Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (кодифициран текст) —Резултати от първото четене в Европейския парламент (Страсбург, 6—9 юли 2015 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification) – Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 6 to 9 July 2015)
Дата на документа: 16/07/2015
№ на документ: 10624/15
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове