за 22 000 дка. Затова ви предлагам да го препратим директно във Върховната касационна прокуратура за проверка на този сигнал.
  Сигнал с № 1667. Съдържат се твърдения за конфликт на интереси и злоупотреби, извършени от началник отдел „Лаборатория” при РВМС, град Пловдив д-р Атанас Бочуков. В резултат на лошо управление две от лабораториите са били закрити. В същото време от 2005 до 2009 г. е работила частна лаборатория, на която съдружник е бил племенник на Бочуков Кръстьо Николов. Основният въпрос е за конфликт на интереси. Имайки предвид предприетите действия, тъй като Христо Бочуков живеел в ЮАР и обективно не е бил в състояние да извършва тази дейност в тази лаборатория, предложението е да се изискат от ВКП резултатите от проверката, тъй като сигналът е изпратен и до тях.
  Сигнал № 1668. Сигналът съдържа твърдения за неизпълнение на решения на ВАС по административно дело от кмета на община Поморие и от председателя на общинския съвет. Подал е молба до окръжна прокуратура – Бургас, който е бил изпратен на районната прокуратура – Поморие по компетентност. Проверката не е приключена. Жалбата му до омбудсмана е била препратена на ВКП и на Апелативна прокуратура, след това на Окръжна прокуратура – Бургас и отново не е получен отговор. Сигналът посочва, че кметът на общината управлява авторитарно, като са назначени в администрацията негови роднини, кумове, семейни приятели и т.н.
  Тук би могло да поискаме резултатите от проверката на ВКП и би могло да се обърнем и към ДАНС, защото все пак става въпрос за общински кмет.
  Сигнал с вх. № 1669. В сигнала се съдържат твърдения за злоупотреба със служебно положение от заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. Подготвен е от Центъра за устойчиво развитие на община Мадан. Подавани са сигнали от 2005 г. за престъпления, свързани със злоупотреба с публични средства. Но вместо да бъдат извършени задълбочени проверки, прокурор Ангелова е отправяла нападки. Има два случая, по които действията на прокурор Ангелова били противоречиви с НПК.
  Тук е необходимо от главния прокурор да изискаме резултатите от извършената проверка.
  Сигнал с вх. № 1670. В сигнала се съдържат твърдения за корупционни практики на началника на РПУ Иван Иванов и районния прокурор в Карлово.
  Колеги, тук може би четири или пет сигнала имаме във връзка с тези случаи. Запознах се с последния отговор на МВР, където ясно се посочва, че въпросният Маргарит Георгиев ще продължи да подава сигнали и ще продължи да изисква проверки. Искането е главният прокурор все пак да се произнесе.
  И последният сигнал, колеги, е с вх. № 1671. Жалбоподателите са собственици на урегулирани поземлени имоти в землището на с. Бусманци, които владеят и ползват земята на законно основание. По решение на поземлената комисия в Панчарево земята им е била обявена за незаявена и като остатъчен общински фонд е възстановена на друго лице.
  Първо, към служба „Земеделие” да се изискат причините относно допуснатото забавяне на решението.
  Колеги, това са сигналите. Днес само един е получен, така че се надявам да приключи с получаването на сигналите.
  Предложението ми е следното – всички сигнали, които се получават отсега нататък, да се събират и да бъдат предоставени към архив. Ако има такава комисия следващия мандат, тя да ги получи и да започне да работи по тях.
  Същото се отнася и за отговорите, които също да бъдат събрани.
  Предлагам ви само ако се получи някакъв сигнал, който има черезвичаен характер - заплахи за убийство и други такива екстремални, само в такива случаи, ако позволите, с ръководството на комисията оперативно да преценим дали има нужда да се обърнем към някоя от институциите. Но пак казвам, ако нещо става въпрос за изключения. Надявам се, че подобни сигнали няма да получим в комисията. Иначе останалите да ги съберем и да ги предоставим.
  Искам да кажа, аз споменах в началото, много сериозна работа и трудност ще срещат експертите по обобщаване, събиране и приключване на всичките 1670 и няколко сигнала, които са на вниманието на комисията.
  Освен сигналите, ние имаме и много архив, свързан със законодателство, свързан с парламентарен контрол по теми. Така че всичко, което е на разположение, се събира, прошнурова, за да може да бъде предадено в изряден вид на архива, за да няма излишни въпроси по-късно.
  Господин Задгорски, заповядайте.
  ДОБРОМИР ЗАДГОРСКИ: Господин председателю, аз искам да кажа няколко думи, формирани от това ,че наистина през тези години Комисията за борба с корупцията беше едно от парламентарните звена което не беше обвинено за нищо, защото няма за какво.
  Искам да Ви кажа – и тук се обръщам съвсем персонално към председателя Великов, към госпожа Гроздилова, към господин Минчо Христов и към господин Даут Осман, ръководителите на тази комисия, за да кажа следното. Първите две години от нейното съществуване аз бях нейният главен съветник и главен експертен сътрудник. През мене минаваха повечето от сложните случаи, сега минават през моите колеги. След като станах народен представител, аз пожелах да остана в тази комисия.
  Искам да ви кажа, че тази комисия е единствената, която няма компромати в лицето на обществеността, комисията, която остана последна инстанция, комисията, която остана сериозното отношение на Народното събрание към проблемите на обществото, комисията, в която можеше да се постави всеки елемент и всеки въпрос на обществените функции, които са пренебрегнати от съд, от прокуратура, от спорове в личен, частен или политически характер. И мисля, че тъй като голяма част от всичко това, което правихме, го правихме с мъдрата мекота на председателя. Защото в такава комисия е много трудно да ръководиш ида слагаш нещата там, където те трябва да бъдат.
  С две думи, ние, Комисията за борба с корупцията е единственото парламентарно звено, което излиза от този четиригодишен мандат без огромни спорове за неговата състоятелност и с едно намерение на обществото да гледа сериозно на една от парламентарните комисии. Аз поне не съм прочел нищо или не съм чул нищо, което да е срещу тази комисия. Всички знаете, че тя в миналия парламент беше в аморфна форма, създаде се в края, беше подкомисия. В крайна сметка тя днес е тази комисия, която трябва да бъде.
  И аз до голяма степен мисля, че много от уважаемите колеги реламинираха своята собствена политическа визия като членове на тази комисия. Тоест, да живее Комисията за борба с корупцията.
  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Заповядайте, господин Димитров.
  ИЛКО ДИМИТРОВ: Буквално едно изречение. Аз искам да кажа, че за мене беше удоволствие и чест да работя с вас. И благодаря на всички. Искам да се извиня, ако съм създал проблеми; да благодаря на сътрудниците на комисията, които бяха блестящи ида пожелая наистина повече така изглеждащи комисии. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Госпожа Гроздилова, заповядайте.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА: Мислех, че на маса ще си казваме тези думи, но явно господин Задгорски много държи да сме в стенограмата.
  Господин председател, разрешете на експертите да изпратят на „Позитано” 20 тази стенограма.
  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Вече е късно.
  СНЕЖАНА ГРОЗДИЛОВА: Не е късно. Този ваш коалиционен партньор все по-силно ме впечатлява.
  Колеги, да си призная, с огромно неудовлетворение приех решението на моето политическо ръководство да бъда в комисията. Помолиха ме да изляза от Вътрешната комисия и да дойда тук да работя в екипа на господин Великов. Първо, защото нямах вяра, че ние ще съживим комисията. Знаем от миналия мандат каква беше.
  Второ, защото знаех, че такива напрежение е натрупано в обществото, че не бихме могли да възстановим и капчица доверие към една или друга институция и в частност нашата комисия като постоянно действаща в българския парламент.
  Но с огромно удовлетворение и аз като господин Димитров искам да кажа, че благодаря на председателя, защото аз нямам партийни пристрастия. Но все съм си мислила, че в тези комплицирани ситуации, в които са били замесени имена и на част от управлението, и на видни личности и политици, на някои от нас Вие намирахте най-точния изказ, за да не възникне напрежение първо помежду ни и след това да можем отново да стигнем до консенсус.
  Благодаря на всички, които бяха по-активни, учила съм се от някои от вас.
  Съжалявам, че генералът го няма, той ни беше основният двигател, що касае това направление – работа по сигнали. Но аз определено смятам, че с гордо вдигнато чело ние можем да напуснем в края на мандата комисията, защото не само я изпълнихме със съдържание, оставихме в наследство доста голям обем работа за другите, но най-вече показахме, че парламентът има нужда от такава комисия.
  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Господин Гъндев, заповядайте.
  ДИМИТЪР ГЪНДЕВ: Аз се присъединявам към всичките тези топли думи, които се казаха от колегите. Ние даже стигнахме дотам да сезираме прокуратурата срещу себе си. Не визирам себе си, всички по повод на изтичането на информация. Това е показателно закоректността и начина, по който сме работили, и за отношението вътре вкомисията, за което благодаря на всички колеги. Да сме живи и здрави и много настроение и успехи на всеки един от нас в каквото и да е поприще.
  ПРЕДС. БОЙКО ВЕЛИКОВ: Напълно приемам това, което каза госпожа Гроздилова, че все пак мисля, че доказахме необходимостта от такава комисия в парламента. Имаше не малко народни представители, които бяха силно резервирани към създаването на тази комисия, включително и в моята парламентарна група.
  На второ място, мисля, че успяхме все пак да изградим една система на работа, която би могла да бъде продължена и в законодателството, и в парламентарния контрол, и по отношение на сигналите. Една система, която позволява да има резултати в трите направления, в които сме работили.
  Аз не бих си позволил да давам оценки. Оценките за комисията ще ги дава обществото, ще ги дават другите. Надявам се тези оценки да бъдат на базата на информация, с която са се запознали за комисията, а не по принцип и въобще, въпреки че сме свикнали с много неща в обществото.
  Бих ви препоръчал да ползвате – има допълнително екземпляри – екземпляри от отчетите на комисията. Те ще са необходими и за самите вас, защото мисля, че работихме достатъчно съзнателно и отговорно през тези четири години. Тези отчети показват работата на всеки един от нас в тази комисия. И всеки от нас би могъл да защити своето място в тази комисия и действията, които са предприети.
  С известно съжаление наблюдавам някои антикорупционни изстъпления в момента, голяма част от които се базират на информация, която е била изцяло в комисията и за която сме предприели според мене всички необходими действия, дори в някои случаи многократно.
  Надявам се лично една част от сигналите, които не бяха довършени, все пак да намерят своите решения, да не остават в дълбоките архиви на прокуратурата, МВР, Държавна агенция по национална сигурност, а действително да намерят своите решения.
  Искам да благодаря на всички колеги. Мисля, че работихме достатъчно коректно един към друг с лоялност в комисията, благодарение на която съумяхме да стигнем в много голяма част от случаите до консенсусни решения.
  Искам да благодаря и за това, че никой не се изкуши да използва ида спекулира с информация от комисията.
  Желанието ми с този сигнал, за който господин Гъндев каза, беше точно да докажем, че не нашата комисия е тази, която предизвика изтичането на информация, въпреки че някои изтълкуваха нещата обратно. Напротив, комисията доказа във времето, че оттук не изтича информация.
  Благодаря ви за отговорността и ангажираността да се работи в комисията. Много голяма част от народните представители го направиха с необходимото доверие и към избирателите, разбира се, и към отговорностите, които имат в комисията и в Народното събрание.
  Приключвайки, надявам се вън от всички отношенията, че комисията ни даде възможност да създадем едни човешки отношения, които вярвам, че в годините ще запазим.
  Благодаря още веднъж на всички.
  Предстои една трудна, сложна и тежка кампания за всички политически сили, но се надявам тя да бъде позитивна преди всичко заради държавата, а не за тези, които ще дойдат отново в Народното събрание.
  Пожелавам на всички успех и до нови срещи!

  35560
  (14) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА:
  (Бойко Великов)
  Стенограф:
  (Божана Попова)  Форма за търсене
  Ключова дума