Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
08/12/2015
  1. Обсъждане и приемане на проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 28

  На 8 декември 2015 година, (вторник) от 11.00 часа в зала 134, пл. „Княз Александър І” № 1 на Народното събрание се проведе извънредно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Разни.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието на комисията бе открито в 11.15 часа и ръководено от заместник-председателите на комисията госпожа Даниела Савеклиева и госпожа Полина Карастоянова.

  * * *

  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги – народни представители, уважаеми гости! Имаме необходимия кворум за днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Откривам извънредното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
  Предлагам днешното заседание да премине при следния дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Разни.
  Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  Гласували: "за" – 11,, "против" и "въздържали се" - няма.
  Дневният ред се приема.
  1. Обсъждане и приемане на проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Разни.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред: Обсъждане и приемане на проект на Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2015 г., за второ гласуване - продължение.
  Днес гости на нашето заседание са:
  от Министерството на финансите: господин Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите, Милена Димитрова – държавен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ и Румяна Герова – главен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“;
  от Министерство на вътрешните работи: комисар Бойко Рановски – началник „Пътна полиция“;
  от Комисията за финансов надзор: Ралица Агайн – Гури – заместник-председател, ръководещ управление „Застрахова-телен надзор“ и Веселина Мандаджиева – началник отдел „Нормативна дейност“ в Дирекция „Правна“;
  от Асоциация на българските застрахователи: Данчо Данчев – председател на УС, Светла Несторова – заместник-председател на УС, Константин Велев – член на УС, Коста Чолаков – член на УС, Николай Генчев – член на УС, Станислав Петков – член и Антоанета Димоларова – юридически консултант;
  от Българска асоциация на застрахователните брокери: Ивета Кунова – председател на УС и Кольо Делев – член на Консултативния съвет;
  от Българска асоциация за лизинг: Атанас Ботев – съпредседател и Борислав Тодоров – съпредседател.
  Има гости от КНСБ и представители на граждански организации.

  Днес продължаваме с чл. 489 „Удостоверяване чрез сертификат „Зелена карта“. Текстът е пред вас.
  Има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители:
  „В чл. 489, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Заплащане е допустимо при издаване на дубликат на сертификата „Зелена карта“ при поискване“.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 489.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Очаквах да се върнем на предишните текстове и малко ме изненадахте, че отидохме точно там.
  Идеята е следната. Предложили сме да има заплащане само при издаване на дубликат на сертификата „Зелена карта. Тоест, ако е загубена и трябва да бъде издаден дубликат, тогава това да е единствената хипотеза, при която има допълнително заплащане. Това сме предложили и се чудим защо не са ни подкрепили от работната група.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Госпожо Агайн, имате думата.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Бих помолила да дадете думата на Асоциацията на застрахователите. Съображенията са в посока да няма надплащане на стойността на сертификата.
  Извинявам се, но да допълня, че това е уредено в чл. 344, ал. 4 на проекта, където е казано, че застрахователят е длъжен в седемдневен срок от поискването да предостави на застраховащия заверено копие от застрахователния договор, а след това не е основание за отказ или намаляване на застрахователното плащане.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Заповядайте, господин Велев.
  КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ (член на Асоциацията на българските застрахователи): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, действително такива бяха съображенията специално на Асоциацията на българските застрахователи по отношение на този текст.
  В момента текстът така, както е залегнал в проекта и който госпожа Агайн вече прочете, действително не позволява на практика доплащане по отношение на сертификатите, което е изцяло в полза на потребителя на услугата. И от това бяхме водени и ние, съответно този текст да не се приеме, защото действително от време на време се налага издаване на такива дубликати, но това не е чак толкова често и не представлява някакъв проблем да се досъбират пари специално за този сертификат.
  Поради тази причина нашата позиция беше този текст, който касае допълнително плащане на дубликата, да не влиза в Кодекса.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Разбира се, че при издаване на дубликат няма да има заплащане от страна на потребителите. Оттеглям нашето предложение при това положение. Това е още по-добър вариант според нас.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Предложението на народния представител Димитър Танев и група народни представители е оттеглено.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 489.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 12, "против и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за чл. 489 се приема.
  Преминаваме към чл. 490 „Срок на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“. Текстът е пред вас.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 490.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 490.
  Гласували: "за" - 13, "против“ и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за чл. 490 се приема единодушно.
  Член 491 „Премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.“
  Има предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова. Текстът е пред вас.
  Работната група подкрепя текста на предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 491.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова.
  Гласували: "за" - 13, "против“ и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова за чл. 491 се приема.
  Сега подлагам на гласуване текста на вносителя по принцип с направената редакция на чл. 491.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 13, "против“ и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за чл. 491 се приема.
  По чл. 492 „Промяна на собствеността“,
  чл. 493 „Застрахователна сума“,
  чл. 494 „Застрахователно покритие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“,
  чл. 495 „Изключения от покритието“,
  чл. 496 „Задължения на застрахования по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при настъпване на застрахователно събитие“,
  чл. 497 „Задължения на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите при предявена претенция“,
  чл. 498 „Лихви за забава върху дължимото застраховател-но обезщетение“,
  чл. 499 „Задължения на увреденото лице при настъпване на застрахователно събитие“,
  чл. 500 „Определяне на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите“ – като тук има само технически препратки,
  чл. 501 „Право на регрес“ – тук също има технически препратки,
  чл. 502 „Уреждане на отношенията между застрахователя по имуществена застраховка на увреденото лице и Гаранционния фонд“,
  чл. 503 „Удостоверение за предходни застрахователни събития“,
  чл. 504 „Представители за уреждане на претенция“ – тук също има техническа редакция с препратки,
  чл. 505 „Делегация“ и
  чл. 506 има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Николов.
  ДЕЯН НИКОЛОВ (адвокат по застрахователно право): Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председателстваща, уважаеми гости! Казвам се Деян Николов и съм адвокат по застрахователно право и се занимавам със защита на застраховани лица и на пострадали лица при катастрофи.
  Бих искал да взема отношение по разпоредбата на чл. 499. Накратко казано, тя въвежда едно сериозно изменение на досегашния режим за уреждане на претенции по застраховките „Гражданска отговорност“. Досега потребителят имаше право да избере, когато е пострадал в катастрофа, дали директно да заведе дело срещу застрахователя по „Гражданска отговорност“ или да предяви претенция за доброволно плащане към него. С тази разпоредба вече правото на пострадалия да заведе дело се ограничава с това, че той трябва, първо, задължително да премине през процедурата по доброволно предявяване на претенция към застрахователя.
  Проблемът идва от това – госпожа Агайн смятам, че също може да каже, че в Комисията за финансов надзор има много жалби от потребители, стотици, а може би и хиляди, за неспазени срокове по уреждането на претенциите на потребителите. Има някои определени застрахователни компании, при които много често се среща, за съжаление, в последните години именно тази ситуация, в която пострадалият предявява претенция и месеци наред му бавят плащането с изискване на най-различни документи и като краен резултат му се предлага едно обезщетение, което е 5 – 6 дори и до 10 пъти по-ниско от присъжданото от съда обезщетение.
  Ако потребителят все пак желае да избегне тази процедура и директно да се обърне към българския съд, считам, че не би трябвало това негово право да бъде ограничавано, още повече че потребителят не е избирал този застраховател. Това е застрахователят на шофьора, който е причинил катастрофата. Ако потребителят прецени, че желае да се довери повече на българския съд, отколкото на този застраховател, не би следвало това негово право да се ограничава, още повече, че тук се изложи аргумент, че по този начин ще се намали натовареността на съдебната система.
  Аз не смятам, че с ограничаването на достъпа на гражданите до нея ще се реши проблема на съдебната система. Тази натовареност е най-често изразена в София, не толкова в другите градове и тя се решава чрез вътрешна реорганизация на самите съдилища.
  Другият аргумент, който се изтъкна в подкрепа на тази разпоредба е, че действително има такива случаи, в които застрахователят бива уведомен за някакво застрахователно събитие чак на третата или на четвъртата година. Защото наистина има случаи, в които виновният шофьор не си спазва задължението в седемдневния срок да уведоми застрахователя си по застраховка „Гражданска отговорност“. Но това много лесно може да се реши, защото и по сегашната нормативна уредба всеки месец МВР изпраща данни на Гаранционния фонд за настъпилите ПТП-та и би могло МВР просто освен на Гаранционния фонд, да изпраща тези данни и на застрахователите или просто Гаранционният фонд да ги препраща към застрахователите. Не е нужно да трябва да се разчита на шофьора или на самия пострадал, че те ще уведомят самия застраховател.
  Като цяло считам, че не бива да се променя този режим, който много дълги години работи и който дава право на избор на застрахования. И до ден-днешен в много от случаите се предявява първо доброволна претенция, тук е и господин Тодоров от Асоциацията на пострадалите и може да Ви каже, че в случаите, в които не се предявява такава претенция, най-често е точно спрямо тези застрахователи, за които се знае предварително, че ще има доста проблеми и като цяло некоректно отношение и би било добре да има възможност потребителят да избегне тази процедура, ако желае.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря ви, господин Николов.
  Други изказвания?
  Заповядайте, господин Велев.
  КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ (член на Асоциацията на българските застрахователи): Този текст, който в момента разглеждаме, на практика е свързан с някои текстове, които на предишното заседание вече дискутирахме и бяха гласувани.
  Действително този проблем трябва да се разглежда най-вече на плоскостта на застраховката „Гражданска отговорност“. Няколко са нещата, съществени, които обосновават това предложение, което е по проекта, и което действително е важно.
  Първо, колегата каза, че само в някои случаи застрахователят разбирал на третата–четвъртата година за възникнало застрахователно събитие. Става дума за „Гражданска отговорност“, става дума за обезщетения, които се дължат на трети увредени лица. Обичайно е застрахователят да разбере задължението някъде в един период от около година най-рано след настъпване на пътно-транспортното произшествие. Това е нормално. След едно пътно-транспортно произшествие лицето има един период на възстановяване, обикновено се извършват и процесуално-следствени действия и това отлага във времето предявяването на претенцията към застрахователя. Така че този период е най-малко една година. Много често става така, че застрахователят разбира за задължението си в четвъртата, дори в петата година и то директно от предявената искова молба.
  Съгласете се, че ако в случая застрахователят е задълженото лице по застрахователния договор, все пак трябва да му се даде най-малкото възможност да узнае, че дължи нещо и да може да го уреди по доброволен път така, както всеки един длъжник по каквото и да е друго правоотношение може да го направи. Това е първото.
  Второто нещо. Аз не знам защо се смята, че за увреденото лице е по-добре да отиде на съд, отколкото първо да провери дали не може да си получи обезщетението по доброволен ред. Защото едно съдебно дело – всички знаем много добре – на две инстанции минимум, първа инстанция и въззивна инстанция, отнема около година и половина в най-добрия случай, даже – две. Ако се прибави към това и касационна инстанция, това означава някъде около три години отлагане във времето, в което лицето ще може да си получи застрахователното обезщетение.
  Мисля, че тази система въобще не работи в интерес на увреденото лице. Не мога да се съглася с това, което колегата казва, че по този начин правата на увреденото лице се ограничават или дори се възпрепятстват. В случая говорим единствено за това да има определен ред, по който лицето да предяви първо претенция пред застрахователя. Има много точно разписани правила, които вече бяха приети от народните представители в Комисията по икономическа политика и туризъм на предишните заседания, в които са указани сроковете, в които застрахователят трябва да се произнесе. Ако застрахователят не се произнесе в този срок, увреденото лице оттам нататък отива в съда и съответно претенцията влиза в съдебна фаза.
  Изключително много са случаите, в които и в момента такива претенции се уреждат по доброволен път. Аз не мога да кажа, че е масова практика на пазара застрахователите да не определят обезщетения, които са адекватни на съдебната практика. Напротив. Нашият стремеж е да отчитаме това и да отчитаме включително и последните тенденции в съдебната практика.
  Така че действително мисля, че аргументите в посока на това да има една процедура за извънсъдебно доброволно уреждане на щетата – в случая по „Гражданска отговорност“, има своето място и далеч не води до някакви сериозни проблеми или възпрепятстване на увредените лица. Напротив. Спомага за едно много по-бързо уреждане на щетата и едно много по-бързо получаване на самото възнаграждение.
  Друг е въпросът, че това определено засяга определени гилдии.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Велев.
  Има ли други изказвания?
  Много кратко, заповядайте, господин Тодоров.
  ВЛАДИМИР ТОДОРОВ (Председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи): Искам да кажа две неща. Когато стане ПТП с пострадали лица, има протокол за пътно-транспортно произшествие, в което са посочени застрахователните компании. МВР знае между първата седмица и първия месец, че имаме пострадали и даден застраховател трябва да плаща. Тази информация много бързо може да стигне до застрахователите. Те ще бъдат уведомени.
  Вторият ми аргумент е следният. Всъщност вие искате да ограничите правото на гражданите да имат претенции по съдебен ред. (Реплика: Не, не …) Как „Не“? Изборът и възможността!
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Само две думи, защото разговорът е чисто професионален. Кой е казал, че прекият иск означава съдебен иск? Колеги, Вие сте юристи. Прекият иск означава искът пред застрахователя на пострадалото лице, защото всъщност истинският иск е към причинителя на вредата. Кой ви каза, че всъщност прекият иск означава съдебен иск? Ние работим основно международни дела. Няма адвокатски кантори по света, които да завеждат директно съдебна претенция. Това не е професионално и не е редно. Първата задача е да се направи процесуална икономия и бързо да се уредят споровете. Ние се борим в момента и пишем регулации за това да гарантираме воденето на съдебни дела. Но то никой не ги е ограничил. Ние просто искаме доброволно да се уреждат споровете. И прекият иск изобщо не означава съдебен иск.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Димоларова.
  От колегите народни представители някой иска ли думата?
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Колеги, аз съм по-склонен да застана на страната за запазването на стария ред.
  Защото – чуйте ме, колеги – би трябвало гражданинът да има право на избор. Ако иска да води дело веднага, да води дело. Ако смятате доброволния способ, че е по-добър за него, което е въз основа на това как за други граждани е сработил доброволният способ, да прибегне до него. Но да му кажем задължително: първо прибягва до търсене на доброволно съгласие и, ако това не сработи, тогава отивате на дело, според мен е намаляване на възможностите за решаване на един спор в крайна сметка. А би трябвало самият гражданин да вземе решението според информацията, която има, според други случаи. А застрахователите вече ще имат стимулите толкова добре да работи доброволният способ и такава добра реклама да му направят, така че гражданинът сам да вземе това решение. Обаче вие искате не гражданите да взимат това решение, а административно и законодателно да кажем: не, всъщност имате само един ред, който ще спазвате за всички български граждани.
  Нека да има конкурентен избор. Ако хората смятат, че доброволният способ е по-добър, те ще го изберат сами. Защо ние да казваме днес на всички кое е по-добро?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Госпожо Агайн, заповядайте.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Благодаря Ви, госпожо председател! Аз бих искала да обърна внимание, че всъщност потребителите имат нужда и от един друг вид защита.
  Първо, тук говорим за случаите на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, при която или е увредено имущество – то се урежда винаги по доброволен път, много рядко се стига до съдебни спорове, освен, ако не е нещо значително. Другото са увреждания върху здравето и живота на хората. При тях почти във всеки случай има адвокат и практиката по разглеждането на жалби в Комисията за финансов надзор показа, че има не един и два случая, в които адвокатите дори не уведомяват лицата за това какво обезщетение им е било определено от застрахователя. Има случаи, когато лицата от нас разбират, че им е платена сума в размер на десетки хиляди лева. Ако по някакъв начин не се е било стигнало да жалба, тези хора никога нямаше да разберат, че им е било платено обезщетение.
  Същата практика по злоупотреба с интересите на потребителите се пренася и към това да се завеждат веднага съдебни искове, защото там вече адвокатските хонорари са далеч по-големи и с години се натрупват. Целта на тази разпоредба е да даде възможност на хората по един бърз начин да могат да потърсят уреждане на претенцията си пред застрахователя в максималния срок за произнасяне от застрахователя. Има–няма документи, от момента на завеждане-то на едно листче по претенцията, е три месеца, след което вече, ако лицето не е удовлетворено, то може да подаде иска пред съда. А в случай, че решите да запазите текста, само бих искала да обърна внимание, че е добре да се добави аналогът на текста, който направихме в чл. 380 – че може да заведе иск в ал. 3, ако застрахователят откаже да плати обезщетение или ако увреденото лице не е съгласно с размера на определеното и тук да добавим думите „или изплатеното обезщетение“, за да е ясно, че лицето има право да получи от застрахователя това, което вече застрахователят му е определил – било то малко и несправедливо – след което да продължи по съдебен ред за по-голямата сума.
  Иначе без този текст на практика ние казваме, че ако застрахователят например несправедливо му казва: вземете тези 15 хиляди и да си стиснем ръцете. Лицето има право да ги получи тези 15 000 лв., нека да може да ги получи тези 15 000 лв., и след това вече с адвоката му да търсят уреждане по съдебен ред.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Добрев, имате думата.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз съм съгласен с госпожа Агайн. Виждам логика в текста. Това, което се наблюдава като практика в момента, е, че когато се случи някакво събитие, първите, които тичат, са адвокатите и едва ли не дори представят възможността за доброволно споразумение със застрахователя пред пострадалите. Нищо лошо няма в това. В крайна сметка застрахованият има отношения със застрахователя, а не с адвокат или с българската съдебна система. Нека да си мине този тримесечен срок и този способ на доброволно споразумение преди да се премине към дела. Аз не виждам нищо лошо в това.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Госпожо Карастоянова, заповядайте.
  ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаеми колеги, мисля, че въобще на тази дискусия мястото й беше в един по-ранен етап, когато работната група обсъждаше вариантите. Имаме предложение, което е достатъчно ясно мотивирано.
  Затова правя процедурно предложение да прекратим разискванията и да преминем към гласуване.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
  Подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дебатите по този член.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 12, "против“ – няма, "въздържали се" - 3.
  Процедурното предложение се приема.
  Колеги, подлагам на гласуване членове от чл. 492 до чл. 498 включително по текстовете на вносителя, подкрепени от работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против“ и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за членове от 492 до чл. 498 включително се приемат.
  За чл. 499 предлагам редакцията, която е в ал. 3:
  След думите „увреденото лице не е съгласно с размера на определеното“ да се добави „или изплатеното“ и нататък текстът продължава.
  Моля, гласувайте тази редакция на чл. 499.
  Гласували: "за" - 15, "против“ и "въздържали се" - няма.
  Предложената редакция в ал. 3 на чл. 499 се приема.
  Подлагам на гласуване текста на чл. 499 с корекцията, която току-що приехме.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 13, "против“ – няма, "въздържали се" - 2.
  Текстът на комисията за чл. 499 се приема.
  Подлагам на гласуване членове от чл. 500 до чл. 506 включително, подкрепени от работната група по текстовете на вносителя с препратките, направени в чл. 500, които са технически, в чл. 501 и чл. 504.
  Моля, гласувайте ан блок членове от чл. 500 до чл. 506.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете от чл. 500 до чл. 506 се приемат.
  Глава четиридесет и осма „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четиридесет и осма.
  Раздел І „Общи положения“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.
  Член 507 „Статут на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“,
  чл. 508 „Надзор“,
  чл. 509 „Членуване в бюрото“ с техническа препратка,
  чл. 510 „Финансиране дейността на бюрото“,
  чл. 511 „Кореспонденти на застрахователи“,
  чл. 512 „Застрахователни събития, настъпили на територията на Република България“ с техническа редакция и техническа препратка,
  чл. 513 „Дейност по обработка на претенции“,
  чл. 514 „Процесуална легитимация“ и
  чл. 515 „Предоставяне на информация от и на бюрото“ са подкрепени от работната група по текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме наименованието на глава четиридесет и осма, наименованието на раздел І и членове от 507 до чл. 515 включително с препратките, направени в чл. 509 и чл. 512.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава четиридесет и осма, наименованието на Раздел І и членове от 507 до 515 включително се приемат.
  Раздел ІІ „Компенсационен орган.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.
  Член 516 „Компенсационен орган“,
  чл. 517 „Производство пред Компенсационен орган“ и
  чл. 518 „Възстановяване на платените обезщетения и встъпване в правата на удовлетворения кредитор“ включително, където има препратка – редакция на работната група.
  Има ли изказвания по Раздел ІІ? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на раздел ІІ и членове от 516 до чл. 518 включително с препратката, направена от работната група в чл. 518.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и членове от 516 до чл. 518 включително се приемат.
  Дял трети „Гаранционен фонд“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял трети.
  Глава четиридесет и девета „Общи положения“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четиридесет и девета.
  Член 519 „Статут на Гаранционния фонд“ е с препратка на работната група,
  чл. 520 „Функция на Гаранционния фонд“,
  чл. 521 „Вноски в Гаранционния фонд“,
  чл. 522 „Парични фондове на Гаранционния фонд“,
  чл. 523 „Невъзстановяемост на вноските“,
  чл. 524 „Покриване на недостига от средства по фондовете“,
  чл. 525 „Уведомяване при неплащане на годишните вноски“ – тук също има техническа редакция на работната група,
  чл. 526 „Събиране на информация от Гаранционния фонд“,
  чл. 527 „Изисквания към управлението и дейността на Гаранционния фонд“,
  чл. 528 „Допълнителни изисквания към отчетността на Гаранционния фонд“,
  чл. 529 „Имущество и бюджет на Гаранционния фонд“,
  чл. 530 „Приемане на бюджета на Гаранционния фонд“,
  чл. 531 „Презастрахователен договор на Гаранционния фонд“,
  чл. 532 „Правилник за дейността на Гаранционния фонд“ и
  чл. 533 „Надзор върху дейността на Гаранционния фонд“.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте наименованието на дял трети, наименованието на глава четиридесет и девета по вносител, подкрепени от работната група и членове от 519 до чл. 533 включително с препратките, направени в чл. 519 и чл. 525.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Дял трети, наименованието на Глава четиридесет и девета и текстовете на вносителя за членове от чл. 519 до чл. 533 с препратките, направени в чл. 519 и чл. 525 се приемат.
  Глава петдесета „Управление на Гаранционния фонд“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесета.
  Член 534 „Органи на Гаранционния фонд“,
  чл. 535 „Състав на Съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 536 „Компетентност на съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 537 „Провеждане на заседания и свикване на съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 538 „Свикване на съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 539 „Включване на въпроси в дневния ред“,
  чл. 540 „Право на сведения“,
  чл. 541 „Списък на присъстващите. Представители“,
  чл. 542 „Кворум на съвета на Гаранционния фонд. Гласуване. Мнозинства“,
  чл. 543 „Решения на съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 544 „Протокол от заседанието на съвета на Гаранционния фонд“,
  чл. 545 „Състав на управителния съвет“,
  чл. 546 „Мандат на управителния съвет“,
  чл. 547 „Компетентност“,
  чл. 548 „Свикване и провеждане на заседания на управителния съвет“,
  чл. 549 „Конфликт на интереси“,
  чл. 550 „Протоколи“,
  чл. 551 „Права и задължения“,
  чл. 552 „Отговорност на членовете на управителния съвет“,
  чл. 553 „Договори с членове на управителния съвет и свързаните с тях лица“ и
  чл. 554 „Изпълнителни директори“ включително, текстовете са подкрепени от работна група по вносител.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за наименованието на глава петдесета и членове от 534 до чл. 554 включително, подкрепени от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесета и членове от 534 до чл. 554 включително се приемат.
  Глава петдесет и първа „Фонд за незастраховани МПС на Гаранционния фонд“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и първа.
  От член 555 „Финансиране на Фонда за незастраховани МПС“,
  чл. 556 „Определяне и плащане на вноските към Фонда за незастраховани МПС“,
  чл. 557 „Разполагаеми средства във Фонда за незастрахова-ни МПС“,
  чл. 558 „Основания за плащания от Фонда за незастрахова-ни МПС“,
  чл. 559 „Ред и начин за плащания от Фонда за незастрахо-вани МПС“ до
  чл. 560 „Възстановяване на суми от Фонда за незастрахова-ни МПС на компенсационен орган на държава-членка“ включително са подкрепени по текстовете на вносителя от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за наименованието на глава петдесет и първа и членове от чл. 551 до чл. 560 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесет и първа и членове от 551 до чл. 560 включително се приемат.
  Член 561 „Плащания за превантивни мероприятия от Фонда за незастраховани МПС.“
  Тук има предложение от народния представител Стефан Кенов. Изменението го виждате пред вас.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 561.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме текста на чл. 561 с предложението на народния представител Стефан Кенов, подкрепена от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за чл. 561 се приема.
  Член 562 „Възстановяване на суми, изплатени от бюрото“ и чл. 563 „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във връзка с моторни превозни средства на особен режим“.
  Тези текстове на вносителя са подкрепени от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за член 562 и чл. 563.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 562 и чл. 563 се приемат.
  Глава петдесет и втора „Обезпечителен фонд“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и втора.
  Член 564 „Финансиране на Обезпечителния фонд“,
  чл. 565 „Гарантирани от Обезпечителния фонд лица“,
  чл. 566 „Гарантирани от Обезпечителния фонд вземания към застраховател в несъстоятелност“,
  чл. 567 „Изключения“,
  чл. 568 „Функция на Гаранционния фонд във връзка с Обезпечителния фонд“,
  чл. 569 „Условия и ред за плащане от суми по гарантираните застрахователни вземания“,
  чл. 570 „Суброгация“ и
  чл. 571 „Ограничения на рекламите“ са подкрепени от работната група по текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания по глава петдесет и втора? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за наименованието на глава петдесет и втора и членове от чл. 564 до чл. 571 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесет и втора и членове от чл. 564 до чл. 571 включително се приемат.
  Глава петдесет и трета „Информационен център на Гаранционния фонд“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и трета.
  Член 572 „Информационен център“,
  чл. 573 „Разкриване на информация“,
  чл. 574 „Предоставяне на информация на Гаранционния фонд за целите на Информационния център“ и
  чл. 575 „Обмен на информация и взаимодействие на Информационния център с компетентните държавни органи“ са подкрепени от работната група по вносител.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за наименованието на глава петдесет и трета и членове от чл. 572 до чл. 575 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесет и трета и членове от чл. 572 до чл. 575 включително се приемат.
  Член 576 „Информационна система“.
  Има предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме чл. 576 с направената редакция.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 576 се приема.
  Част шеста „Застрахователен надзор“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на част шеста.
  Глава петдесет и четвърта „Текущ надзор“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и четвърта.
  Член 577 „Обхват на текущия надзор“ и
  чл. 578 „Общи принципи на надзора“ са подкрепени по текстовете на вносителя от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме текстовете на вносителя за наименованието на част шеста, наименованието на глава петдесет и четвърта и чл. 577 и чл. 578.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: „за“ – 15, „против“ и „въздържали се“ – няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Част шеста, наименованието на Глава петдесет и четвърта и чл. 577 и чл. 578 се приемат.
  Член 579 „Надзор върху финансовото състояние.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 579. Виждате текста.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 579 в редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 579 се приема.
  От чл. 580 „Правомощия на компетентните органи“,
  чл. 581 „Уведомяване“,
  чл. 582 „Оповестяване на информация във връзка със застрахователния надзор и предоставяне на информация на Европейския орган“ до
  чл. 583 „Процес на надзорен преглед“ са подкрепени от работната група по текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за членове от чл. 580 до чл. 583 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 580 до чл. 583 включително се приемат.
  Член 584 „Допълнителни инструменти за количествена оценка“.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 584.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 584 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 584 се приема.
  Член 585 „Добавяне на капитал.“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 585.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 585 в редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 585 се приема.
  Член 586 „Обмен на информация с компетентни органи“ и
  чл. 587 „Надзор върху общите условия“ са подкрепени от работната група по вносител.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за чл. 586 и чл. 587.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 586 и чл. 587 се приемат.
  Глава петдесет и пета „Принудителни административни мерки“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и пета.
  Раздел І „Видове принудителни административни мерки. Производство.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.
  По чл. 588 „Видове мерки“ има предложение за редакция на работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и пета, наименованието на раздел І и чл. 588 с редакцията на работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесет и пета, наименованието на Раздел І и текстът на комисията за чл. 588 се приемат.
  Член 589 „Производство по прилагане на принудителни административни мерки“,
  чл. 590 „Приложимост на Административнопроцесуалния кодекс“ и
  чл. 591 „Мерки за оздравяване и приложимо право“ са подкрепени от работната група по текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за чл. 589, чл. 590 и чл. 591.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 589, чл. 590 и чл. 591 включително се приемат.
  Раздел ІІ „Особени правила в производството по прилагане на принудителни административни мерки“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.
  От чл. 592 „Уведомяване на държавите-членки за принудителни административни мерки“,
  чл. 593 „Действия на комисията при уведомяването й за приложена принудителна административна мярка на застраховател или презастраховател със седалище в друга държава-членка“,
  чл. 594 „Принудителни административни мерки спрямо застраховател или презастраховател от друга държава-членка“,
  чл. 595 „Действия на комисията“,
  чл. 596 „Особени правила за участие в административни, административнонаказателни и съдебни производства. Връчване на документи“ до
  чл. 597 „Мерки за оздравяване, наложени от компетентни органи в други държави-членки“ текстовете на вносителя са подкрепени от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за наименованието на раздел ІІ и членове от 592 до чл. 597 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и на членове от чл. 592 до чл. 597 включително се приемат.
  Глава петдесет и шеста „Квестори.“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава петдесет и шеста.
  Текстовете на вносителя за чл. 598 „Квестура“ и чл. 599 „Квестори“ са подкрепени от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за наименованието на глава петдесет и шеста и чл. 598 и чл. 599.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Глава петдесет и шеста и чл. 598 и чл. 599 се приемат.
  Член 600 „Правомощия на квесторите“.
  Тук има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 600.
  Има ли изказвания?
  Господин Димитров, заповядайте.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, колеги! Ще ви кажа какви са ни били мотивите. Смятаме, че е по-добре да има и съдебен контрол. В случая става въпрос за решение на квесторите за продаване на портфейл на застрахователно предприятие. Трябва да има съгласието на Комисията за финансов надзор, но извън това предлагаме да има възможност и за съдебен контрол.
  Виждам, че работната група не ни е подкрепила. Ще ми бъде интересно да разбера мотивите й.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Други изказвания?
  Госпожо Агайн, заповядайте.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, искам да разясня защо предложението не беше подкрепено от работната група.
  По принцип прилагането на квестура е изключително тежка мярка, която вярвам, че няма регулатор, който да си позволи с лекота. Прилага се в случаите, когато се налага очевидно след проверка и поради съществени обстоятелства отнемането на лиценз. Когато вече това стане ясно, е много вероятно да започне бърза разпродажба и прехвърляне на активи. Поради тази причина и в практиката на БНБ, и в единствения случай, в който Комисията за финансов надзор го е прилагала, е само в случай, че се пристъпи към отнемането на лиценз с оглед да се ограничи разграбването на имуществото недобронамерено в периода, в който трябва да приключи отнемането на лиценза и назначаването на синдика.
  Даването на възможност за прехвърляне на портфейл е единствената оздравителна мярка, която е предвидена от Кодекса за застраховането в момента въз основа на мерките за оздравяване и преструктуриране на банки и инвестиционни посредници. Всички други мерки бяха прекалено смели, бих казала, да ги приложим, без да има директива. Тази мярка е заложена тук, за да може в случай, че предприятието, тоест, застрахователят, може да се оздрави чрез прехвърляне на портфейла или поне една част от портфейла да бъде спасен, това да стане чрез прехвърляне на портфейл.
  Защо това не може да стане, ако се чака едно прекалено дълго съдебно решение? Защото, особено, ако е в областта на общото застраховане, портфейлът изтича в рамките на една година. В това време възникват плащания на обезщетения. Под „портфейлът изтича“ имам предвид, че полиците изтичат в рамките на една година. В областта на животозастраховането срокът е по-дълъг, но през това време има плащания и някой трябва да извършва тези плащания.
  Поради това изискването за произнасяне на няколко инстанции на съда на практика би направило невъзможна мярката „прехвърляне на портфейл“ за оздравяване.
  Но аз лично не смятам, че би имало регулатор, който и да е той, при този петчленен състав на комисията, който да приложи такава мярка, без сериозно да помисли за последствията от едно такова действие, за което, разбира се, органът си носи и отговорност за взетото решение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Моля, гласувайте предложението на народния представи-тел Димитър Танев и група народни представители за чл. 600.
  Гласували: "за" - 4, "против" – няма, "въздържали се" - 11.
  Предложението на народния представител Димитър Танев и група народни представители за чл. 600 не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 600.
  Гласували: "за" - 11, "против" – няма, "въздържали се" - 4.
  Текстът на вносителя за чл. 600 се приема.
  Член 601 „Встъпване в длъжност“ и
  чл. 602 „Приключване на дейността на квестора“ са подкрепени от работната група по текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте ан блок текстовете на вносителя за чл. 601 и чл. 602.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 601 и чл. 602 се приемат.
  Сега давам думата на госпожа Карастоянова да продължи. Заповядайте, госпожо Карастоянова.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
  Уважаеми колеги, продължаваме с Част седма „Ликвидация и несъстоятелност“,
  Глава петдесет и седем „Ликвидация и несъстоятелност“,
  Раздел І „Ликвидация“ и
  чл. 603 „Прекратяване“,
  чл. 604 „Доброволно прекратяване на застраховател или презастраховател“,
  чл. 605 „Издаване на разрешение за доброволно прекратяване на застраховател или презастраховател“,
  чл. 606 „Вписване на прекратяването“ и
  чл. 607 „Принудително прекратяване“, които текстове са без корекции или редакции от работната група. Няма и предложения от народни представители.
  Има ли изказвания? Няма.
  Предлагам да гласуваме текстовете на вносителя за наименованието на част седма, глава петдесет и седма, раздел І и членове от чл. 603 до чл. 607 включително, подкрепени от работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: „за“ – 15, „против“ и „въздържали се“ – няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Част седма, Глава петдесет и седма, Раздел І и членове от чл. 603 до чл. 607 включително се приемат.
  По чл. 608 „Ликвидатор“ има предложена редакция от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 608 и предлага редакцията, която е пред вас.
  Има ли изказвания по чл. 608? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 608 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 608 се приема.
  Текстовете на вносителя за чл. 609 „Отчети на ликвидатора“,
  чл. 610 „Предявяване на вземанията на кредиторите“,
  чл. 611. Правомощия на ликвидатора в други държави-членки“ и
  чл. 612 „Приложимост на Търговския закон и на Закона за кооперациите“ са подкрепени от работната група, която ги е представила на вашето внимание.
  Ако има изказвания от чл. 609 до чл. 612 включително, моля! Няма. Благодаря ви.
  Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за чл. 609 до чл. 612 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 609, чл. 610, чл. 611 и чл. 612 се приемат.
  Раздел ІІ „Несъстоятелност“,
  чл. 613 „Основания за откриване на производство по несъстоятелност“, по който има предложена редакция и
  чл. 614 „Откриване на производство по несъстоятелност“,
  чл. 615 „Решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност“,
  чл. 616 „Синдик“,
  чл. 617 „Отчети на синдика“ са текстове на вносителя и се подкрепят от работната група.
  Има ли изказвания по раздел ІІ и съответно членове от чл. 613 до чл. 617 включително? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за наименованието на раздел ІІ, чл. 613 в редакцията на работната група и текстовете на вносителя от чл. 614 до чл. 617 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, текстът на комисията за чл. 613 и текстовете на вносителя за чл. от 614 до чл. 617 включително се приемат.
  Член 618 „Предявяване на вземанията“.
  По този член има предложена редакция от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 618.
  Има ли изказвания по чл. 618? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 618 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 618 се приема.
  Член 619 „Осребряване на имуществото на застрахова-теля“,
  чл. 620 „Регистър на активи за покритие на резервите“,
  чл. 621 „Ред на кредиторите“,
  чл. 622 „Правомощия на синдика в другите държави-членки“,
  чл. 623 „Приложимост на Търговския закон“, с редакции в чл. 620 и чл. 623, текстовете са пред вас.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте членове от чл. 619 до чл. 623 с редакция от работната група в чл. 620 и чл. 623.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 619 до чл. 623 с редакцията на работната група в чл. 620 и чл. 623 се приемат.
  Раздел ІІІ „Особени правила за производствата по ликвидация и несъстоятелност“
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ.
  От чл. 624 „Действие на решението за откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност“,
  чл. 625 „Действие на решението за откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност на застраховател, получил лиценз в друга държава-членка“,
  чл. 626 „Правомощия на ликвидатора или синдика“,
  чл. 627 „Вписване в публичен регистър“,
  чл. 628 „Уведомяване на известните кредитори от държавите-членки“,
  чл. 629. Предявяване на вземания от кредитори от държави-членки“,
  чл. 630 „Предоставяне на информация за хода на производството“,
  чл. 631 „Приложимо право“,
  чл. 632 „Последици от откриването на производството по ликвидация или по несъстоятелност“,
  чл. 633 „Права на ликвидатора, синдика и кредиторите за запазване имуществото на застрахователя“,
  чл. 634 „Прилагане на правилата за ликвидация и несъстоятелност при изпълнение на принудителни административни мерки“ до
  чл. 635 „Третиране на клонове на застрахователи от трети държави при прилагане на принудителни административни мерки, ликвидация или несъстоятелност“.
  Работната група подкрепя текстовете на вносителя, като само в чл. 634 работната група предлага редакция.
  Има ли изказвания по наименованието на раздел ІІІ и чл. 624 до чл. 635 включително? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ и текстовете на вносителя от чл. 624 до чл. 633 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ и за членове от 624 до чл. 633 включително се приемат.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 634 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 634 се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 635, подкрепен от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за чл. 635 се приема.
  Част осма „Административнонаказателни разпоредби“.
  Членове от 636 „Отговорност при извършване на дейност в нарушение на условията и на реда на този кодекс“,
  чл. 637 „Отговорност при неспазване на изискванията за техническите резерви“,
  чл. 638 „Отговорност за неизпълнение на принудителна административна мярка“,
  чл. 639 „Отговорност за несключена задължителна застраховка“,
  чл. 640 „Отговорност при поставяне на знаци, белези или други индикации“,
  чл. 641 „Отговорност за нарушаване на реда за придобиване и разпореждане с квалифицирано участие в застрахователно дружество“,
  чл. 642 „Отговорност за предоставена невярна информация“,
  чл. 643 „Отговорност при въвеждане на изискване за поставяне на знаци, белези или други индикации“,
  чл. 645 „Отговорност за нарушения на нормативната уредба“ до
  чл. 646 „Отговорност за невнасяне на имуществени санкции по наказателни постановления“ включително.
  Работната група подкрепя текстовете на вносителя, няма постъпили редакции, корекции или препратки.
  Има ли изказвания по част осма и членове от 636 до чл. 646 включително? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за членове от 636 до чл. 646 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за членове от 636 до чл. 646 включително се приемат.
  Колеги, след чл. 646 в доклада с текстовете имате на вашето внимание предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова за създаване на нов чл. 647.
  Работната група подкрепя предложението.
  Има ли изказвания по това предложение?
  Заповядайте, господин Тодоров. Съвсем накратко, ще Ви помоля, за да вървим напред.
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Предложеният нов чл. 647 касае лизинговата индустрия. Тук има два колизионни момента за нас, на които бих искал да обърна внимание на народните представители, пък вие вече ще решите как да се случи текстът изобщо на чл. 647.
  Първото нещо е, че ние като финансови институции сме подчинени на надзора на Българска народна банка. Пред нея отговаряме както за капиталовата адекватност, провизии, резерви и т.н. Смятаме, че е редно да има някакво съгласуване при налагане на санкции с основния надзорен орган. Защото тук на практика Комисията за финансов надзор ще се яви като втори надзорен орган.
  Второто нещо, на което обърнахме внимание още при гласуването на чл. 385, който също пряко ни касае, е моментът, че ако ние не получаваме съгласие от лизингополучателите за сключване специално на „Гражданската отговорност“, рискува-ме един път да понесем санкции за това, че нарушаваме изискването или липсата на съгласие от страна на лизинго-получателя, от друга страна, не са предвидени никакви промени в Закона за движение по пътищата, където има няколко норми, с които се наказва не ползвателят на моторното превозно средство, а собственикът специално при липсата на задължител-ните видове застраховки.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
  Други изказвания? Няма.
  Колеги, предлагам да пристъпим към гласуване.
  Има предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова за създаване на нов чл. 647.
  Работната група подкрепя предложението на народните представители.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова за създаване на нов чл. 647 се приема.
  Сега гласуваме целия член с предложението, което е направено.
  Моля, гласувайте предложението да се създаде нов чл. 647 и текста на вносителите.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се.
  По текста на вносителя за чл. 647 „Производство по налагане на административно наказание“, който е подкрепен от работната група, има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 647, който ще стане чл. 648, подкрепен от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за чл. 647, който ще стане чл. 648, се приема.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за наименованието „Допълнителни разпоредби“.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“ се приема.
  По § 1 има редакция от работната група, която е на вашето внимание. Това е само препратка.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 1 с препратката, която е подкрепена от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 1 се приема.
  От § 2 до § 7 работната група подкрепя текстовете на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 2 до § 7 включително, одобрени от работната група.
  Гласували: „за“ – 15, „против“ и „въздържали се“ – няма.
  Текстовете на вносителя за § 2 до § 7 включително се приемат.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на „Преходни и заключителни разпоредби“.
  По § 8 има постъпила редакция от работната група.
  По § 9 също е постъпила редакция от работната група.
  Параграф 10 и § 11 са с текстовете на вносителя, подкрепе-ни от работната група.
  Има ли изказвания, колеги? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“, § 8 с редакцията, предложена от работната група, § 9 с редакцията, предложена от работната група и § 10 и § 11 – по вносител, подкрепени от работната група, без редакции и без допълнения.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби, § 8 и § 9 с редакциите на работната група и § 10 и § 11 по вносител се приемат.
  По § 12 има редакция. Текстът е пред вас.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12 и има редакция, която работната група е предложила.
  Параграф 13 е без промени, с текст, подкрепен от работната група.
  По § 14 има редакция, която също е на вашето внимание.
  Параграф 15 с текста на вносителя е подкрепен от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте § 12 с направената редакция от работната група, § 13, който е изцяло по вносител, подкрепен от работната група, § 14 с редакцията на работната група и § 15 с текста на вносителя.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на § 12, § 13, § 14 и § 15 се приемат.
  По § 16 има редакция на работната група и предложение на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова.
  Работната група подкрепя предложението на народните представители, като не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, която е пред вас.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова се приема.
  Подлагам на гласуване редакцията на § 16. Текстът е пред вас.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 16 се приема.
  В § 17 има предложение за препратка и до § 28 включително текстовете на вносителя са подкрепени от работната група.
  Колеги, има ли изказвания от § 17 с препратката и до § 28 включително, подкрепени от работната група? Няма.
  Моля, гласувайте § 17 с препратка до § 28 с текста на вносителя, подкрепени от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на параграфи от § 17 до § 28 включително се приемат.
  По § 29 има предложена редакция. Тя е на вашето внимание. Има ли изказвания? Няма.
  Колеги, подлагам на гласуване § 29, като работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29 и редакцията е пред вас.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 29 се приема.
  От § 30 до § 34 текстовете на вносителя са подкрепени от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за параграфи от § 30 до § 34 включително, подкрепени от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за параграфи от § 30 до § 34 се приемат.
  Работната група предлага да се създаде нов § 35. Текстът е пред вас.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 35.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението за създаване на нов § 35 се приема.
  Параграф 35, който става § 36, § 36, който става § 37 са с редакция, като § 35, който става § 36, е с текст, подкрепен от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте § 35, който става § 36, и § 36, който става § 37 с направената редакция.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на § 35 и § 36, които стават съответно § 36 и § 37 се приемат.
  От § 37 до § 43 текстовете на вносителя се подкрепят от работната група, като ще се преномерират съответно номерата на параграфите.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за параграфи от § 37 до § 43 включително, които ще станат съответно § 38 до § 44 включително.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за параграфи от § 37 до § 43 включително, които стават съответно от § 38 до § 44 включително се приемат.
  В § 44 има предложение на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова.
  Работната група подкрепя по принцип предложението на народните представители.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и прави редакция на § 44, който става § 45.
  Има ли изказвания? Няма.
  Колеги, гласуваме § 44 с направеното предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова с текста на вносителя, подкрепен по принцип от работната група със съответната редакция.
  Моля, гласувайте § 44.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 44, който ще стане § 45 се приема.
  Параграф 45, който става § 46 е подкрепен от работната група.
  По § 46 има предложение на колегите Савеклиева, Георгиева и Попова. Работната група подкрепя предложението. Има редактиран текст, който е в подкрепа на вносителя и е на вашето внимание.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте § 45, който става § 46, и § 46, който става § 47, с предложената и от работната група редакция.
  Гласували: „за“ – 15, „против“ и „въздържали се“ – няма.
  Текстът на § 45 и § 46, които стават съответно § 46 и § 47 се приемат.
  За § 47, който става § 48, работната група подкрепя текста на вносителя.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 47, който става § 48, подкрепен от работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за § 47, който става § 48, се приема.
  Има предложение за създаване на нов параграф от колегите Савеклиева, Георгиева и Попова. Това е нов § 49.
  Работната група подкрепя предложението. На вашето внимание е и редактираният текст за създаване на нов § 49.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложението за създаване на нов § 49 на народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова с предложения и подкрепен от работната група текст за нов § 49.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на новия § 49 се приема.
  По § 48 на вносителя, който става § 50, има предложена редакция. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48 и предлага следната редакция на § 48, който става § 50.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Тодоров.
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): Накратко само бих искал да предложа, предвид, че чл. 385 засяга договори с моторитет до 5 години и това са над 90 процента от всички договори за лизинг, в новия § 50 към чл. 322, ал. 4 да добавим и чл. 385.
  По начина, по който в момента бе гласуван чл. 385 да засяга лизинговите компании, не се указва някакъв по-късен срок на влизане в сила. На практика законът ще влезе в сила за всички към момента сключени договори за лизинг, които ще имат моторитет за в бъдеще до 49 или 59 месеца. Поне да имаме шест месеца срок да реагираме, за да можем да приведем договорите според новите изисквания. Защото при всички положения по договорите за лизинг ще има необходимост от предоговаряне, ако сегашният чл. 385, който гласувахте на предното заседание, засегне текущите договори за лизинг.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
  Други изказвания?
  Господин Добрев, заповядайте.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз съм против отлагателното действие.
  Извинявам се, но за това ще говоря след малко.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Колеги, в момента сме на § 48, който става § 50 с предложената редакция. Текстът е пред вас.
  Има ли изказвания по този параграф?
  Господин Добрев, заповядайте.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: С този параграф се дава отлагателно действие на един текст, който след малко ще гласуваме, свързан с онлайн застраховането. Идеята е онлайн застраховането да се отложи с шест месеца, за което аз не съм съгласен с мотивите на работната група и смятам, че трябва да влезе от 1 януари.
  Така че предлагам да отпадне изключението на чл. 322, ал. 4 и текстът да остане: „Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г.“
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Колеги, да чуем господин Димитров и след това мотивите на вносителя бихме искали да чуем.
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Едно изречение! Категорично подкрепям колегата Добрев и се надявам, че това е не само негова позиция, а на цялата група от ГЕРБ, защото, ако говорим за електронно правителство и не въведем онлайн застраховане, няма да бъдем искрени пред българските граждани.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Госпожо Агайн, заповядайте.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Първо искам да обърна внимание, че това е редакционна грешка и не трябва да е чл. 322, това е друг текст.
  Работната група имаше съображения, свързани с осигуряването на техническа възможност за прилагането на текста. Но, разбира се, няма пречка да се допусне и веднага. Вероятно повечето от доставчиците на услугата няма да имат техническа възможност да я осигурят.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Финално изказване, заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Само две думи понеже има неразбиране. Имаме проблем. България е уникална с това, че информационната система към Гаранционния фонд дава единна номерация. Тоест, всеки, който желае да се включи, а към днешна дата това са само застрахователите по „Гражданска отговорност“ са адаптирани и подготвени софтуерно и хардуерно, и са вързани и са получили разрешение да се вържат с оглед и съображения за сигурност и възможност за работа.
  Ако трябва да говорим за това, че трябва да се допусне възможност за издаване на полици по този ред вече през платформи на брокери, какъвто е обичайният канал за дистрибуция през интернет, към днешна дата това технически е невъзможно. Оттук нататък, за да се допусне тази възможност, ние трябва да имаме възможност в Гаранционния фонд да се направят евентуално инвестиции, за да се адаптира. Може да се окажат и софтуерни доработки.
  Имаме техническа невъзможност. Няма пречка да оставим текста свободен, но това технически няма да се случи. Това са съображенията ни и никакви други. Независимо какво решение ще вземем по чл. 322 и ще се редактира.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря ви, госпожо Димоларова.
  Господин Добрев, заповядайте.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз разбирам, че не всички застрахователи ще имат онлайн платформа на 1 януари, но пък някои ще имат на 15 януари, други на 1 март, трети на 1 юли. Така че не виждам проблем текстът да започне да функционира от 1 януари 2016 г. Който застраховател, когато си направи платформата, ще започне да се възползва от възможността да продава застраховки. Проблем може да има и в Гаранционния фонд. Отново не виждам защо да отлагаме с шест месеца текста. Нека текстът да започне да работи. А в момента, в който има техническа готовност, той ще започне да функционира.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Още едно мнение. Заповядайте, господин Делев.
  КОЛЬО ДЕЛЕВ (Член на Консултативния съвет на Българска асоциация на застрахователните брокери): Още веднъж се пренебрегва институцията „застрахователен брокер“. Току-що беше казано, че застрахователните брокери нямат директна връзка с Гаранционния фонд. Това дава обективна невъзможност ние да влезем на този пазар.
  Напоследък има много публични изявления, в които се говори за премахване на застрахователни брокери, за прескачане на застрахователни брокери, за това, че застрахователните брокери ще останат без хляб и т.н. Ето едно поредно доказателство, нямаме равен старт.
  БОРИСЛАВ БОГОЕВ (финансов експерт): С кого?
  КОЛЬО ДЕЛЕВ (Член на Консултативния съвет на Българска асоциация на застрахователните брокери): Със застрахователните компании.
  БОРИСЛАВ БОГОЕВ (финансов експерт): Но вие и не можете да имате!
  КОЛЬО ДЕЛЕВ (Член на Консултативния съвет на Българска асоциация на застрахователните брокери): Господин Богоев, мисля, че Вие като бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор не трябва да взимате страна за застрахователи против брокери и т.н. Абсолютно недопустимо е това. Ние сме алармирали нашата съсловна организация BIPAR на европейско ниво точно за това, че Вие се опитвате да ни дискредитирате и да развалите имиджа ни.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Моля ви, говорете само по същество по текста на параграфа, който обсъждаме, а не по организационни въпроси.
  КОЛЬО ДЕЛЕВ (Член на Консултативния съвет на Българска асоциация на застрахователните брокери): Няма да имаме равен достъп. Благодаря.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Делев.
  Моля Ви наистина съвсем кратко. Разбрахме позициите.
  АТАНАС БОТЕВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Аз ще помоля още веднъж да подкрепя изказването на господин Тодоров от Българска асоциация за лизинг. Аз също съм съпредседател.
  Гласуваха се два текста - на чл. 385 и на чл. 647 – които са изцяло в тежест на лизинга. Искам да подчертая категорично, че в момента имаме огромен обем от договори, които са хиляди договори, сключени и действащи. А както знаем, основен принцип на европейското право е да се създава правна сигурност и свързаните с него принципи за легитимни правни очаквания. Не е допустимо да вземем решение, което в крайна сметка да постави в невъзможност лизинговите компании да си договорят условията с лизингополучателите по вече сключените договори за лизинг.
  В този контекст ние бяхме предложили текст, който да се въведе в кодекса. Той не беше обсъждат тук. В момента молбата ни е за редакционна корекция в този член. Да ни се даде шестмесечен срок, в който да си приведем договорите, така че да можем да изпълним изискванията на кодекса.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Ботев. Разбрахме Ви.
  Заповядайте, госпожо Агайн, за Вашата позиция.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Разбира се, няма пречка да се даде отлагателен срок. Просто зависи от формулировката.
  Искам да обърна внимание, че едната разпоредба казва, че е необходимо съгласието на лизингополучателя за сключването на договор. Ако това се отнася само за новосключени договори, това означава, че спрямо сегашните договори, сега действащите лизингови договори няма да важи изискването за съгласие. Просто обръщам внимание. Решенията са по целесъобразност.
  Същото нещо се отнася и по отношение на ал. 2 – изплащането на обезщетение. Сега е предвидено обезщетението да се плати на лизингодателия, но той незабавно да преведе на лизингополучателя остатъка над неговото задължение. Ако се въведе отлагателен срок, това означава, разбира се, че в този срок лизингодателят няма да има задължението да преведе остатъка, в което може би няма много логика.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Колеги, има ли други изказвания?
  АТАНАС БОТЕВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Само една реплика.
  Всички тези договори, които, както казах, са хиляди на брой, са сключени при нормите на сега действащия Кодекс за застраховане, който не е предвиждал подобно съгласуване и не е предвиждал такова изплащане на обезщетенията в полза на лизингополучателите. Тоест, ние не сме имали тези правни легитимни очаквания какво е щяло да се приеме в момента. Уважаваме решението на Комисията да приеме нови членове, но просто молим за допълнителен срок, в който да можем да си регулираме договорите.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Аз пак искам да поясня текста на чл. 385, който беше приет. В него се казва:
  „Чл. 385. (2) По повод изплащането на обезщетение по застраховка по ал. 1 лизингополучателят има права на застрахован, като:
  1. при частични вреди обезщетението се изплаща на лизингополучателя, освен ако е договорено вредите да бъдат отстранени в натура ….;
  2. при кражба или тотална щета на лизинговото имущество обезщетението се изплаща на лизингодателя, като застрахователят е длъжен да уведоми изрично и писмено в еднодневен срок от деня на плащането лизингополучателя, като посочи размера на извършеното плащане.“
  След това в ал. 3 се казва, че е длъжен да му преведе остатъка. Тоест, аз не виждам тук какво трябва да се отлага, честно казано, просто не разбирам.
  АТАНАС БОТЕВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Има проблем с ал. 1.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Моля Ви, без диалози през масата.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): По ал. 1 вече е въпрос на преценка по целесъобразност. Сега комисията прие, че по отношение на застраховките на лизингово имущество се изисква съгласие от лизингополучателя. Въпросът, който в момента се предлага, е дали това да се приложи и спрямо сега действащите договори или само спрямо новосключваните лизингови договори. Това вече тук, решението е наистина по целесъобразност на народните представители.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Господин Добрев, имате думата.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ако въпросът е дали този текст да важи за вече сключени договори или не, то по-скоро трябва да има преходна и заключителна разпоредба, която да изяснява тази хипотеза. Дори и да дадем отсрочка с шест месеца, то не всички договори ще са свършили в този шестмесечен срок, защото някои от тях са сключили месец декември.
  Така че по-добре ни предложете редакция, в която или не касае заварените случаи или касае и всички заварени случаи. Има срок, в който да се коригират договорите.
  Предлагам да отложим този текст. Да продължим нататък. Така или иначе, ще се връщаме в началото на кодекса за някои допълнителни корекции, свързани с електронното застраховане. Ако до края на заседанието успеете да ни предложите текст, който да реши този конкретен казус, бихме го обмислили.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Колеги, предлагам да гласуваме направеното процедурно предложение от господин Добрев – да отложим разглеждането на текста с очакване в рамките на заседанието да бъде предложен текст и да бъде гласуван с останалите, които са отложени и са на дневен ред.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение се приема.
  Този текст е отложен.
  Отиваме към приложенията.
  Приложение 1 „Класове застраховки“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за Приложение № 1 „Класове застраховки“.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за Приложение № 1 се приема.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за Приложение № 2 към § 21, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби.
  Предложението е подкрепено от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за Приложение № 2.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за Приложение № 2 се приема.
  За процедурно предложение има думата господин Добрев, след което ще продължим със заседанието.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Правя процедурно предложение.
  Както Вие, госпожо председател, предложихте, да направим 10 минути почивка, а след почивката да продължим с отложените текстове, като междувременно чуем и Министерството на вътрешните работи, които имат предложения по някои от текстовете, както и колеги, които имат съображения по вече гласувани текстове за промяна.
  Предлагам да се организираме, да започнем от началото на кодекса. Първите промени са в чл. 68. Да разгледаме всички отложени текстове и текстове, в които ще има някакви корекции плюс новите предложения на колегите от МВР да ни ги представят и съответно да ги гласуваме член по член.
  ПРЕДС. ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Колеги, поставям на гласуване направеното процедурно предложение от господин Добрев.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение, направено от господин Добрев, се приема.
  Колеги, обявявам десет минути почивка.
  Продължаваме заседанието в 12,40 ч.
  Благодаря ви.
  (след почивката)
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги, народни представители, уважаеми дами и господа, гости на днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм! Продължаваме с отложените текстове по Кодекса за застраховането.
  Първият отложен текст е на чл. 68. Имаме предложение на работната група за редакция на чл. 68, който е пред вас.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 68 и предлага следната редакция. Текстовете са пред вас.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 68 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 68 се приема.
  Следващият отложен текст, който имаме да разгледаме днес, е чл. 71 „Процедура по уведомяване“.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 71 и предлага следната редакция на чл. 71. Редактираните текстове са пред вас.
  Имате ли изказвания по чл. 71? Няма.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 71 с редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 71 се приема.
  Следващият отложен текст е чл. 101 „Одит и заверка на годишния финансов отчет“.
  По този член има предложение, направено от народния представител Димитър Танев и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението на народните представители.
  Има предложение от народните представители Савеклиева, Георгиева и Попова. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 101 и предлага следната редакция на чл. 101.
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Както чета текста, уважаеми колеги, вече отпада изискването, когато застрахователят избере одитор, да го съгласува с комисията, а се въвежда един друг режим, когато застрахователят избере одитор, той да праща декларация пред комисията, че отговаря на всички изсквания, което е приемлив вариант. И ако не пропускам даден текст, това означава, че нашето предложение на практика е подкрепено. Нашата идея беше да не се налага одиторът да бъде съгласуван с комисията, а една процедура на уведомление е напълно приемлива.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Оттегляте ли предложението си, господин Димитров?
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Напротив, излиза, че го подкрепяте, а не, че ние го оттегляме.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Колеги, предложението на Димитър Танев и група народни представители, което не е подкрепено от работната група, но по принцип е намерило своето място в текста, редактиран от работната група.
  Колеги, гласуваме подкрепения по принцип текст на вносителя с предложената редакция на работната група за чл. 101.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 101 се приема.
  Следва чл. 108, където отново има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители, неподкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 108.
  Има ли изказвания?
  Господин Димитров, заповядайте.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Ние си говорихме, ако си спомняте, по тази тема. Това, което се въвежда с този член, е доверителните сервизи да правят застраховки от 1 млн. лв. за всяко застрахователно събитие и 5 млн. лв. общо за една година за всички застрахователни събития, което ще означава или намаляване на броя на доверените сервизи, или до поскъпване на услугата.
  Затова с колегата Добрев възразихме и казахме следното много логично нещо. Аз, като имам застраховка с даден застраховател, рискът, докато моят автомобил е в доверения сервиз, се покрива пак от същата застраховка. Кажете какъв е смисълът да има друга застраховка, която не ме касае мен или българските граждани като потребител, а по-скоро е гаранция на самия застраховател дали той правилно е избрал доверения сервиз. Това е проблем на застрахователя, а не на застрахования.
  Ако вие правилно сте избрали тези сервизи, защото изборът е ваш, не е мой, когато трябва да отида на сервиз, вие ми казвате: измежду тези пет трябва да изберете един. Това казвате застрахователите. Това само ще оскъпи услугата.
  Затова правя формалното предложение или да отпадне ал. 8, или да намалим сумите. Поне да не е 1 млн. лв., а да бъдат 200 000 лв. и да не е 5 млн. лв., а да е 1 млн. лв.
  Тоест, правя, госпожо председател, две предложения. Първото е за отпадане на ал. 8. Ако то бъде подкрепено, въпросът е решен. Обаче предлагам второ предложение: ако отпадне първото, да намалим сумите, тъй като в случая ние оскъпяваме една услуга и потенциално ще намалим броя на доверените сервизи в България.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Добрев, заповядайте. Имате думата.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Абсолютно съм съгласен с господин Димитров. Този дебат го водихме и затова и отложихме текста още на предходното заседание. Аз не виждам смисъл в ал. 8. Това са взаимоотношения между застрахователя и неговия доверен сервиз. Въвеждайки такива прагове от 1 млн. лв. за всяко застрахователно събитие и 5 млн. лв. за всички застрахователни събития, ще оставим един ограничен кръг от сервизи, които ще могат да ремонтират автомобили. Не мисля, че законодателството трябва да се набърква в отношенията между застраховател и доверения му сервиз. Тоест, и аз предлагам ал. 8 да отпадне.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Има ли други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Само за пояснение искам да кажа нещо, а вече както решите по целесъобразност. Това не е застраховка, която ще обслужва застрахователя. Това е отговорност спрямо трети лица. Тоест, по тази застраховка ще се покрива отговорността на сервизите по всякакви видове ремонти, без значение дали ви е пратил застраховател или не. Това е важно.
  Аз мисля, че по-разумният вариант е да останат по-ниските суми, но в крайна сметка решението е по целесъобразност.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Димоларова.
  Заповядайте, господин Бойчев.
  ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Аз имам един въпрос, защото не става много ясно, това се отнася само за доверените сервизи или за абсолютно всички сервизи?
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Извинявайте, не мисля, че сте прав. Тук в ал. 8 пише: „Застраховател може да възлага отстраняването на вреди“. Застрахователят, а не е третото лице, което да си избере сервиз и да отиде там и да задължим сервиза със закон, пък и всички сервизи да имат такава застраховка „Гражданска отговорност“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин заместник-министър Бекир, имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ФЕЙЗИ БЕКИР: Благодаря Ви, госпожо председател! Тук става въпрос не за застраховка „Гражданска отговорност“, а за „Професионална отговорност“, както има за лекари, за адвокати. Тук няма нищо общо. Когато даден автомобил е вкаран за отремонтиране в сервиз, той се ремонтира. Евентуално, ако има някаква друга щета извън този ремонт, например падне от крика, падне в канала, тогава щетата не се покрива от застраховка "Гражданска отговорност". Тогава самият сервиз е длъжен да отремонтира колата за своя сметка. А когато има застраховка „Професионална отговорност“ той трябва да предяви претенция към застрахователя. Това е съвсем друга застраховка, която е независима от застраховка "Гражданска отговорност".
  А дали да бъде 1 млн. лв. тази застраховка или 200 000 лв., няма значение. То и не може да има такава щета.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Несторова.
  СВЕТЛА НЕСТОРОВА (заместник-председател на Асоциация на българските застрахователи): В тази посока искам да направя коментар. Не може от работата на някого, от който зависи животът на много други хора – и тук няма нищо общо нито „КАСКО“, нито „Гражданската отговорност“, да няма застраховка „Професионална отговорност“. Ние сме длъжни като индустрия да изискваме такова нещо от партньорите, с които работим. Предлагаме на регулатора да го вземе предвид, защото, когато една ремонтирана кола тръгне, излезе на пътя и се създаде някакъв проблем, щетите, които могат да възникнат от това, са много големи. В крайна сметка нито застраховка "Гражданска отговорност" защитава хората от тази работа, нито „КАСКО“-то, нито никой.
  Затова ви предлагаме да обмислите тази застраховка. Цената не е изобщо скъпа. Това ще бъда масова застраховка. Тя няма да затвори сервизи, няма да намали кой знае колко броя на сервизите, които извършват тези ремонти. Просто е допълнителна мярка за сигурност на хората. За застрахователите това няма кой знае колко голямо значение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Несторова.
  Заповядайте, господин Богоев.
  БОРИСЛАВ БОГОЕВ (финансов експерт): Уважаеми колеги, аз не мисля, че това дава някаква допълнителна гаранция, че колата, която вие ще вкарате в сервиза, ще ви бъде отремонтирана както трябва. Нещо повече. Това, което каза господин Бекир – колата, след като е предадена на отговорно пазене в този сервиз, сервизът така или иначе е длъжен да я отремонтира, ако падне от крика и носи отговорност за това. А дали ще има застраховка или не, дали ще прехвърли или ще сподели риска с друг, това е негова работа.
  Моля ви, недейте така.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Богоев.
  Господин Бойчев, имате думата.
  ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
  Моите разсъждения са в следната посока. Ако това се отнася за всички сервизи, донякъде бих го приел. Но от този текст аз разбирам, че това се отнася само до доверените сервизи, които имат някакви договорни отношения със застрахователя. Да не говорим, че в тези отношения застрахователят е силната страна, защото всеки иска да работи със застраховател, който да му осигурява естествено повече клиенти. От тази гледна точка застрахователят при договарянето на тези взаимоотношения с доверения сервиз, със силата дори, ако щете, на по-силния, може да има такива изисквания. Това са пазарни отношения. Сервизът да си направи такава застраховка.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
  Госпожо Агайн, заповядайте. Имате думата.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Само едно пояснение.
  Разбира се, няма пречка да се премине към налагане на пазарен принцип на такова изискване. Но идеята е, че когато застрахователят е задължен да изисква тази застраховка от доверения сервиз, това е защита и за клиентите на доверения сервиз, които не отиват по линия на застраховател. Просто счупила им се е колата, отиват сами на сервиз и те ще бъдат покрити от тази застраховка, защото тя покрива всички случаи.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, става въпрос за следното нещо. Понеже живеем в пазарен свят, тези сервизи, които имат подобна застраховка, ще го обявят и ние като потребители, въобще българските граждани ще могат да избират. Този, който иска сервиз със застраховка „Професионална отговорност“, ще избере такъв. Други граждани обаче ще изберат друг вид сервизи.
  Тоест, нека този въпрос да бъде решаван на пазарна основа и на пазарен принцип. Клиентите, за които това е важно и съм сигурен, че има сервизи, които имат подобни застраховки, ще отиват там. А други български граждани обаче могат да изберат други сервизи. И София не е България. Примерно в Хасково може да се окаже, че броят на сервизите не е голям и че това може да затвори част от тях. Накрая какво ще се окаже? Че една такава мярка води до монополизация на една услуга. Ние това не го искаме. Нали така, колеги?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Други изказвания има ли?
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Ние считаме, че текстът е потребителски. Ако считате, че няма нужда от него, няма въобще място за дебат. Най-малко секторът има интерес от това нещо. Най-малко!
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Димоларова.
  Господин Мартин Димитров направи процедурно предложение ал. 8 да отпадне.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Мартин Димитров.
  Гласували: "за" - 13, "против" – няма, "въздържали се" - 2.
  Предложението на господин Мартин Димитров за отпадане на ал. 8 от чл. 108 се приема.
  Другото предложение е оттеглено.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 108 с редакцията, която приехме преди малко.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 108 се приема.
  Следващият член, който сме отложили, е чл. 117 „Преизчисляване на финансови показатели за надзорни цели“
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 117. Тя е пред вас.
  Има ли изказвания по чл. 117? Няма.
  Моля, гласувайте чл. 117 в редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 117 се приема.
  Следващият член, който сме отложили, е чл.. 332 „Забрана за сключване от разстояние на застраховка "Гражданска отговорност" и на застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз“.
  Имаме предложение от народния представител Гроздан Караджов – чл. 332 да отпадне.
  Работната група не подкрепя това предложение.
  Има предложение от народните представители Димитър Танев и група народни представители. Предложението е пред вас. То не е подкрепено от работната група.
  Има предложение от народните представители Даниела Савеклиева и група народни представители. Предложението е пред вас. То е подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 332 – редакцията в удебелен шрифт е пред вас.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, става въпрос за следното: за сключване на онлайн застраховки. Аз вече ви казах, че в един свят, в който изграждаме електронно правителство и това е политика на Европейския съюз, посоката може да бъде само тази и това трябва да бъде вероятно поетапно комбинирано с отпадане на стикерите. Ако това не може да стане наведнъж, поне да заложим един преходен период от една година, от шест месеца, както го приемете, за да можем да засилим конкуренцията в този сектор.
  Аз леко шеговито бих се обърнал към колегата Делян Добрев, който работеше много усилено да няма посредници в енергетиката и аз го подкрепих. А тук казваме така: не да няма дори посредници, казваме хората да имат право на избор. Искаш брокер, отиваш, избираш си брокер. Искаш онлайн застраховка, правиш онлайн застраховка. Искаш да сключиш застраховка директно със застрахователя, отиваш директно при застрахователя.
  Ако вярваме в конкуренцията, свободата и правото на потребителя да избира, нека въведем този режим. Няма да изчезнат брокерите. Напротив, добрите брокери, които предлагат комплексни услуги, ще ги има и ще успяват. Но нека да дадем право на потребителите да избират.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, на предишното заседание заявихме, че този член може би е най-важният в целия Кодекс за застраховането или един от най-важните.
  Тук са добавени ал. 4, 5 и 6, които фактически разрешават сключването на застраховки онлайн и плащането на тези застраховки съответно с дебитна или кредитна карта, като впоследствие задължението на застрахователя е в определен срок, записан в закона, той да изпрати хартиен носител на договора плюс стикера за застраховка "Гражданска отговорност".
  Причината – да, колегата ми подсказва и това е изключително важно да го уточним – че тези застраховки ще се сключват без електронен подпис, без наличието на електронен подпис, защото много малко хора в България все още имат електронен подпис, а и той не е необходим, за да се закупи застраховка "Гражданска отговорност" според текстовете, които сме предложили тук.
  Причината все още да има стикер, като вие винаги знаете, господин Димитров, можем да направим промяна през следващата – 2016 г. – и в момента, в който това е възможно, да отпадне и стикерът. Мотивите ни на този етап да не изискваме отпадане на стикера и да не предлагаме такова е, че според Комисията за финансов надзор стикерът е един от механизмите, по който се контролира това да има наистина застраховка "Гражданска отговорност" и застрахователите да са коректни към Гаранционния фонд, тъй като стикерите се печатат от Гаранционния фонд и това е механизъм за контрол върху тези застрахователи.
  Разбира се, подкрепяме идеята да обмислим през следващата година, когато и полицаите ще имат повече таблети и ще знаят как да проверяват застраховката "Гражданска отговорност" с радиостанциите. Да обмислим от 2017 г. този стикер да отпадне.
  Това, върху което се обединихме, включително застрахователи, застрахователни брокери и всички потребителски организации, е да дадем възможност за онлайн сключване на застраховки, както застраховка "Гражданска отговорност", така и „КАСКО“ и други видове застраховки. Това са текстовете на ал. 4, 5 и 6 в чл. 322.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Заповядайте, госпожо Карастоянова.
  ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
  Колеги, аз също бих искала да подкрепя изказаната от колегата Добрев теза и да направя едно принципно допълнение тук, че все пак законодателството би трябвало да следва реалния живот. Тоест, това, което ние в момента оформяме като норма, трябва да отразява реално това, което предлагаме съответно на българските граждани. Законодателството не би следвало да се води по едни хипотези, които предстои да се случат, защото с цялото ми уважение към темата за електронното правителство, то ще се окаже почти връстник и на демократичния преход.
  Така че аз бих предложила тогава, когато електронното правителство е факт и всички негови инструменти са налице, ние да имаме готовност да променим настоящото законодателство и да го адаптираме към електронното правителство. Дотогава обаче да следваме това, което имаме като реална картина и всъщност да не изместваме и да не изкривяваме пазара с неосъществени хипотези.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
  Има ли други изказвания?
  Заповядайте, господин Тодоров.
  ВЛАДИМИР ТОДОРОВ (Председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи): Благодаря Ви, госпожо председател! Приветствам това, че ще се върви към сключване на онлайн застраховки. Изключително положително е, че се дава възможност за плащане през кредитни и дебитни карти. Само че виждам един проблем, който ще възникне, тъй като, четейки редакцията, искам да попитам. Означава ли това, че потребителят ще получи през куриер хартиен носител на договора и през куриер – стикера?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, означава.
  ВЛАДИМИР ТОДОРОВ (Председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи): Кой ще поеме разходите, когато имаме разсрочено плащане – примерно на три или четири пъти или дванадесет пъти? Кой ще поеме тези разходи?
  Другият ми въпрос е следният. Ние имаме голям спор с Комисията за финансов надзор по отношение на това, какво пази стикерът в крайна сметка? Нашата теза е, че концепцията на правителството е по отношение на електронните винетки водещото да бъде регистрационният номер на автомобила. Ако в момента тази проверка се прави през таблети, които ги има или ги няма, след една година, съгласен съм с Вашата теза, че камерите ще засичат наличието на застраховка и пак казвам, през регистрационния номер.
  Вие виждате, че сме в една малко объркана ситуация. Да, ще можем да сключим застраховка, ще можем да платим онлайн, но физически през куриери 4 – 5 – 6 пъти в годината трябва да получаваме някои неща. Така че според мен това ще се окаже проблем.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
  Господин Добрев, заповядайте.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ако има месечни, тримесечни плащания или нещо от сорта, вероятно това ще бъде отразено в застраховката, в цената, която съответният потребител ще трябва да заплати и тя вероятно ще бъде по-висока заради това, че е съпътствана с по-високи разходи. В крайна сметка, според мен, голямата стъпка в посока сключване на застраховки онлайн е факт. Нещо, за което имаше изрична забрана в Кодекса за застраховането, сега е направено по най-либералния възможен начин, дори и без да се изисква електронен подпис, какъвто беше някакъв компромисен вариант. Това ще даде възможност със сигурност за по-голяма конкуренция между застрахователи-те и застрахователните брокери, разбира се, защото и те могат да предоставят тази услуга. Тази по-висока конкуренция, тези по-ниски разходи от това, че не трябва да има застрахователни брокери, които да обикалят от врата на врата и да предлагат застраховките или да откриват бюра, както знаете, по бензиностанции и къде ли не още, ще намали цената на тези застраховки, както поради конкуренцията, така и поради по-ниските разходи за сключване на застраховка "Гражданска отговорност".
  Компромисът със стикера и вие ме подкрепихте, че не е толкова важен, тъй като, ако можем да спестим 10 – 15 – 20 или 30 лв. от застраховка "Гражданска отговорност", в случая стикерът струва лев и нещо, куриерът и той струва 2 лв. Така че отпадането на стикера и изобщо изпращането на хартиения носител би ни дало допълнително спестяване от застраховка "Гражданска отговорност" в размер на 3 – 4 – 5 лв. Тоест, голямото спестяване е с по-високата конкуренция, с по-ниските разходи за сключване на тези застраховки "Гражданска отговорност" и ние сме го направили. Следващата ни стъпка вероятно през следващата година ще бъде, когато имаме камери, които засичат номерата на автомобилите и проверяват наличието или не на застраховки „Гражданска отговорност“, да отпаднат и тези отживели стикери.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Господин Ячев, заповядайте.
  БОРИС ЯЧЕВ: Понеже може би за втори или за трети път като причина за оставяне на стикерите ни се посочва техническата необезпеченост на КАТ, тук виждам представител на МВР, ако не се лъжа. Нека все пак кажат. Миналия път бяха изнесени едни данни – нямам спомен от кого, но беше на миналото заседание – че 290 и не знам колко патрула ежедневно контролират автомобилния превоз у нас. Нека все пак чуем становището на МВР. Има ли техническа възможност органите на КАТ да контролират с таблети и с камери наличието на застраховка "Гражданска отговорност".
  Искам да чуя и тяхното мнение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Ячев.
  Господин Добрев, имате думата.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, и аз ще се радвам да чуя представителите на МВР. Но тук аз в моето изказване казах, че проблемът не е в това, че не може да се контролира с таблети или с радиостанции. Защото дори и в населени места или по горски пътища, където няма интернет, няма таблети, има радиостанции в полицейските коли. Така, както те проверяват дали колата е крадена или не, по същия начин могат да правят и проверка за наличието или не на застраховка "Гражданска отговорност".
  По-скоро аргументът за оставането на стикерите бе изтъкнат от Комисията за финансов надзор и този аргумент е, че по този начин те контролират реалното сключване на застраховките и това, че застрахователите са добросъвестни към Гаранционния фонд. Нали така? Затова пък аз ще помоля и Комисията за финансов надзор още веднъж да ни разясни това така ли е или не.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Заповядайте, господин Рановски.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В полицията действително има техническа възможност за проверка наличността на сключена застраховка "Гражданска отговорност" през таблетите. Реално в момента имаме някои технически проблеми, но се работи за тяхното отстраняване. В началото на следващата година ще бъдат отстранени.
  Цифрата, която споменахте – 280 екипа – е малко преувеличена. Реално около 200 екипа пътни полицаи патрулират ежедневно на територията на страната и работят с таблети. Има възможност да се проверяват коли както за издирване, така и за наличие на застраховка "Гражданска отговорност".
  Ако тези 200 екипа считате, че са достатъчни и могат да контролират тези неща, това го имаме.
  Също така имаме и система за средна скорост, която пък автоматично разпознава номерата и има връзка със системата на Гаранционния фонд. Но тя е само една засега в България. Ако се развива системата с камери за средна скорост, мисля, че няма проблем да се контролира с технически средства.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Госпожо Агайн, имате думата. Заповядайте.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Всъщност това, което исках да повторя, което казах и на предишното заседание, е, че стикерът в момента има друга важна функция и тя е същата като бандеролът при акцизните стоки. И стикерът, както и бандеролите се печатат като ценна книга при особен ред. Печатането се възлага от Гаранционния фонд. За всеки един стикер впоследствие се знае на кой застраховател е раздаден, застрахователят пък на свой ред контролира на кой посредник, на кои служители са били раздадени съответните стикери и това на практика в момента крепи системата за контрол и на Комисията за финансов надзор, и на Гаранционния фонд, и на самите застрахователи и посредници за това какъв е действителният брой на продадените застраховки и гарантира, че те ще бъдат отчетени вярно в системата на Гаранционния фонд, съответно пред Комисията за финансов надзор.
  Това, за което всъщност стана дума на миналото заседание, е, че информационната система на Гаранционния фонд е така създадена, че номерът на полицата действително се генерира от информационния център на Гаранционния фонд, но самата полица всъщност не се отчита от момента на генерирането на номера, а допълнително се регистрира от системата на застрахователя в системата на Гаранционния фонд. Най-образно казано, ако един посредник, едно лице отвори полица, тя ще бъде генерирана с номер от Гаранционния фонд, след което обаче лицето може да я отпечата, да я даде на потребителя и да затвори в системата полицата като несключена застраховка. Така никога тази полица няма да бъде отчетена в Гаранционния фонд, съответно никога приходът няма да бъде отчетен като такъв в премийния приход на застрахователя.
  Сега ние тук въвеждаме едни много сложни правила по Платежоспособност 2 за това как да се отчитат и измерват рисковете на застрахователите. Използват се много сложни формули, в които се измерва риска така, че по-тясно да е обвързано капиталовото изискване с рисковете.
  Ако ние нямаме гаранция за това какъв е премийният приход по основния вид застраховка, съответно голяма част от това законодателство ще е безполезно и неприложимо. Затова е важно да се запази системата, при която всяка полица е гарантирана с този знак, отпечатан като ценна книга под особен ред, контролиран от Министерството на финансите, така че и за в бъдеще да се гарантира, че премийният приход отразява вярно продадените полици, съответно резервите на застрахователя са правилно определени и отразяват правилно неговите рискове.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  За реплика имате думата господин Христов.
  ХРИСТО ХРИСТОВ: С решението за онлайн застраховане беше премахнат прътът в колелото на прогреса.
  Другото, което искам да кажа, е това, че контролът за наличието на сключен договор, задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се осъществява от началото на 2015 г. и от „Автомобилна администрация“ при всеки годишен технически преглед. Така че този стикер не е излишен. Той увеличава разходите на потребителя.
  Аз не като бивш регулатор, защото аз съм създал регулатора и съм бил председател на Комисията по бюджет и финанси в Тридесет и осмото Народно събрание, не изхождам от това, а изхождам от страната на потребителя. Виждам как непрекъснато хората роптаят. Получава се още един прецедент, както с „Топлофикация“. Жениш се за „Топлофикация“ и не можем да се разведеш. Така е, госпожо Агайн. Сега се жениш за дружеството с колата и трябва да си плащаш стикера. Откъде накъде?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Христов.
  Заповядайте, господин Богоев.
  БОРИСЛАВ БОГОЕВ (финансов експерт): Госпожо Агайн, благодаря Ви за това, което казахте. Но то просто не е вярно. След регистрацията на стикера вие наистина имате излъчване в Гаранционния фонд, но ето тази презентация, която е правена тук от фирмата „Мусала соф“, която е правила системата и Гаранционния фонд, е записано, че ако премахнем стикера, регистрацията ще продължи. Ако технически се премахне регистрацията на стикера, регистрацията на полицата ще си продължи и всичко се излъчва в реално време. Разликата от започване на процедурата по издаване на полицата и генериране на единния номер от Гаранционния фонд до излъчването в Гаранционния фонд е няколко минути. И дали вие ще регистрирате стикер или няма да регистрирате стикер, няма никакво значение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, разбрахме Ви, господин Богоев. Благодаря Ви.
  Заповядайте, госпожо Карастоянова.
  ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, тази дискусия се води на второ подред заседание. Работната група имаше възможност да чуе всички позиции и мнения. Апелирам да се върнем в реалността.
  Обръщам ви внимание, че така желаното от нас електронно общуване и съществуване крие доста рискове. Съвсем наскоро, по време на последните местни избори видяхме абсолютен срив на електронни системи на ключови институции, което, разбира се, може да бъде факт включително и по отношение на тези 200 екипа на Министерството на вътрешните работи. Мисля, че не може една цяла система да бъде заложник на таблетите или на възможността за интернет достъп по което и да е време.
  Затова правя процедурно предложение да прекратим дебатите. Имаме достатъчно ясни мотиви пред нас и да пристъпим към гласуване.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
  Моля, гласувайте процедурното предложение на госпожа Карастоянова за прекратяване на дебатите по точката.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение на госпожа Карастоянова за прекратяване на дебатите по точката се приема единодушно.
  Преминаваме към гласуване.
  Има предложение от народния представител Гроздан Караджов – член 332 да отпадне.
  Работната група не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Гроздан Караджов.
  Гласували: "за" - 3, "против" - няма, "въздържали се" - 12.
  Предложението на народния представител Гроздан Караджов за отпадане на чл. 332 не се подкрепя.
  Има предложение от Димитър Танев и група народни представители.
  Работната група не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте предложението на Димитър Танев и група народни представители за чл. 332.
  Гласували: "за" - 3, "против" - няма, "въздържали се" - 12.
  Предложението на Димитър Танев и група народни представители за чл. 332 не се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на работната група, която по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 332.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 332 се приема.
  Преминаваме към чл. 337.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 337. Редактираният текст е пред вас. Ал. 3 е новата.
  Има ли изказвания по чл. 337?
  Заповядайте, господин Николов.
  ДЕЯН НИКОЛОВ (адвокат по застрахователно право): Аз по-скоро имам въпрос към вносителя, защото смятам, че има една неяснота, която трябва да се изясни.
  Действително сега тази разпоредба доста по-добре защитава интересите на потребителите, за да няма опасност, ако са си платили вноската на застрахователен посредник, в един момент да се окажат без валидна застраховка, без въобще да разберат това.
  Само че проблемът идва от това, че тази разпоредба препраща към чл. 294, ал. 4, която пък, така, както е написана, доколкото разбирам, се отнася само за застрахователните агенти. Тоест, сега с тази промяна включваме ли и застрахователните брокери или не ги включваме? Понеже чл. 337 е за всички посредници, не се казва дали е за агенти или за брокери, докато чл. 294, ал. 4 е само за агенти. С това препращане решаваме ли въпроса за всички посредници? Ако аз си платя на брокер вноската и брокерът не я отчете на застрахователя, имам ли застраховка или нямам?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Николов.
  Госпожо Агайн, заповядайте.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, да прочета текста на чл. 294, ал. 4. Той се отнася за застрахователен посредник:
  „(4) Когато застрахователен посредник сключва застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или вноска, се смята, че премията или вноската е получена от застрахователя“.
  Така че в случая разпоредбата на ал. 3 на чл. 337 покрива всички видове посредници – и агенти, и брокери.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Други изказвания?
  Заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Колеги, да поясня. Четете систематично кодекса. Започваме с Дял втори „Застрахователни посредници“, имате глава „Общи правила“ и точно в тази част всъщност е ал. 4. Вносителите това имат предвид. Категорично! И „посредник“ е общо понятие. Не сме в частта „Агенти“.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Последно, имате думата за реплика, господин Николов.
  ДЕЯН НИКОЛОВ (адвокат по застрахователно право): Притеснението ми идва от думичките в чл. 294, ал. 4 „от името на застраховател“, тоест, че тя се отнася само за застрахователен посредник, който е от името на застраховател. А миналия път водихме именно този спор, защото по закон е записано, че застрахователният агент действа от името на застраховател, а застрахователният брокер действа от името на застрахования.
  Според мен думичките „от името на застраховател“ в чл. 294, ал. 4 би следвало да отпаднат и тогава въобще няма да имаме никаква такава дилема. Подозирам, че иначе ще се получи спорен момент в практиката и ще трябва да се създава и съдебна практика, да се тълкува и т.н. и това всичко можем да решим просто с махането на думичките „от името на застраховател“ в чл. 294, ал. 4.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Николов. Разбрахме Ви.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Моля Ви, Вие убивате текста. Точно това е идеята и това има предвид секторът. Наистина дали са дадени парите на брокер или агент, брокерът ви издава полицата. Текстът е аналогичен. Ако махнете тази препратка, Вие убивате нормата и нищо не решавате за потребителите. Опитваме се точно това да кажем. Наистина четете систематично. Законът се чете и систематично. Вижте къде е нормата.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, разбрахме Ви, госпожо Диморалова.
  Преминаваме към гласуване.
  Моля, гласувайте чл. 337 в редакцията на работната група.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 337 се приема.
  Следва чл. 480 „Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на ремарке“.
  Заповядайте от Министерството на вътрешните работи.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В текстовете на чл. 480 и чл. 482 искаме само малка корекция, свързана със застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на ремаркета от Категория О1, които са до 750 кг. Ние считаме, че те не би трябвало да имат отделна застраховка, тъй като тези превозни средства са превозни средства, които се движат по пътищата, след като бъдат теглени от теглещото превозно средство. Те не могат самостоятелно да причинят някакви вреди, без да бъдат теглени от автомобил.
  Считаме, че е по-удачно в тези случаи застраховката, която има автомобилът, да покрива и щети, нанесени от ремарке. Говорим само за най-малките ремаркета – до 750 кг. Това са ремаркета, които обикновено стоят в дворовете на гражданите и те ги ползват няколко пъти годишно. Сега в момента по действащия кодекс трябва да имат отделна застраховка.
  Затова ние искаме в чл. 480, ал. 1 да се добави „и ремаркетата по ал. 2, т. 3“, а в чл. 482, ал. 2 да се добави т. 3, че „ремаркета от категория О1 (до 750 килограма) не попадат в обхвата на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Съвсем логично звучи и, тъй като чисто формално трябва да бъдат предложени от народен представител, аз предлагам тези двата текста. И моля да бъдат прегласувани чл. 480 и чл. 482 с направените току-що корекции.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Предложенията, които са направени, са съгласувани с работната група. Имаме консенсус по тях.
  Така че първо ще подложа на гласуване предложението на господин Добрев чл. 480 и чл. 482 да бъдат прегласувани.
  Моля, гласувайте процедурното предложение да бъдат прегласувани чл. 480 и чл. 482.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение на господин Делян Добрев за прегласуване на чл. 480 и чл. 482 се приема.
  Сега подлагам на гласуване предложението на господин Добрев за чл. 480, както и за чл. 482 – двете редакции.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на комисията за чл. 480 и чл. 482 се приемат.
  Преминаваме към чл. 488 „Удостоверяване на сключването на застрахователен договор“. Това е също отложен член.
  Има предложение от народния представител Гроздан Караджов.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Има предложение от народния представител Димитър Танев и група народни представители, което също не е подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 488.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Този дебат вече го водихме. Касае се отново за стикерите. Предлагам да преминем направо към гласуване на текстовете.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Гроздан Караджов, неподкрепено от работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 3, "против" - няма, "въздържали се" - 12.
  Предложението на народния представител Гроздан Караджов за чл. 488 не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението от народния представител Димитър Танев и група народни представители, неподкрепено от работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 3, "против" - няма, "въздържали се" - 12.
  Предложението на народния представител Димитър Танев и група народни представители за чл. 488 не се приема.
  Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 488, подкрепен от работната група.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 14, "против" – 1, "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за чл. 488 се приема.
  Преминаваме към чл. 575.
  Заповядайте, господин Рановски.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Благодаря Ви, госпожо председател!
  Уважаема госпожо председател, в чл. 575 имаме предвид, че когато гражданинът е уведомен и му е даден срок да заплати задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и той не изпълни своето задължение в дадения срок, да има опцията да се прекратява служебно регистрацията на такова превозно средство.
  Идеята е по този начин да бъдат изчистени всички случаи на управление на български автомобили в чужбина, което в момента се е превърнало в бизнес и всички знаем, и по медиите се показва бизнесът, който е в Румъния, в Италия, където масово, хиляди български автомобили се карат от румънски граждани. Тези автомобили нямат застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или тя изтича в даден момент, те не я подновяват, продължават да карат и след настъпване на щети, отговорността се поема от нашия Гаранционен фонд и той изплаща милиони годишно за обезщетение за вреди, причинени от такива автомобили.
  Предлагаме регистрацията на автомобилите да се прекратява служебно, а гражданинът, след като бъде добросъвестен и си заплати застраховка "Гражданска отговорност", представи полицата, ние ще му възстановяваме регистрацията на автомобила.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Заповядайте, господин Бойчев. Имате думата.
  ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Аз намирам някаква логика, но имам един въпрос към Комисията за финансов надзор. Какъв е процентът на сключените застраховки "Гражданска отговорност"? Колко процента от автомобилите в страната имат „Гражданска отговорност“ и колко нямат? Ако този процент, който нямат застраховка "Гражданска отговорност" е висок, това означава ли, че на 1/5 от автомобилите ще им свалим табелите?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, около 85 процента традиционно поддържат застраховка, съответно около 15 процента нямат застраховка. В момента за броя на автомобилите ще помоля застрахователите да ми помогнат с данните, но е над 3 - 3,7 милиона автомобила. Тоест, това е една много голяма цифра автомобили.
  Искам да обърна внимание също така на текста за ремаркетата, който току-що гласувахте. С господин Рановски сме обсъждали, че вероятно има над 100 000 такива ремаркета, които току-що освободихме от застраховка. Така че това намалява броя на превозните средства, които подлежат на застраховане.
  Действително тази промяна не е маловажна, не е без значение. От друга страна, искам да обърна внимание на проблема със застраховането на автомобили, които отиват в чужбина, след това не си поддържат застраховката у нас, правят произшествие в чужбина, на територията на друга държава-членка, и съответно с вредите задължават да плаща нашият Гаранционен фонд, съответно добросъвестните граждани и шофьори, които са си купили застраховка. Тези обезщетения всяка година са на стойност десетки милиони левове и се увеличават. Една голяма част от обезщетенията всъщност, които се изплащат от Гаранционния фонд, са именно за автомобили, които са с българска регистрация, но реално се управляват от чужди граждани – на територията на Румъния, Италия и други държави-членки, и това се превръща в един много сериозен бизнес, който е за сметка на добросъвестните български граждани.
  Така че ние подкрепяме това предложение. То не е нещо иновативно по отношение на практиката в други държави-членки. Наскоро на посещение в Българското национално бюро на автомобилните застрахователи, тоест, Бюрото „Зелена карта“ беше председателят и главният секретар на Съвета на бюрата. Те обърнаха внимание, че тази практика на прекратяване на регистрацията съществува и в други държави-членки, включително и с по-тежки последствия, като например сваляне на табелите, което в случая не се предлага.
  Така че ние го подкрепяме в рамките на работната група и, разбира се, в Комисията за финансов надзор.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Всъщност ние в текста на вносителя имаме подобен текст. Нали така? Алинея 11 гласи:
  „(11) Компетентните органи по ал. 1 предприемат мерки за спиране от движение на моторните превозни средства“.
  Тоест, какво означава „спиране“ от движение? Означава да им отнемете табелите. И в тази връзка искам да попитам каква е разликата между предлаганата от вас редакция и текста по вносител на ал. 11?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Рановски, да отговорите на въпроса на господин Добрев.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Съгласно законодателството спирането от движение и прекратяването на регистрацията са две различни неща. При спиране на автомобил от движение, той се освобождава от застраховка "Гражданска отговорност", но собственикът на този автомобил продължава да плаща данъци. При прекратяване на регистрацията няма задължение нито за сключване на застраховка "Гражданска отговорност", нито за плащане на данъци. Служебното прекратяване на регистрацията на автомобила е един вид прекратяване, което ще бъде само в системата, но нашият Гаранционен фонд няма да носи отговорност за този автомобил, когато причини вреди някъде в чужбина или в България.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Заповядайте, господин Данчев.
  ДАНЧО ДАНЧЕВ (Председател на УС на Асоциация на българските застрахователи): Госпожо председател, проблемът става фундаментален и той е преди всичко потребителски, тъй като ние изплащаме вече ежедневно стотици щети в Румъния. Аз съжалявам, че господин Мартин Димитров не е тук, когато говоря за конкуренция. Нашият пазар е най-конкурентен и с най-ниска цена на застраховка "Гражданска отговорност" дори и в страни извън Европейския съюз.
  Точно поради тази причина прерасна в бизнес и то доста печеливш. Според мен има около 100 000 румънски собственици на автомобили, които си купуват застраховка "Гражданска отговорност" от България, управляват си автомобилите в Румъния и българските застрахователни компании изплащаме обезщетенията. Карат с български табели и цената на застраховка "Гражданска отговорност" – аз съм категоричен – ще нарасне и съм сигурен, че няма застраховател, който да не ме подкрепи, точно поради този румънски казус. Това е много важен въпрос.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Данчев.
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз имам въпрос. Аз разбрах, че проблемът е с хилядите, десетки хиляди автомобили в Румъния. Но какъв е механизмът на МВР да свали регистрационните табели на автомобили, които се намират трайно в Румъния? Така или иначе, тези 100 000 автомобила са си в Румъния. Как ще им свалим табелите?
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Рановски, да отговорите на въпроса на господин Добрев.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Ние предлагаме в текста да бъде едно служебно прекратяване, което го имаме и при уведомление, че наша кола е регистрирана някъде в света. Ние не търсим нито табели, нито документи. Единствено прекратяваме служебно регистрацията в системата. Затова и опцията след това за възстановяване на регистрацията ще бъде само след представяне на валидна полица.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах. Разбрах разликата.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Може ли да добавя. Това е една от най-леките мерки в рамките на Европейския съюз. В четири държави има наказателна отговорност за липса на застраховка "Гражданска отговорност" и обикновено срокът за наказанието е от 1 до 3 години, забележете. Даже няма под една година.
  Освен това в значителна част от държавите има конфискация на автомобилите. Тоест, ние отиваме на по-лекия вариант – поне да има прекратяване на регистрацията и някаква санкция, защото без драконовски мерки няма решаване на проблема със застраховка "Гражданска отговорност".
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, последно изказване, колега Бойчев.
  ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Аз имам само един въпрос. По какъв начин уведомявате собственика на превозното средство, че му е прекратена регистрацията? Информационният център уведомява собствениците. Собственикът по какъв начин се уведомява?
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Гаранционният фонд има механизъм и сега има процедура, с която уведомява периодично. Имат си процедура, куриерски служби, търсят се хората и така. Има връчвания. Тоест, писмено се уведомява.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Димоларова.
  Заповядайте, господин Тодоров.
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Искам да обърна внимание на едно нещо. Това уведомление обаче по някакъв начин ние трябва да го направим международно. Представете си един германец, който е ударен в Италия с подобен автомобил, той ще дойде тук да си търси щетите. Предполагам, че държавите-членки и партньорските организации ще се опитат да ни санкционират, ако това служебно прекратяване на регистрацията остане само вътрешно-информационно за нашата държава.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Димоларова.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Само да поясня. Механизмът за проверки и уведомяване е в рамките на съществуващите национални бюра на държавите-членки. Има механизъм за контрол между информационните центрове, национални бюра. Да не навлизаме въобще на тази тема. Това е абсолютно регулирано.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, разбрах Ви, госпожо Димоларова.
  Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Просто искам да поясня, че това е някакво объркване, което току-що се предложи. Това касае собственици на български автомобили. Български граждани, български фирми, които са собственици на автомобили с българска регистрация. Когато се промени собствеността и собственикът стане германски гражданин или германска фирма, той е длъжен незабавно да отпише от българския регистър това моторно превозно средство и съответно да го впише в германския регистър, съответно повече няма да бъде уведомяван за необходимост да си сключва българска застраховка, а ще трябва да има германска такава. Така че това касае само българските граждани и собственици на моторни превозни средства.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Само да кажете дали подкрепяте текста, който е внесен?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Подкрепяме текста, който е внесен от господин Добрев.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Преминаваме към гласуване.
  Първо, подлагам на гласуване процедурното предложение да прегласуваме чл. 575, който вече мина на гласуване.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение за прегласуване на чл. 575 се приема.
  Сега подлагам на гласуване редакцията на чл. 575 в частта на ал. 11.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за ал. 11 на чл. 575 се приема.
  Подлагам на гласуване целия чл. 575 заедно с редакцията, която току-що приехме.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 575 се приема.
  Преминаваме към чл. 639 „Отговорност за несключена задължителна застраховка“.
  Заповядайте, господин Рановски.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Уважаема госпожо председател! Член 639 в сегашния вид е бившият чл. 315 от действащия в момента Кодекс за застраховането. В този член ал. 1 в момента е объркваща и създава много неясноти между нас и наказаните лица. В момента в един текст е записано, че при контрол на пътя се санкционира водача и собственика и когато съставим наказателен документ, съдът отменя част от документите, защото не е санкциониран водачът, не е санкциониран и като собственик.
  Затова в редакцията, която сме предложили в чл. 639, искаме ясно да се разграничи, когато се установи нарушение при управление на пътя, се санкционира водачът, когато той не е собственик. А, когато е собственик, се санкционира като собственик. Има една санкция за установеното нарушение.
  В момента текстът ни задължава да санкционираме и водача като водач, и собственика като собственик на превозното средство, че не си е изпълнил задължението да сключи застраховка в срок. Също така в момента глобите в текста са вариращи „от-до“, искаме да бъдат фиксирани, твърди глоби, за да не може наказващият орган да решава каква санкция точно да наложи.
  Предлагаме, понеже вървим към бъдещето, една алинея 4 – да има възможност за установяване на нарушение за несключена застраховка "Гражданска отговорност" с автоматизирани технически средства и системи, за които говорихме, че в момента имаме една такава система, но плановете и развитието на контролната дейност в МВР е свързана с увеличаване броя на тези системи, за да може автоматично да се заснемат нарушения, включително и за застраховка "Гражданска отговорност".
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Господин Добрев, заповядайте.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз мисля, че предложенията са много разумни. Подкрепяме ги. Аз ще ги припозная като мои предложения.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Вносителите? Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, подкрепяме изцяло това предложение.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Подлагам на гласуване предложението да прегласуваме член 639.
  Моля, гласувайте това процедурно предложение.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение да се прегласува чл. 639 се приема.
  Подлагам на гласуване направените редакционни предложения от господин Делян Добрев.
  Моля, гласувайте тези предложения.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложенията на народния представител Делян Добрев за чл. 639 се приемат.
  Подлагам на гласуване изцяло редактирания чл. 639.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 639 се приема.
  Преминаваме на чл. 647 „Производство по налагане на административно наказание“.
  Да Ви чуем отново, господин Рановски.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Уважаема госпожо председател, в чл. 647 отново са направени само едни редакционни промени във връзка с това кой налага наказанията.
  Във връзка с това, което вече беше гласувано в ал. 4 на чл. 639, че ще може да се прави контрол с автоматизирани технически средства и системи, е предложена ал. 3 – при установяване на нарушения, заснети с автоматизирани технически средства и системи, да бъде издаван електронен фиш на собственика на превозното средство и препратката е към Закона за движение по пътищата и процедурата за налагане на глоба с електронен фиш, регламентирана в Закона за движението по пътищата.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря ви, господин Рановски:
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо председател, подкрепям тези предложения и ги предлагам като мои предложения.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
  Вносителите?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, ние също ги подкрепяме.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
  Преминаваме към гласуване.
  Първо подлагам на гласуване процедурното предложение да прегласуваме чл. 647.
  Моля, гласувайте това предложение.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение за прегласуване на чл. 647 се приема.
  Подлагам на гласуване редакционните предложения от името на господин Делян Добрев.
  Моля, гласувайте тези предложения.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Редакционните предложения в чл. 647 на народния представител Делян Добрев се приемат.
  Сега подлагам на гласуване изцяло чл. 647 с така приетите току-що редакции.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за чл. 647 се приема.
  И последно в Преходните и заключителни разпоредби трябва да гласуваме създаване на нов параграф, което ще бъде гласуване по принцип. Систематичното му място ще бъде намерено от експертите към комисията и съответно ще бъдат преномерирани параграфите в Преходни и заключителни разпоредби.
  Виждате текста пред вас. Това е във връзка със Закона за движение по пътищата.
  Има ли изказвания?
  Заповядайте, господин Рановски.
  КОМИСАР БОЙКО РАНОВСКИ (началник отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“, МВР): Уважаема госпожо председател, предложеният текст за промени в Закона за движение по пътищата в чл. 143 да се добави нова ал. 10 е свързан с предложеното и гласувано служебно прекратяване на регистрацията на превозни средства след получаване на уведомление от Гаранционния фонд.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Рановски.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Вносителите?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Подкрепяме предложението.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Колеги, гласуваме предложението за създаване на нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби:
  „В Закона за движението по пътищата в чл. 143 се добавя ал. 10:
  „(10) Служебно се прекратява регистрацията на превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд съгласно разпоредбата на ал. 11 на чл. 575 от Кодекса за застраховането и се уведомява собственикът на МПС. Възстановяване на служебно прекратена регистрация на превозно средство се извършва по желание на собственика и представяне на валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.“
  Но тъй като имаме параграф в Преходни и заключителни разпоредби за изменение на Закона за движение по пътищата, а това е § 38, така че ще гласуваме току-що направената редакция към § 38.
  Подлагам първо на гласуване процедурното предложение да прегласуваме § 38 от Преходни и заключителни разпоредби.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение за прегласуване на § 38 от Преходни и заключителни разпоредби се приема.
  Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено от господин Делян Добрев за създаване на нова т. 2 и преномерирането на сега съществуващата т. 2 в т. 3.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народния представител Делян Добрев за създаване на нова т. 2 в § 38 и преномериране на съществуващата т. 2 в т. 3 се приема.
  Подлагам на гласуване изцяло § 38 с направените корекции, който параграф става всъщност § 39.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 38, който става § 39, се приема.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо председател, имаме отложен § 48 от Преходните и заключителни разпоредби, както и остана отворена темата с Преходна и заключителна разпоредба на лизинговите дружества.
  Предлагам да преминем към § 48.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев. Така е. Отиваме на § 48 от Преходни и заключителни разпоредби, за което трябваше да имаме предложение за редакция.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Моето предложение беше да отпаднат думите „с изключение на чл. 322, ал. 4, който влиза в сила в шестмесечен срок от влизане в сила на Кодекса за застраховането“.
  Тоест, § 48 ще звучи по следния начин:
  „§ 48. Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г.“
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Има ли изказвания? Няма.
  Моля, гласувайте предложената от господин Добрев редакция в § 48, който съответно става § 50.
  Моля, гласувайте това предложение на народния представител Делян Добрев.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народния представител Делян Добрев за изменение на § 48, който става § 50, се приема.
  Подлагам на гласуване изцяло § 48, който съответно става § 50, заедно с приетото вече изменение.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 48, който става § 50, се приема.
  Само да спомена, че имаме техническа грешка в § 35, който трябва да се обедини с § 48. Така че там ще бъде изправена техническата грешка от експертите към комисията и съответно преномерирани параграфите.
  Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И последната тема, която остана според мен, е отложения текст с предложение на лизинговите компании.
  Аз ще помоля Комисията за финансов надзор да ни даде предложение как да решим този въпрос.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Аз подкрепям предложението, което Българската асоциация за лизинг е подготвила:
  „Разпоредбата на чл. 385, ал. 1 се прилага за договори за финансов лизинг, сключени след датата на влизане в сила на този кодекс.“
  Има ли нужда от прередактиране?
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не, нали само добавяме „ал. 1 на чл. 385“? Да, благодаря.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Добрев.
  Госпожа Теодора Георгиева имаше предложение.
  Заповядайте, госпожо Георгиева.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Аз ще помоля да се върнем към § 42, за да предложа следните изменения:
  Точка 1 се изменя така:
  „1. В чл. 82, ал. 1 думите „чл. 222а“ се заменят с „Раздел ІV, Глава четиридесета“.
  Точка 2 се изменя така:
  „2. В чл. 101, т. 4 думите „чл. 222а“ се заменят с „Раздел ІV, Глава четиридесета“.
  Моите мотиви са следните. Тъй като действащият Раздел ІV от Глава деветнадесета на Кодекса за застраховане включва една-единствена разпоредба – разпоредбата на чл. 222а, а проектът на Кодекса за застраховането предлага правна уредба на здравномедицинско застраховане в Раздел ІV, Глава четиридесета от него, в която се съдържат две законови разпоредби – на чл. 428 и чл. 429.
  Затова предлагам да се препрати към раздела, а не само към една от неговите разпоредби, както предвижда § 42.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
  Първо, имаше предложение от народния представител Делян Добрев за създаване на нов параграф, на който систематичното място ще бъде намерено при оформянето на доклада от експертите към комисията.
  „Разпоредбата на чл. 385, ал. 1 се прилага за договори за финансов лизинг, сключени след датата на влизане в сила на този кодекс.“
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Делян Добрев за създаване на нов параграф с така предложения текст.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народния представител Делян Добрев за създаване на нов параграф се приема.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Имам един въпрос, тъй като сега юристите ми подсказаха. Ако има договор за лизинг, който е петгодишен, това означава ли, че приемайки тази норма, тази преходна и заключителна разпоредба, договорът „Гражданска отговорност“ и „КАСКО“ за следващите пет години ще се сключва от страна на лизинговата компания, а не от страна на клиента?
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): То и по смисъла на сега приетия чл. 385 се сключва между лизинговата компания и застрахователя при изразяване съгласие от страна на лизингополучателя. За старите договори ще си остане старият режим по така гласуваната преходна и заключителна разпоредба. За новите договори, считано от 1 януари, за всеки нов договор – независимо дали е стар или нов клиент – ние ще трябва да искаме съгласие за сключване на застроховки – било „Каско“ или „Гражданска отговорност“ или „Имущество“ при машини и съоръжения.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Тодоров.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тези застраховки са годишни? Нали така? Те не са петгодишни? Така че на вас ви е достатъчно и една година, за да си приключите с договорите, които имате подписани до момента.
  В този смисъл предлагам тази норма да важи за срок от една година от приемането в сила на закона. Тоест, дори и в последния ден на приемането на закона да сключите договор, той ще си е валиден, няма да го преправяте. В момента, в който изтече застраховка "Гражданска отговорност", вече лизинго-получателите ще могат сами да си сключват договорите.
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): Те няма да могат сами да сключват. И сега, и впоследствие няма да могат да сключват сами. Първо, по договорите за лизинг обезпечението е собствеността върху вещта. На практика ние имаме пълен контрол като собственици. И по сегашния предложен от Комисията за финансов надзор чл. 385 ние ще продължим да сключваме застраховките - и „Гражданска отговорност“, и „Каско“, или „Имущество“ – зависи какъв е активът, но с влизането в сила на закона ще изискваме изричното съгласие на клиента. На практика и по сега приетия нов член не се дискутира възможността лизингополучателят сам да може да сключва застраховките, защото, ако разрешим това на лизингополучателя, то вие отнемате правото на собственика да застрахова активите си.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, разбрах какво казвате.
  Въпреки всичко според мен има логика да е едногодишен срокът и това не би трябвало да ви затрудни по какъвто и да е начин.
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): Проблемът е, че би трябвало да предоговорим договорите сключени преди три месеца, преди шест месеца и т.н.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Искам да чуем госпожа Агайн по този въпрос. Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Притесняваме само редакцията. Ако отложим цялата алинея за една година, това означава, че няма да искат в продължение на тази година при новосключващите се договори съгласие на лизингополучателя. Това ще важи само за старите договори.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: А имате ли по-коректна редакция?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Ще помоля юристите да дадат предложение.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Вие искахте шест месеца. Ние първо ви дадохме безсрочно, после го намалихме на една година и вие сега сте несъгласни с едната година?! Така се получи в крайна сметка.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Нали не е предоговаряне, а искане за съгласие?
  АТАНАС БОТЕВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Господин Добрев, първо, благодаря за подкрепата и за разбирането. Ние предложихме шест месеца, тъй като изобщо клаузата, която бяхме предложили за обсъждане, не беше предложена за гледане. Искахме все пак да има някаква възможност. А определено една година е някакво решение. Въпросът е такъв, че това, което ние ще трябва да направим с тези съществуващи договори, е, че най-вероятно ние няма да можем да предоговорим договорите, защото в крайна сметка това означава с всеки един лизингополучател да направим някакви допълнителни споразумения, като едва ли всеки един ползвател на автомобил или на имущество ще даде такова съгласие.
  По-скоро това, което ще стане през следващата една година, е, че ще се сключат многогодишни полици, което Кодекса за застраховането го дава като възможност, с уреждането на взаимоотношенията между лизингодателя и лизингополучателя.
  Това е, което най-вероятно ще стане, ако гласувате, че това ще важи само за срок от една година.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Вие ме разубедихте. Оттеглям си предложението.
  Вие ми казахте как за една година ще заобиколите така ограничението от една година, че ще свършите работа за пет години.
  Благодаря.
  АТАНАС БОТЕВ (съпредседател на Българска асоциация за лизинг): Не, не ни разбирайте погрешно. Ние трябва да направим едно от двете неща, за да решим въпроса. Или трябва да предоговорим с лизингополучателите договорите, за което трябва да ни дадете възможност за срок от една година с този текст, или трябва да търсим някакво друго решение с тях. Със сигурност това, което изкарахме на повърхността, е, че ние считаме, че има една неравнопоставеност в това, че ние сме сключили договори, без да имаме сигурност в правната регулация – каква ще бъде тя за в бъдеще.
  Затова искаме някакъв срок, в който да можем да си приведем нещата в нормален статут с нашите лизинго-получатели.
  Така че предлагаме едното от двете да се гласува – или това, което Вие казахте, което е да ни се даде един срок, една година срок да го направим – може би така да остане.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Само да изчистим текста.
  АНТОАНЕТА ДИМОЛАРОВА (юридически консултант към Асоциация на българските застрахователи): Всъщност предлагаме редакция, която евентуално да се обсъди, че „действащите договори за лизинг трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ал. 1 на чл. 385 в срок до една година от влизането в сила на Кодекса“, което можем да редактираме в този смисъл и да се получи. Тоест, колегите ще имат възможност една година наистина да си свършат работата. Да осигурят съгласието на лизингополучателите.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, аз мисля, че това е най-разумната редакция. Предлагам да прегласуваме приетия параграф и впоследствие да гласуваме новия предложен такъв.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: От Комисията за финансов надзор съгласни ли сте с тази редакция?
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, подкрепяме я.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Подлагам на прегласуване новия параграф, който преди малко приехме по предложение на народния представител Делян Добрев, който не се подкрепя от работната група.
  Моля, гласувайте предложението.
  Гласували: "за" и "против" – няма, "въздържали се" - 15.
  Текстът на новия параграф се отхвърля.
  Сега ще подложа на гласуване новото предложение на господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Чухме предложението. Ако ще даваме срок, за да се приведат договори в съответствие, и шест месеца може би е достатъчен срок. Нали така? Цяла година какво ще се предоговаря?
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ (съпредседател на Българската асоциация за лизинг): Господин Добрев, идеята е следната. Ние можем да се вместим и в 30 дни. Не е проблем, без да чакаме изтичането на всяка поредна застраховка, сключена от …. Въпросът е, че ще съберем 40 000 клиента за 40 000 договора в рамките на 30 дни в лизинговите компании. Нека да мислим и от гледна точка на ползвателя.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Бойчев, заповядайте.
  ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател! Аз мисля, че чухме различните гледни точки. Мисля, че шест месеца е разумният срок.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Окончателното предложение е срок до шест месеца.
  Моля, гласувайте така предложената редакция за нов параграф, който ще бъде отразен систематично в доклада на комисията.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за новия параграф с новата редакция се приема.
  Госпожа Георгиева, също имаше предложение. Предложението е за § 42 – т. 1 и т. 2 се изменят така.
  Първо, гласуваме процедурното предложение да прегласуваме § 42.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Процедурното предложение за прегласуване на § 42 се приема.
  По така направеното предложение за корекция бих искала да чуем мнението на Комисията за финансов надзор.
  Заповядайте, госпожо Агайн.
  РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор): Да, подкрепяме го. Уместно е предложението.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Агайн.
  Подлагам на гласуване така предложената от народния представител Теодора Георгиева редакция на § 42.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Редакцията, предложена от народния представител Теодора Георгиева за § 42, се приема.
  Сега подлагам на гласуване целия § 42 с така приетите корекции.
  Моля, гласувайте.
  Гласували: "за" - 15, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на комисията за § 42 се приема.
  С това мисля, че вече изчерпахме Кодекса за застраховането. (Ръкопляскания.)


  Благодаря ви за съдействието и за добрата работа. Сега остава да мине успешно в пленарна зала възможно най-скоро. Надявам се – още тази седмица.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

  (Закрито в 14.05 часа)

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  Даниела Савеклиева

  Полина Карастоянова

  Стенограф:
  Божидарка Бойчева
  Форма за търсене
  Ключова дума