Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
03/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22а, ал. 2 и чл. 22г от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

1. За организиране и провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител.

2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, изписани по азбучен ред, и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител.

3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.

4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване.

5. Всеки народен представител може да гласува „ЗА“ неповече от трима от кандидатите, като постави знак „X“ в квадратчето пред съответното име.

6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в указаната избирателна кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.

7. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.

8. Бюлетината е недействителна, когато:

а) е саморъчно направена;

б) е намерена в изборната кутия без плик;

в) е поставен знак „Х“ в повече от три квадратчета;

г) не е поставен знак „Х“ в нито едно квадратче.

Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.

9. Гласуването се провежда в рамките на 1 час, смятано от обявяването на процедурата.

10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.

11. За избрани се смятат първите трима кандидати, получили най-много гласове. За председател на комисията се смята за избран членът, получил най-много гласове.

12. Ако от първите трима събрали най-много гласове има повече от един кандидат, предложен от народни представители от една и съща парламентарна група, за избран се смята следващият по брой гласове кандидат, предложен от народни представители от друга парламентарна група, при спазване изискването на чл. 22г, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Ако между избраните трима членове се получи равен резултат между тримата или между първите двама от тях, се провежда нова процедура за избор само на председател измежду тях. За председател се смята за избран членът, получил най-много гласове.

14. В случай че при първото гласуване повече от трима кандидати получат най-много равен брой гласове, се провежда нов избор. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред между кандидатите, получили равен брой гласове. За избран/и от неизбраните членове от квотата на Народното събрание след първото гласуване се счита кандидатът/ите, получил/и най-много гласове.

15. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание окончателните резултати от гласуването и имената на избраните членове, в т.ч. председател.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 5 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5656