Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в "Държавен вестник", бр. 22 от 2010 г., и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на "Държавен вестник" от 2010 г., избрана с Решение на Народното събрание от 13 май 2010 г.
13/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

по доклада на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник“, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от 2010 г., избрана с решение на Народното събрание от 13 май 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема доклада с направените констатации и препоръки в него.

2. Във връзка с отправено искане от заместник главния прокурор г-н Валери Първанов и образувана преписка № 4883/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура възлага на председателя на Народното събрание да изпрати настоящия доклад заедно с всички материали, събрани в процеса на работата й, във Върховната касационна прокуратура.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6420