Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Становище на Комисията съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, за предложените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation
Дата на документа: 06/04/2011
№ на документ: 8725/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове