Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
  ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
  • Дата на раждане : 24/01/1953 Исперих, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: ademov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  зам.-председател 09/06/2010 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Филипини
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/01/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изясняване на обстоятелстватадовели до смъртта на Нурай Наджи Хюсеин - на 28 години, настъпила след трудова злопулука.
  Писмен отговор на 21/01/2010.
  02/07/2010
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно доказване на незаконна политическа репресия.
  Писмен отговор на 02/07/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград.
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  14/01/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на Заповед № РД 11 - 777/26 октомври 2010 г на Генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно намеренията на Министерството на здравеопазването, финансирането на хроничната диализа да бъде прехвърлено в НЗОК.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ефектите от приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мая Манолова).
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно информация за заложените приходи, извършените разходи и необходимата осигурителна вноска в проценти за пълно покриване на разходите извършени под формата на осигурителни плащания за кадровите военнослужещи през 2010 г.
  Писмен отговор на 25/03/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област през 2011 г.
  Отговорено в зала на 25/03/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно критерии за определяне на лечебни заведения за болнична помощ, които да бъдат субсидирани за интензивно лечение.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  17/06/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно ритмичността в превеждането на субсидии (трансфери) от Републиканския бюджет към бюджета на НЗОК за 2011 г.
  Писмен отговор на 17/06/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно определяне на номер на път в с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград, част от четвъртокласна пътна мрежа.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно определяне на справедлива пазарна стойност на недвижим имот - ПИ № 000033, местността "Кьоклюк" в землището на с. Драгомъж, Община Исперих, Област Разград.
  Писмен отговор на 15/07/2011.
  29/07/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  23/03/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарасналото социално напрежение между работниците и "ГОРУБСО - МАДАН" АД - гр. Мадан.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.
  Отговорено в зала на 18/05/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможностите на потенциалните бенефициенти за сключване на договори по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013", приоритетна ОС 4: "Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.1: "Дребномащабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/4=1-05/2011.
  Писмен отговор на 27/04/2012.
  01/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми при приложение на Наредба № 11 /03.07.2001 г., изм. 2007, 2010, 2011 г./ за движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства.
  Писмен отговор на 01/06/2012.
  13/07/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отговорностите на държавата за развитието на добива и реализацията на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции.
  Писмен отговор на 13/07/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно новия график за движение на влаковете в сила от 09.12.2012 г.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  18/01/2013
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-6500/23227 от 13.04.2012 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие гр. София.
  Писмен отговор на 18/01/2013.
  15/02/2013
  Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно верификация на допълнителния заключителен финансов доклад по договор BG051P0001 - 4.1.03-0167 - "Ръка за ръка - напред в бъдещето".
  Писмен отговор на 15/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС