Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот
07/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Одобрява Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ЕАД, Сопот, със следните изменения и допълнения в Раздел VІ „Процедура по продажбата“, ІІ „Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап“, буква „Б“:

1. В т. 3, в текста преди т. 3.1 изречение първо се изменя така: „Доказателства относно финансовата обезпеченост на оферираната цена и на предстоящото погасяване на публичните задължения на дружеството и на просрочените задължения към работниците и служителите на дружеството.“

2. В т. 4.2:

а) досегашният текст става изречение първо;

б) създава се изречение второ: „Предлаганата средносписъчна численост на работниците и служителите да не е по-малка от числеността към датата на обявяване на конкурса.“

3. В т. 6:

а) точка 6.1 се изменя така:

„6.1. Задължение за погасяване на всички публични задължения на дружеството и на просрочените задължения към работниците и служителите на дружеството в определения към датата на подписване на приватизационния договор размер – условие за прехвърляне на акциите, предмет на приватизационната продажба.“;

б) в т. 6.10:

аа) досегашният текст става изречение първо;

бб) създава се изречение втор: „Намаление на тази численост в тригодишния период е възможно да се осъществява само по повод на пенсиониране и естествено текучество.“;

в) в т. 6.11:

аа) досегашният текст става изречение първо;

бб) създава се изречение второ: „Запазването на разходите за труд за всяка от трите години да не включва разходи за финансиране на програми за доброволно напускане.“;

г) създава се т. 6.12:

„6.12. Задължение за спазване на колективния трудов договор в дружеството.“

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3840