Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета — Изложение на мотивите на Съвета Прието от Съвета на 17 октомври 2013 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000 – Statement of the Council's reasons Adopted by the Council on 17 October 2013
Дата на документа: 18/10/2013
№ на документ: 12005/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове