Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица")
23/10/2009

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Измене­ние № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица“)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица“), подписан на 9 юли 1999 г. чрез размяна на писма.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Лъчезар Иванов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

12675