Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по бюджет и финанси
20/11/2014
  Временна комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л

  № 5
  На 20 ноeмври 2014 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в зала “Изток” на Народното събрание, се проведе заседание на Временната комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 17.15 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 17 часа и 15 минути /


  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги имаме кворум. Откривам заседание на Временната комисия по бюджет и финанси.
  Предлагам ви то да премине при следния дневен ред:

  Д н е в е н р е д:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 454-01-48, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 19.11.2014 г.

  Всички вие имате законопроекта. Беше ви изпратен по имейла.
  Ако има проблеми, понеже миналия път имахме проблеми с хартиените екземпляри и имейлите, аз моля колегите от Бюджетната комисия, които искат да получават на хартия, да заявят при Виолета Боянова, за да може да им се слага в кутията съответния екземпляр. А тези които действат по имейла да кажат. Засега господин Валери Симеонов иска на хартиен носител.
  Уважаеми колеги, аз като вносител ми позволете накратко да ви представя законопроекта, защо се наложи да внесем спешно този законопроект. Защото вчера на пленарно заседание, законопроекта на господин Кадиев беше отхвърлен. В този законопроект имаше едно съществено предложение. И то беше за запушване на дупката, която към момента е в Закона за хазарта. А именно игрите лотария, лото и кено не се облагат с такса по този закон. В неговия законопроект имаше и множество други предложения за промени, които също не бяха приети. Но тъй като тази най-основна промяна е изключително важна за приходите в бюджета и следва да бъде приета сега преди Закона за държавния бюджет, аз и мои колеги вчера спешно внесохме този законопроект, който включва тези две основи неща.
  Едното е именно облагането на изпуснатите досега хазартни игри лотария, лото, кено и други подобни. И другото е вноските за социално отговорно поведение, които ние не променяме, но дописваме начина по който Комисията по хазарта следва да използва тези вноски и целите, за които те да се използват. Другите са съвсем редакционни. Добавя се, че информацията от он лайн операторите, освен към сървъра на НАП, както е в сегашния закон, следва да се подава и към сървъра на Комисията по хазарта, което е пропуск в някои членове.
  Това са основните неща.
  И накрая ви предлагам една разпоредба § 12, с която ви предлагам, ако приемете, да задължим Министерски съвет до 28 февруари 2015 г. да разработи концепция за облагането на хазартните игри, придружени с оценка на въздействието. И да ги внесе в Народното събрание и предложение за законодателни промени.
  Това го предлагам, защото и на миналата комисия имаше много дебати по темата. Как се облага он лайн, как се облага оф лайн хазарта. В самия законопроект на господин Кадиев има множество предложения, които касаят различни текстове. И всичко това на парче само допълнително обърква закона и неговото приложение. И може пак, ако действаме по този начин, да се стигне до това пред което сме изправени днес, а именно да се направи пропуск и да бъде изпуснат от облагане някой или някой да се облага двойно.
  Така че мисля, че е редно Министерски съвет, който притежава и капацитета и експертните възможности, да ни предложи такава една концепция и законодателните промени към нея, които ние да обсъдим. И това да се случи следващата 2015 г. Това е накратко законопроекта. Ако иска някой да зададе въпроси или да даде мнение. Но общо взето нищо различно от това, което обсъждахме миналата седмица.
  Заповядайте.
  ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря ви госпожо председател.
  Уважаеми дами и господа, смятам че в този си вид законопроекта наистина е доста стегнат и фокусиран и отговаря на целта, за която е създаден на практика. А именно да се преодолеят тези пропуски.
  Радващото е, че въпреки пропуска, който се допусна тогава, благодарение на добрата работа на самата Комисия по хазарта, се навакса на практика това изоставане, по отношение на приходите, тъй като имаше допълнително регистрирани, ако не се лъжа около 3000 игрални автомата, които горе долу, на годишна база дават 6 млн. допълнителни приходи. Но разбира се, тези пропуски трябва да бъдат отстранени. И затова аз принципно подкрепям предложението за изменение в закона.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте господин Танев.
  ДИМИТЪР ТАНЕВ: Уважаема госпожо председател, колеги, ние също подкрепяме проектозакона, така както е предложен. Удовлетворени сме от добавката, която е направена във връзка с ангажимента на Министерски съвет, да предложи режим на облагане на хазартните игри.
  Всъщност ние на миналото заседание видяхме едно, бих казал доста шумно присъствие на представители на съответната браншова организация. Доста шумно отсъствие на представители на Държавната агенция за хазарта. Считам, че ние трябва да работим заедно и заедно да изчистим всички текстове и да направим добър закон.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Симеонов заповядайте.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: За първи път го виждам този документ. Не ми е ясно какво ще стане, ако този човек, който организира он лайн залагания и внесе 50 000 лева на 31 март, а на 1 април умре.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Организаторът на он лайн залаганията обикновено е някаква фирма, корпорация и се надявам, че тя не може така скоропостижно да умре за един ден. А и да умре, тези 50 000 отиват за социално отговорен хазарт. И ще бъдат получени от Комисията. И тя ще финансира мероприятия в тази посока, такива каквито са описани в закона.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Под форма на шега беше въпроса. Но внасят се тези пари на 31 март на текущата година. С други думи, те се предплащат за цялата година. Ако тази фирма нещо фалира или прекрати дейност, не мисля че това е справедливо, както и за останалите. Но при тях е много голяма разликата. Те внасят 50 000, а игралните казина внасят 10 000.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Съобразена е горе долу сумата с обема, който работят съответните видове хазартни игри. Това че ще внесат една сума за социално отговорен хазарт не смятам, че е драма и да приключат хазартната си дейност, защото са извършвали такава и предишните години. И ако тези суми наистина се използват за превенция на младите хора от хазарт и за лечение от хазартна зависимост, така както пише в закона и то от Държавната комисия, мисля че ще има добър ефект.
  Господин Търновалийски.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Благодаря госпожо председател.
  Колеги, дами и господа, не знам защо беше нужно това да се случва. Можеше в зала да бъде подкрепен законопроекта на господин Кадиев и да направим промените между първо и второ четене. Но не за това взимам думата.
  Имаме ли становище на Министерство на финансите и какво е становището на Комисията по хазарта?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията по хазарта е тук. Господин Огнемир Митев може да изрази становището. Заповядайте.
  ОГНЕМИР МИТЕВ: Комисията по хазарта имаше възможност и вчера и днес да се запознае с новия законопроект. Подкрепя изцяло текстовете. Като имаме съвсем дребни неща, чисто редакционни, които евентуално бихме могли да обсъдим между двете четения.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. А колкото до Министерство на финансите нямаме неговото становище по този законопроект, защото съгласно Правилника на Министерския съвет, Министерство на финансите трябва да даде становището си на Министерския съвет и ние да го получим от там, което не е възможно в краткия срок, с който разполагаме от вчера до днес. Тъй като имаме становището по предходния законопроект и то е положително в тази част, в която този законопроект го включва, смятам че с това мога да ви гарантирам, че те също имат положително становище към този законопроект.
  Ако няма повече изказвания, предлагам да гласуваме.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Един против. Въздържали се? Трима.
  Законопроектът е приет.
  Много ви благодаря за спешната комисия, но за да може да влезем в графика на останалите закони.
  Закривам заседанието.

  / Закрито в 17 часа и 30 минути /
  Стенограф: Силвия Михайлова
  Файлът съдържа 8 436 знака  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  /Менда Стоянова/
  Форма за търсене
  Ключова дума