Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз за предложените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294, paragraph 7, point (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending regulation (EC) n° 1889/2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide
Дата на документа: 06/04/2011
№ на документ: 8722/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове