Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/01/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-18-11/22.01.2015 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г.

  На редовното си заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Антон Гинев - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова - директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Юлия Цанова - старши експерт към дирекция "Съобщения" в същото министерство.

  I. Настоящият законопроект има за цел да премахне съществуващи несъответствия с европейското право, относно налагането на санкции от националния регулаторен орган, във връзка с официално уведомително писмо № С (2012)8331 по нарушение № 2012/2185 от Генералния секретариат на Европейската комисия. То се отнася до неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги, съдържащи се в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги и Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги, както те са изменени с Директива 2009/140/ЕО.

  II. С изменението на чл. 78 Комисията за регулиране на съобщенията („КРС“) с решение ще може (1) да изисква от предприятие, осъществяващо електронни съобщения да преустанови неизпълнението на задължения незабавно или в рамките на подходящ срок и (2) ще дава указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността му в съответствие с изискванията. Предвижда се решението на КРС да е с предварително изпълнение и да се въвежда веднага от предприятието.

  III. Предлага се създаването на нов чл. 331а, с който се въвеждат и определят налаганите от КРС санкции при неизпълнение на решение по чл. 78, ал. 1. Предвижда се възможност за налагане от КРС на периодична санкция на дневна база. В допълнение, законопроектът съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13.06.2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.

  В заключение, в частта, касаеща хармонизирането на действащи разпоредби с разпоредбите на ниво Европейски съюз, предложеният законопроект е съобразен с изискванията на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както те са изменени с Директива 2009/140/ЕО.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 502-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума