Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/01/2015 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-16/29.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.


  На заседанието, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика и г-жа Ирина Иванова – началник отдел в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика.

  I. Настоящият законопроект цели да прецизира въведените в националното законодателство изисквания на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) по отношение на защитата от дискриминация при промяна на пола и прехвърлянето на тежестта на доказване.

  II. В отговор на запитване EU PILOT 4849/13/JUST от Европейската комисия, който е одобрен на заседанието на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, проведено на 17 юни 2013 г., Република България поема ангажимент да измени Закона за защита от дискриминация в срок до края на 2013 г. Запитването се отнася до установени несъответствия при транспонирането в националното законодателство на Директива 2006/54/ЕО. ЕК поставя същите въпроси на България и в запитване EU PILOT 3526/12/JUST за транспонирането в националното законодателство на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.

  III. В действащия Закон за защита от дискриминация (ЗЗД) равното третиране на мъжете и жените изрично е регламентирано в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които не се допуска дискриминация, включително и „пол“. В отговор на запитването на ЕК предложеният законопроект предвижда създаването на т. 17 към § 1 от Допълнителните разпоредби на закона, която да постановява, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът „пол” включва и случаите на промяна на пола.

  IV. Във връзка с прехвърлянето на тежестта на доказване законопроектът предлага нова редакция на чл. 9 от ЗЗД, според която дискриминираното лице – ищец или жалбоподател, се освобождава от тежестта на доказване, когато представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация. В този случай ответникът е този, който трябва да докаже, че няма нарушение на принципа за равно третиране.

  V. С предложените изменения и допълнения на Закона за защита от дискриминация се цели да се постигне съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз по поставените въпроси и да се укрепят създадените законодателни гаранции за защита от дискриминация в случаите на промяна на пола и при прехвърляне на тежестта на доказване при дискриминация. Законопроектът не предвижда пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума