Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
15/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и § 25, ал. 1 и 2 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор:

а) Димана Ангелова Ранкова – за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ с мандат 5 години;

б) Ангел Атанасов Джалъзов – за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ с мандат 4 години;

в) Борислав Атанасов Богоев – за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ с мандат 3 години.

2. Избира за член на Комисията за финансов надзор:

а) Антония Петкова Гинева – за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица с мандат 3 години.

3. Решението влиза в сила от момента на приемането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

5976