Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/01/2015 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-10/22.01.2015 г.
  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., №502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015 г.


  На редовното си заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Антон Гинев - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова - директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Людмила Тренкова - началник отдел „Международна дейност“ на главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в същото министерство.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 17 декември 2009 г. в Брюксел. То заменя двустранните споразумения между държавите членки и Канада по отношение на разпоредбите им, които не са в съответствие с правото на Европейския съюз.

  II. Сред водещите цели на Споразумението са създаването на открито авиационно пространство между ЕС и Канада; установяването на единен пазар за въздушен транспорт помежду им; подобряване на достъпа до маршрути и капацитета за всяка от страните; стимулиране на инвестициите, равнопоставеност на икономическите субекти, по-ефективно регулаторното сътрудничество и др.

  За България Споразумението е от важно значение поради обстоятелството, че страната ни няма сключена спогодба за въздушен транспорт с Канада.

  III. В резултат на Споразумението се дава възможност на всички въздушни превозвачи от ЕС при единни условия и правила, да изпълняват директни полети до Канада от всяка държава членка на Съюза.

  Не на последно място, Европейската комисия счита, че настоящото Споразумение ще доведе до допълнително над 17 милиона пътници годишно и икономически ползи за потребителите на стойност 5 млрд. евро годишно.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г., №502-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.01.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума