Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз и на приложение І към него - Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз - - Информация, предназначена за националните парламенти [вж. 2011/0901 (COD) - 8787/11 CODEC 607 COUR 18 INST 197 JUR 160 PARLNAT 112 + ADD 1 (изявление относно финансовите последици от проекта)вж. 2011/0902 (COD) - 8786/11 CODEC 606 COUR 17 INST 196 JUR 159PARLNAT 111]
Заглавие на английски: Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Statute of the Court of Justice of the European Union and Annex I thereto - Draft Regulation of the European Parliament and of the Council relating to temporary judges of the European Union Civil Service Tribunal - information for national Parliaments [ref. 2011/0901 (COD) - 8787/11 CODEC 607 COUR 18 INST 197 JUR 160 PARLNAT 112 + ADD 1 (statement on the financial impact of the draft) ref. 2011/0902 (COD) - 8786/11 CODEC 606 COUR 17 INST 196 JUR 159PARLNAT 111]
Дата на документа: 05/05/2011
№ на документ: 2846/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове