Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
E-mail: kkss@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 223
Телефон: 02/939 35 93; Факс: 02/939 36 43
Красимир Ангелов
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за реда и работата на
Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства
и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения


Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при 43-то Народно събрание, наричана по-нататък Комисията.

Чл.2. Комисията организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за електронните съобщения, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, Закона за въоръжените сили и други регламентиращи закони и подзаконови нормативни актове.

Чл.3. В съответствие с българското законодателство, Комисията осъществява парламентарен контрол върху:
1. Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС);
2. Националната разузнавателна служба (НРС);
3. Националната служба за охрана (НСО);
4. Служба „Военна информация” – МО;
5. Държавна агенция „Технически операции”(ДАТО);
6. Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).
7. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС);

Чл.4. Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на действията им, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност на Република България и сключените международни договори.

Чл.5. Комисията се представлява от своя председател, а при отсъствието му – от упълномощен от него заместник-председател.

Чл.6. Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или на Председателя на Народното събрание. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

Чл.7. Председателят на Комисията обявява дневния ред за редовните заседания най-малко три дни преди тяхното провеждане по предвидените в ПОДС начини. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.

Чл.8. Комисията заседава, когато присъстват поне половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За заседанията на Комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на комисията се подписват в присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието.

Чл.9. (1) Комисията заседава в своят състав на закрити заседания. На тях присъстват освен нейните членове и сътрудници, единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване и то за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред.
(2) След решение на Комисията, народни представители, които не са членове на Комисията, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват.
(3)В съответствие с принципа „необходимост да се знае” (чл.39, ал.3 от ЗЗКИ), не се допускат до заседанията на Комисията народни представители, които не са нейни членове, в случаите, в които:
1. осъществява контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела на службите за сигурност;
2. упражнява контрол и по спазването на процедурите предвидени в законите и вътрешните правилници по текущи оперативни дела на службите за сигурност;
3. изслушва доклади за оперативната работа на службите за сигурност и за състоянието на отделни компоненти на националната сигурност;
4. провежда изслушвания във връзка с действията на службите за сигурност относно специфични ситуации, свързани със сигурността на страната;
5. обсъжда друга информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 към чл.25 от Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Участието на народни представители, които не са членове на Комисията, в нейни закрити заседания, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от същите.
Чл.10. С нарочни решения на Комисията отделни нейни заседания може да бъдат открити и/или изнесени в съответните служби, агенции и бюра.

Чл.11. Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на Комисията срещу подслушване, запис и наблюдение.
Чл.12. Председателят на Комисията осигурява равен достъп на всеки неин член до цялата налична информация.

Чл.13. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения:
1. приема становища по годишните доклади и бюджетите на службите за сигурност;
2. обсъжда в предвидените в ПОДНС срокове разпределени й от Председателя на Народното събрание законопроекти, проекти за решения, декларации и обръщения на Народното събрание и изготвя становища. Когато Комисията е водеща по законопроект, тя изготвя докладите за второто му гласуване;
3. регулярно изисква тематични доклади за работата на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност;
4. организира изслушвания на настоящи и бивши служители на службите за сигурност, включително на техните ръководители;
5. извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните човешки права при осъществяване дейността на службите за сигурност;
6. разглежда и прави препоръки по целесъобразност за всички вътрешни нормативни актове на службите за сигурност, включително на тези, съдържащи класифицирана информация;
7. осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по:
а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства;
б) разрешаването и осъществяването на достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни.
8. представя пред Народното събрание ежегодно в срок до 31 май доклад за извършената дейност по чл.16, ал.2, т.4 от ПОДНС, който съдържа обобщени данни за:
а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства;
б) извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения.
9. разглежда сигнали от граждани и организации свързани с нарушения от страна на служители на службите за сигурност и предложения за подобряване на тяхната работа;
10. сезира прокуратурата и други компетентни органи, за противозаконни действия, установени в резултат на проверки на Комисията или на сигнали на граждани;
11. информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени становища или изявления пред медиите.

Чл.14. Комисията се подпомага от Дирекция в рамките на специализираната администрация на Народното събрание.

Чл.15. Председателят на Комисията може да привлича експерти по граждански договори.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са приети от Комисията на основание чл.17, ал.1, т.3 от ПОДНС и влизат в сила след утвърждаването им от Народното събрание.

§ 2. За неуредените в настоящите Вътрешни правила случаи в работата на Комисията се прилага ПОДНС.
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
E-mail: kkss@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 235
Телефон: 35-93; Факс: 36-43
Красимир Ангелов